19 JUNI - 2 JULI 2015 
Nieuwe wet sociale verkiezingen

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten

Verkeersbelasting - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – verhoging rolrecht


Voorafbetalingen aanslagjaar 2016

Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
- Inwerking uiterlijk 1 juli 2017

Procedure voor in diensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar (griffiers en parketsecretarissen)

Boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in WER – inwerkingtreding uitgesteld tot op 1 november 2015

PUBLIEK RECHT    

Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
29 MEI 2015. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, BS 23/06/2015, bl. 36388 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – verhoging rolrecht
19 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de bedragen vastgelegd in artikel 39/68-1, § 1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29/06/2015, bl. 37236

Invordering administratieve geldboetes door Federaal Agentschap voor nucleaire controle
8 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, BS 30/06/2015,  bl. 37621 

Standaardprocedures Bodemdecreet
Vaststelling van standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, BS 01/07/2015, bl. 38059


RUIMTELIJKE ORDENING

Aanvraag planologisch attest
7 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model voor de beslissing over de aanvraag van een planologisch attest, BS bl. 36394
Model (zie BS 23/06/2015, zie beeld)


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 19/06/2015, bl. 36031

Erkenning vereniging voor controle ongewenste telefonische communicaties
28 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot erkenning van een vereniging bedoeld in de artikelen VI.114 en XIV.81 van het Wetboek van economisch recht inzake ongewenste telefonische communicaties, BS 01/07/2015, bl. 38034


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte Staatsbon
12 JUNI 2015. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 juni 2015-2025, BS 19/06/2015, bl. 35839

PRIJSCOURANT
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 19/06/2015, bl. 35798


Boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in WER – inwerkingtreding uitgesteld tot op 1 november 2015
28 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 01/07/2015, bl. 38033


STRAFRECHT

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen
19 MEI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoemingen, herbenoemingen en ontslag van leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, BS 19/06/2015, bl. 36009

Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
28 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft, BS 30/06/2015, bl. 37587
Inwerking uiterlijk 1 juli 2017

Samenwerkingsakkoord coherent gevangenisbeleid tussen Federale Staat, Franstalige Gemeenschap en Waals Gewest
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest met het oog op de ontwikkeling van een coherent gevangenisbeleid rekening houdend met de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten en de federale autoriteit, BS 30/06/2015, bl. 37592


FISCAAL RECHT

Verkeersbelasting - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015

Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling ingevolge artikel 2.2.4.0.3 en artikel 2.3.4.1.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF). Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2015, BS 25/06/2015,  bl. 36864

Voorafbetalingen aanslagjaar 2016
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2016, BS 29/06/2015, bl. 37512


SOCIAAL RECHT

Sociale verkiezingen
2 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22/06/2015, bl. 36088

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
11 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 23/06/2015, bl. 36381  

Sociale zekerheid
7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot uitvoering van het artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 25/06/2015, bl. 36782

Instemming herzien Europees Sociaal Handvast + Bijlage - Addendum
15 MAART 2002. - Wet houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996. - Addendum, BS 29/06/2015, bl. 37198
Inwerkingtreding 1 augustus 2015
 
  
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2015-098


25-06-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen (art. 81, 88 en 92)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5947
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Tewerkstellingsbeleid - Arbeidsbemiddeling - Outplacement - 2. Federale bevoegdheden - Arbeidsrecht - Arbeidsbescherming - Recht op outplacement - 3. Federale loyauteit. # Sociaal recht - Arbeidsrecht - Arbeidsovereenkomsten - Ontslag - Recht op een ontslagpakket - 1. Opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding - Gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden - 2. Inzetbaarheidsverhogende maatregelen - Outplacementbegeleiding - 3. Werknemers met een zekere anciënniteit. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de eigendom - 2. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke verloning - Standstill-verplichting.
2015-097


25-06-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 7, 14, 51 en 100)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5916
Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Magistratuur - 1. Vrederechters de rechters in de politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Korpschef - Voorzitters van de Franstalige en de Nederlandstalige Rechtbanken van eerste aanleg te Brussel - 2. Vrederechters en rechters in de politierechtbanken van de andere arrondissementen - Korpschef - Vrederechters of rechter in de politierechtbank.
2015-096


25-06-2015

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (artikel 19bis 11, § 2)

Geen schending (in de gegeven interpretatie)

Rolnummer(s): 5911
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Ongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken - Ontstentenis van uitsluiting van de vergoeding van de materiële schade.
2015-095


25-06-2015

Vordering tot uitlegging
Arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012

Verwerping van de vordering tot uitlegging

Rolnummer(s): 5906
Leefmilieu - Strijd tegen geluidshinder - Overtredingen - Administratieve geldboeten - Onmogelijkheid om verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen. # Rechtspleging - Vordering tot uitlegging - Niet-ontvankelijkheid.
2015-094


25-06-2015

Prejudiciële vragen
Burgerlijk Wetboek (art. 343, § 1, b) - art. 353-8 en 353-9, zoals zij luidden vóór de wijziging ervan bij de wet van 17 maart 2013 ' tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid ' en 353-10, zoals het luidde vóór de wijziging ervan bij de wet van 30 juli 2013 ' betreffende de invoering van een familie en jeugdrechtbank ' - art. 348-3 en 348-11)

Schending (lacune in de wetgeving - art. 343, § 1, b) - Geen schending (art. 353-8, 353-9 en 353-10) - Schending (lacune in de wetgeving - art. 348-3 en 348-11) - De tweede prejudiciële vraag in de zaak nr. 6021 behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5894 • 6021
Burgerlijk recht - Afstamming - Adoptie - 1. Eenvoudige adoptie - a. Voorwaarden - Voortduren, op het ogenblik van het verzoek tot adoptie, van de samenwoning tussen de verzoeker tot adoptie en de ouder van het kind - b. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door beide adoptanten - 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan beide vormen van adoptie - Toestemming van de moeder - Grond van niet ontvankelijkheid - Geen beoordelingsvrijheid van de rechter. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 2. Rechten van het kind - Belang van het kind.
2015-093


25-06-2015

Prejudiciële vraag
Art. 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in samenhang gelezen met art. 11, § 7, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen

Geen schending

Rolnummer(s): 5867
Bestuursrecht - Raad van State - Rechtspleging - Beroep tot nietigverklaring - Termijn - Aanvangspunt - Ontstentenis van verplichting dat de aangevochten oorspronkelijke beslissing het bestaan vermeldt van een beroep voor de Raad van State wanneer de beroepsinstantie zich ervan onthoudt uitspraak te doen of dat niet tijdig doet.
2015-092


18-06-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen (art. 33, § 1, 3°, 4°, 9° en 10°, 33, § 2, 34 en 46) - Programmawet (I) van 26 december 2013 (art. 41)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5938
Volksgezondheid - Medische hulpmiddelen - Markttoezicht en traceerbaarheid - Financiering - Bijdragen lastens distributeurs van medische hulpmiddelen - 1. Kwalificatie - Belastingen - Wettigheidsbeginsel - 2. Berekeningswijze van de bijdrage - 3. Compensatoire bijdrage - Belastbare grondslag - 4. Distributeurs die gevestigd zijn in de Europese Unie.
2015-091


18-06-2015

Prejudiciële vraag
Vlaamse Wooncode (art. 2, § 1, eerste lid, 34°)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 5902
Huisvesting - Sociale huisvesting - Vlaams Gewest - Sociale huurwoningen - Partner van een sociale huurder - Toelatingsvoorwaarden - 1. Inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister - 2. Uitzondering - Tijdelijke bijwoonst - Vreemdeling die is ingeschreven in het wachtregister. # Rechten en vrijheden - 1. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op een behoorlijke huisvesting - 2. Recht op eerbiediging van het gezinsleven.
2015-090


18-06-2015

Prejudiciële vraag
Art. 20sexies, § 1, van de wet van 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader, zoals ingevoegd bij art. 29 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen

Geen schending

Rolnummer(s): 5901
Krijgsmacht - Statuut van de militairen - Vaststelling van de lijst van de criteria en van de waarneembare gedragingen die het mogelijk maken de karakteriële hoedanigheden en het gedrag van de kandidaat als militair te beoordelen - Wettigheidsbeginsel - Delegatie aan de Koning.