WETGEVING 15 november - 9 december 2021
 
 
Selectie gepubliceerde wetgeving
Belgisch Staatsblad
15 november - 9 december 2021
+
arresten Grondwettelijk Hof
Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken

Verhoging bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand van 20 naar 22 EUR vanaf 1 december

Online openbare verkoop van roerende goederen – vastlegging modaliteiten - door koper verschuldigde retributie aan beheerder platform: 7,5 % van de verkoopprijs

Ook niet-betekende akten in het Centraal Register van Elektronische Akten (CREA)

Vlaamse steden en gemeenten mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor handhaving parkeerbeleid

Nieuwigheden in rechtsplegingsprocedures Raad voor Vergunningsbetwistingen

Communicatie van en naar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnenkort vaker digitaal

Werking Centraal Register Solvabiliteit afgestemd op invoering voorbereidend akkoord bij ondernemingsrechtbank

Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

Tarief erelonen en kosten voor deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL

BS 04/12/2021
4 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 04/12/2021, bl. 116476

BS 27/11/2021
27 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, BS 27/11/2021, bl. 114886

23 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden, BS 27/11/2021, bl. 114894

BS 19/11/2021
19 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken, bl. 113644

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 19/11/2021
19 NOVEMBER 2021. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van 14 oktober 2021 betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische situatie, bl. 113653.

BS 16/11/2021
15 NOVEMBER 2021. - Politiebesluit van de Minister-President tot behoud van bepaalde sanitaire restricties ter bestrijding van COVID-19 en houdende de opheffing van het politiebesluit van 28 oktober 2021, bl. 11221


PUBLIEK RECHT

GEMEENTERECHT

Vlaamse steden en gemeenten mogen technische voertuiggegevens opvragen bij DIV voor handhaving parkeerbeleid
22 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 10/2, tweede lid, van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, BS 23/11/2021, bl. 113839

OMGEVINGSRECHT

Nieuwigheden in rechtsplegingsprocedures Raad voor Vergunningsbetwistingen
29 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft de optimalisatie van de procedures, BS 01/12/2021, bl. 115232

MIGRATIERECHT

Brexit - begunstigden van het terugtrekkingsakkoord
26 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69duodecies betreft, BS 06/12/2021, bl. 116493

Communicatie van en naar Raad voor Vreemdelingenbetwistingen binnenkort vaker digitaal
21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken, BS 01/12/2021, bl. 115143
        
30 JULI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, BS 30/11/2021, bl. 115141

WOONBELEID

Vlaamse Codex Wonen van 2021 - bijzondere sociale leningen
22 OKTOBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft de bijzondere sociale leningen, BS 26/11/2021, bl. 114726

Leegstaande gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische functie
22 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 2.10 en 2.11 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de definitie betreft van leegstaande gebouwen die in hoofdzaak gediend hebben voor een economische functie, BS 22/11/2021,  bl. 113686

ENERGIERECHT

Verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel
22 OKTOBER 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft, BS 19/12/2021, bl. 113462

ANTIDISCRIMINATIE

Oproep tot kandidaten mandaat van Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van Unia en Myria
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig vrouwelijk plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (Unia) en Myria, BS 17/11/2021, bl. 112461


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
Verhoging bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand van 20 naar 22 EUR vanaf 1 december
Indexering van de bijdrage aan het fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, BS 06/12/2021, bl. 116629

Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken
28 NOVEMBER 2021. - Wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, BS 30/11/2021, bl. 115153
HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling
HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt
HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het Wetboek van strafvordering
HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Strafwetboek
HOOFDSTUK 5. - Wijziging van de uitleveringswet van 15 maart 1874
HOOFDSTUK 6. - Wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen
HOOFDSTUK 7. - Wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting
HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
HOOFDSTUK 9. - Wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
HOOFDSTUK 10. - Wijzigingen van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen
HOOFDSTUK 11. - Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
HOOFDSTUK 12. - Wijzigingen van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
HOOFDSTUK 13. - Wijzigingen van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafhof en de internationale straftribunalen
HOOFDSTUK 14. - Wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden
HOOFDSTUK 15. - Wijzigingen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten
HOOFDSTUK 16. - Wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens
HOOFDSTUK 17. - Wijzigingen van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie
HOOFDSTUK 18. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering
HOOFDSTUK 19. - Wijziging van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
HOOFDSTUK 20. - Wijzigingen van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel
HOOFDSTUK 21. - Wijzigingen van de wet van 5 mei 2019 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder en van de wet van 29 juni 2021 tot operationalisering van de procedure voor de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder
HOOFDSTUK 22. - Wijzigingen van het Wetboek van economisch recht
HOOFDSTUK 23. - Wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek
HOOFDSTUK 24. - Overgangsbepalingen

Online openbare verkoop van roerende goederen – vastlegging modaliteiten
28 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen krachtens artikelen 1516, 1522 en 1526 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 30/11/2021, bl. 115172

Online openbare verkoop van roerende goederen – door koper verschuldigde retributie aan beheerder platform: 7,5 % van de verkoopprijs
29 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de aan de beheerder van het platform verschuldigde retributie in het kader van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen, BS 08/12/2021, bl. 117225

Ook niet-betekende akten in het Centraal Register van Elektronische Akten (CREA)
28 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende uitvoering van de artikelen 32quater/1, § 1, en 32quater/2, §§ 1 en 6, van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanduiding van de niet-betekende authentieke akten van het centraal register van gedematerialiseerde authentieke akten van gerechtsdeurwaarders, BS 30/11/2021, bl. 115184

Bureau van de Federale bemiddelingscommissie
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de representatieve instanties voor de bemiddelaars die noch het beroep van advocaat noch dat van notaris noch dat van gerechtsdeurwaarders noch dat van magistraat uitoefenen bij het bureau van de Federale bemiddelingscommissie, BS 22/11/2021, bl. 113751
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig vast lid van de vaste commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Federale bemiddelingscommissie, BS 22/11/2021, bl. 113752


 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen november 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2021, BS 30/11/2021, bl. 115188

Covid-19: staatslening aan reisorganisatoren voor terugbetaling coronavouchers aan consumenten
21 NOVEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganisatoren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 26/11/2021, bl. 114667

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Kosten voor openbaarmaking documenten bij de Nationale Bank
Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 08/12/2021, bl. 117696

Antiwitwas – wijziging registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen
7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen, BS 07/12/2021, bl. 116675

INSOLVENTIERECHT

Covid-19: werking Centraal Register Solvabiliteit afgestemd op invoering voorbereidend akkoord bij ondernemingsrechtbank
17 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot invoeging van de bijlagen 6/1 en 18/1 in het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit en tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 17/11/2021, bl. 112249

VERZEKERINGEN

Verzekering tegen natuurrampen – interpretatie art. 124, § 1, d Verzekeringswet
29 OKTOBER 2021. - Interpretatieve Wet van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, BS 22/11/2021, bl. 113664


FINANCIEEL RECHT

Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's)
Algemene Directie Economische Reglementering. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's) - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, artikel 12, BS 18/11/2021, bl. 113006

Europese ‘Richtlijn Covered bonds’ deels omgezet in nationaal recht
26 NOVEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen, BS 07/12/2021, bl. 116642

Wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen
28 NOVEMBER 2021. - Wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen, BS 07/12/2021, bl. 116656

Hypothecaire kredieten – rentevoeten november 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 22/11/2021, bl. 113750

 
FISCAAL RECHT

Modellen attesten voor belastingvoordelen/-verminderingen op interesten en aflossingen van hypothecaire leningen
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalaflossingen recht kunnen geven op een gewestelijk belastingvoordeel en/of op een federale belastingvermindering, BS 19/11/2021, bl. 113608

Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit
25 NOVEMBER 2021. - Wet houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, BS 03/12/2021, bl. 115666

Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
26 NOVEMBER 2021. - Wet houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 02/12/2021, bl. 115420

Overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering
23 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de overdracht van de bevoegdheid inzake de inning en de invordering van verschillende rechten en retributies van de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie aan de Algemene administratie van de inning en de invordering; tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 28 november 2008 tot uitvoering van artikel 8bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de exploten en processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders betreft; en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juli 2019 tot vaststelling van de openingsuren van de kantoren van de Administratie Rechtszekerheid, BS 02/12/2021, bl. 115421

AGENTSCHAP VLAAMSE BELASTINGDIENST

Aanhaling en inbeslagneming voertuigen - tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen

10 NOVEMBER 2021. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de aanpassing van de tarieflijst, bijlage 2, bij de omzendbrief FB/VLABEL/2016/2 betreffende richtlijnen en praktische bepalingen inzake aanhaling en inbeslagneming van voertuigen met toepassing van artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Tarieven voor de takeling en stalling van voertuigen - Erkenning van de takeldiensten, BS 30/11/2021, bl. 115094

Indexering van rechtswege heffing op afnamepunten van elektriciteit Heffingsjaar 2022
10 NOVEMBER 2021. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de indexering van rechtswege van de heffing op de afnamepunten van elektriciteit Heffingsjaar 2022, bs 30:11:2021? bl. 115102

Indexering tarieven belasting op de automatische ontspanningstoestellen
10 NOVEMBER 2021. - Agentschap Vlaamse Belastingdienst. - Bericht over de indexering van de tarieven van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen (artikel 2.13.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF)). - Aanslagjaar 2022, BS 30/11/2021, bl. 115102

Brusselse Codex Fiscale Procedure
28 OKTOBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van artikel 2bis van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen en houdende wijziging van artikel 55 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure, BS 17/11/2021, bl. 112453


SOCIAAL RECHT

Tarief erelonen en kosten voor deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken
Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Belgisch Staatsblad van 28 november 2003, Ed. 3). - Indexering van de bedragen op 1 januari 2022, BS 09/12/2021, bl. 117916

Wijziging wetten betreffende preventie beroepsziekten
23 NOVEMBER 2021. - Wet houdende wijziging van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S. 30/11/2021, bl. 11515

Aanpassing buiten index op 1 juli 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen
Aanpassing buiten index op 1 juli 2021 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen, BS 29/11/2021, bl. 114995

COVID-19 - verlenging diverse maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid
15 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van diverse maatregelen genomen op vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 26/11/2021, bl. 114688

Overbruggingsrecht en  invoering tijdelijke maatregelen ten gunste van zelfstandigen in het kader van COVID-19
7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, BS 25/11/2021, bl. 114538

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
7 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 16/11/2021, bl. 11196 
ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
Successierechten - Belastbare grondslag - Levensverzekeringscontract waarop voorafgaand schenkbelasting is betaald – Grondwettelijk Hof: schending
GwH 180/2021 van 9 december 2021

Grondwettelijk Hof vernietiging bepaalde artikelen van de wet van 7 mei 2019 op de kansspelen inzake bewaartermijn persoonsgegevens
GwH 177/2021 van 9 december 2021
 
Grondwettelijk Hof vernietigt anti-witwastoezicht op niet-gecertificeerde belastingadviseurs door ITAA
GwH 166/2021 van 18 november 2021

Identificatie bij prepaid-belkaarten en medewerkingsplicht van financiële instellingen zijn (zo goed als) grondwetsconform
GwH 158/2021 van 18 november 2021
 
 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/11/2021
Benoeming hoofdgriffier arbeidshof Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen - benoeming

BS 26/11/2021
Diverse griffies en parketten
Benoeming Raf Van Ransbeeck tot directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding voor een termijn van zes jaar

BS 29/11/2021
Benoemingen en ontslagnemingen diverse magistraten

BS 30/11/2021
Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter
Benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen diverse griffiers, parketsecretarissen, parketjuristen en attachés

BS 03/12/2021
Benoemingen, pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten
Hof van beroep Brussel – rechtbank van eerste aanleg Leuven – vredegerecht zesde kanton Antwerpen – politierechtbank Leuven
Oproep tot magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 07/12/2021
Raad van State. – Benoeming Frederic Eggermont tot eerste auditeur
Raad van State. - Aanwijzing Isabelle Leysen tot eerste auditeur-afdelingshoofd
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg - benoeming
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel.- ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen.- ontslag
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel - ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – openstaande plaats
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – openstaande plaats

BS 08/12/2021
Benoeming griffie van de rechtbank van eerste aanleg Leuven en benoemingen parket Brussel

BS 09/12/2021
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen - benoeming
Arbeidsrechtbank van Leuven - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg - benoeming
 
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be