WETGEVING 12 - 29 januari 2021
 
 
TABLEAUBOEKJE 2020-2021 Balie Provincie Antwerpen
Het tableauboekje 2020-2021 is verkrijgbaar in de bibliotheek voor de advocaten van de Balie Provincie Antwerpen 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
Corona-wetgeving

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan verkorte procedure toepassen op afzonderlijke vorderingen

Grondwettelijk Hof: Digitale teller mag niet terugdraaien voor gezinnen met zonnepanelen

Nog 16 Vlaamse gemeenten zonder plannen- en vergunningenregister en dus zonder informatieplicht

Vanaf 1 februari GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50

Grondwettelijk Hof: Vingerafdrukken blijven op identiteitskaart staan

Codex Deontologie voor Advocaten OVB – Minimumvergoeding advocaat-stagiair opgetrokken vanaf tweede stagejaar

Codex Deontologie voor Advocaten OVB - Wijzigingen Reglement Witwaspreventie 

Arrest Grondwettelijk hof aansprakelijkheid gerechtelijke instantie

Gerechtsdeurwaarder: nieuw model van toelichting inzake immobilisering van in beslag genomen voertuig

Arrest Grondwettelijk hof inzake arbitrage


Arrest Grondwettelijk Hof: Verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen - Bromfiets klasse A 

Ziekteverzekering en levensverzekering  - beperkingen verwerking van persoonsgegevens

Omzendbrief College van procureurs-generaal COL 06/2020 inzake gerechtelijke handhaving coronamaatregelen - herziene versie 19 januari 2021

Omzendbrief indexering tarieven gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten

Covid-19: geen uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven tot en met 31 maart 2021

Omzendbrief opmaak gemeentelijke lijsten van gezworenen om in Assisenhof te zetelen

Automatische indexeringen jaar 20212 voor registratiebelasting, erfbelasting en onroerende voorheffing 
 
Bewegingen in de rechterlijke orde
 

 
CORONAMAATREGELEN   

FEDERAAL

Verbod niet-essentiële reizen naar het buitenland
26 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26/01/2021, bl. 5428

Bekrachtiging corona-KB’s
24 DECEMBER 2020. - Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 15/01/2021, bl. 1985

Covid-19: Ook trein- en busreizigers moeten Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) invullen
14 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/01/2021, bl. 2176

VLAAMS GEWEST

Vlaams gewest: rijopleidingen en rijexamens opgestart voor bepaalde categorieën
12 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, BS 19/01/2021, bl. 2624

Statuut Vlaams overheidspersoneel – invoering tijdelijk verlof door coronavirus
11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel op de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken, BS 22/01/2021, bl. 3262
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van de bestrijding van het coronavirus, BS 15/01/2021, bl. 2100

Steun aan hostels
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan hostels met exploitatiebeperkingen die voortvloeien uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/01/2021, bl. 2091

Steun aan de sociaal-toeristische sector
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan de sociaal-toeristische sector en het Iedereen verdient vakantiefonds tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken, BS 15/01/2021, bl. 2094

Steun aan jeugdverblijven
11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot toekenning van steun aan jeugdverblijven tot beperking van de negatieve economische impact die voortvloeit uit de dringende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/01/2021, bl. 2096

Maatregelen wat betreft het secundair onderwijs
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen ingevolge COVID-19 voor wat betreft het secundair onderwijs, BS 15/01/2021, bl. 2098

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Covid-19: steun aan contactberoepen, recreatieve sector en uitbating autorijschool
26 JANUARI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan ondernemingen die een contactberoep en een recreatieve activiteit uitoefenen, en die een autorijschool uitbaten in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 28/01/2021, bl. 6575

COVID-19: Brusselse hotels en toeristische logies moeten ook voor eerste halfjaar 2021 geen ‘city tax’ betalen
7 JANUARI 2021. - Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/051 houdende diverse maatregelen met het oog op de tijdelijke opschorting van de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19, BS 15/01/2021, bl. 2110

Covid-19: Brussel verlengt verbod op uithuiszettingen tot 1 maart 2021
15 JANUARI 2021. - Besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 4 november 2020 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt, BS 15/01/2021, bl. 2113

Covid-19: mogelijkheid bijkomende maatregelen naast de federale maatregelen
15 JANUARI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het besluit van 26 oktober 2020 tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 15/01/2021, bl. 2115

Covid-19: Brussel verlengt avondklok en bijkomende maatregelen tot 1 maart
15 JANUARI 2021. - Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 15/01/2021, bl. 2117

 
   
PUBLIEK RECHT

WETGEVENDE KAMERS

Cumulatie mandaat parlementslid met andere openbare ambten – maximum te ontvangen bedrag
Wetgevende assemblees, BS 29/01/2021, bl. 6870

BESTUURSRECHT  

Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan verkorte procedure toepassen op afzonderlijke vorderingen
4 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de verkorte procedure betreft, BS 27/01/2021, bl. 5503

Verlenging ambt effectieve bestuursrechter Handhavingscollege
8 JANUARI 2021. - Machtiging om het ambt als effectieve bestuursrechter bij het Handhavingscollege verder uit te oefenen, BS 29/01/2021, bl. 6845

MIGRATIERECHT

Indexering bedragen van kosten verblijf in een gesloten centrum en bedrag bestaansmiddelen van langdurige ingezetene
Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 19/01/2021, bl. 2659

Vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst
14 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, § 3, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, BS 18/01/2021, bl. 2231

ENERGIERECHT

Grondwettelijk Hof: Digitale teller mag niet terugdraaien voor gezinnen met zonnepanelen
GwH 14 januari 2021,  5/2021
Rolnummer(s): 7295 • 7316 • 7318 • 7320 • 7324 • 7326
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019 « tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet »
Trefwoorden: Energiemarkt - Vlaams Gewest - Elektriciteit - Digitale meters
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Vernietiging :
- artikel 17 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 26 april 2019, in zoverre het artikel 4.1.22/2, tweede lid, van het decreet van 8 mei 2009 « houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid » invoegt;
- de artikelen 31, 35, 3° en 4°, en 42 van hetzelfde decreet van 26 april 2019;
2. Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.14.6 vermelde interpretatie van artikel 17 van hetzelfde decreet)
3. Handhaving van de gevolgen van de artikelen 31 en 42 van hetzelfde decreet voor wat de vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad gefactureerde bedragen betreft
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf


Energiebesluit - Erratum BS 30/12/2020
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. - Erratum, BS 18/01/2021, bl. 2303

OMGEVINGSRECHT

Nog 16 Vlaamse gemeenten zonder plannen- en vergunningenregister en dus zonder informatieplicht
Driemaandelijkse bekendmaking in toepassing van artikel 7.6.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 22/01/2021, bl. 3440

WOONBELEID

Sociaal huurstelsel
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de huurpremie, de huursubsidie, de verzekering gewaarborgd wonen en de sociale huur, en tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, BS 27/01/2021, bl. 5504

MOBILITEIT

Tariefbeleid Vlaamse Vervoer Maatschappij (VVM)
8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 januari 2020 tot bepaling van het tariefbeleid voor het kernnet en het aanvullende net en tot wijziging van artikel 66 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, BS 25/01/2021, bl. 3522

Vanaf 1 februari GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50
15 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 3 en 6 van het decreet van 9 oktober 2020 houdende diverse bepalingen over het gemeenschappelijk vervoer, het algemeen mobiliteitsbeleid, de weginfrastructuur en het wegenbeleid, en de waterinfrastructuur en het waterbeleid, BS 25/01/2021, bl. 3524

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten Brussels Hoofdstedelijk gewest - rondzendbrief

14 JANUARI 2021. - Rondzendbrief die de praktische modaliteiten verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019, BS 25/01/2021, bl. 3654

POLITIE

Automatische nummerplaatherkenning en gegevensbanken
Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bepaling van de nadere regels voor de toereikende, terzake dienende en niet overmatige maatregelen met betrekking tot de koppeling of correlatie van de technische gegevensbanken ingevolge het gebruik van intelligente camera's en systemen voor de automatische nummerplaatherkenning, bedoeld in artikel 44/2, § 3 van de wet op het Politieambt, met de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2, §§ 1 en 2 WPA, of met andere gegevensbanken waartoe de politiediensten toegang hebben door of krachtens de wet of internationale verdragen die België binden, BS 28/01/2021, bl. 6527

GEGEVENSBESCHERMING

Grondwettelijk Hof: Vingerafdrukken blijven op identiteitskaart staan
GwH 2/2021, 14 januari 2021
Rolnummer(s): 7125 • 7150 • 7202 • 7203 • 7211
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 25 november 2018 « houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters » (art. 27)
Trefwoorden: Verwerking van persoonsgegevens - Identiteitskaart - Digitaal beeld van de vingerafdrukken
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen (onder voorbehoud van de in B.41.3, B.42.2.2 en B.43.2 vermelde interpretatie)
Informatieve nota: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-002n-info.pdfGERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Codex Deontologie voor Advocaten OVB – Minimumvergoeding advocaat-stagiair opgetrokken vanaf tweede stagejaar
Wijziging van `Afdeling II.1.5 Stagevergoeding' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 19/01/2021, bl. 2655

Wijzigingen Reglement Witwaspreventie Codex Deontologie voor Advocaten
Reglement tot wijziging van Afdeling III.1.2. `Witwaspreventie' van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 12/01/2021, bl. 1171

Werving deeltijds docent "Verbintenissenrecht" Koninklijke Militaire School
Werving van een deeltijds docent "VERBINTENISSENRECHT" voor de Koninklijke Militaire School, BS 18/01/2021, bl. 2418

JUSTITIE

Arrest Grondwettelijk hof – aansprakelijkheid gerechtelijke instantie

GwH 7/2021, 21 januari 2021
Rolnummer(s): 7041
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Burgerlijk Wetboek (art. 1382)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Burgerlijke aansprakelijkheid - Aansprakelijkheid van de Staat - Fout begaan in de uitoefening van de rechtsprekende functie - Voorwaarden - Voorafgaande uitwissing van de rechterlijke beslissing - Fout begaan door een rechterlijke instantie die in laatste aanleg uitspraak heeft gedaan
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

GERECHTSDEURWAARDER

Immobilisering van in beslag genomen voertuig - model van toelichting wat aangebracht moet worden op voertuig
7 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van toelichting bedoeld in artikel 1506/1, § 1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 21/01/2021, bl. 3016

GERECHTELIJK RECHT

Arrest Grondwettelijk hof inzake arbitrage
GwH 14/2021, 28 januari 2021
Rolnummer(s): 7232
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (1717, § 4, zoals vervangen bij artikel 102 van de wet van 25 december 2016 « tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie »)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Arbitrage - Arbitrale uitspraak - Rechtsmiddelen tegen een arbitrale uitspraak - Uitspraak die door bedrog is verkregen - Vordering tot vernietiging - Vervaltermijn
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 1717, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het een partij bij een arbitrageprocedure niet toelaat de vernietiging van een uitspraak te vorderen wanneer die partij, meer dan drie maanden na de mededeling van de uitspraak, ontdekt dat die is verkregen door bedrog)


FINANCIEEL RECHT

Uitgifte door de Belgische staat van een lening Lineaire obligaties
15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0%. - 22 oktober 2031", BS 25/01/2021, bl. 3512

Consumentenkrediet - Indexering van het drempelbedrag
Bericht. - Consumentenkrediet. - Indexering van het drempelbedrag bedoeld in het artikel VII.3, § 2, 3° van het Wetboek van economisch recht, BS 18/01/2021, bl. 2415

Hypothecaire kredieten – rentevoeten januari 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 15/01/2021, bl. 2148

Hernieuwing mandaat van directeur van de Nationale Bank van België
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van een directeur van de Nationale Bank van België, BS 12/01/2021, bl. 1154

STRAFRECHT

Omzendbrief College van procureurs-generaal COL 06/2020 inzake gerechtelijke handhaving coronamaatregelen
Herziene versie 19 januari 2021

Omzendbrief indexering tarieven gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten
25 JANUARI 2021. - Omzendbrief 131/8 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten, BS 29/01/2021, bl. 6877

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites
Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 26/01/2021, bl. 5385

Covid-19: geen uitgaansvergunningen of penitentiaire verloven tot en met 31 maart 2021
15 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 19/01/2021, bl. 2724

Omzendbrief opmaak gemeentelijke lijsten van gezworenen  om in Assisenhof te zetelen
8 JANUARI 2021. - Omzendbrief betreffende het opmaken van de lijsten van gezworenen, BS 13/01/2021, bl. 1599


FISCAAL RECHT

Herinvoering verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op inkomsten uit deeleconomie
26 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29/01/2021, bl. 6597
6 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29/01/2021, bl. 6598

Erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik

18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik, BS 28/01/2021, bl. 6149

Automatische indexering inzake registratiebelasting. - Jaar 2021 - meeneembaar aandeel verkooprecht
Bericht in verband met de automatische indexering inzake registratiebelasting. - Jaar 2021, BS 25/01/2021, bl. 3651

Automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2021
Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. - Aanslagjaar 2021, BS 25/01/2021, bl. 3651

Automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2021- verminderingstarief voor woning van gezin met kinderen - verminderingstarief voor materieel en outillage
Bericht in verband met de automatische indexering inzake onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2021, BS 25/01/2021, bl. 3652


SOCIAAL RECHT

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Covid-19 – uitkeringsverzekering zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
14 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, BS 28/01/2021, bl. 6574

Toekenning toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld
20 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 27/01/2021, bl. 5495

Rol preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus
5 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19, BS 21/01/2021, bl. 2940

ARBEIDSRECHT

Wijziging terugbetalingsregeling dienstencheques
18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, BS 28/01/2021, bl. 6146

Nieuwe modellen van stageovereenkomst bij alternerende opleiding
23 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de overeenkomst van alternerende opleiding en het model van de stageovereenkomst alternerende opleiding, BS 22/01/2021, bl. 3338

Omzendbrief vakbondspremie overheidspersoneel
14 JANUARI 2021. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2020, BS 22/01/2021, bl. 3372

ARBEIDSONGEVALLEN

Arbeidsongevallen sportbeoefenaars . – Indexering van de bedragen
Arbeidsongevallen. - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1987 houdende vaststelling van de bijzondere regelen in verband met de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de sportbeoefenaars, BS 14/01/2021,  bl. 1782

Arbeidsongevallen – indexering loongrenzen
Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 14/01/2021, bl. 1782

SOCIALE ZEKERHEID

Pensioenen werknemers - gelijkstelling perioden adoptieverlof en pleegouderverlof
14 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat betreft de gelijkstelling van perioden van adoptieverlof en pleegouderverlof, BS 28/01/2021, bl. 6144

Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen
Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 19/01/2021, bl. 2660

Tijdelijke versoepeling voorwaarden tewerkstelling werklozen in vitale sectoren

13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen, BS 18/01/2021, bl. 2282

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
12 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 18/01/2021, bl. 2222

KB tot verlenging maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
13 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 15/01/2021, bl. 2088

Werkloosheidsreglementering - verhogen minima in het kader van de strijd tegen de armoede
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende het verhogen van de minima in het kader van de strijd tegen de armoede, BS 13/01/2021, bl. 1510

Verminderingen sociale zekerheidsbijdragen
5 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de maatregel "plan plus één" te verlengen, BS 12/01/2021, bl. 1231


RECHTERLIJKE ORDE

BS 15/01/2021
Raad van State – aanwijzing kamervoorzitter
Raad van State – benoeming staatsraad
Rechtbank van eerste aanleg Limburg - parket Oost-Vlaanderen - parket West-Vlaanderen
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen, attaché
Hof van beroep te Brussel

BS 18/01/2021
Benoemingen griffiers
Benoemingen griffies en parketsecretariaten
Benoemingen griffies en parketsecretariaten
Benoemingen/pensioneringen griffies en Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie
Vacante betrekking arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde

BS 19/01/2021
Vacante betrekking hoofdgriffier hof van beroep Brussel

BS 20/01/2021

Arbeidshof Antwerpen, Arbeidsrechtbank Gent arr. Oost-Vlaanderen, Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel

BS 21/01/2021
Pensioneringen griffiers rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en rechtbank van eerste aanleg Limburg
Benoeming griffie rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 22/01/2021
Grondwettelijk Hof. - Benoeming Danny Pieters als rechter   
Hof van beroep te Brussel.
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Oproep tot kandidaten magistraten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
Arbeidsrechtbank Gent. - Beschikking

BS 25/01/2021
Vacante betrekkingen parketjuristen bij federaal parket, hof van beroep te Antwerpen, Gent en Brussel (Nederlandstalig)
Derde oproep tot kandidaten gerechtelijke stagiairs voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 28/01/2021
Benoemingen Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg en Arbeidshof van Gent
Openstaande plaats arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen

BS 29/01/2021

Benoemingen raadsheren hof van beroep Brussel en advocaat-generaal hof van beroep Gent
Vacante betrekkingen voorzitter rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be