WETGEVING 28 oktober - 10 november 2016 
Grond- en pandenbeleid – kapitaalschadecompensatie en  gebruikerscompensatie

Aanduiding ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven

Sociaal strafrecht –wijziging uitvoerings-KB

Aanvulling lijst gezochte terroristen

GwH nr. 2016/139, 10 november 2016
Art. 591, 25° Ger.W., zoals ingevoegd bij art. 11 van de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van de bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies
Schending (in zoverre het de bevoegdheid van de vrederechter niet uitbreidt tot de vordering ingesteld door de overnemer van een schuldvordering die in handen was van een elektriciteits- of gasleverancier en die betrekking had op de betaling, door een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in art. 573, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, van een geldsom die verschuldigd is voor de levering van gas of elektriciteit)


GwH nr. 2016/140, 10 november 2016
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.6.1, § 3, 4°, en 2.6.2, § 2, eerste lid)
Schending (art. 2.6.1, § 3, 4°, doch uitsluitend voor wat betreft gronden gelegen in andere gebieden dan woongebieden zoals in industriegebieden, gebieden voor ambachtelijke bedrijven, gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en andere gebieden die op de dag voorafgaand aan de inwerkintreding van het definitieve plan waarbij een bouwverbod wordt opgelegd, bestemd waren om gebouwen te ontvangen met een bouwdiepte van meer dan 50 meter vanaf de rooilijn) - Geen schending (art. 2.6.2, § 2) 

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF


2016-140


10-11-2016

Prejudiciële vragen
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.6.1, § 3, 4°, en 2.6.2, § 2, eerste lid)

Schending (art. 2.6.1, § 3, 4°, doch uitsluitend voor wat betreft gronden gelegen in andere gebieden dan woongebieden zoals in industriegebieden, gebieden voor ambachtelijke bedrijven, gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen en andere gebieden die op de dag voorafgaand aan de inwerkintreding van het definitieve plan waarbij een bouwverbod wordt opgelegd, bestemd waren om gebouwen te ontvangen met een bouwdiepte van meer dan 50 meter vanaf de rooilijn) - Geen schending (art. 2.6.2, § 2)

Rolnummer(s): 6254
Ruimtelijke ordening - Vlaams Gewest - Ruimtelijke uitvoeringsplannen - Door de overheid verschuldigde planschadevergoeding - 1. Voorwaarden - Cumulatieve criteria - Beperking tot de eerste 50 meter vanaf de rooilijn - 2. Omvang - Beperking tot 80% van de waardevermindering
2016-139


10-11-2016

Prejudiciële vragen
Gerechtelijk Wetboek (art. 591, 25°, zoals ingevoegd bij art. 11 van de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van de bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies)

Schending (in zoverre het de bevoegdheid van de vrederechter niet uitbreidt tot de vordering ingesteld door de overnemer van een schuldvordering die in handen was van een elektriciteits- of gasleverancier en die betrekking had op de betaling, door een natuurlijke persoon die geen onderneming is als bedoeld in art. 573, eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, van een geldsom die verschuldigd is voor de levering van gas of elektriciteit)

Rolnummer(s): 6195 • 6196 • 6197 • 6219
Gerechtelijk recht - Bevoegdheid van de rechtscolleges - Volstrekte bevoegdheid - Vrederechter - Vorderingen betreffende de invordering van een geldsom (ongeacht het bedrag ervan) die zijn ingesteld tegen een natuurlijke persoon omdat deze in gebreke blijft een levering van nutsvoorziening te betalen - Vordering ingediend door een derde aan wie een elektriciteit- of gasleverancier zijn schuldvordering zou hebben overgedragen

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 28/10/2016
Ontslagverlening plaatsvervangende rechters vredegerecht derde kanton Brugge, vredegerecht kanton Menen, rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent en rechtbank van koophandel te Gent, afd. Veurne, eindestelling aanwijzing substituut-generaal arbeidshof te Brussel
Beschikking voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen: vanaf 5 oktober 2016 zal het vredegerecht van het kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Geraardsbergen, openbare terechtzitting houden in het gerechtsgebouw te Brakel

BS 03/11/2016
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 04/11/2016
Hof van beroep te Brussel - Hof van beroep te Luik - Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel - Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen - Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel - Rechtbank van koophandel te Gent

BS 08/11/2016
Benoemingen/ontslagnemingen rechters in handelszaken in de rechtbank van koophandel
Parket Oost-Vlaanderen erratum

BS 10/11/2016
Verlof wegens opdracht van algemeen belang voor één jaar verleend aan Mevr. Van den Broeck, E., eerste substituut-procureur des Konings parket Antwerpen, voor uitoefenen van een functie bij de "International Association of Prosecutors" (IAP)