De Groene Flits

Weekblad voor het Groene Hart

Nr. 600 - 24 september 2018

Stichting Groene Hart

Wat De Groene Flits betekent

 

Algemeen

Kringlooplandbouw is toekomst

Regio

Start ophoging Kanis

Er op uit

Het is weer paddenstoelentijd

Stichting Groene Hart Visie

Een bijzondere 600ste Flits

Een heuglijk feit, deze 600ste Flits en daarom hebben we een aantal mensen gevraagd om een bijdrage te leveren die u hieronder kunt lezen en verder doorklikken naar onze website. Achtereenvolgens zijn dit bestuurslid Sandra van Winden, voormalig voorzitter Ron Gast, columnist Esther van den Bor en criticus Trix van Puffelen. Foto: Johan Janko

We doen graag het goede

Sandra van Winden, bestuur SGH – De Groene Flits is een fenomeen. In de beginjaren baanbrekend. Bestuurders openden iedere maandag de mail en voelden vast enige opluchting als hun gemeente niet genoemd stond. Als luis in de pels heeft de Flits velen van hen geïrriteerd en de beslissers over het Groene Hart beïnvloed. Lees het complete stuk op Stichting Groene Hart

Het Groene Hart vraagt om aandacht

Ron Gast, voormalig voorzitter SGH – PING!  Maandagmorgen 8.30 uur piept mijn mail van het Groene Hart. Elke week en dat al jaren lang is dat geluid onmiskenbaar: het Groene Hart vraagt om aandacht! Honderden bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers werden en worden geattendeerd op datgene wat zij zonder er over na te denken als volstrekt normaal ervaren, namelijk de unieke omgeving waarin zij wonen en werken. Holland op z’n mooist. Lees meer op Stichting Groene Hart Foto: Elly van Kampen

Samen sterk en zichtbaar

Esther van den Bor - De wereld waarin ik leef houdt niet op bij mijn voordeur. Ook de straat, de openbare ruimte van mijn dorp, het Groene Hart, 'verweggistan', zijn de ruimten waarin ik me beweeg. Die wil ik mooier, beter, socialer, duurzamer  maken. Ik kies daarvoor manieren die bij mij passen, die me in de gelegenheid stellen om daadwerkelijk iets te doen. Schrijven, praten, samenbinden, doen. Maar het moet wel resultaat opleveren, al is dat vaak pas op lange termijn zichtbaar of merkbaar. Lees verder op Stichting Groene Hart Foto: Marie Hogendijk

Bericht uit Leimuiden

Trix van Puffelen – De Flits is voor mij een mogelijkheid  om bedreigingen voor het Groene Hart te kunnen aankaarten. In ons dorp zijn er veel inwoners die zich zorgen maken over hoe ons dorp er in de toekomst uit gaat zien. Het grote probleem waarmee we in Leimuiden  naar mijn mening te maken hebben is de grote wens tot groei van het gemeentebestuur: meer woningen, meer vakantiewoningen en meer industrieterreinen.  En dat gaat uiteraard allemaal ten koste van het open landschap. Lees het hele verhaal op Stichting Groene Hart

Groene Hart Actief

Ondernemen in het Groene Hart

Afgelopen maand heeft SGH aan ondernemers in het Groene Hart een vragenlijst toegezonden, waarin zij konden aangeven wat ze belangrijk vinden aan het gebied. Op basis van de reacties bepalen we onze acties en inzet voor de komende jaren - belangrijk dus! Als u de enquête gemist hebt en deze alsnog wilt invullen kunt u tot uiterlijk 28 september de link opvragen via ondernemer@groenehart.info.

Algemeen

Kringlooplandbouw is de toekomst

De huidige landbouw is niet meer houdbaar, we moeten overgaan naar een kringloop landbouw; aldus minister Schouten. Onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, dreigt uitgeput te raken, we hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en daarnaast heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Kenmerkend in de landbouw en visserij zijn de nadruk op kostenverlaging en productieverhoging, die leiden tot schaalvergroting. Dit gaat in de markt gepaard met kleine, soms zelfs negatieve marges waar veel agrarisch ondernemers mee te maken hebben.
Lees verder op Kwaliteitsatlas

Hoe zonnepanelen het landschap veranderen

De energietransitie vereist forse groei van het aantal zonnepanelen. Het beleid is dat ze op daken en in stedelijk gebied komen. Maar vooral in het buitengebied schieten ze als paddenstoelen uit de grond. Het Brabantse Sint Anthonis gaat een zonnepark van 30 hectare realiseren en wil groeien naar 100 hectare in 2035. Roosendaal heeft plannen voor een zonnepark van 30 hectare en wil binnen vijf jaar naar 75 hectare groeien. Lees meer op Groene Hart Media

Baas Schiphol: ‘Groei moet sterk verminderen’

De komende jaren moet de groei van Schiphol sterk afnemen. Dat zegt de net aangetreden topman Dick Benschop tegen Het Parool. De nieuwe topman wil de toekomst van Schiphol in kwaliteit proberen uit te drukken. “Er is absoluut een nieuwe start nodig”, zegt Benschop. Hij wil opnieuw in gesprek met de omgeving van het vliegveld, de politiek en de luchtvaartmaatschappijen. Lees het hele artikel op Groene Hart Media

Alleen samen duurzame doelen bereiken

Om de duurzame doelen, zoals de energietransitie en klimaataanpassingen, te bereiken is samenwerking tussen stad en platteland onontbeerlijk. Zelfs kan een goede interactie op regionaal en zelfs landelijk niveau leiden tot een gezonde en duurzame samenleving. Aldus prof. dr. Eveline van Leeuwen bij haar inauguratie als hoogleraar Urban Economics aan Wageningen University & Research op 13 september.
Lees meer op Groene Hart Media

Landschap als academisch erfgoed

Op 12 oktober 2018 organiseert de Stichting Academisch Erfgoed (SAE) haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing, in samenwerking met Wageningen University. Het thema van de middag is: Het Landschap als academisch erfgoed. In verschillende presentaties verkennen we de relatie tussen het Nederlands landschap en het academisch erfgoed. Van wetenschappelijk onderzoek in en naar het Nederlandse landschap, tot de sporen van wetenschapsbeoefening in de openbare ruimte. Lees meer op Groene Hart Media

Openheid van werelderfgoederen, 2013 en 2017

Werelderfgoederen zijn door het Rijk ruimtelijk beschermd, waarbij ontwikkelingen in deze gebieden mogelijk zijn mits deze de uitzonderlijke universele waarde verbonden aan kernkwaliteiten behouden of versterken. De openheid van de werelderfgoederen de Beemster, de Stelling van Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het niet bebouwen van de Romeinse Limes is één van de kernkwaliteiten die behouden moet blijven. Voor het jaar 2013 en 2017 is deze meting beschikbaar van de openheid van deze vier werelderfgoed gebieden. Lees meer op Groene Hart Media

Naleving Ladder duurzame verstedelijking, 2018

In de periode 1 jan 2016 – 1 juli 2017 wordt de ladder voor duurzame verstedelijking in 56 procent van ‘ladderplichtige’ bestemmingsplannen volledig toegepast. In slechts 6 procent van de gevallen wordt de ladder in deze periode in het geheel niet toegepast. Deze meting laat zien dat dit instrument volledig ingeburgerd is in de planologische praktijk. Vanaf 1 juli 2017 is een nieuwe, vereenvoudigde versie van de ladder van toepassing. Lees meer op Groene Hart Media

Het stedelijke ‘windeiland-effect’

In steden heerst een complex microklimaat, dat van straat tot straat kan verschillen. Om steden leefbaar te houden is het belangrijk om de dynamiek achter dit microklimaat te begrijpen, zodat er bijvoorbeeld bij stadsuitbreidingen rekening mee kan worden gehouden. Van het stedelijk hitte-eiland-effect weten we al veel. Nieuw is het onderzoek naar het stedelijk windeiland-effect. 
Lees verder op Groene Hart Media

Succes en falen van groene initiatieven in beeld

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen. Helderheid tussen gemeente en initiatiefnemers over ieders verantwoordelijkheden en wie wat doet, is belangrijk voor efficiënt werken. 
Lees verder op Groene Hart Media

Nieuws van de regio

Dorp Kanis wordt opgehoogd

In Kanis is begonnen met het ophogen van de bodem. Daarmee moet een einde komen aan de steeds terugkerende wateroverlast, verzakkingen van tuinen en straten en kabel- en leidingbreuken. Onder de straten in Kanis wordt een zettingsvrije betonconstructie gemaakt die bestaat uit palen met daar op een betonnen plaat. Behalve het aanbrengen van deze palen en platen worden ook de kabels en leidingen voor de riolering, gas, water en licht vervangen en wordt de openbare ruimte ingericht. Lees verder op Kwaliteitsatlas

Ambitieuze plannen voor jubileum waterlinie

Vrijdag 14 september 2018 is in Kasteel Woerden het Bidbook 2022 gepresenteerd. Prins Willem III bood het eerste exemplaar aan Jaap Verkroost, vicevoorzitter van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie aan. Aanwezig waren een aantal bestuurders van de 13 vestingsteden, verenigd in het zogenaamde Waterlinieberaad. Lees verder op de Oude Hollandse Waterlinie

Monumenten & Muziekmomenten

Terug in de tijd van pruiken en mooie gewaden. Langs de meanderende Angstel wordt er genoten van klassieke muziek in buitenplaats en kerk. Wordt er barok gedanst, met de koets gereden. Dwalende door het kasteel en dan, plots oog in oog staan met de wervelende jonge Mozart. Verhalen, toneel, begaafde musici, vertederend kindergezang, oude volksmuziek en afgesloten met een spetterend Gala. Welkom in het land van Kokanje aan de Angstel! Lees verder op Groene Hart Media

38 broedpaartjes Lepelaar in Nieuwkoopse Plassen

In totaal hebben er 38 paartjes Lepelaar gebroed in het Nieuwkoopse Plassengebied. Dat blijkt uit de telling die de vrijwilligers van natuurmonumenten Wim den Beer en Joop Pieterse op 13 september deden. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Boswachter op de Nieuwkoopse Plassen John Pietersen vertelt: Sinds 2009 broeden ze in het natuurgebied. En altijd op dezelfde locatie in het rustige deel van de plassen. Lees meer op Groene Hart Media

Natuurspeelplaats in park Montfoort?

In Park Montfoort kunnen kinderen geweldig spelen, maar er is nog geen toffe natuurspeelplaats. Hartjes op de Fiets heeft het initiatief genomen om bij de inwoners van Montfoort te polsen of die behoefte er is. Tijdens de Lentemarkt hebben zij veel inwoners kunnen enquêteren. Hieruit blijkt dat er een grote wens is naar een plek waar kinderen heerlijk kunnen ravotten! Les meer op Groene Hart Media

Steeds meer bezoekers in het Bentwoud!

Het jonge natuur en recreatiegebied in de Randstad, het Bentwoud, trekt steeds meer bezoekers. De fijne brede fietspaden en het hondenlosloopgebied zijn de drukst bezochte plekken. Maar ook het begrazingsgebied, waar vogelaars naar de kiekendieven speuren, en het kabouterpad voor de allerkleinste bezoeker, zijn niet meer onbekend. Steeds meer mensen vinden hun weg in het jonge bosgebied.
Lees verder op Groene Hart Media

In startblokken voor regiodeal aanpak bodemdaling

De provincies Zuid-Holland en Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden alsmede de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard staan klaar om samen met het Rijk aan de slag te gaan met een intensievere aanpak van bodemdaling in het Groene Hart. Ze willen dit doen door een regiodeal met het Rijk af te sluiten en dienden hiertoe eind augustus een gezamenlijk voorstel in. Nu is het wachten op het startschot vanuit Den Haag. Lees verder op Groene Hart Media

Klimaat

Polderen

Esther van den BorKlaas van Egmond
Deze week in de Volkskrant een interview met Klaas van Egmond, met een kritische noot aangaande de Klimaattafels waar de landelijke aanpak rond het klimaatakkoord wordt uitgewerkt. Hij is oud-SER lid en hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere boeken op zijn naam staan. Polderen kan, maar in het huidige maatschappelijke systeem werkt het belemmerend. Lees verder op Stichting Groene Hart

Culturele agenda van het Groene Hart

Herfstwandeling 1672 tussen Vlist en Haastrecht

Vrijdagmiddag 28 september wandelt watergids Marina Perdijk met een groep tussen Vlist en Haastrecht, 7 km ‘1672-wandeling’ langs het kronkelende riviertje de Vlist. De wandelaars verzamelen om 12.15 uur bij de bushalte in het centrum van Haastrecht. Het arrangement inclusief verrassingsmaaltijd, versnaperingen, bezoeken aan Kaasboerderij Van Eijk, de Boezemmolen en het Gemaal, gidsen en vervoer duurt tot ongeveer 17 uur. Voor meer informatie en aanmelden: Lyanne de Laat,  T 06 3001 3037,  E ll.merla@planet.nl, www.gemaalhaastrecht.nl/arrangementen

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland'

Museum De Koperen Knop komt direct na de zomer met een bijzondere expositie: een drieluik onder de titel Denkend aan Holland. Centraal daarin staat het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met drie thema’s geeft de expositie aan hoe snel de ontwikkelingen gaan van een welvarend landschappelijk element naar een tweederangs goed. Meer gegevens vindt u op de website van Museum De Koperen Knop: www.koperenknop.nl. De expositie begint op 21 september 2018 en loopt door tot 1 december 2018. Foto: Evert van Lopik

Excursie wilde stadsplanten in centrum Gouda

Wilde planten groeien spontaan op allerlei plekken. Ook in de stenige omgeving van een stad. Wandel op zondag 30 september mee met de excursie Stadsplanten door het centrum van Gouda waarbij we op zoek gaan naar wilde planten op muren, kades en overgeschoten hoekjes. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het oude stadhuis op de Markt en rond 16.00 uur zijn we weer terug. De excursie wordt georganiseerd door IVN en KNNV in samenwerking met de gemeente Gouda

Paddenstoelen in het Spookverlaat

Op donderdag 27 september organiseert IVN Alphen aan den Rijn een paddenstoelenexcursie. Die wordt gehouden in het Spookverlaat aan de rand van Alphen. De excursie start om 10.00 uur op de parkeerplaats bij Schietsportvereniging Alphen, Amerikalaan 169, Alphen aan den Rijn. De terugkomsttijd ligt rond 12.00 uur. Goede wandelschoenen of laarzen zijn nodig, omdat de tocht van de paden afgaat. Deze excursie is dus niet geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn. De activiteit is gratis. Info wandeling: Dick Warmerdam, dickw@xs4all.nl, 06 17718203.
Foto: Beeldbank IVN Natuurkiekers

IVN Mini cursus Paddenstoelen

Paddenstoelen lijken uit het niets tevoorschijn te komen. Dat kan overal: in het bos, in je tuin en langs een fietspad. In de herfst zien we de meeste; vandaar dat IVN juist nu een cursus organiseert. De mini-cursus bestaat uit 2 cursusavonden en 1 ochtendexcursie. Er wordt gebruik gemaakt van het IVN Cursusboek Paddenstoelen (kosten € 9,-). De avonden vinden plaats in De Vlinder, Burg. Bruins Slotsingel 15, Alphen aan den Rijn, Zegersloot-Noord. De excursie is op zondag 14 oktober s ochtends. Aanmelden/informatie over data en kosten bij: Liesbeth Bos, em.bos@xs4all.nl tel. 06 12883574, ivn.nl/alphenaandenrijn Foto: Goudvliesbundelzwam - Liesbeth Bos

Start 5-delige Cursus Vechtologie

Het Vechtstreekmuseum organiseert in samenwerking met de Vechtplassencommissie en de Polderwachter een cursus over vijf avonden in de komende maanden. De Vechtplassencommissie heeft als doel het landschap, de natuur en de culturele waarden van de Vechtstreek te behouden en te versterken. Dinsdagavond 2 oktober: Van kreekruggen, legakkers en lepelaars – docent Luuc Mur De cursus begint elke avond om 20.00 uur in het museum. De prijs voor de hele cursus bedraagt € 50,00. Losse inschrijvingen per avond zijn € 11,00. Inschrijven kan via de website van het museum op www.vechtstreekmuseum.nl Foto: Vechtplassencommissie

Merklappen in Kaasmuseum Bodegraven

Vanaf 22 september t/m 24 november 2018 is er in het Kaasmuseum in Bodegraven een tentoonstelling van meer dan 40 oude en nieuwe merklappen. Op deze expositie zijn verschillende merklappen te bewonderen; zo is er de lettermerklap met het alfabet, de stoplap om te leren stoppen en repareren, de borduurlap om de verschillende motieven te oefenen, de pronklap voor de verschillende handwerktechnieken en niet te vergeten de rode schoollap. Deze tentoonstelling is i.s.m. de oudheidkamer in Reeuwijk tot stand gekomen. Verdere informatie vindt u op onze website: www.kaasmuseum.org
Foto: Kaaskoningin met hofdames

Meer uitjes?

Op de Groene Hart portal treft u steeds meer informatie aan over alles wat met het Groene Hart te maken heeft en er te beleven is. Op de Kunst & Cultuur pagina staan de musea en exposities, in de agenda overige activiteiten. Daarnaast is er nog veel meer te ontdekken met vaak prachtige foto's van Trudelies de Graaf, ook de wisselende foto bovenaan de Flits zijn van haar. Neem eens een kijkje op Groene Hart portal

Tip van de Week

Foto en Film in de 20e eeuw

Van 14 juli tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Archeon
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Archeon
www.archeon.nl

Avifauna
Permanente opening

ALPHEN AAN DEN RIJN, Vogelpark Avifauna
www.avifauna.nl

Tentoonstelling: ‘De streek in beeld’
15 september 2018 - 26 januari 2019

BLESKENSGRAAF, Historisch Museum Het Voorhuis
www.binnenwaard.nl

Tentoonstelling van merklappen
tot en met 24 november

BODEGRAVEN, Kaasmuseum
www.kaasmuseum.org

'Plant en eter'
tot en met 27 oktober 2018

BOSKOOP, Boomkwekerijmuseum
www.boomkwekerijmuseum.nl

Verzamelingen in het Reghthuys in Giessenburg
tot en met 8 september 2018

GIESSENBURG, Museum 't Reghthuys
www.museumhetreghthuys.nl

Expositie: ‘Voor de draad ermee!’
tot en met 9 september 2018

GORINCHEM, Gorcums Museum
www.gorcumsmuseum.nl

Van Gauguin tot Toorop – Groninger Museum te gast
tot en met 6 januari 2019

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

Vrouwen van Museum Gouda, Hedy d’Ancona kiest
tot en met 27 januari 2019.

GOUDA, Museum GoudA
www.museumgouda.nl

 

Herfstexpositie ‘Denkend aan Holland’
tot 1 december 2018

HARDINXVELD-GIESSENDAM, Museum De Koperen Knop
www.koperenknop.nl

Tentoonstelling: ‘Over de toonbank’
tot en met 1 september 2018

KRIMPEN A.D. IJSSEL, Streekmuseum Krimpenerwaard
www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Art Deco glas, belofte voor het moderne
tot 28 oktober 2018

LEERDAM, Nationaal Glasmuseum
www.nationaalglasmuseum.nl

‘Nijenrode op Ooghoogte’ in Vechtstreekmuseum
 vanaf 8 september

MAARSSEN, Verchstreekmuseum
                             www.vechtstreekmuseum.nl

Landschapsfoto’s van Saskia Boelsums in Nieuwkoop 
tot en met 28 oktober

NIEUWKOOP, Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen
www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen

Tentoonstelling Foto en Film in de 20e eeuw
tot en met 25 oktober 2018

NIEUWPOORT, Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort
historischekringnieuwpoort.nl 

Oudewater in roerige tijden
tot en met 28 oktober

OUDEWATER, Stadsmuseum
stadsmuseum-oudewater

Expositie Wecken, zouten en drogen
vanaf 1 september 2018

REEUWIJK, Streekmuseum Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Kruideniersartikelen
permanente tentoonstelling

UTRECHT, Museum Kruideniersbedrijf
www.kruideniersmuseum.nl

Schilders & Drukkers 
tot en met 13 januari 2019

WOERDEN, Stadsmuseum
www.stadsmuseumwoerden.nl

Bloemenpracht bij MIJ. De keuze van ...
tot en met 16 september 2018

IJSSELSTEIN, Museum IJsselstein
www.museumijsselstein.nl

---

Word Vriend van het Groene Hart voor een minimale bijdrage van slechts € 20 per jaar. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Stichting Groene Hart.

 

Met groene groet,

 

Patrick van Leeuwen
projectsecretaris Stichting Groene Hart

contact@groenehart.info

De Groene Flits is een uitgave van Stichting Groene Hart

Postbus 2074, 3440 DB Woerden
Telefoon: 088- 1 304 104

contact@groenehart.info
www.groenehart.info

Kopij inleveren uiterlijk donderdag 22.00 uur.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op de website