27 februari - 12 maart 2015

Oproep kandidaten (advocaten/magistraten) Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Omzendbrief Natuurdecreet – beoordeling vergunningsaanvragen

Geregistreerde kassasysteem moet
 uiterlijk in inrichting in gebruik zijn op 31-12-2015
 
Indexcijfer consumptieprijzen februari 2015
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2015
  

PUBLIEK RECHT

Omzendbrief Natuurdecreet – beoordeling vergunningsaanvragen

20 FEBRUARI 2015. - Omzendbrief/LNE/2015/1 betreffende de toepassing van de op grond van artikel 36ter, § 3 en § 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones, BS 27/02/2015, bl. 14708    

Belgische paspoorten en reisdocumenten – verwerking persoonsgegevens
10 FEBRUARI 2015. - Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, BS 02/03/2015, bl. 14832

Omgevingsvergunning – aanwijzing van Vlaamse en provinciale projecten
13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 04/03/2015, bl. 15156


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Oproep kandidaten (advocaten/magistraten) Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

Mandaat van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. - Oproep tot kandidaten, BS 10/03/2015, bl. 15940


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
  
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/02/2015, bl. 14697   
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 27/02/2015, bl. 14698

Beoefenaars boekhoudkundige en fiscale beroepen
22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit betreffende de vermeldingen en documenten die door de beoefenaars van de boekhoudkundige en fiscale beroepen in het kader van de vrije dienstverlening moeten worden opgenomen bij de voorafgaande verklaring en betreffende de aan de afnemers van de diensten mee te delen gegevens, BS 05/03/2015, bl. 15304


FINANCIEEL RECHT

Statuut en toezicht kredietinstellingen
22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen, BS 03/03/2015, bl. 14969

Uitgifte Staatsbon
6 MAART 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2015-2023 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 maart 2015-2025, BS 12/03/2015, bl. 16569


VERKEERSRECHT
  

Oprichting Kruispuntbank van de voertuigen
13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, BS 09/03/2015, bl. 15605


FISCAAL RECHT

Voordelen van alle aard – renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 02/03/2015,  bl. 14846

KB/WIB 92 - voorafbetalingen

2 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen, BS 06/03/2015, bl. 15447

Geregistreerde kassasysteem moet  uiterlijk in inrichting in gebruik zijn op 31-12-2015
22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 10/03/2015, bl. 15799


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2015-027


05-03-2015


Prejudiciële vragen

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 34, eerste en tweede lid)

Geen schending - De tweede prejudiciële vraag behoeft geen antwoord


Rolnummer(s): 5875

Sociaal recht - Sociale zekerheid - Arbeidsongevallen - Bepalen van de grondslag van het loon dat dient als basis voor de berekening van de wettelijke schadevergoedingen - 1. Slachtoffers die, op de datum van het ongeval, uitsluitend tewerkgesteld waren bij een voltijdse arbeidsovereenkomst - 2. Slachtoffers die, naast de voltijdse arbeidsovereenkomst tijdens de uitvoering waarvan het ongeval zich heeft voorgedaan, aantonen dat zij op de datum van dat ongeval eveneens deeltijds waren tewerkgesteld.
2015-026


05-03-2015


Prejudiciële vraag

Art. 16, § 2, 1°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in de versie zoals van toepassing vóór de opheffing ervan bij art. 13 van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken

Geen schending (in de gegeven interpretatie)


Rolnummer(s): 5874

Publiek recht - Nationaliteit - Vreemdeling die huwt met een Belg - Procedure van nationaliteitsverklaring - Voorwaarden - Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen - 1. Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk - 2. Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen.
2015-025


05-03-2015


Beroep tot vernietiging

Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 42, eerste en tweede lid) - Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (art. 14)

Verwerping van het beroep


Rolnummer(s): 5830

Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Belastingvermindering voor de aankoop van dienstencheques - Vermindering van het maximumbedrag - 1. Rechtszekerheid - 2. Niet-retroactiviteit van de wet. # Rechten en vrijheden - 1. Gelijkheid in fiscale zaken - 2. Bescherming van de eigendom.
2015-024


05-03-2015


Beroep tot vernietiging

Decreet van het Vlaamse Gewest van 31 mei 2013 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (art. 3, 6°, 50, 3° en 67)

Verwerping van het beroep, onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.29.5 en van hetgeen vermeld in B.13.2.


Rolnummer(s): 5808

Bestuursrecht - Huisvesting - Vlaams Gewest - Vlaamse Wooncode - Sociale huisvesting - 1. Persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen met de referentiehuurder - a. Verplichting om zijn bereidheid te tonen Nederlands te leren - b. Inburgeringstraject - 2. Voorwaarden voor de verhuring en vervreemding van het bescheiden woonaanbod - Delegatie aan de Regering en de gemeenten. # Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Huisvesting - 2. Federale bevoegdheden - Burgerrechtelijk statuut van echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Bescherming van de gezinswoning. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - Wettigheidsbeginsel - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven. # Europees recht - Vrij verkeer van werknemers.

RECHTERLIJKE ORDE

BS 27/02/2015
Griffier – refendaris – parketmagistraten
Benoemingen diverse magistraten

BS 02/03/2015
Rechterlijke Orde. - Verlenging geldigheidsduur

BS 03/03/2015
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Pensionering ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 04/03/2015
Benoemingen diverse magistraten 
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

BS 06/03/2015
Hernieuwing benoemingen diverse magistraten
Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B voor de Rechterlijke Orde
Benoemingen diverse magistraten – plaatsvervangende magistraten - plaatsvervangend rechters  in handelszaken
Aanwijzing plaatsvervangende rechters  rechtbank van koophandel te Gent  -erratum

BS 10/03/2015
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen

BS 11/03/2015
Griffiers ( Vredegerechten van het arrondissement Antwerpen - - vredegerecht Sint-Truiden)

BS 12/03/2015
4 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van arbeidsauditeurs