23 januari - 5 februari 2015
 
Wettelijke interestvoet 2015: 2,50 %

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Omzendbrief Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake antimisbruikbepaling – fiscaal misbruik – toepassingsgevallen – registratiebelasting en erfbelasting

Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015
De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014

Aanwijzing externe leden van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders, BS 23/01/2015

Aanwijzing  leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders

Nadere regels evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging

Arco-dossier: Grondwettelijk stelt prejudiciële vragen aan Europees Hof van Justitie(
GwH 15/2015, 05/02/2015)
 
 
PUBLIEK RECHT

Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende diverse bepalingen onderwijs, BS 27/01/2015, bl. 7168  

Sport – antidoping
19 DECEMBER 2014. - Decreet houdende aanpassing van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 aan de Code 2015, BS 02/02/2015, bl. 8487


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Tuchtcommissie gerechtsdeurwaarders
Aanwijzing externe leden van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders, BS 23/01/2015
Aanwijzing  leden gerechtsdeurwaarder van de tuchtcommissie voor de gerechtsdeurwaarders

Evaluatie magistraten
20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging, BS 02/02/2015, bl. 8482


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Commerciële samenwerkingsovereenkomsten - aanstelling leden Arbitragecommissie
21 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van leden van de Arbitragecommissie voorzien in titel 2 van boek X van het Wetboek van economisch recht betreffende de precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten, BS 28/01/2015, bl. 8052


STRAFRECHT

Gerechtskosten in strafzaken -  Indexatie. - Tarief 2015
De tarieven voor 2015 zijn, vanwege budgettaire beperkingen, deze van 2013 en 2014
Gerechtskosten in strafzaken Indexatie. - Tarief 2015, BS 27/01/2015,bl. 7314


FISCAAL RECHT

Omzendbrief Vlaamse Codex Fiscaliteit inzake antimisbruikbepaling – fiscaal misbruik – toepassingsgevallen – registratiebelasting en erfbelasting
23 DECEMBER 2014. - Omzendbrief 2014/2: Art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2014. - Antimisbruikbepaling. - Fiscaal misbruik. - Toepassingsgevallen. - Registratiebelasting en erfbelasting, BS 23/01/2015, bl. 6278

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
19 DECEMBER 2014. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 28/01/2015,  bl. 7742 (treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015 (treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015)

Gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting - erratum
8 MEI 2014. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Errata, BS 27/01/2015, bl. 7120

Wijziging bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van pensioensparen -
20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op uitkeringen in het kader van het pensioensparen, BS 27/01/2015, bl. 7121

Vermijden dubbele belasting – België en Tsjechië
8 MEI 2014. - Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010, BS 04/02/2015, bl. 8908


SOCIAAL RECHT

Rust- en overlevingspensioen zelfstandigen
18 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 23/01/2015, bl. 6122
18 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Addendum, BS 30/01/2015, bl. 8218

Rust- en overlevingspensioen werknemers
20 JANUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 23/01/2015, bl. 6123

 
SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Terroristische misdrijven – Beroepen hebben geen voorwerp meer – Verwerping van de beroepen voor het overige
Arrestnummer: 9/2015
Arrestdatum: 28/01/2015
Rolnummer(s): 5710 • 5711
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 18 februari 2013 tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): De beroepen hebben geen voorwerp meer, in zoverre zij tegen artikel 8 van de wet van 18 februari 2013 tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek zijn gericht - Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.41.3 vermelde interpretatie)
Trefwoorden: Strafrecht - Terroristische misdrijven - 1. Publiekelijk ter beschikking stellen van een boodschap met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf - 2. Aanwerving van een andere persoon om een terroristisch misdrijf te plegen - 3. Onderrichtingen of een opleiding geven met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf - 4. Zich onderrichtingen doen geven of een opleiding volgen met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf. # Rechten en vrijheden - 1. Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten - 2. Vrijheid van meningsuiting - 3. Vrijheid van vereniging
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-009n.pdf

Strafuitvoeringsrechtbank – Geen schending
Arrestnummer: 10/2015
Arrestdatum: 28/01/2015
Rolnummer(s): 5823
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 17 maart 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (art. 2, 3 en 16)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Strafuitvoeringsrechtbank - Veroordeelden tot een vrijheidsstraf van dertig jaar of tot een levenslange vrijheidsstraf, met een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank - 1. Uitgebreide samenstelling van de kamer van de strafuitvoeringsrechtbank - 2. Regel van de eenparigheid - 3. Ontstentenis van een overgangsregeling voor de veroordeelden wier veroordeling in kracht van gewijsde is getreden vóór de inwerkingtreding van de wet.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-010n.pdf

Fairness taks – Stellen prejudiciële vragen aan het HvJ
Arrestnummer: 11/2015
Arrestdatum: 28/01/2015
Rolnummer(s): 5828
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen (art. 43 tot 51)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
Trefwoorden: Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Berekening van de belasting - Afzonderlijke aanslagen - Fairness tax - 1. Vennootschapsbelasting - 2. Belasting van niet-inwoners.
Europees recht - Vrijheid van vestiging.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-011n.pdf

Belasting op omzetting effecten aan toonder - Vernietiging
Arrestnummer: 12/2015
Arrestdatum: 5/2/2015
Rolnummer(s): 5451
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 61 tot 68 en 69, tweede lid)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Trefwoorden: Fiscaal recht - Diverse rechten en taksen - Belasting op de omzetting van effecten aan toonder. # Europees recht - Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal - Verbod - Uitzonderingen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-012n.pdf

Fiscale fraude – Verwerping van het beroep
Arrestnummer: 13/2015
Arrestdatum: 5/02/2015
Rolnummer(s): 5790
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Hoofdstuk 8 ("Strijd tegen de fraude", art. 98 tot 105) van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep
Trefwoorden: Fiscaal recht - Fiscale fraude - Verhoging van de maximumduur van de gevangenisstraf indien het gedrag als ernstig kan worden gekwalificeerd. # Rechten en vrijheden - Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-013n.pdf

Belasting op omzetting effecten aan toonder – Schrapping van de zaak van de rol – Beroep zonder voorwerp
Arrestnummer: 14/2015
Arrestdatum: 5/2/2015
Rolnummer(s): 5425
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (art. 33 en 62 tot 64)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schrapping van de zaak van de rol (wat art. 33 betreft) - Beroep zonder voorwerp (ten gevolge van arrest nr. 12/2015, wat de art. 62 tot 64 betreft)
Trefwoorden: Fiscaal recht - 1. Inkomstenbelastingen - Roerende inkomsten - Aangifte - Uitzonderingen - 2. Diverse rechten en taksen - Belasting op de omzetting van effecten aan toonder.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-014n.pdf

Arco-dossier – Stellen van prejudiciële vragen aan HvJ
Arrestnummer: 15/2015
Arrestdatum: 05/02/2015
Rolnummer(s): 5621 • 5814 • 5818
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (art. 36/24)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
Trefwoorden: Financieel recht - Staatswaarborg - 1. Bankdeposito's - 2. Aandelen die een natuurlijke persoon, in zijn hoedanigheid van vennoot, bezit in het kapitaal van een erkende coöperatieve vennootschap die actief is in de financiële sector. # Europees recht - 1. Depositogarantiestelsels - 2. Economische mededinging - Staatssteun - a. Meldingsplicht - b. Onwettige steunmaatregelen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-015n.pdf

     

RECHTERLIJKE ORDE

BS 23/01/2015
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen griffiers/parketsecretarissen, medewerkers griffies en parketten (erratum BS 30/01/15
Aanwijzing  plaatsvervangend voorzitter probatiecommissie rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afd. Dendermonde

BS 29/01/2015
Ontslagverlening eerste substituut-procureur des Konings parket Oost-Vlaanderen
Vredegerecht eerste kanton Oostende

BS 30/01/2016
Griffiers/parketsecretarissen/refendarissen – benoemingen/ontslag/pensionering  

BS 02/02/2015
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken

BS 03/02/2015
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 05/02/2015
Pensioneringen diverse magistraten(o.a. Morrens P., rechter in de politierechtbank Antwerpen, Zajtmann B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen)


 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen