27 maart - 23 april 2015
Goedkeuring huishoudelijke reglement Raad van procureurs des Konings

Model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2015

Inkomstenbelastingen – richtlijnen
fiche 281.50 - opgave 325.50 aanslagjaar 2015

Regels arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel


Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Administratie Geschillen wordt operationeel vanaf 1 april 2015
 

PUBLIEK RECHT

Erkenning van adoptiediensten - interlandelijke adoptie
 
20 MAART 2015. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 1989 houdende erkenning van adoptiediensten en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 09/04/2015, bl. 21066


SPORTRECHT

Samenwerkingsakkoord betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport

13 MAART 2015. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2014 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport, BS 07/04/2015, bl. 20683


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Goedkeuring huishoudelijke reglement Raad van procureurs des Konings

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings, BS 01/04/2015, bl. 20010

Openingsuren griffie Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel
19 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 02/04/2015, bl. 20233


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Benoemingen leden en voorzitter van elke sectie van de Raad voor de Intellectuele Eigendom
16 MAART 2015. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke sectie van de Raad voor de Intellectuele Eigendom, BS 27/03/2015, bl. 19400

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 27/03/2015, bl. 19437.  

Coöperatieve vennootschappen – voorwaarden tot erkenning
24 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, BS 01/04/2015, bl. 20013

Opheffing Vijfde Waarborgbesluit
6 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 en het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, BS 20/04/2015, bl. 22653

Wijziging diverse bepalingen Winwinlening
6 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006, BS 20/04/2015, bl. 22654


FINANCIEEL RECHT
 
Kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen moeten Nationale Bank info bezorgen over thematische volksleningen
16 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 27 januari 2015 over de door de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen, BS 31/03/2015, bl. 19827

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 16/04/2015, bl. 22272

Benoeming nieuwe directeur Nationale Bank
2 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België, BS 17/04/2015, bl. 22426

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 20/04/2015, bl. 22538.FISCAAL RECHT

Voorafbetalingen aanslagjaar 2016
Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2016, BS 31/03/2015, bl. 19901

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Administratie Geschillen wordt operationeel vanaf 1 april 2015
19 MAART 2015. - Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen betreffende de operationalisering van de Administratie geschillen, BS 01/04/2015, bl. 20066

Model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2015
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 10/04/2015, bl. 21384

Inkomstenbelastingen – Centraal aanspreekpunt
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt bedoeld in het artikel 322, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13/04/2015, bl. 21649

Inkomstenbelastingen – richtlijnen fiche 281.50 - opgave 325.50 aanslagjaar 2015
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 20/04/2015, bl. 22724


SOCIAAL RECHT

Werkloosheidsreglementering

22 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 27/03/2015, bl. 19361

Harmonisering pensioenregelingen
27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 131bis, § 1septies en 131ter, § 1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 02/04/2015, bl. 20232

Bevordering tewerkstelling in de non-profit sector
27 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 08/04/2015, bl. 20802

Bijdragen verschuldigd door werkgevers aan Fonds tot vergoeding van ontslagen werknemers in geval van sluiting van ondernemingen
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 13/04/2015, bl. 21663
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, BS 13/04/2015, bl. 21664

Regels arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied en tot vaststelling van de bijzondere regels in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 20/04/2015, bl. 22616
3 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 20/04/2015, bl. 22617

Werkloosheidsreglementering - mantelzorg door werklozen
15 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 63, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot herstel van de artikelen 90 en 125 in hetzelfde besluit in het kader van de mantelzorg, BS 22/04/2015, bl. 22958

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

2015-043


26-03-2015

Prejudiciële vraag
Art. 40bis, § 2, eerste lid, 2°, tweede lid, a), van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals vervangen bij art. 8 van de wet van 8 juli 2011, in samenhang gelezen met art. 40ter van de wet van 15 december 1980, zoals vervangen bij art. 9 van de wet van 8 juli 2011

Geen schending

Rolnummer(s): 5884
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Verblijfsrecht - Gezinshereniging - Familieleden van een Belg - Voorwaarden - Bewijs van een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie - 1. Vreemdeling die met een Belg een verklaring van wettelijke samenwoning aflegt - 2. Vreemdeling die met een Belg huwt of die met die laatste is verbonden door een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig met een huwelijk in België wordt beschouwd. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-042


26-03-2015

Beroep tot vernietiging
Art. 21bis, § 3, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten, aangevuld door art. 24, 3°, van het decreet van 17 oktober 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs en onderwijs voor sociale promotie

Vernietiging

Rolnummer(s): 5812
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Rechtspositie van het personeel - Selectieambt van provisor - Recht om vanaf 1 januari 2013 in vast verband te worden benoemd - Personen die op 1 september 2012 tijdelijk een ambt van provisor bekleden - 1. Personen die een vacante betrekking bekleedden - 2. Personen die een niet-vacante betrekking bekleden.
2015-041


26-03-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding (art. 2, 5, 14 en 15)

Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 5810 • 5813
Fiscaal recht - Fiscale fraude - 1. Verruiming van het toepassingsgebied van misdrijven in de gevallen waarin de fiscale fraude ernstig is zonder daarom als georganiseerd te kunnen worden gekwalificeerd - 2. Meldingsplicht. # Rechten en vrijheden - Wettigheidsbeginsel in strafzaken - Vereisten van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid van strafwetten.


 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 27/03/2015
Ontslag/pensioneringen diverse magistraten – aanwijzingen advocaten-generaal bij het hof van beroep te Brussel
Wijze van benoeming werkende en plaatsvervangende rechters in sociale zaken

BS 31/03/2015
Verlenging stage gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen
Adreswijziging. - Openbare zittingen van het Vredegerecht kanton Willebroek

BS 01/04/2015
Pensionering onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

BS 02/04/2015
Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Vilvoorde. - Adreswijziging
Parket van de Procureur des Konings Halle-Vilvoorde bij de Politierechtbank Halle. - Adreswijziging

BS 03/04/2015
Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
Ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Ontslag werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen
Ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, arrondissement Antwerpen
Pensionering/ontslag diverse magistraten (o.a. M. Rozie, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen; Van Haelst K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen; mevr. De Bondt D., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen)
Pensionering/ontslagneming diverse magistraten
Aanwijzing werkend leden van de examencommissie belast met het afnemen van het vergelijkend examen georganiseerd met het oog op de samenstelling van een wervingsreserve van referendarissen bij het Hof van Cassatie
Arbeidshof te Antwerpen
Rechtbank van koophandel te Antwerpen

BS 07/04/2015
Benoemingen diverse magistraten
Benoemingen diverse magistraten

BS 08/04/2015
Adreswijziging Vredegerecht 5e kanton Brussel

BS 10/04/2015
Benoemingen diverse magistraten
Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing van in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen (BNE15006)
Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen (BNE15005)

BS 15/04/2015
Beschikking voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen
Griffiers-parketsecretarissen-parketjuristen/pensioneringen-ontslagnemingen

BS 17/04/2015
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers/parketsecretarissen
Benoeming probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout

BS 20/04/2015
Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen
Benoemingen drie raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen – benoeming vrederechter Halle en kantons van het gerechtelijk arrondissement Brussel – benoeming rechter politierechtbank Antwerpen
Werving van magistraten voor het Auditoraat en het Coördinatiebureau van de Raad van State en de samenstelling van een wervingsreserve (Franstalig kader)

BS 21/04/2015
Arbeidsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg

BS 22/04/2015
Vredegerechten van Maaseik en Tongeren - griffie

BS 23/04/2015
Ontslag rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage (zittijd 2014-2015)