Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
13 juni - 4 juli 2017
 

Wetsontwerp van 27 juni 2017 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen
54K2569
Dit ontwerp van wet past de bepalingen inzake de rolrechten in het Wetboek der registratie-, hypotheken griffierechten, zoals die bestonden voor de vernietiging
door het Grondwettelijk Hof van de artikelen 3 tot 6 van de wet van 28 april 2015, derwijze aan dat:
•de overeengekomen begrotingsdoelstellingen inzake opbrengst van de griffierechten worden bereikt, wat een verhoging meebrengt van de rolrechten in de meeste zaken;
•er geen tariefonderscheid meer wordt gemaakt naargelang van de aard van de geding inleidende akte;
•het principe van de voortdurende aanhangigheid voor de familierechtbanken blijft behouden;
•de vrijstelling inzake bepaalde  sociale zaken wordt veralgemeend tot alle zaken die onder de materiële bevoegdheid van het arbeidsgerecht vallen;
•een nieuwe vrijstelling inzake faillissementszaken wordt ingevoerd
•de vrijstelling in fiscale zaken behouden blijft.
De bij het ontwerp ook ingevoerde vrijstelling van het expeditierecht op de aflevering van de eerste uitvoerbare titel van een vonnis of arrest mildert enigszins de verhoging van de rolrechten. 
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.
Dossierfiche 54K2282
23/06/2017 ARTIKELEN BIJ 1E STEMMING AANGENOMEN
 
 
Grondwettelijk Hof vernietigt Turteltaks
GwH 22 juni 2017, 83/2017
Rolnummer(s): 6353 • 6366 • 6369 • 6419 • 6426
Informatieve nota: http://www.const-court.be/public/n/2017/2017-083n-info.pdf
 
 
Hoge Raad voor de Justitie - Jaarverslag 2016 en klachtenverslag 2016
Persbericht 20 juni 2017 met links naar de verslagen
 
 
Moederschapshulp voor vrouwelijke zelfstandigen
Ministerraad 16 juni 2017
 
 
Aanstelling twee experten voor opmaak beleidsplan modernisering van het beroep van advocaat
Persbericht Koen Geens 16 juni 2017
Elke advocaat kan ook uit eigen beweging zijn of haar suggesties, die bijdragen tot de modernisering van hun beroep, sturen naar het centrale emailadres: advocaatmorgen@just.fgov.be (NL) of avocatdemain@just.fgov.be (FR)
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN
PUBLIEK RECHT

Onbestuurbaarheid van gemeenten. Verleden, heden en toekomst
 
Stef KEUNEN en Sofie HENNAU, NjW 2017, afl. 365, 28/06/2017, 462-474.

OMGEVINGSRECHT

Het Vlaams Onteigeningsdecreet
 
K. Van den Wyngaert, Het Vlaams Onteigeningsdecreet: vernieuwing troef of oude regels in een nieuw jasje? Overzicht en analyse van de nieuwe normen van het onteigeningstraject, T.Agr.R. nr. 2, juni 2017, 54

Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS), nr. 85, jan-feb-mrt 2017
Inhoudstafel

Klimaatverandering
S. Gutwirth, I. Stengers, Het recht en de heropleving van de commons, TMR 2017/1, 4

VREEMDELINGENRECHT  
 

Het humanitair visum
A. Declerq, Het humanitair visum: balanceren tussen soevereine migratiecontrole en respect voor de mensenrechten, T. Vreemd. 2017/2, apr-mei-jun 2017, 118

De Unierechtelijke context van het openbareordebegrip bij inreisverboden
J. Waasdorp, T. Vreemd. 2017/2, apr-mei-jun 2017, 147

De invrijheidstelling van veroordeelde vreemdelingen
V. Vereecke, T. Vreemd. 2017/2, apr-mei-jun 2017, 159

SOCIALE HUISVESTING      

Sociale huisvesting
B. Hubeau, T. Vandromme, Na twintig jaar is de Vlaamse Wooncode nog steeds in aanbouw: een overzicht van de recente wijzigingen inzake sociale huisvesting, R> 2016-2017, nr. 41, 10/06/2017, 1602


DIERENWELZIJN

Dierenwelzijn. Een luis in de pels van de bescherming van eigendom?
A. Vanhellemont,  G. Van Hoorick,NjW 2017, afl. 364, 14/06/2017, 426-431


BURGERLIJKE STAND

De dienst burgerzaken van de toekomst

Een gesprek met Theo Francken, @burger, nr. 10, apr-mei-jun 2017, 4

Blockchain in burgerzaken

(sv), @burger, nr. 10, apr-mei-jun 2017, 9

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (General Data Protection Regulation (GDPR)
(bvde), ), De GDPR en dienst burgerzaken, een verstandshuwelijk?, @burger, nr. 10, apr-mei-jun 2017, 13


Dataretentie: het Hof van Justitie waakt over onze privacy?

J. Meese, Kanttekening, RW 2016-2017, nr. 41, 10/06/2017, 1639

BURGERLIJK RECHT

Wetgevingskroniek burgerlijk recht
 
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet-31 décembre 2016) (Première partie), JT N° 6693, 17/06/2017, 433
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er juillet-31 décembre 2016) (Seconde partie), JT N° 6694, 24/06/2017, 453

De handelshuur van korte duur: het pop-updecreet
 
V. Volcke,
T.Not. nr. 6, juni 2017,484

Dadingovereenkomst– verdeling - benadeling voor meer dan een vierde
J. Verstraete, Een ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie: een deelgenoot kan niet opkomen tegen een reële dading-verdeling wegens benadeling voor meer dan een vierde, T. Not. 2017/5, mei 2017, 381
(Cass. 3 april 2017, T. Not. 2017/5, mei 2017, 446)

VERMOGENSPLANNING – DE TRUST
L. Weyts, To trust or not to trust: het notariaat geconfronteerd met deze Angelsaksische rechtsfiguur, from the frontdoor tot he backdoor, T. Not. 2017/5, mei 2017, 389

Is er nog een toekomst voor de schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap?
B. Verdickt, VIP 2017/2, 4

Vermogensplanning, hoe begin ik eraan?
K. Desmet, VIP 2017/2, 10

Tijdschrift Jeugd- en Kinderrechten
2017/2
Inhoudstafel

Hamsterhuren of een woning huren met aankoopoptie: hoe realistisch is de eigendomsverwachting?

R. Timmermans, Huur 2017/2, 51

Afstamming
Y.-H. Leleu, Filiation 2017: l’intérêt bien pondéré, RTDF 2017/1, 9

Verkoop onroerend goed
TBO 2017/3
J. Callebaut, Totstandkoming van de verkoop van onroerend goed: recente ontwikkelingen, 223
W. Vandenbussche, Bewijs van de verkoop van een onroerend goed: jurisprudentiële ontwikkelingen, 236
+ rechtspraak verkoop onroerend goed:
inhoudstafel

Elektronische burgerlijke rechtspleging
J. Vanderschuren, Procédure civile: 2017, année électronique?, JT N° 6692, 10/06/2017, 409
GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

De juridische bijstand in transitie. Van staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht? 
S. Gibens en B. Hubeau, RW 2016-2017, nr. 42, 17/06/2017, 1642

Grondwettelijk Hof verwerpt de nieuwe rolrechten
M. Van Beirs, FiscalNet, wekelijkse analyse 24/06/2017, 3
GwH nr. 13/2017, 9 februari 2017

Toegang tot justitie en rechtsbijstandsverzekering: over paradoxen en verschillende snelheden
S. Gibens, B. Hubeau, Juristenkrant nr. 351, 14/06/2017, 11

Devolutieve werking hoger beroep 
A. Decroës, L’effet dévolutif de l’appel et le principe dispositif ou les limites de la saisine du juge d’appel, JT N° 6692, 10/06/2017, 425

Het autonoom beheer voor de rechterlijke orde: wanneer een vogel in de hand?
I. Dupré, Panopticon 2017/3, mei-juni 2017, 194

ARBITRAGE


Arbitrage, afstand van recht en artikel 6 EVRM
M.W. Knigge, P.L.F. Ribbers, TvA 2017/2, 35

Het nieuwe ICC-Arbitragereglement 2017 – de ICC timmert aan de weg
R. Schellaars, TvA 2017/2, 44

Arbitration Reform in Russia: Will Russia Become More Arbitration-Friendly?
I. Kokorin, W.A. Timmermans, , TvA 2017/2, 50

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Verordening marktmisbruik
F. Lefèvre, A. Coibion, T. L’Homme, M. Bredimus, TBH 2017/5, mei 2017, 465

Elektronische economie
O. Vanreck, Le nouveau cadre juridique applicable au service d’archivage électronique, DAOR 2017/2, 33

Vermelding in jaarrekening van onbeperkt aansprakelijke vennoot
S. Van Crombrugge, Balans nr. 787, 30/06/2017, 1

Belangenconflict procedure in de NV en bVBA: altijd toepassen?
M. Devrieze, De Venn. 2017/6, juni 2017, 4

Het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. Een (r)evolutie

D. Van Heuven, L. Decuyper, T.Gem. 2017/2, 78

VERZEKERINGEN

Ombudsman van de Verzekeringen: jaarverslag 2016
Verzekeringsnieuws nr. 6, juni 2017, 1
Jaarverslag 2016

Rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze van advocaat ook in arbitrageprocedure
Rechtsbijstand – Vrije advocatenkeuze in alle omstandigheden voor de verzekerde, Verzekeringsnieuws nr. 6, juni 2017, 2

9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst, BS 25/04/2017, bl. 53207

FINANCIEEL RECHT

Kroniek van Frans bankrecht
J. Lasserre Capdeville, Chronique de droit bancaire français (janvier-décembre 2016), Bank Fin.R. 2017/1, 3

Enkele topics van het vernieuwde hypothecair kredietrecht
J. Vannerom, E.  Casier, ), Bank Fin.R. 2017/1, 11


De Uniform Rules for Demand Guarantees (URDGG 758)
G. Bosman, De Uniform Rules for Demand Guarantees (URDGG 758) van de Internationale Kamer van Koophandel opnieuw bekeken. Capita Selecta, Bank Fin.R. 2017/1, 42

De Wet roerende zekerheden: enkele belangrijke verduidelijkingen en aanpassingen
P. Francois, Bank Fin.R. 2017/1, 51

Nieuwe wetten beleggingsondernemingen
W. Kupers, Bank Fin.R. 2017/1, 51

STRAFRECHT

Het recht op vertolking en vertaling in strafzaken & de omzetting van de EU-richtlijnen
Y. Vanden Bosch, T.Strafr. 2017/2, 79

Noopt nieuwe seksuele criminaliteit tot nieuwe seksuele misdrijven?
A. Dierickx, NC nr. 3, juni 2017, 207

VERKEERSRECHT

Snelheidsovertreding – welke snelheid telt? De ‘gemeten’ of ‘gecorrigeerde’ snelheid?
Graag correctie, Nieuwsbrief Auto nr. 6, juni 2017, 1
Cass. 4 april 2017


FISCAAL RECHT

Fiscale bemiddelingsdienst
JVD, Beroep op ‘Bemiddelingsdienst’ krijgt schorsende werking, Fiscoloog nr. 1527, 28/06/2017, 1

Verkeersbelasting
JVD, Wat met sporadisch gebruik in België van een elders ingeschreven voertuig?, Fiscoloog nr. 1527, 28/06/2017,3

Nog maar één geschenk per persoon zonder btw
J. Opreel, , Fisc.Act. nr. 23, week 15-21 juni 2017, 1
Circulaire nr. 32, 29 mei 2017

Hof van Justitie: vrijstelling ook voor Europese spaarboekjes (bis)
, Fisc.Act. nr. 23, week 15-21 juni 2017, 4
HvJ 8 juni 2017, C-580/15

Verruimde beurstaks ook voor juridische constructies die onder kaaimantaks vallen?
L. Vanneste, , Fisc.Act. nr. 23, week 15-21 juni 2017, 7

Machtiging visitatie woningen: Gent fluit politierechter terug
JVD, Fiscoloog nr. 1526, 21/06/2017, 1
(Gent 13 juni 2017)

‘Schaderegeling’ bij verzekeringen niet meer BTW-vrij vanaf 1 januari 2018
I. Massin, Fiscoloog nr. 1526, 21/06/2017, 4

Hof van Justitie doet fairness tax wankelen

P. Van den Berghe, Fisc.Act; nr. 20, week 25-31 mei 2017, 1
HvJ 17 mei 2017, C-68/15

Terugbetaald verduisterd geld is aftrekbaar, ook al is het verbeurd verklaard
F. Desterbeck, Fisc.Act; nr. 20, week 25-31 mei 2017, 4
Cass. 24 maart 2017, F.15.0155.N
EHRM 18 mei 2017, Jóhannesson e.a. t. Ijsland, 22007/11

Fiscaal strafrecht – ‘ne bis in idem’-beginsel
S. Gnedasj, , Ne bis in idem na het arrest A en B t. Noorwegen: alive and kicking!, Fisc.Act; nr. 20, week 25-31 mei 2017, 6

Bestrijding van belastingvermijding en agressieve fiscale planning
 
F. Vanistendael, Editoriaal, De Europese invulling van BEPS, AFT 2017/4-5, 2

Staatssteun
R.H.C. Luja, De Mededeling staatssteun 2016: een momentopname door de Europese Commissie, AFT 2017/4-5, 6

Permanentievoorwaarde van artikel 192 WIB 1992 in een reorganisatiecontext
B. Desmet, P.-J. Wouters, M. Van den Bosch, AFT 2017/4-5, 14

Hervorming vennootschapsbelasting

A. Van de Vijver, Hervorming vennootschapsbelasting: drie suggesties voor meer fiscale zekerheid, TFR nr. 523, juni 2017, 467

Crowdfunding
K. Van de Velden, S. Wolff, Esquisse de la fiscalité du crowdfunding, TFR nr. 523, juni 2017, 471

Voorafgaande kennisgeving: Administratie volgt Cassatie
JVD, Fiscoloog nr. 1525, 14/06/2017, 1
Circulaire 2017/C/34 betreffende de voorafgaande kennisgeving van aanwijzingen van belastingontduiking

Belastbaarheid Nederlandse pensioenen
 
C. Hendrickx, Cassatie: AOW-uitkering slechts belastbaar in de mate van band met beroepsactiviteit, Fisc.Act. nr. 22, week 8-14 juni 2017, 1
Cass. 5 mei 2017, F.15.0119.N

Roerende inkomsten
D. Mussche, ‘VVPRbis’: ook verlaagde roerende voorheffing bij dividend uit gereserveerde winst, Fisc.Act. nr. 22, week 8-14 juni 2017, 3

Beurstaks voor verrichtingen in buitenland: FAQ verduidelijkt
K. Hellinckx, T. Van den Bruel, K. Lievens, Fisc.Act. nr. 22, week 8-14 juni 2017, 5

Belasting op tankkaarten noopt in principe tot rittenadministratie
K. Janssens, Fisc. Act. nr. 21, week 1-7 juni 2017, 1

Fairness tax: kroniek van een aangekondigde nietigverklaring?
O. Gios, P. Delacroix, Fiscoloog Internationaal, nr. 402, 31/05/2017, 1

Administratieve samenwerking
F. Smet, S. Vanthienen, Belastingplichtige kan internationaal verzoek om inlichtingen aanvechten, Fiscoloog Internationaal, nr. 402, 31/05/2017, 5

Btw-tarief
G. Cristiaensen, Pro-Deodiensten: afschaffing 0 %, Btw Brief nr. 6, juni 2017, 1

Belasting op uitkeringen van levensverzekeringen

A. Ghysens, De toepassing van artikel 2.7.1.0.6 VCF op uitkeringen van levensverzekeringen na de decreetwijziging van het Vlaamse decreet van 23 december 2016, T. Not. Nr. 6, juni 2017, 477

De btw-plicht voor lokale besturen: een leidraad voor publiekrechtelijke overheidslichamen
J. Vanslembrouck,L. De Vriese, LRB 2017/2, 3


SOCIAAL RECHT

Vennootschapsbijdrage voor sociaal statuut van zelfstandigen 2017
Vennootschapsbijdrage gaat niet omhoog, drempel kleine vennootschap wel, Fisc.Act; nr. 20, week 25-31 mei 2017,, 12

Recht op maatschappelijke integratie
M.A. Masschelein, Recente wijzigingen aan de RMI-Wet, T.Gem. 2017/2, 71

Re-integratie overheidspersoneel 
I. De Wilde, R. Janvier, Nieuwe regelgeving voor de re-integratie van arbeidsongeschikte personeelsleden. Toelichting en kanttekening bij de toepassing op het (lokaal) overheidspersoneel, T.Gem. 2017/2, 90

De sociale rechten van de zelfstandige mama!

Tips & Advies, Belastingtips voor vrije beroepen
Indicator, nr. 21, 28/06/2017, 8


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Rechtspraakkroniek Europees Hof Rechten van de Mens
F. Krenc, S. van Drooghenbroeck, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er juillet – 31 décembre 2016), JT N° 6695, 01/07/2017, 473


NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

M-commerce
J. Vannerom (ed.), Reeks Ius mercatorum,  Intersentia 2017, xiv + 218 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tendensen vermogensrecht 2017
R. Barbaix, N. Carette (eds.), Intersentia 2017, xvi + 280 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De brandverzekering toegepast
J. Baert, M. De Graeve, M. Gyselaers, 3e ed., Intersentia 2017, x + 144 blz.
Beschrijving + inhoudstafel

Aangiften btw
M. Govers, E. Meynendonckx, H. Deschacht, 6e herziene uitgave, Intersentia 2017, xvi + 326 blz.
Beschrijving + inhoudstafel

De factuur en de btw
M. Govers, F. Borger, P. Raes, Intersentia 2017, xx + 568 blz.
Beschrijving + inhoudstafel

Wettelijke samenwoning
L. De Schrijver, Larcier 2017, 290 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bijzondere overeenkomsten
A. Van Oevelen, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, X. Overeenkomsten, Deel 2. Bijzondere overeenkomsten, E. Aanneming van werk – lastgeving, Wolters Kluwer 2017, 691 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Potpourri-wetten
Een eerste evaluatie van de waaiers aan quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen
Permanente vorming van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent
Larcier 2017, 235 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Deontologische topics
P. Bekaert, Permanente vorming van de conferentie van de jonge balie te Brugge
Larcier 2017, 51 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van?
Een overzicht van de belangrijkste IPR-instrumenten
C. Vanleenhove,Permanente vorming van de conferentie van de jonge balie te Brugge,  Larcier 2017, 56 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procédures particulières et droit judiciaire de la famille
La jurisprudence du code judiciaire commentée Vol. III
P. Moreau (coordination), la Charte 2017, 486 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2015-2017
M. Sommerijns i.s.m. I. Sommerijns, Larcier 2017, 261 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetboek van Economisch Recht
en aanvullende regelgeving
G. Straetmans (red.) 2e herziene uitgave, Maklu 2017, 893 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De omgevingsvergunning
Praktijkgids
T. Sterckx, J. Geens, O. Verhulst, die Keure 2017, 245 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Topics bewijs- en procesrecht
de Conferentie, Intersentia 2017, 313 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidstijd en vrije tijd in het arbeidsrecht
Een juridisch onderzoek naar work-life balance
S. De Groof, die Keure  338 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek Energierecht 2016
K. De Ketelaere, B. Delvaux (eds.) Intersentia 2017, 279 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verhuizen naar Nederland
Een handleidig voor Belgen die verhuizen of een tweede verblijf kopen
P. Monbailliu, Story Publishers 2017, 175 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verzekeringsrecht
M. Fontaine, Herwerkte 3e editie, Larcier 2017, 853 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Emigratie en fiscus
E. Sansen, G. Verachtert, Wolters Kluwer 2017, 120 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling
P. Taelman (ed.), Gandaius, XLIste Postuniversitaire  cyclus Willy Delva 2014-2015
Wolters Kluwer 2016, 800 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtsbescherming in het publiekrecht: kan er nog gebouwd worden in Vlaanderen?
J. Vande Lanotte, J. Goossens, P. Cannoot (eds.), Gandaius, XLIste Postuniversitaire  cyclus Willy Delva 2015-2016, Wolters Kluwer 2016, 652 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Naar een geïntegreerde privacybescherming in de onderneming
Y.S. Van Der Sype, Wolters Kluwer 2017, 301 p.
Beschrijving  + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak advocaat – verjaring vordering tot betaling kosten en ereloon
Antwerpen (1bis K) 6 juni 2016, nr. 2014/AR/1236, P&B 2017/2, 84

Rechtspraak Koop Onroerend Goed: Totstandkoming en bewijs overeenkomst
RABG 2017/10
Inhoudstafel

Rechtspraak publiekrecht
RABG 2017/11
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
JLMB 2017/24

Rechtspraak verjaring
JLMB 2017/25

Rechtspraak bescherming privégegevens
JLMB 2017/26
ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Het zomerprogramma van M&D Seminars
http://opleidingen.wolterskluwer.be/md-summer-seminars/

Het nieuwe insolventierecht: wijzigingen in verband met het faillissement, de WCO en de bestuurdersaansprakelijkheid
Lexalert online seminarie 6 juli 2017
Programma

Het nieuwe erfrecht komt eraan!
Larcier opleiding, Kontich 31 augustus 2017 of Gent 31 augustus 2017
Programma

BEMIDDELING - bMediation opleiding Gent 2017
Nieuw Justitiepaleis Gent
30, 31 aug en 1 sept 2017
28 en 29 september
25, 26 en 27 oktober
30 november en 1 december
7 en 8 december 2017
Van 9u tot 18u
Programma

Internationaal juristencongres der Lage Landen "Recht en Taal"

Gezamenlijke activiteit van de Nederlandse Juristenvereniging en de Vlaamse Juristenvereniging
De Taalunie is partner van het Internationaal Juristencongres
UAntwerpen 25 en 26 september 2017
Programma

Seminarie aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
 
Larcier opleiding, Gent 26 september 2017
Programma

Opleiding Balanslezen voor advocaten

Larcier opleiding(3 sessies), 28/09/2017, 05/10/2017 en 12/10/2017 (Communicatieloft, Gent)
Programma

De inning en invordering van socialezekerheidsbijdragen door de RSZ
Larcier opleiding, 3 oktober 2017 (14u - 17u) - 3Square Gent
Programma

Marketing voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en accountants: Hoe begin je eraan?
Larcier opleiding 5 oktober 2017 - Sint-Martens-Latem
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Studienamiddag vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing
Larcier opleiding, 24/10/2017 – Mechelen, Kasteel Tivoli
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studieavond VERKOPINGEN MET HANDELINGSONBEKWAMEN, AFWEZIGEN, ONBEHEERDE NALATENSCHAPPEN
Larcier opleiding, 16 november 2017 - Klokhof Loppem
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Masterclass SAMENWONEN
Larcier opleiding, 23 november 2017 - Hotel Serwir, Sint-Niklaas
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017

Studieavond Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding
Larcier opleiding, 30 november 2017 - Gent
Programma

Zesde Antwerps Juristencongres: digitalisering & recht
CBR, 7 december 2017
Programma