Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
19 september - 1 oktober 2015


VJV-debatavond ‘IEDEREEN JURIST!’

8 oktober 2015 Antwerpen, Congrescentrum Elzenveld
Informatie
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten van 24 juni 2014
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten van 24 juni 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 september 2014, BS 30/09/2015, bl. 61466

Nieuw insolventieboek in WER
Het kabinet van Minister Geens bereidt een nieuw boek over insolventie voor, dat ingevoegd zal worden in het wetboek economisch recht (WER).
Juristenkrant, nr. 313, 16/09/2015, p.18

Omzetting van twee Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten
Ministerraad 24 september 2015


ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Kroniek intellectuele rechten (2013-2014)
F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert, H. Vanhees, RW 2015-2016, nr. 5, 03/10/2015, 162

Rechtspraak EHRM in burgerlijke zaken
F. Marchadier, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en matière civile, Rev.Trim.Dr.H., 104/2015, oct 2015, 877

Kroniek rechtspraak EHRM 2014
E. Lambert Abdelgawad, L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (2014), Rev.Trim.Dr.H., 104/2015, oct 2015, 965

Minnelijke invordering consumentenschulden
R. GILLIS, B. VERBELEN, NJW nr. 327, 30/09/2015, 570

Successierechten – optioneel finaal verrekenbeding
C. Buysse, Optioneel finaal verrekenbeding: nieuwe redenering met hetzelfde resultaat, Fiscoloog nr. 1445, 30/09/2015, 1

Modernisering Burgerlijk wetboek
E. Dirix, P. Wéry, Pour une modernisation du Code civil, JT N° 6615, 26/09/2015, 625

Beroepsreglementering
M. Dupont, Profession réglementées et sanctions judiciaires et civiles, JT N° 6615, 26/09/2015, 626

De hervorming van justitie bekeken vanuit ondernemingsperspectief
B. Allemeersch, J. Bats, Cah.Jur. 2015/3, 57

Programmawet: overzicht van de voornaamste sociaalrechtelijke bepalingen
B. Cauwenberghs, S. Bellemans, C. van Geel, I. Vogelaere, Sociale Wegwijzer nr. 16, 16-30 sep 2015, 2

Verhoging van de fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015
E. Lammens, , Sociale Wegwijzer nr. 16, 16-30 sep 2015, 10

«KB 78» Gezondheidszorgberoepen: van coördinatie naar grondige hervorming?
H. Nys, E. Vanermen, RW 2015-2016, nr. 4, 26/09/2015, 122

De evaluatie van rechtswetenschappelijk onderzoek
M. Van Hoecke, RW 2015-2016, nr. 4, 26/09/2015, 123

Schenking binnen 3 jaar vóór overlijden: wie betaalt successierecht?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1444, 23/09/2015, 6

Richtlijn Collectief ontslag
C. Engels, De omzetting van de Richtlijn Collectief ontslag in het Belgische arbeidsrecht – Hebben de wetgever en de soicale partners zich goed van hun taak gekweten? (Tweede deel), JTT N° 1224, 20/09/2015, 305

Faillissement – actio pauliana – Cassatie 13 maart 2015
A. Lenaerts, L’action paulienne en matière de faillite: réparation d’un dommage collectif et monopole du curateur, JT N° 6614, 19/09/2015, 605

De bijzondere liquidatiereserve: let op de juiste procedure
A.M. Vandekerkhove, Fisc.Act. nr. 31, week 17-23 september 2015, 1

Vennootschapsbelasting
D. Decrock, De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aj. 2015: jaaroverzicht, Fisc.Act. nr. 31, week 17-23 september 2015, 5

Overzicht van alle federale en gewestelijke belastingverminderingen en –kredieten
R. Smet, Fisc.Act. nr. 31, week 17-23 september 2015, 7

Geheime commissielonen: fiscus legt nieuwe voorwaarden op (bis)
P. Smeyers, Fisc. Act. nr. 30, week 10-16 sep 2015, 1

Ne bis in idem in fiscaal strafrecht
S. Gnedasj, Antwerpen, Brussel, Gent en Luik vullen in idem ruim in, Fisc. Act. nr. 30, week 10-16 sep 2015, 4

Niet-betwiste schulden: sneller innen via de gerechtsdeurwaarder
K. Van Tilborg, Balans nr. 746, 15/09/2015, 1
(Eerste ‘potpourri’-wetsontwerp- artt. 32 t/m 40 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie - 54K1219)

Persoonlijk en rechtstreeks verhaalsrecht van de openbare werkgever
Twee arresten van 5 maart 2015, twee belanggrijke preciseringen!
C. Eyben, Verzekeringsnieuws nr. 31, sep 2015, 1

Antigoon-doctrine in het fiscaal recht
H. Vandebergh, De grenzen en evolutie van de toepassing van de Antigoon-doctrine in het fiscaal recht i.f.v. het openbare orde-karakter van de fiscale wet. Bedenkingen n.a.v. Cassatie 22 mei 2015, TFR nr. 486, sep 2015, 667

Intellectuele rechten – fiscale voordelen onder een ‘octrooiboxregime’
B. Springael, BEPS dwingt ‘octrooiboxen’ tot aanpassing, TFR nr. 486, sep 2015, 670

Octrooirecht en groenten

O. Hottat, Fin de la saga Tomates et Broccoli devalnt l’Office européen des brevets, IRDI 2015/2, 130

Ontslag om dringende reden
N. Tilmanne, Het evenredigheidsbeginsel: nemen de rechters dit mee in hun beoordeling van de dringende reden?, Nieuwsbrief ontslag nr. 7, sep 2015, 1

Samenwerkingsakkoorden federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten
Y. Peeters, De uitvoering, wijziging en beëindiging van samenwerkingsakkoorden als bindende, intrafederale verdragen, TVW 2015/3, jul-aug-sep, 198

De parlementaire overlegcommissie: een jaar na de zesde staatshervorming
P. Dirck G. Caboor, TVW 2015/3, jul-aug-sep, 225

Handhaving gemeentelijke regelgeving

W. De Cock, Regels handhaven: een kwestie van sanctioneren of straffen?, TVW 2015/3, jul-aug-sep, 229

Hoofddoekenverbod
P. De Hert, C. De Geest, Raad van State hervindt grondrechtenlijn in arresten GO! Hoofddoekenverbod. Naar een kader voor een school per school beleid, TvMR 2015/3, jul-aug-sep, 8

Themanummer over de gevangenisdirecteur
Fatik nr. 147, jul-aug-sep 2015

Het pleidooi in het familierecht

N. Massager, La plaidoirie en droit familial, Act.Dr.Fam. 2015/7, 142

Rolrechten en de familierechtbank
P. Senaeve, Les droits de rôle et le tribunal de la famille. Commentaire de la loi du 28 avril 2015, Act.Dr.Fam. 2015/7, 160

Vereffening huwelijksvermogensstelsels
S. Bevernaegie, Liquidation des régimes matrimoniaux. Fiche N° 7: Les biens particuliers et plus précisément la clientèle, les stock options et les parts sociales, Act.Dr.Fam. 2015/7, 166

Erfrechtelijke aanspraken van het post mortem verwekte kind
T. Quireyns, Erfrechtelijke aanspraken van het post mortem verwekte kind. Een kritische analyse van de voorwaarden van artikel 725 BW in het licht van medisch begeleide voortplanting, Not.Fisc.M. 2015/7, 206

Het accessoir opstalrecht als onderdeel van de samenlevingsovereenkomst

D. Michiels, Not.Fisc.M. 2015/7, 215

Bemiddeling bij echtscheiding
E. Lancksweerdt, Bemiddeling en op bemiddeling gebaseerde aanpak van conflicten bij scheiding: het belang van het kind voorop, T. Not.2015/7-8, jul-aug, 470

De verblijfsregeling anno 2015
C. Declerck, T. Not.2015/7-8, jul-aug, 491

Is (buiten)gewone kost dagelijkse kost?

N. Torfs, T. Not.2015/7-8, jul-aug, 504

Echtscheiding met kinderen – inkomstenbelastingen
E. Van de Velde, H. Niesten, Impact van (echt)scheiding met kinderen op de Belgische inkomstenbelastingen: intern en over de grens, , T. Not.2015/7-8, jul-aug, 526

Inkomensbescherming voor alleenstaande ouders in Vlaanderen: twee denksporen voor een effectiever beleid

W. Van Lancker, J. Ghysels, T. Not.2015/7-8, jul-aug, 564

Ernstige fiscale fraude – Duidelijk een onduidelijk begrip! En wat nu?
I. Verhulst, VIP 2015/2, 4

De antimisbruikbepaling en de ruling revisited…Once again
I. Meganck, I. Muylaert, VIP 2015/2, 10

Nieuwigheden omtrent de waardering van het vruchtgebruik in het fiscaal en burgerlijk recht
C. Messine, B. Vinck, VIP 2015/2, 18

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst
B. Verdickt, VIP 2015/2, 25

Verlaging onroerende schenkbelasting in het Vlaams Gewest
L. Everaert, VIP 2015/2, 28

Het einde van de sterfhuisclausule in het Vlaamse Gewest
B. Strijckers, VIP 2015/2, 31

De tegenwerpelijkheid van statutaire overdrachtsbeperkingen van aandelen die deel uitmaken van een failliete boedel
P. Alliet, JF 2014-2015, nr. 1, 3

Het Onroerenderfgoeddecreet (II)
J. Callebaut, T. Not. 2015/6, juni 2015, 379

Bemiddeling bij Belgische class actions
M. Taeymans, TMD 2015/2, 6

De minnelijke beslechting van familiale geschillen in België
Nieuwe wegen als gevolg van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, S. Brouwers, TMD 2015/2, 19

Het nieuwe statuut van de gerechtsdeurwaarders
Bijdragen studiedag van 25 november 2014, georganiseerd door ‘SAM-TES’, Ius & Actores 2015/1, 7-76

De budgettaire impact van de gerechtelijke hervorming
S. Bielen, W. Marneffe, J. Indesteege, P. Popelier, Ius & Actores 2015/1, 109-146


BOEKEN

De vastgoedverkoop, vandaag en morgen
B. Cartuyvels, A.-C. de Ville de Goyet, A. Denis, J.-P. Gillain, B. Kohl, G. Rasson, R. Stiers, B. Wilkin (eds.), Notarieel congres, Luik 2015, Larcier 2015, 609 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Appartementsrecht
R. Timmermans, Uitgifteakten voor kleine en bijzondere appartementengemeenschappen van mede-eigenaars, Wolters Kluwer 2015, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Studentenarbeid
A. Vanderschaeghe, Advocatenpraktijk Sociaal Recht nr. 32, Wolters Kluwer 2015, 68 p.

Personeelskosten managen. De juridische methodologie
J. De Wortelaer, Wolters Kluwer 2015, 139 p.
Beschrijving + inhoudstafelRECHTSPRAAK

Rechtspraak vreemdelingenrecht
JLMB 2015/29

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2015/30

Grondwettelijk Hof – Belang – Orde van advocaten
1. Grondwettelijk Hof - Belang - Orde van advocaten - 2. Grondwet - Gelijkheid en niet-discriminatie - Verjaring - Strafzaken - Schorsing - Bijkomende onderzoeksverrichtingen - 3. Verjaring - Strafzaken - Schorsing - Bijkomende onderzoeksverrichtingen - 4. Wetten, decreten en besluiten - Retroactiviteit - Strafwet - Strafvordering – Verjaring
GwH  83/2015, 11 juni 2015 ( met noot ) RW 2015-2016, nr. 4, 26/09/2015,

Vrijheid van handel en nijverheid - concurrentiebeding
Cass. 23/01/2015, noot D. Mertens, Het niet-concurrentiebeding: het mag ietsje meer zijn, DAOR 2015/3, 18
Concurrentiebeding – nietigheid – nietigheidsbeding – partiële nietigheid – beoordeling door de rechter – beperking
Vrijheid van handel en nijverheid – ongeoorloofde beperking – aard van de bepaling

Rechtspraak wegverkeer, aansprakelijkheid, verzekering en schadevergoeding
T.Pol. 2015/2, juni 2015

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2015/14
Beschrijving + inhoudstafel

Schorsing verjaring wanneer inverdenkinggestelde bijkomend onderzoek vraagt tijdens regeling rechtspleging
GwH 112/2015, 17 september 2015

Grondwettelijk Hof veegt kortere opzeggingstermijnen voor werklieden tewerkgesteld op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen van tafel
Ann Taghon, Juridische nieuwslijn Lexalert, 25/09/2015
GwH nr. 116/2015, 17 september 2015


ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Nieuw:Webinars M&D Seminars
Voor het eerst organiseert M&D Seminars webinars. Dat zijn online seminaries van twee uur, waarin ruimte is voor praktische uitleg in het begin en inhoudelijke vragen op het einde.
Vrijdag 16 oktober 2015 webinar 'Actualia beslag en executierecht’.
Vrijdag 13 november 2015 webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen


STUDIEDAGEN

De Juristenclub / UPV - 32ste Cyclus Permanente Vorming 2015-2016 (najaar)
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Studienamiddag 'Sociale Media Anno 2015: Actuele Juridische Aspecten
Intersentia, KULeuven 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

De fiscale aspecten van de vereffening-verdeling van de huwelijksgemeenschap
M&D Seminars, Leuven 6 oktober 2015
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
M&D Seminars, Leuven 7 oktober 2015
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
M&D Seminars, Hasselt 8 oktober 2015
Programma

Alimentatie, het ouderlijk gezag, de echtscheiding en de EOT in het bijzonder: bespreking van diverse knelpunten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 9 oktober 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Hasselt, 9 & 12 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Databescherming en privacywetgeving  
CBR studieavond 13 oktober 2015
Programma

De oplevering van flatgebouwen. Een juridische analyse, aangevuld met praktische tips en goed hanteerbare modellen aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars, Edegem 13 oktober 2015
Programma

Van POST- naar PREkadastratie …
Confocus, Berchem, 13 oktober 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars, Edegem 14 oktober 2015
Programma

Insolventie- en Beslagrecht 2015-2016
Themis 
Leuven 15 oktober 2015 (ook via livestream)
Kortrijk 19 oktober 2015
Hasselt 27 oktober 2015
Brussel 10 december 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Franchisecontracten

Op donderdagnamiddag 15 oktober 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Franchisecontracten: 15 praktijkgerichte vragen’.
Programma

Actualia gerechtelijk recht
M&D Seminars, Edegem 15 oktober 2015
Programma

Webinar Actualia beslag en executierecht
Op vrijdag 16 oktober 2015 start M&D Seminars met een eerste webinar 'Actualia beslag en executierecht’.
Programma

Europese energiewetgeving en de belangrijkste energie subsidies
Confocus, Gent, 16 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma 

Een ‘slim’ huwelijkscontract en een ‘slim’ testament anno 2015
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 16 oktober 2015
Programma

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
M&D Seminars, Gent 16 oktober 2015
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht
Lexalert online seminarie 16 oktober 2015
Programma

Justitie 2.0: meerwaarde creëren door onderhandeling en bemiddeling
Confocus, Berchem, 16 & 19 oktober 2015
Programma

Werken met impasses in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 17 oktober 2015
Programma

Postuniversitaire cyclus notariaat - Familie
KULeuven, Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
Leuven en Kortrijk, 19 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

De earn-out als middel tot succesvolle bedrijfsovername. Hoe vermijd je dat dit een “burn-out” wordt?
Lexalert online seminarie 20 oktober 2015
Programma

Na de echtscheiding: de vereffening-verdeling van een huwelijksvermogensstelsel van scheiding van goederen
M&D Seminars, Sint-Niklaas, 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

Omgaan met emoties in bemiddeling
Bijscholing Familiaal Bemiddelaar  
KULeuven 22 oktober 2015
Programma

Actua btw
Confocus, Gent, 22 oktober 2015
Programma

Fiscaliteit na echtscheiding: belangrijke aandachtspunten
Confocus, Hasselt, 22 oktober 2015
Programma

Studienamiddag Aansprakelijkheidsverzekeringen
Op donderdag 22 oktober 2015 organiseert de Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht (ALLIC) een studienamiddag op de UAntwerpen over de aansprakelijkheidsverzekeringen
Programma

Grond- en Pandendecreet
GhyBo Groot-Bijgaarden 22 oktober 2015
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen – Overzicht van rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 oktober 2015
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Gent 22 oktober 2015
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
M&D Seminars, Hasselt 22 oktober 2015
Programma

Racisme, godslastering en vrijheid van meningsuiting
Larcier, Congrescentrum Diamant, Brussel 23 oktober 2015
Programma

De BTW-vrijstelling van intracommunautaire leveringen. De Belgische administratieve richtlijnen en rechtspraak versus de rechtspraak van het Hof van Justitie
M&D Seminars, Sint-Niklaas 23 oktober 2015
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
M&D Seminars, Gent 23 oktober 2015
Programma

Aandacht voor milieu en ruimtelijke ordening bij de overdracht van een vennootschap M&D Seminars, Gent 23 oktober 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars, Leuven 27 oktober 2015
Programma

Omgaan met de spanningsvelden in schuldbemiddeling
Confocus, Hasselt, 27 oktober 2015
Programma

De nieuwe btw-procedure en btw-controle
Confocus, Kontich, 27 oktober 2015
Programma

Sociaal recht due diligence: aandachtspunten met betrekking tot arbeidsrecht en pensioenen
Lexalert online seminarie 27 oktober 2015
Programma

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars, Gent 28 oktober 2015
Programma

Juridisch Frans: juridische woordenschat, correct gebruik van de terminologie en communicatieve oefeningen
Confocus, Gent, 28 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Vastgoedconstructies in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten
Lexalert online seminarie 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Bijscholing Familiaal Bemiddelaar - Supervisie
KULeuven 10 november 2015
Programma

Conferentie Maritiem recht Antwerpen
‘50 years of Maritime Law in Motion’
Viering 50 jaar European Transport Law (ETL)
Elzenveld Antwerpen 10 november 2015
etl@lvv-law.be

Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer
Lexalert online seminarie 12 november 2015
Programma

Webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen
Op vrijdag 13 november 2015 organiseert M&D Seminars een tweede webinar 'E-commerce. Cookies, privacy, elektronische handtekeningen en betalingen: een stand van zaken’
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Knelpunten van de burgerlijke stand en de Belgische nationaliteitswetgeving
CBR studieavond 17 november 2015
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én Btw) implicaties
M&D Seminars, Edegem) 17 november 2015
Programma

Aandachtspunten voor nieuwe vennootschappen
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

De nieuwe btw-procedure en btw-controle
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Omgaan met de spanningsvelden in schuldbemiddeling
Confocus, Kontich, 17 november 2015
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Straf- en verkeersrecht: rechtsmiddelen en BOM
Confocus, Hasselt, 17 november 2015
Programma

Juridisch Frans: juridische woordenschat, correct gebruik van de terminologie en communicatieve oefeningen
Confocus, Hasselt, 18 november 2015
Programma

Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse
M&D Seminars, Leuven (2 studiedagen) 18 en 25 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Fiscaal
KULeuven, Leuven en Kortrijk, 19 november 2015
Programma

Achterstelling van schuldvorderingen in het insolventierecht
Lexalert online seminarie, 19 november 2015
Programma

E-commerce: twee actuele thema’s
M&D Seminars, Sint-Niklaas 19 november 2015
Programma

20 jaar Bodemdecreet – 20 prangende vragen : Een verhelderende kijk op vraagstukken uit de praktijk van de bodemsanering
Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen, 19 november 2015
Programma

Curator opleiding: balanslezen voor curatoren
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt, 19 november 2015
Programma

Juridische actua voor de farma sector in de praktijk: overheidsopdrachten, prijszetting en terugbetaling (RIZIV), licentieovereenkomsten, EU clinical trial én data privacy
Confocus, Berchem, 19 november 2015
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M&D Seminars, Gent 20 november 2015
Programma

Introductie tot consolidatie
Confocus, Antwerpen, 20 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma 

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars, Edegem 24 november 2015
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: van opstart tot afwerking van het CSR-dossier
Confocus, Berchem, 24 november 2015
Programma

Studiedag Verkavelen in Vlaanderen
GhyBo, Groot-Bijgaarden 26 november 2015
Programma

Themadag Successie- en Registratierechten
M&D Seminars, Sint-Niklaas 26 november 2015
Programma

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Kontich) 26 november 2015
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M& D Seminars, Edegem 27 november 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties
M&D Seminars, Leuven) 1 december 2015
Programma

De Brussel I bis-verordening (nr. 1215/2012): (bijna) één jaar in gebruik. Een eerste stand van zaken
M&D Seminars, Gent 3 december 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, Edegem 4 december 2015
Programma

Arbeidsongevallen in de onderneming
M&D Seminars, Sint-Niklaas 4 december 2015
Programma

Actualia executierecht
CBR studieavond 8 december 2015
Programma

Seminarie Verkeer van A tot Z
INNI Publishers, Gent 9 december 2015
Programma 

Actualia verbintenissenrecht
M&D Seminars, Gent 10 december 2015
Programma

Samenwerkingsovereenkomsten
CBR workshop 11 december 2015
Info
Inschrijving

Actualia overheidsopdrachten
M&D Seminars, Gent 11 december 2015
Programma

Hoe de overdracht van roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2016?
M&D Seminars, Gent) 16 december 2015
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat – Vastgoed
KULeuven Leuven en Kortrijk 15 februari 2015
Programma

Meerderjarige beschermde personen, onbekwaamheid en bewind
CBR workshop 19 februari 2015
Info
Inschrijving

De toekomst (?) van het afstammingsrecht
CBR studieavond 8 maart 2016
Programma 

Het Wetboek Economisch Recht herbezocht
CBR studieavond 19 april 2016
Programma 

De nieuwe wet internering
CBR studieavond 10 mei 2015
Programma 

Procedures in het WER
CBR workshop 13 mei 2015
Info
Inschrijving

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2015
Programma