WETGEVING 18 MAART - 9 APRIL 2020
 
 
GAS-boetes mogelijk voor corona-overtreders

Terugbetaling tickets evenementen in tegoedbonnen – termijn verlengd naar twee jaar

Elektronische stemming in de Kamer ingevolge coronacrisis


Verplichting beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen te ‘blurren’ vanaf 1 juni 2020

Tijdelijk verbod uithuiszettingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

OVB - Nieuw reglement van inwendige orde

OBFG – wijziging reglement van inwendige orde

Standaardformulieren advies benoemingen magistratuur

Arrest GwH inzake
begrip sociaal verzekerde - toepassingsgebied - juridische tweedelijnsbijstand – geen schending

Invoering van de Notariële Aktebank

Reizigers krijgen terugbetaling voor niet-gebruikte tegoedbon voor geannuleerde pakketreis


Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de euthanasie

Verwerking persoonsgegevens gedetineerden en bezoekers in Sidis Suite


CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL
27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I), BS 30/03/2020, bl. 22054
27 MAART 2020. - Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), BS 30/03/2020, bl. 22056

18 MAART 2020. - Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, BS 18/03/2020, bl. 16037
17 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, BS 18/03/2020, bl. 16044

30 MAART 2020. - Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19, BS 01/04/2020, bl. 24145

3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, BS 03/04/2020, bl. 24619 (Erratum BS 07/04/2020)

GAS-boetes mogelijk voor corona-overtreders
6 APRIL 2020. - Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, BS 07/04/2020, bl. 24987.

Terugbetaling tickets evenementen in tegoedbonnen
19 MAART 2020. - Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 20/03/2020
Wijzigingen termijn geldigheid van 1 naar 2 jaar
7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, BS 09/04/2020, bl. 25227

VLAAMSE OVERHEID

Maatregelen Vlaamse Regering  om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, BS 18/03/2020, bl. 16172

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31/03/2020, bl. 22236

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, BS 31/03/2020, bl. 22243

1 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, BS 03/04/2020, bl. 24630

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 06/04/2020, bl. 24690

3 APRIL 2020. - Decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, BS 08/04/2020, bl. 25027


PUBLIEK RECHT

FEDERALE REGERING

Federale regering – ontslagen en benoeming
17 MAART 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Onslag, BS 18/03/2020, bl. 16032
17 MAART 2020. - Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslag. - Benoemingen, BS 18/03/2020, bl. 16032

Elektronische stemming in de Kamer ingevolge coronacrisis
Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers. - Wijzigingen, BS 02/04/2020, bl. 24341

BESTUURSRECHTELIJKE PROCEDURES – OPSCHORTING TERMIJNEN

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, bl. 25596
2 APRIL 2020. - Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 09/04/2020, bl. 25599

OPENBARE VEILIGHEID

Verplichting beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen te ‘blurren’ vanaf 1 juni 2020
23 MAART 2020. - Wet tot wazigmaking van de beelden van nucleaire installaties en kritieke inrichtingen, en tot inperking van het maken of verspreiden van luchtfoto's van die installaties en inrichtingen, in het belang van de openbare veiligheid, BS 02/04/2020, bl. 24155

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE

Voedselhulp voor gebruikers van het OCMW
31 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 06/04/2020,  bl. 24670

GEZONDHEIDSRECHT

Dringende maatregelen betreffende geneesmiddelen
1 APRIL 2020. - Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie, BS 06/04/2020, bl. 24684

OMGEVINGSRECHT

Maatregelen in geval van civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid
20 MAART 2020. - Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 24/03/2020, BS 24/03/2020, bl. 17682

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 25/03/2020, bl. 17857

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten, BS 25/03/2020, bl. 17860

24 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, BS 30/03/2020, bl. 21907

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, BS 01/04/2020, bl. 24129

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, BS 01/04/2020, bl. 24135

27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, BS 01/04/2020, bl. 24139

3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, BS 09/04/2020, bl. 25527

Coronamaatregelen en jeugdbeleid
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, BS 09/04/2020, bl. 25529

Coronamaatregelen dienstencheques
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid, BS 09/04/2020, bl. 25533

Informatie Vlaamse overheid: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

WOONBELEID

Tijdelijk verbod uithuiszettingen
Vlaanderen
27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 31/03/2020, bl. 23170 (verlenging tot 17 juli 2020)
Brussels Gewest
17 MAART 2020. - Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt, BS 20/03/2020, bl. 16458
BS 08/04/2020 (verlenging tot 3 mei 2020)
Waals Gewest
18 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen, BS 20/03/2020, bl. 16603
BS 07/04/2020 (verlenging tot 19 april 2020) (Erratum BS 09/04/2020)

JEUGDRECHT

Jeugddelinquentierecht  
21 FEBRUARI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2009 tot oprichting van een gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie van een overloopcapaciteit voor minderjarigen die geplaatst worden met toepassing van de wet van 1 maart 2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in het Vlaams detentiecentrum, BS 08/04/2020, bl. 25030

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

OVB - Nieuw reglement van inwendige orde
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies, bl. 17664

OBFG – wijziging reglement van inwendige orde
8 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van wijzigingen van het reglement van inwendige orde van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone", BS 24/03/2020, bl. 17671

JUSTITIE

Standaardformulieren advies benoemingen magistratuur
9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2005 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16077

9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het standaardformulier van het curriculum vitae bedoeld in artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16101

9 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 augustus 2017 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259quater, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19/03/2020, bl. 16120

Inhoud justitiële databank Sidis Suite
20 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 6, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 01/04/2020 bl. 23238

JURIDISCHE BIJSTAND

Begrip sociaal verzekerde - Toepassingsgebied - Juridische tweedelijnsbijstand
GwH 2020/046 van 25 maart 2020
Wet van 11 april 1995 « tot invoering van het ' handvest ' van de sociaal verzekerde » (art. 2, eerste lid, 7°)
Geen schending

NOTARIAAT

Invoering van de Notariële Aktebank
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank, BS 24/03/2020, bl. 17634
Inwerkingtreding 24 maart 2020


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer consumptieprijzen maart 2020
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2020, BS 31/03/2020, bl. 23117

ECONOMISCHE MAATREGELEN VLAAMSE OVERHEID INGEVOLGE CORONACRISIS

Forfaitaire subsidie en een sluitingspremie voor Vlaamse ondernemingen
20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30/03/2020, bl. 21904

Afwijking waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, bl. 15927

Geen cashbetalingen meer mogelijk voor vervoerbewijzen bij de VVM
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, bl. 15929

Uitstel opleidingen en examens inzake mobiliteit en openbare werken
13 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, bl. 15930

Aanmoedigingspremies in de privé-sector en de Vlaamse private sociale profitsector
18 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, BS 24/03/2020, bl. 17684

Reizigers krijgen terugbetaling voor niet-gebruikte tegoedbon voor geannuleerde pakketreis
3 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, BS 06/04/2020, bl. 24777

Tegemoetkoming aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen
1 APRIL 2020. - Ministerieel besluit over de tegemoetkoming door het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, BS 08/04/2020, bl. 25032

VERVOERSRECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 31/03/2020,  bl. 23116

Coronamaatregelen inzake loodsdiensten

27 MAART 2020. - Gezamenlijke Bekendmaking nr. 03-2020. - Bijkomende maatregelen tegen verspreiding coronavirus, BS 31/03/2020, bl. 23181

Noodmaatregelen inzake binnenvaart
3 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart, BS 03/04/2020, bl. 24638


FINANCIEEL RECHT

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 23/03/2020, bl. 17511

Verstrekking staatswaarborg voor bepaalde kredieten als gevolg van de coronacrisis
27 MAART 2020. - Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31/03/2020, bl. 22187

Consumentenkrediet: geen wijziging op 1 juni 2020 maximale jaarlijkse kostenpercentages
Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP's) - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten, artikel 12, BS 08/04/2020, bl. 25160.

Uitgifte door Belgische staat van lineaire obligaties
1 APRIL 2020. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0% - 22 oktober 2027", BS 09/04/2020, bl. 25225


STRAFRECHT
FISCAAL RECHT

Wijziging KB/WIB 92 betreffende revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens
15 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens, BS 23/03/2020, bl. 16628

Fiscale procedure Brussels Hoofdstedelijk Gewest
5 MAART 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, van artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure en van artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen, BS 18/03/2020, bl. 15940

Model aangifteformulier personenbelasting aanslagjaar 2020
27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2020, BS 02/04/2020, bl. 24166

Actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing
27 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot de actualisering van het KB/WIB 92 inzake de roerende voorheffing, BS 03/04/2020, bl. 24386

DOUANE EN ACCIJNZEN

Douane en voertuigen
6 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2014 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen met als doel de vervanging van het vignet 705 door een elektronisch signaal, bs 18:03:2020? bl. 15917
20 FEBRUARI 2020. - Ministerieel besluit tot machtiging van importeurs, monteurs of bouwers van motorvoertuigen om signalen door te zenden als bewijs van het regelmatig aanwezig zijn van motorvoertuigen, BS 18/03/2020, bl. 15919

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Wijzigingsprotocol  bij dubbelbelastingverdrag België-Malta
11 SEPTEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993, BS 07/04/2020,  bl. 24790


SOCIAAL RECHT

Beperking verkoop  persoonlijke beschermingsmiddelen
27 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 30/03/2020, bl. 22058
Wijziging – opheffing aantal beperkingsmaatregelen ten behoeve van sommige ondernemingen om hun werknemers te beschermen:
7 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 09/04/2020, bl. 25226

Coronamaatregelen inzake sociale werkplaatsen, lokale diensteneconomie en maatwerk bij collectieve inschakeling
20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling, BS 30/03/2020, bl. 21901

Maatregelen Brexit
6 MAART 2020. - Wet tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, BS 25/03/2020, bl. 17834

Maatregelen tewerkstellingsbeleid ten gevolge van de coronacrisis
27 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, BS 01/04/2020, bl. 24126

Maatregelen werkloosheidsreglementering ten gevolge van de coronacrisis
30 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit, BS 02/04/2020, bl. 24315.

Tijdelijke arbeid en uitzendarbeid
6 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de tewerkstellingstrajecten en hun doelgroepwerknemers, vermeld in artikel 32bis van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 03/04/2020, bl. 24439

Statuut zelfstandigen – uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 58 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 06/04/2020, bl. 24776.

SOCIALE ZEKERHEID

Uitzonderlijke maatregelen ingevolge de coronacrisis
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiënten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus, BS 23/03/2020, bl. 16630

Sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2020 (spilindexcijfer bereikt in de maand februari)
Officieel bericht, BS 23/03/2020, bl. 17528

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

 
2020-050


26-03-2020

Beroep tot vernietiging
Gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 « tot wijziging van de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, en de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een Brusselse Deontologische Commissie » (art. 6, § 1er en § 2)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7321
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2020-049


26-03-2020

Beroep tot vernietiging
Vlaamse kaderdecreet van 22 maart 2019 « betreffende de bestuurlijke handhaving » (art. 69)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7281
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2020-048


26-03-2020

Beroep tot vernietiging
Vlaamse decreet van 15 februari 2019 « betreffende de woonzorg » (art. 72, vijfde en zesde lid)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 7276
Voorafgaande rechtspleging - Beroep tot vernietiging - Niet-ontvankelijkheid - Gebrek aan belang
2020-047


26-03-2020

Prejudiciële vraag
Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen (art. 200bis, § 6)

Schending (art. 200bis, § 6, in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet toelaat de administratieve geldboetes waarin artikel 200bis, § 1, van het Waalse Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen voorziet gepaard te doen gaan met uitstel)

Rolnummer(s): 7058
Waals Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen - Overtreding inzake huisvesting - Verhuren van gemeenschappelijke woningen zonder verhuurvergunning - Sanctie - Burgerlijke rechtbank - Administratieve boete - Geen mogelijkheid van uitstel
2020-046


26-03-2020

Prejudiciële vraag
Wet van 11 april 1995 « tot invoering van het ' handvest ' van de sociaal verzekerde » (art. 2, eerste lid, 7°)

Geen schending

Rolnummer(s): 7017
Handvest van de sociaal verzekerde - Begrip « sociaal verzekerde » / Toepassingsgebied - Juridische tweedelijnsbijstand


RECHTERLIJKE ORDE

BS 18/03/2020
Benoeming adjunct-auditeur bij de Raad van State
Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging
Raad van State. - Onverenigbaarheid. - Machtiging
Benoeming advocaat in het Hof van Cassatie
Pensioneringen griffiers en pensionering en ontslag attaché’s dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie
Erratum BS 09/03/2020 vacante plaats hoofdgriffier kanton Sint-Gillis.

BS 19/03/2020
Benoeming Arbeidshof van Brussel en Arbeidsrechtbank van Leuven
Arbeidshof van Brussel

BS 20/03/2020
Hof van Cassatie – Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Benoemingen diverse magistraten
Vacante betrekking referendaris bij het Hof van Cassatie
Vacante betrekking werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale re-integratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen

BS 27/03/2020
Ontslagnemingen plaatsvervangende raadsheer/rechters – benoemingen diverse magistraten in Franstalige rechtbanken en hoven in Brussel en Waals Gewest
Vacante plaatsen assistent dossierbeheer griffie rechtbank eerste aanleg Leuven en parket Leuven

BS 31/03/2020
Tijdelijk vervullen ambt van griffiers bij de rechtbank van eerste aanleg Leuven en secretaris bij het parket van het arbeidshof te Gent

BS 01/04/2020
Benoemingen griffiers en secretarissen

BS 03/04/2020
Geert Jocqué, raadsheer in het Hof van Cassatie van België, wordt benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het Benelux-Gerechtshof
Benoemingen/ontslagnemingen/pensioneringen diverse magistraten
Tijdelijke benoemingen griffiers
Hof van beroep te Antwerpen - Hof van beroep te Luik - Arbeidshof te Antwerpen - Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Ondernemingsrechtbank te Leuven - Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen - Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven

BS 06/04/2020
Benoemingen/pensioneringen griffiers en secretarissen

BS 07/04/2020
Benoeming griffiers rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 08/04/2020
Benoeming werkende rechters arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen en arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen - ontslag
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg - ontslag
Arbeidshof van Antwerpen. - ontslag
Arbeidshof van Brussel - ontslag
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – openstaande plaats
Arbeidshof van Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidshof van Brussel – openstaande plaats
Arbeidshof van Antwerpen

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be