STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 25 juli - 21 augustus 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Aanpassing van de bedragen, BS 18/08/2014, bl. 60703

Nieuwe circulaire BTW voor advocaten

Beslissing BTW nr. E.T. 126.564 d.d. 18.07.2014
Na toepassing van de circulaire nr. 47/2013 van 20 november 2013 bleven een aantal aspecten van de opheffing van de btw-vrijstelling voor enige onduidelijkheid zorgen binnen de dagelijkse praktijk van de advocaten en bleken zich op het terrein nog tal van praktische toepassingsproblemen te stellen. Daarom deze bijzondere beslissing van de administratie om een aantal onduidelijkheden en problemen op te lossen.

 
 
Bezwaarschrift personenbelasting: datum van aangetekende brief is datum van indiening
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 19/08/2014, bl. 60770 (art. 16)
Inwerking 29 augustus 2014
 
 
Geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd wanneer een publiekrechtelijke rechtspersoon in het algemeen belang als partij optreedt in een geding (art. 1022, lid 8, 3°, Ger.W.)
25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, BS 19/08/2014, bl. 60770 (artt. 17-18)
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Wetenschapsfraude en ethische kwesties binnen het criminologisch onderzoek
Themanummer Panopticon 2014/4

Wijzigingen pensioenwetgeving: eenheid van loopbaan, laatste kalenderjaar en overgangsuitkering - uitvoeringsmodaliteiten gepubliceerd
Kenniscentrum SD Worx – K. Buelens, LexSocial 30/07/2014

Intellectuele eigendomsrechten
M.-C. Janssens, H. Vanhees, V. Vanovermeire, De intellectuele eigendomsrechten verankerd in het Wetboek Economisch Recht: een eerste analyse, IRDI 2014/2, 452

Deurwaardersexploot – KBO - sancties niet-vermelding ondernemingsnummer of onvolledige inschrijving(art. 14 KBO-wet vervangen door art. III.26 WER)
B. Smekens, De sancties van onontvankelijkheid in art. III.26 Wetboek van Economisch Recht, P&B 2014/3,83

Ambtshalve toepassing artikel 29bis WAM verplicht
Verzekeringsnieuws, nr. 26, 4-8 augustus 2014, 1
Bespreking Cass. 31 oktober 2013, www.cass.be; RGAR 2014/6, 15101

Bescherming onbekwamen
J.-L. Renchon, Le nouveau régime de la ‘protection judiciaire’ des incapables majeurs: présentation générale, RTDF 2014/2, 241
B. D’Otreppe de Bouvette, Les acteurs de la protection judiciaire des incapables majeurs, RTDF 2014/2, 273
V. Nicaise, L’entrée en vigueur et le droit transitoire de la loi du 17 mars 2013: un dédale inattendu?, RTDF 2014/2, 299

Fiscus – Circulaire meeneemrecht
W. Vetters, J. Bonné, Fiscus mag nu stukken meenemen, maar met mate
Fisc.Act. nr. 26, week 10-16 juli 2014, 1
Circulaire AGFisc N° 26/2014 (n° Ci.RH.831/633.817/E.T. 126.407) d.d. 27.06.2014

Advies rulingdienst over reorganisaties
R. Willems, Ruling over afsplitsing vastgoed vereist nu intentieverklaring zonder tijdsbeperking, Fisc.Act. nr. 26, week 10-16 juli 2014, 4

De subsidiaire aanslag in hoger beroep: kiezen is verliezen
S. Gnedasj, Fisc.Act. nr. 26, week 10-16 juli 2014, 7

Moeder-dochterlijn geamendeerd
T. Jansen, Lidstaten mogen ‘dividenden’ uit hybride leningen niet langer vrijstellen, Fisc.Act. nr. 27, week 17-23 juli 2014, 1
(Bespreking akkoord ministers van Financiën van alle 28 EU-lidstaten van 8 juli 2014)

Geheime commissielonen
J. Roseleth, A. Claes, Cassatie volgt ruime interpretatie van ‘verdoken meerwinsten’, Fisc.Act. nr. 27, week 17-23 juli 2014, 5
(Bespreking Cass. 20 februari 2014, F. 12.0132.N)

Bezwaar kan per fax of mail worden ingediend
J. Vanden Branden, Fisc.Act. nr. 27, week 17-23 juli 2014, 9
(Bespreking Cass. 5 juni 2014, F.13.0117.N)

Abnormale of goedgunstige voordelen en kapitaalinbreng
K. Janssens, Fiscus verwerpt notionele interestaftrek op grond van ruime interpretatie artikel 207, Fisc.Act. nr. 28, week 24-30 juli 2014, 4
(Bespreking Rb. Antwerpen 25 juni 2014)

De “zesde staatshervorming” en de milieubescherming
L. Lavrysen, TMR 2014/3 en 4, 279

Handhaving van ruimtelijk gebruik deel 2: een commentaar van vier jaar cassatierechtspraak
P. Vansant, TMR 2014/3 en 4, 294

Art. 19bis-11 § 2 WAM-wet – betrokkenheid meerdere WAM-verzekerde voertuigen
Artikel 19bis-11 § 2 WAM-wet zelf een twijfelgeval, Verzekeringsnieuws nr. 28, 18-22 augustus 2014, 1
Drie verschillende prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof gesteld.

Vennootschapsbelang
J. Vananroye, Ook de enige vennoot heeft altijd gezelschap, TRV 2014/5, 425

Uitgifte obligaties door VZW’s en stichtingen
T. Boedts, J. Heirman, De uitgifte van obligaties door verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen: gimmick of een volwaardige financiëringsvorm?, TRV 2014/5, 427

Het nieuwe Nederlandse B.V.-recht: overzicht en Belgische aandachtspunten
D. Bruloot, TRV 2014/5, 445

Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen 2013
D. Deschrijver, W. Verhoeye, TRV 2014/5, 474
BOEKEN
 
Penitentiair tuchtrecht
V. Eechaudt, die Keure 2014, 112 p.

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut
F. Hendrickx, die Keure 2014, 148 p.

Voorwaardelijke verbintenissen
Corral, del, J.. - 2 ed.. - Mechelen : Kluwer, 2014. - 205 p..

Eerste hulp bij concessies : praktijkboeken overheidsopdrachten
Hooydonk, Van, Eric ; Cloots, Björn [medew.]. - Brugge : Vanden Broele, 2014. - 270 p..

Jaarboek energierecht 2013
Deketelaere, Kurt [edit.]. – Antwerpen-

Overzicht rechtspraak mbt procedure Wet 30 juni 1971 betreffende administratieve geldboeten
Braekmans, Philip. - Mechelen : Kluwer, 2014. - 149 p..

Arbeidstijd bij de Vlaamse lokale besturen : stand van zaken, knelpunten en beleidsvoorstellen
Wilde, De, Inger ; Janvier, Ria ; Vanhoutte, Lieselot. - Brugge : Die Keure, 2014. - 373 p..

Notariële actualiteit 2013: verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen. -
Brugge : 2013
Art. 108 W.Succ. Analyse en synthese van de recente rechtspraak (D. De Witte)
Verkavelen in Vlaanderen : voortdurend in evolutie? (E. De Keyser)
De nieuwe antimisbruikbepaling voor schenkings- en successierechten (W. Vermeulen)
Hypothecaire kredietverlening in de particuliere en de beroepssfeer. Laveren tussen regulering en wilsvrijheid (M. Tison)
Hypothecaire formaliteiten : enkele aandachtspunten (J. Grillet)
Regelingsakte en familierechtelijke overeenkomsten bij echtscheiding door onderlinge toestemming (F. Buyssens)

De opzegging van overeenkomsten
Vermander, Flavie. - Antwerpen : Intersentia, 2014. - 1060 p..

Menselijke kracht in het recht : een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit
Lancksweerdt, Eric. - Gent : Larcier, 2014. - 331 p.
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Ghybo
http://www.ghybo.be/


Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

STUDIEDAGEN

Juristendagen 2014
Op donderdag 21 augustus 2014 (De Lozen Boer, Lochristi), dinsdag 26 augustus 2014 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 28 augustus 2014 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de zevende maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant. Er zijn 24 verschillende sessies, elke deelnemer kiest minstens 4 sessies (minstens 2 sessies per dag) en maximaal 12 sessies. De rode draad van de uiteenzettingen is dit jaar familierecht, handelsrecht en onroerend goedrecht.
Programma

CONFOCUS Rechtsdagen 2014
Gent dinsdag 26 augustus
Edegem woensdag 27 augustus
Hasselt donderdag 28 augustus
Programma

Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten
Estate Planning Dagen
Op vrijdagnamiddag 22 augustus 2014 organiseert M&D Seminars de studienamiddag
‘Civielrechtelijke en fiscale successieplanning aan de hand van huwelijkscontracten. Een stand van zaken’.
Programma

Infostrat Zomeropleidingen 2014
Thermae Palace Hotel Oostende, 25, 26 en 27 augustus 2014
25 aug: Bijzondere aspecten van de Wet Meerderjarige Beschermde Personen
26 aug: Familie- en jeugdrechtbank
27 aug: Update vastgoedcontracten & actualia
Programma
Inschrijving   

Successieplanning voor of door meerderjarige wilsonbekwamen
Estate Planning Dagen
M & D Seminars,(St-Niklaas) (Studienamiddag) 25 augustus 2014
Programma

Levensverzekeringen anno 2014
Estate Planning Dagen
M & D Seminars, (St-Niklaas) (Studienamiddag) 27 augustus 2014
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 28 augustus 2014 , Zwijnaarde
Programma

Ontwikkelingen in het ouderlijk gezag: hoe omgaan met nieuwe gezinssituaties?
Intersentia, Dilbeek - 28 augustus 2014
Programma

De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies’
Estate Planning Dagen
Op vrijdagnamiddag 29 augustus 2014 organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De verplichte kennisgeving van ‘juridische constructies’ in toepassing van de Wet van 30 juli 2013 en het KB van 19 maart 2014’.
Programma

Vereffening of verkoop van de vennootschap – Wat met lopende opstal- en vruchtgebruikovereenkomsten?
Lexalert online seminarie, 28 augustus 2014
Programma

De Belgische taalwetgeving in kaart gebracht
Op dinsdagnamiddag 9 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘De Belgische taalwetgeving in kaart gebracht. En wat na het Vlaams Taaldecreet van 14 maart 2014?
Programma

Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta
Op dinsdagnamiddag 9 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de jaarlijkse studienamiddag ‘Rechtspraak inkomstenbelastingen anno 2013. Capita selecta’.
Programma

Een Franse of Spaanse vakantiewoning
Op woensdagnamiddag 10 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Een Franse of Spaanse vakantiewoning. Een analyse van 20 mogelijke fiscale knelpunten’.
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
Op donderdagnamiddag 11 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen’.
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Op donderdagnamiddag 11 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: een analyse van de laatste wijzigingen (in werking getreden op 25 april 2014) en vooruitblik naar de bestuurlijke handhaving van bouwmisdrijven’.
Programma

Een nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen
Op vrijdagnamiddag 12 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Een nieuw beschermingsstatuut voor meerderjarige onbekwamen’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, 16 september 2014
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
Op vrijdag 12 en vrijdag 19 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent
de tweedaagse opleiding ‘Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen. Een tweedaagse opleiding met een grondige analyse van de huidige mogelijkheden rond aanvullende pensioenopbouw voor zelfstandigen in het algemeen en zelfstandige zaakvoerders en bestuurders van vennootschappen in het bijzonder’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen en bedrijfsleiders: wijzigingen en optimalisatie
Lexalert online seminarie, dinsdag, 16 september, 2014
Programma

Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen
Op dinsdagnamiddag 16 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Bescherming van cliënteel, knowhow en geheimen’
Programma

Intellectuele eigendomsrechten in de arbeidsovereenkomst
Lexalert online seminarie, donderdag, 18 september, 2014, 12-14u.
Programma

Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Vermogens- & successieplanning met minderjarige kinderen’
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed. Een analyse na de Beslissing nr. E.T 120.125 van 13 mei 2014 (geen 6% btw meer op het aannemingscontract voor renovatie of afbraak/heropbouw van een oud gebouw) en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen’
Programma

Rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging
Studiedag BEGASOZ, Brussel vrijdag 19 september 2014
Programma

Balans lezen voor advocaten
Studipolis, maandag 22 september 2014 , Gentbrugge
Programma

BTW voor advocaten
Seminarie "BTW voor advocaten – Aandachtspunten in de beslissing nr. E.T. 126.154 d.d. 18 juli 2014
Lexalert online seminarie 23 september 2014
Programma

Aandeelhoudersovereenkomsten
Op dinsdagnamiddag 23 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’.
Programma

Aanbestedingsrecht in België en Nederland - de huidige en komende Europese richtlijnen
Congres van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en het Nederlands Instituut voor Bouwrecht, 23 september 2014
Programma

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap’.
Programma

Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis?
Op donderdagnamiddag 25 september 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studienamiddag ‘Buitenlandse private vermogensstructuren als vehikel voor vermogens- en successieplanning: quo vadis? Een analyse na het KB van 19 maart 2014 met de lijst van de buitenlandse constructies die onder de meldplicht vallen’.
Programma

Vennootschapsrecht: 3 actuele topics
Op vrijdag 26 september 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag
‘Vennootschapsrecht: 3 actuele topics’.
1. Vennootschapskapitaal en schuldeisers
2. Bestuurdersaansprakelijkheid en corporate governance
3. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
Op dinsdagnamiddag 30 september 2014 herhaalt M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Echtscheiding: de fiscale gevolgen’.
Programma

Regres in de WAM: een ander verhaal?
Op woensdagnamiddag 1 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag  ‘Regres in de WAM: een ander verhaal?’
Programma

Verkeerszaken doorgelicht
Studipolis, donderdag 2 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid
Op donderdagnamiddag 2 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid. Een analyse in een louter Belgische context én in het kader van een grensoverschrijdende detachering’.
Programma

Update Overheidsopdrachten: welke relevante evoluties omtrent plaatsing sinds 1 juli 2013?
Lexalert online seminarie, 2 oktober 2014
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten: 6 hot topics’.
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Het nieuwe Wetboek van economisch recht
Op donderdag 9 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het nieuwe Wetboek van economisch recht: 5 praktijkgerichte items nader bekeken’.
Programma

Actualia familierecht
De familie- en jeugdrechtbank – het nieuwe naamrecht – de beschermde meerderjarigen – de nieuwe rechtspositie van de meemoeder
KULeuven, Hasselt 10 oktober 2014
Programma

Vastgoed Due Diligence: juridische aandachtspunten en gevolgen
Lexalert online-seminarie, 14 oktober 2014
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 14 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag  ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Op woensdagnamiddag 22 oktober 2014 (Gent) of dinsdagnamiddag 25 november 2014 (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Programma

IBA Annual Conference in Tokyo
International Bar Association, 19-24 oktober 2014
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op donderdagnamiddag 6 november 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Jura Gebruikersopleiding
20 november 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Hasselt – NL
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma