Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
11 - 19 MEI 2016
 
De personeelsbezetting bij de hoven en rechtbanken: cijfers, beloftes en realiteit
Persbericht van 18/05/2016 van het College van de hoven en rechtbanken

Potpourri III – internering en diverse bepalingen inzake Justitie gepubliceerd in Staatsblad op 13 mei
4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13/05/2016, bl. 31338
(Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie 54K1590)
 

Vernieuwde advocaat.be: mobieler en toegankelijker
Persbericht advocaat.be 12/05/2016
De Orde van Vlaamse Balies heeft haar website advocaat.be vernieuwd.
www.advocaat.be

Benoemingen advocaten als plaatsvervangend rechter
BS 17/05/2016

Jura heeft een nieuwe functionaliteit: de filter ‘inwerkingtredingsdatum’ voor wetgeving
Nieuwe derde zoekfilter voor wetgeving die op «’inwerkingtreding’ filtert. Voorheen kon er al gezocht worden op afkondigingsdatum of publicatiedatum.
 
VJV Colloquium “Begrijpelijke rechtstaal”
Op 20 mei 2016 organiseert de Vlaamse Juristenvereniging het colloquium "Begrijpelijke rechtstaal", in samenwerking met KU Leuven Campus Brussel, in Brussel.
Programma
 
Wetsontwerp hervorming juridische tweedelijnsbijstand ingediend op 4 mei 2016
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand - 54K1819
Samenvatting bij wetsontwerp

Jaarverslag Hof van Cassatie 2015
De algemene vergadering van het Hof heeft op 24 maart 2016 het verslag goedgekeurd. De korpsvergadering van het parket bij het Hof heeft dit gedaan op 9 maart 2016
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN  

Zwartrijders en het verbintenissenrecht
E. Dirix, RW 2015-2016, nr. 38, 21/05/2016,1482

De (on)beslagbaarheid van bankrekeningen van buitenlandse ambassades
S. Duquet, J. Wouters, RW 2015-2016, nr. 38, 21/05/2016, 1483

Geen registratierecht bij invordering onbetwiste geldschulden (art. 6 Potpourri III-wet)
I. Vogelaere, LegalWorld 18/05/2016

Aanwijzingen van belastingontduiking
CB, Verlenging controletermijn: indiciair tekort kan fraude-aanwijzing zijn, Fiscoloog nr. 1476, 18/05/2016, 1

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2016
C. Buysse, J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1476, 18/05/2016, 4

Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid van vennoten
W. Van Gaver, NJW nr. 342, 18/05/2016, 362

Verbintenissenrecht
S. Stijns, Faut-il réformer le Code civil?, Réponses et méthodologie pour le droit des obligations contractuelles et extracontractuelles: les obligations contractuelles, JT N° 6647, 14/05/2016, 305

Potpourri II
S. Van Overbeke, Verzet en hoger beroep in strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II)
(eerste deel), RW 2015-16, nr. 36, 07/05/2016, 1403
(tweede deel), RW 2015-2016, nr. 37, 14/05/2016, 1442

Vennootschapsbelasting – aftrekposten
J. Bonné, W. Vetters, Cassatie fluit Antwerpse hof terug m.b.t; artikel 207, lid 2 WIB 92. Ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel vormt toch minimale belastbare basis, Fisc. Act. nr. 17, week 28 apr-4 mei 2016, 1
(Cass. 10 mart 2016, F.14.0082.N)

Opheffing btw-vrijstelling esthetische chirurgie: overgangsregeling nogmaals verlengd
Fisc. Act. nr. 17, week 28 apr-4 mei 2016, 9
http://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/artsen/esthetische-chirurgie

Naar een eenvoudigere overdracht van loon
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2016, 2
7 MAART 2016. - Wet houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon, BS 21/03/2016, bl. 19391

Vlaams doelgroependecreet gepubliceerd, uitvoering gepland vanaf 1 juli 2016
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2016, 4
4 MAART 2016. - Decreet houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, BS 04/04/2016, bl. 22366

Taxshift: ook voordelen voor de non-profit sectoren
N. Mertens, , Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2016, 7
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - 54K1722
(Aangenomen in de Kamer op 28/04/2016)

Het arbeidsauditoraat
E. Verhaegen, Het arbeidsauditoraat: een uniek Openbaar Ministerie met burgerlijke en strafrechtelijke bevoegdheden, Sociale Wegwijzer nr. 9, mei 2016, 9

Beginsel fraus omnia corrumpit
S. Somers, De toepassing van het beginsel fraus omnia corrumpit bij de verdeling van de schade aan het gelijkheidsbeginsel getoetst, TBH 2016/4, 329

Wetgever hervormt hypothecair krediet en consumentenkrediet
C. Van Geel, Jura Nieuws 11/05/2016
22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 03/05/2016, bl. 30074

Internationale automatische gegevensuitwisseling
A. Visschers, Intensifiëring van de internationale automatische gegevensuitwisseling: lasten zonder lusten voor rapporterende financiële instellingen, TFR n° 501, mei 2016, 415

Het fiscale legaliteitsbeginsel in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (2005-2015)
H. Bortels, J. Theunis, TFR n° 501, mei 2016, 418

Inkomsten uit ‘deeleconomie’ slechts belastbaar tegen (netto) 10 %
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1475, 11/05/2016, 1

Wegwijs in doolhof kapitaal aflossingen, interesten en premies voor aj. 2016
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1475, 11/05/2016, 4

Nieuw Douanewetboek op 1 mei 2016 in werking getreden
J. Pauwels, Fiscoloog nr. 1475, 11/05/2016, 9

Kan vennootschap die tot ‘consortium’ behoort wel ‘microvennootschap’ zijn?
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1475, 11/05/2016, 13

De visumplicht zoals beschreven in art. 1544 Ger.W., een formalisme te ver?
K. Slabbaert, RW 2015-16, nr. 36, 07/05/2016, 1402

Themanummer Vergunningen in het bouwrecht – Sneller en beter?
B. Vanheusden (ed.), TBO 2016/3

Bonuspensioenplannen voor werknemers
J. Beernaert, OR 2016/4, 94

Rijmen autonome arbeidsgerechten met de autonomie van het sociaal recht?
L. Lenaerts, OR 2016/4, 105

Vennootschapsbelasting
L. Cassimon, B. Van Vlierden, Rechtzetting jaarrekening: ook bij schending boekhoudrecht
Fisc. Act. nr. 16, week 21-17 apr 2016, 1

Geheime commissielonen
M. Delanote, P. Smeyers, Fisc.Act. nr. 16, week 21-27 apr 2016, 4

Examenbetwistingen in het secundair en hoger onderwijs
TORB 2016/4
G. Vanhaegendoren, Leerlingenevaluatiegeschillen in het secundair onderwijs na de hervorming van de beroepsprocedure, p. 206
J. Deridder, Examenbetwistingen in het hoger onderwijs, p. 229
K. Weis, J. Tummers, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: analyse van 10 jaar rechtspraak, p. 253
K. Willems, De sluipende bevoegdheidsuitbreiding door de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen: wenselijk, maar ook wettig?, p. 276
T. Souverijns, Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen verklaart zich bevoegd voor beslissingen tot toelating tot de masteropleiding in de specialistische geneeskunde: de moeilijke en gedurfde weg naar een bredere, grondwetsconforme invulling van het begrip ‘studievoortgangsbeslissing’?, p. 290

PPS-contracten
K. Lemmens, C. Heeb, J. De Leyn, Verstoring van het economisch evenwicht en de afdwingbaarheid van een heronderhandelingsclausule bij PPS-contracten van lange duur, TBO 2016/2, 90

BOEKEN

De architect in de 21ste eeuw
K. Uytterhoeven (ed.), Intersentia 2016, 290 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering
G. Jocqué, Intersentia 2016, 568 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheidsrecht en mensenrechten
Kruisbestuiving in een meergelaagde rechtsorde
S. Somers, Intersentia 788 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Contractuele clausules
Koop Gemeen recht

G.-L. Ballon, H. De Decker, V. Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A.L. Verbeke (eds.), Intersentia 2016, 532 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het vrij beroep: bankroet of doorstart?

J. Vananroye, Jura Falconis (eds.), Intersentia 2016, 121 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Consistente straftoemeting
S. Raats, Intersentia 2016, 803 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I
B. Allemeersch, P. Taelman (eds.), die Keure 160 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak verkoopconcessie en franchising

RABG 2016/8-9
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht
RABG 2016/10
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak wegverkeer
T. Pol. 2016/1, maart 2016

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2016/19
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/

NIEUW:Opleidingen in 2016 via livestream:
Voor de drie studieavonden in 2016 kan de CBR-deelnemer kiezen, ofwel volgt hij deze op de klassieke manier, ofwel gaat hij online.

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2015-2016
KULeuven, 4 maandagen: 19 oktober 2015 - 23 november 2015 - 15 februari 2016 - 23 mei 2016
Programma

Cyclus straf- en verkeersrecht
Larcier, Tussen 17 november 2015 en 22 maart 2016
Programma

Curator opleiding 2015-2016
Confocus
Programma

Opleidingsoverzicht Verzekeringen Voorjaar 2016
Escala
Programma

Familiaal vermogensrecht THEMIS - Cyclus 2015-2016
Programma

Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand

De OVB houdt een Ronde van Vlaanderen en gaat eind mei/begin juni langs bij de Vlaamse balies om te informeren over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, die in principe op 1 september 2016 in werking zal treden
Hasselt en Tongeren: maandag 23 mei 2016, 14u30-16u30
Gent: dinsdag 24 mei 2016, 14u30-16u30
Antwerpen: donderdag 26 mei 2016, 14u30-16u30
Kortrijk: vrijdag 27 mei 2016, 15u-17u
Leuven: maandag 30 mei 2016, 14u30-16u30
Brussel: woensdag 1 juni 2016, 14u-16u
Mechelen: woensdag 1 juni 2016, 20u-22u
Ieper: donderdag 2 juni 2016, 13u30-15u30
Veurne: donderdag 2 juni 2016, 19u-21u
Turnhout: vrijdag 3 juni 2016, 14u30-16u30
Oudenaarde: maandag 6 juni 2016, 14u30-16u30
Dendermonde: dinsdag 7 juni 2016, 14u30 tot 16u30
Brugge: woensdag 8 juni 2016, 19u30-21u30
Informatie
STUDIEDAGEN

25 jaar Wet van 19 maart 1991. Ontslagbescherming personeelsafgevaardigden

M&D Seminars, Diegem 20 mei 2016
Programma

Colloquium Begrijpelijke rechtstaal
KU Leuven Campus Brussel  20 mei 2016
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat - Rechtspersoon
KULeuven Leuven en Kortrijk 23 mei 2016
Programma

Onderhoudsbijdragen voor kinderen naar Belgisch en internationaal recht. Fiscale aspecten van de onderhoudsbijdragen
M&D Seminars, Leuven 24 mei 2016
Programma

Bodemverontreiniging en faillissement: nieuw Protocol Curatoren en voorstelling
Studipolis, dinsdag 24 mei 2016 , Hasselt
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Antwerpen dinsdag 24 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Curator opleiding: faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Berchem dinsdag 24 mei 2016
Programma

Bouwrecht: verloop van het gerechtelijk onderzoek
Confocus, Hasselt dinsdag 24 mei 2016
Programma

Capita Selecta Energierecht 2015
Intersentia, Leuven woensdag 25 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers en zelfstandigen. Een nieuw wettelijk kader sedert 1 januari 2016
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 25 mei 2016
Programma

Hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand
De OVB houdt een Ronde van Vlaanderen en gaat eind mei/begin juni langs bij de Vlaamse balies om te informeren over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand, die in principe op 1 september 2016 in werking zal treden
Antwerpen: donderdag 26 mei 2016, 14u30-16u30
Informatie

Colloquium  Douanestrafrecht -  ‘In memoriam Luc Huybrechts’
Larcier, 26 mei 2016
Programma

Erfpacht & opstal
Intersentia/Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen UA
Donderdag 26 mei - Katholieke Hogeschool Vives Brugge - Aula Vives
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Actualia verbintenissenrecht

M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 26 mei 2016
Programma

Beleggingsfiscaliteit anno 2016
Lexalert online seminarie, 26 mei 2016
Programma

Studiedag Mystery Shopping
Intersentia, Brussel 26 mei 2016
Programma

Van POST- naar PREkadastratie …
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Curator opleiding: bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de jeugdadvocaat
Confocus, Gent donderdag 26 mei 2016
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen

M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 27 mei 2016
Programma

De bepaling van de vergoeding voor lichamelijke schade volgens de kapitalisatiemethode – met praktische voorbeelden en oefeningen
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Gent vrijdag 27 mei 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak | meten van luchtverontreiniging, een praktische insteek
Confocus, Kortrijk vrijdag 27 mei 2016
Programma

Bodemdecreet en Vlarebo. Een actuele kijk aan de hand van recente wetgeving en rechtspraak
M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 31 mei 2016
Programma

Ontbijtseminarie De optimale fiscale behandeling van auteursrechten:
praktische analyse & tips vanuit een vernieuwende hoek
Larcier, Antwerpen 31 mei 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: salduz en actualia strafrechtshervormingen
Confocus, Hasselt dinsdag 31 mei 2016
Programma

Algemeen huurrecht en woninghuurrecht: update
Confocus, Edegem dinsdag 31 mei 2016
Programma

Aangifte personenbelasting aanslagjaar 2016
Lexalert online seminarie 31 mei 2016
Programma

Burenruzies: afsluiting, gemene muur, gemene haag (sessie 1)
Confocus, Berchem woensdag 1 juni 2016
Programma

Seminarie Verkeer – Antwerpen
INNI Publishers, woensdag 1 juni 2016
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 2 juni 2016
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht: special topic supervoorrecht onderhoudsschuldeiser
Studipolis, donderdag 2 juni 2016 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Hypothecair en consumentenkrediet – De gevolgen van de nieuwe wet?
Lexalert online seminarie 2 juni 2016
Programma

Afstamming en naamgeving. Actuele topics uit het familierecht toegelicht
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag) 2 juni 2016
Programma

Helikopterview op juridische issues: bescherming know-how, invordering facturen, insolvabiliteit van een debiteur, eigen bescherming schuldeisers
Confocus, Hasselt vrijdag 3 juni 2016
Programma

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Internationaal Congres Fondsen
ALLIC (De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht - Antwerp Liability Law and Insurance Chair), UAntwerpen 7 juni 2016
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
Op dinsdag 7 juni 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten’.
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Berchem dinsdag 7 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht: voyeurisme en wraakporno en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma


Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR): nieuwe regels en verplichtingen
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten
M&D Seminars, Leuven maandag 13 juni 2016
Programma

Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen? Een stand van zaken.
Larcier Ontbijtseminarie, Herentals 14 juni 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: (help) wat nu!
Confocus, Berchem dinsdag 14 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: uitstel en probatie in verkeerszaken, alternatieve bestraffing in verkeerszaken en het strafrechtelijk aspect van verzekeringen
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Nederbelgen seminar– editie 2016
Stichting Recht & Vermogen, Hof ter Delft in Ekeren dinsdag 14 juni 2016
Programma

Opleiding  Advocatenmarketing 2.0

Larcier 15 juni 2016
Programma

De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma