WETGEVING 19 FEBRUARI - 3 MAART 2016 
Grondwettelijk Hof: vernietiging bepaling vrijstelling rechtsplegingsvergoeding publiekrechtelijke rechtspersoon die optreedt in het algemeen belang
GwH 34/2016 van 3 maart 2016
Wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (art. 17 en 18): Vernietiging
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Publiekrechtelijke rechtspersoon die in het algemeen belang als partij optreedt in een geding - Uitsluiting


Grondwettelijk Hof: Territoriale bevoegdheid familierechtbank
GwH 29/2016 van 3 maart 2016
Geen schending art. 629bis Ger.W.
Gerechtelijk recht - Hoven en rechtbanken - Rechtbank van eerste aanleg - Familierechtbank - Territoriale bevoegdheid - Principe "één familie - één dossier - één rechter" - 1. Principiële voorrang op het beginsel van nabijheid - 2. Afwijking - Belang van het kind - Beginsel van nabijheid

Grondwettelijk Hof: Fiscus krijgt geen voorrang meer op andere schuldeisers
GwH 23/2016 van 18 februari 2016
Schending art. 31  Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Opschorting - Verbod om tijdens de opschorting beslag te leggen voor schuldvorderingen in de opschorting - Uitzondering - Wettelijke hypotheken van de belastingadministratie - Erkenning als bevoorrechte schuldeiser
Potpourri II

Videoconferentie verschijning inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis

Diverse bepalingen aanranding en voyeurisme

Grievenformulier hoger beroep (art.204, derde lid Sv)

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Statuut, loopbaan en bezoldigingsregeling gerechtspersoneel

Benoeming magistraten tot voorzitter op plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen

Vlaams uitvoeringsbesluit van decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Duitse vertaling diverse wetten (Gerechtelijk wetboek-Justitie)
 
 
Instituut voor gerechtelijk opleiding - benoemingen
Benoemingen leden raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijk opleiding – Benoeming/beëindiging/verlenging functie regeringscommissarissen bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding – benoemingen leden wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

PUBLIEK RECHT

Instemming Zetelakkoord tussen België en Organisatie van de Islamitische Conferentie
19 JANUARI 2016. - Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011, BS 19/02/2016, bl. 12217

Erkenning Executief van de Moslims van België
15 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, BS 19/02/2016, bl. 12224

Vlaams uitvoeringsbesluit van decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23/02/2016, bl. 13390

Taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij
5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij, BS 25/02/2016, bl. 14479

Inlichtingen- en veiligheidsdienst
29 JANUARI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, aangaande het toezicht op de activiteiten van de buitenlandse inlichtingendiensten in België, BS 24/02/2016, bl. 14252

Wijzigingen bepalingen statuut van de militairen
29 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen, BS 01/03/2016, bl. 15090

Federale Deontologische Commissie – wijze benoeming leden
19 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie, BS 01/03/2016, bl. 15449


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Statuut, loopbaan en bezoldigingsregeling gerechtspersoneel
19 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel, BS 22/02/2016, bl. 13222

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
16 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 22/02/2016, bl. 13222

Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

16 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en de politierechtbank in afdelingen, BS 22/02/2016, bl. 13224

Benoeming magistraat tot voorzitter op plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen
1 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2010 houdende benoeming van magistraten van de Rechterlijke Orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, BS 22/02/2016, bl. 13275

Bijzonder reglement van vredegerechten arr. Oost-Vlaanderen - wijziging

Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen. - Beschikking tot wijziging, wat het vredegerecht kanton Oudenaarde-Kruishoutem betreft, van de beschikking tot vaststelling van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen van 2 december 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21/1/2015, BS 03/03/2016, bl. 15798


VERTALINGEN IN HET DUITS VAN GEDEELTEN GERECHTELIJK WETBOEK

Gerechtelijk Wetboek, Deel III Officieuze coördinatie in het Duits

10 OKTOBER 1967. - Gerechtelijk Wetboek, Deel III Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie, BS 26/02/2016, bl. 14613

Duitse vertaling van uittreksels Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie
8 MEI 2014. - Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie. - Duitse vertaling van uittreksels, BS 26/02/2016, bl. 14667

Duitse vertaling bestrijding betalingsachterstand handelstransacties  - bevoegdheid rechters
26 MAART 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies. - Duitse vertaling, BS29/02/2016, bl. 14859

Duitse vertaling wet diverse bepalingen betreffende Justitie
19 DECEMBER 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie. - Duitse vertaling, BS 29/02/2016, bl. 14860

Duitse vertaling aanstelling van een sekwester
21 MEI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft. - Duitse vertaling, BS 29/02/2016, bl. 14863


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS22/02/2016, bl. 13339

Steunverlening aan ondernemingen
5 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de steunverlening aan ondernemingen, BS 25/02/2016, bl. 14470

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 26/02/2016, bl. 14810

 
FINANCIEEL RECHT

Prijscourant
OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN EN SCHULDBRIEVEN
DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN TOEGEPAST TIJDENS DE MAAND DIE ZIJN PUBLICATIE VOORAFGAAT. HET STREEPJE (-) IN DE KOLOM « PRIJS » BETEKENT DAT DE EFFECTEN, TEGENOVER DEWELKE DIT TEKEN IS GEPLAATST, NIET GENOTEERD ZIJN IN DE LOOP DER MAAND, BS 19/02/2016, bl. 12176


Hypothecaire kredieten – rentevoeten (dit bericht is vervangen door publicatie BS 24/02/2016!)
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 22/02/2016, bl. 13339
Erratum: vervanging bericht van 22/02/2016!
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht, BS 24/02/2016, bl. 14352


STRAFRECHT

Videoconferentie verschijning inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
29 JANUARI 2016. - Wet betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis, BS 19/02/2016, bl. 13125.  

Wijziging bepalingen aanranding van de eerbaarheid en voyeurisme
1 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft, BS 19/02/2016, bl. 13126.

Potpourri II
5 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 19/02/2016, bl. 13130.

Grievenformulier hoger beroep (art.204, derde lid Sv)
18 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 19/02/2016, bl. 13170.

Overeenkomst tussen België en Albanië inzake de overbrenging van gevonniste personen
14 APRIL 2013. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 29 juli 2010, BS 02/03/2016, bl. 15449


FISCAAL RECHT

Dubbelbelastingverdrag België-Oostenrijk
30 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, en het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971, BS 19/02/2016, bl. 12214

Teruggaven BTW
15 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, BS 22/02/2016, bl. 13183

Voordelen van alle aard – renteloze lening of lening tegen verminderde rentevoet
22 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 25/02/2016, bl. 14436


SOCIAAL RECHT

Eerlijke concurrentie bouwsector
15 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 31bis, § 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de wijziging van het grensbedrag voor de aanwezigheidsregistratie, BS 19/02/2016, bl. 12235


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Buitenlandse handel - Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven
Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890; 2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 (2). - Opzegging door de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, BS 26/02/2016, bl. 14676
Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890; 2) Protocol tot wijziging, ondertekend te Brussel op 16 december 1949 (2). - Opzegging door het Koninkrijk Saoedi-Arabië, BS 26/02/2016, bl. 14676


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 18/2 - 3/3/2016


2016-037


03-03-2016

Prejudiciële vraag
Art. 58, § 1, vijfde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in samenhang gelezen met art. 1 van het koninklijk besluit nr. 13 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde

Geen schending

Rolnummer(s): 6174
Fiscaal recht - Belasting over de toegevoegde waarde - Tabaksfabrikaten - Bepaling wie tot de voldoening gehouden is - Delegatie aan de Koning.
2016-036


03-03-2016

Prejudiciële vraag
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (art. 37, § 20, derde lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6159
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Geneeskundige verzorging - Terugbetaling van de verstrekkingen in het kader van de bijstand bij tabaksontwenning - Tabacologen - Erkenning - Beperkingen - Licenciaten in de psychologie en beoefenaars van een gezondheidszorgberoep die zijn geslaagd voor de eindproeven van een erkende specifieke opleiding.
2016-035


03-03-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van de in B.19.2 en in B.21.3 vermelde interpretaties)

Rolnummer(s): 6149
Publiek recht - Civiele veiligheid - Personeel - Arbeidstijd - 1. Begrip - Oproepbaarheidsdienst - Uitsluiting - 2. Wekelijkse maximumduur - Overschrijdingen uitgevoerd voor het verrichten van arbeid om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval of van arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid wordt vereist - Minimale rustperiode. # Europees recht - Arbeid en beroep - Organisatie van de arbeidstijd.
2016-034


03-03-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 25 april 2014 ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (art. 17 en 18)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6146 • 6147 • 6160 • 6161 • 6162 • 6163
Gerechtelijk recht - Verhaalbaarheid van kosten en honoraria van een advocaat - Toepassingsgebied - Publiekrechtelijke rechtspersoon die in het algemeen belang als partij optreedt in een geding - Uitsluiting.
2016-033


03-03-2016

Prejudiciële vragen
Decreet van het Vlaamse Gewest van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (art. 15, § 2 - art. 2, 9°, juncto art. 15, § 2)

Geen schending - Schending

Rolnummer(s): 6144
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Algemene fiscale bevoegdheid - Heffing ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - Wijze van invordering - Hoofdelijke aansprakelijkheid - 2. Federale bevoegdheden - Residuaire bevoegdheid - Burgerlijk recht. # Fiscaal recht - Vlaams Gewest - Heffingsplichtigen - 1. Leegstandsheffing - Naakte eigenaars - 2. Leegstandheffing voor woningen en gebouwen - Vruchtgebruikers en andere eigenaars.
2016-032


03-03-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 13 januari 2012 tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst (art. 3, derde lid)

Geen schending (onder voorbehoud van hetgeen in B.9 is vermeld)

Rolnummer(s): 6140
Burgerlijk recht / Economisch recht - Verzekeringen - Levensverzekering - Begunstigden - Testamentaire erfgenamen van verzekeringnemers van levensverzekeringsovereenkomsten die werden afgesloten vóór de inwerkingtreding van de wet van 13 januari 2012 die niet uitdrukkelijk hebben verklaard af te zien van de toepassing van artikel 110/1 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst - Overlijden van de nemer vóór het verstrijken van de termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van de wet van 13 januari 2012. # Rechten en vrijheden - Bescherming van de eigendom.
2016-031


03-03-2016

Prejudiciële vragen
Wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (art. 2, 7°, 3, 6 en 14)

Geen schending

Rolnummer(s): 6121
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Persoonsgebonden aangelegenheden - Gezondheidsbeleid - Gezondheidsopvoeding / Preventieve gezondheidszorg - 2. Federale bevoegdheden - Bescherming van de volksgezondheid - Algemeen rookverbod op te leggen ten aanzien van gesloten plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn. # Publiek recht - Volksgezondheid - Rookverbod - 1. Mogelijkheid om een rookkamer in te richten - a. Uitbaters van horecazaken die aan de wettelijke voorwaarden kunnen voldoen om een rookkamer te installeren - b. Uitbaters van horecazaken die deze mogelijkheid niet hebben om praktische of financiële redenen - 2. Toepassingsgebied - Publiek toegankelijke plaatsen - Drankgelegenheden van uitbaters die geen personeel tewerkstellen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van handel en nijverheid - 2. Bescherming van de eigendom.
2016-030


25-02-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 171, 6°, tweede streepje)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6154
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Berekening van de belasting - Bijzondere belastingstelsels - Afzonderlijke aanslagen - Baten die betrekking hebben op gedurende een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten, die door toedoen van de overheid niet zijn betaald in het jaar van de prestaties en die in eenmaal zijn vergoed - 1. Vergoedingen ontvangen door een advocaat voor prestaties die in het kader van de juridische bijstand zijn verricht - 2. Fout of nalatigheid vanwege de overheid.
2016-029


25-02-2016

Prejudiciële vraag
Gerechtelijk Wetboek (art. 629bis)

Geen schending

Rolnummer(s): 6116
Gerechtelijk recht - Hoven en rechtbanken - Rechtbank van eerste aanleg - Familierechtbank - Territoriale bevoegdheid - Principe "één familie - één dossier - één rechter" - 1. Principiële voorrang op het beginsel van nabijheid - 2. Afwijking - Belang van het kind - Beginsel van nabijheid.
2016-028


25-02-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (art. 3, §§ 3 tot 6, en 9)

Vernietiging (lacune in de wetgeving)

Rolnummer(s): 6108
Verwerking van persoonsgegevens - Verantwoordelijke voor de verwerking - Vrijstelling van informatieverplichtingen - Uitsluiting - 1. Publiekrechtelijke beroepsorganisatie - 2. Privédetective die optreedt voor een publiekrechtelijke beroepsorganisatie.
2016-027


18-02-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (art. 4, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6176
Strafrecht - Opschorting, uitstel en probatie - Opschorting van de uitspraak van een veroordeling uitgesproken door de raadkamer - Verzet - Termijn van vierentwintig uren.
2016-026


18-02-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 23 december 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke heffingen (art. 7) - Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 378)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6126
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Gemeentelijke heffingen - Bezwaar - Beslissing van de bestendige deputatie - Beroep voor het hof van beroep - Betekening aan de bestendige deputatie.
2016-025


18-02-2016

Beroep tot vernietiging
Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid (art. 2, 14, § 4, 15, 31, 42, 45, 49 en 53, laatste lid)

Gedeeltelijke vernietiging (lacune in de wetgeving) - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.4.2

Rolnummer(s): 6124
Milieurecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Strijd tegen geluidshinder veroorzaakt door de vliegtuigen in een stedelijke omgeving - 1. Metingen van verontreiniging - 2. Misdrijven - Inbreuken op de geluidsnormen - a. Administratieve straffen en sancties - b. Alternatieve administratieve geldboete - (i) Beroep bij het Milieucollege - (ii) Beroep bij de Raad van State - Toetsing met volle rechtsmacht - c. Verjaring.
2016-024


18-02-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (art. 53, eerste lid, 2°, en 60)

Geen schending

Rolnummer(s): 6102
Fiscaal recht - Registratierechten - Vlaams Gewest - Aankoop van een bescheiden woning - Verlaagd tarief - Voorwaarden - Verplichte inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het verkregen onroerend goed.
2016-023


18-02-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (art. 31)

Schending (lacune in de wetgeving)

Rolnummer(s): 6093
Economisch recht - Continuïteit van de ondernemingen - Procedure van gerechtelijke reorganisatie - Opschorting - Verbod om tijdens de opschorting beslag te leggen voor schuldvorderingen in de opschorting - Uitzondering - Wettelijke hypotheken van de belastingadministratie - Erkenning als bevoorrechte schuldeiser.
2016-022


18-02-2016

Beroepen tot vernietiging
Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van de beroepen

Rolnummer(s): 6082 • 6136 • 6138
Internering van personen met een geestesstoornis - Personen die tot een vrijheidsberovende straf zijn veroordeeld - 1. Handhaving van de internering na het verstrijken van de straftijd -2. Procedure van internering - 3. Opnameplicht voor een private instelling - 4. Opname in een aangepaste instelling - 5. Onderhoudsplicht.
2016-021


18-02-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (art. 2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, partim)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6031
Sociaal recht - Hervorming van de sociale zekerheid - Oprichting van de Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels - Toepassingsgebied - Provinciale en plaatselijke besturen - Franse Gemeenschapscommissie.BS 22/02/2016
Statuut, loopbaan en bezoldigingsregeling gerechtspersoneel
Zaakverdelingsreglement rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen  
Tijdelijke verplaatsing van de zetel Kruishoutem van het vredegerecht van het kanton Oudenaarde en Kruishoutem naar Oudenaarde

BS 24/02/2016
Arbeidshof te Gent

BS 26/02/2016
Griffiers en parketsecretarissen – benoemingen en ontslagnemingen
Benoemingen twee raadsheren in het hof van beroep te Antwerpen - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Mechelen – hernieuwing benoemingen plaatsvervangende assessoren  in strafuitvoeringszaken sociale re-integratie rechtsgebied hof van beroep Gent - rechtbank van koophandel Gent, afd. Oudenaarde

BS 29/02/2016
Hernieuwing benoeming rechter rechtbank van koophandel te Gent – benoemingen plaatsvervangend assessoren in strafuitvoeringszaken rechtsgebied hof van beroep Gent en Brussel

BS 01/03/2016
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen
Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 02/03/2016
Benoemingen leden raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijk opleiding – Benoeming/beëindiging/verlenging functie regeringscommissarissen bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding – benoemingen leden wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 03/03/2016
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten (waaronder ondervoorzitter rb. Antwerpen en rechter strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen K. Bijttebier)