Nieuwsbrief 19 oktober - 9 december 2019 
ACTUEEL
Arrest Europees Hof van Justitie inzake baliebijdragen
HvJ 5 december 2019, C‑421/18 (Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN)
Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Artikel 7, punt 1, onder a) – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst – Begrip ‚verbintenissen uit overeenkomst’ – Verzoek tot betaling van de door een advocaat aan een orde van advocaten verschuldigde jaarlijkse bijdragen

- Vonnissen zullen voor 2021 nog niet binnen de vijf dagen ter kennis worden gesteld
- Inwerkingtreding van het centraal register van de bescherming van de personen uitgesteld tot 1 januari 2021
Wegens  nog niet op punt staan van het elektronisch systeem
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerkingtreding betreffende Justitie.(55K0803)
De plenaire vergadering heeft op 5 december 2019 het wetsvoorstel goedgekeurd.

Aanstelling voorzitter College van de hoven en rechtbanken
Persbericht 4 december 2019
Op de vergadering van 2 december 2019 werd Mevrouw Fabienne Bayard, voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Luik, aangewezen als nieuwe voorzitter van het College.

Fusie juridische uitgeverijen Larcier, Indicator, Intersentia en Bruylant
https://www.larcier.com/nl/samen

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de inleiding bij verzoekschrift
55K0817
Indieningsdatum 28 november 2019
Dit wetsvoorstel maakt voor alle burgerlijke zaken de inleiding bij eenvoudig verzoekschrift mogelijk. Dit vermijdt onnodige kosten van een dagvaarding, bevordert de toegang tot het gerecht en vereenvoudigt de procedure.

Tijdelijke verplaatsing van de zetel van de afdeling Roeselare van de arbeidsrechtbank van Gent naar Kortrijk
Ministerraad 22 november 2019

Restauratie en renovatie van het gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen start in november 2019
Persbericht Regie der Gebouwen 30 oktober 2019

Vlinderpaleis - het nieuwe onthaal: drie in één:

Griffiepunt
Hulpverleningspunt (GBO)
Eerstelijns juridische hulp
https://www.vlinderpaleis.be/
PUBLIEK RECHT
Rechtspraak publiekrecht
RABG 2019/15
Inhoudstafel

PARLEMENTAIR RECHT


Uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden: stopzetting of begrenzing?
Stradalex Nieuws 29 november 2019

ADMINISTRATIEF RECHT
  

Raad van State – rechtsmacht
T. Coen; De weerslag van de inwerkingtreding van de artikelen 2:44 en 2:46 WVV op de rechtsmacht van de Raad van State, RW 2019-2020, nr. 8, 26/10/2019, 283

Inwoners kunnen weer procederen in naam van de gemeente

J. Riemslagh, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 3
GwH nr. 129/2019 van 10 oktober 2019
GwH nr. 131/2019 van 10 oktober 2019

Raad van State roept halt toe aan overeenkomsten over opmaak bestemmingsplannen

P. De Smedt, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 6

Openbaar domein
 
Robert Palmans, Thomas Leys, John Toury, Intersentia 2019, 274 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEMEENTEN


Gemeentewegen
J. Geens, V. Wanten, Bespreking van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de gemeentewegen – Alle gemeentewegen lopen voortaan via Rome, TBO2019/5, 360

OVERHEIDS0PDRACHTEN


Rechtspraakkroniek RvS inzake overheidsopdrachten
G. Martou, T. Maes, P. Thiel, Kroniek van de rechtspraak van de Raad van State en van de gewone gerechten 2017-2018, Overheidsopdrachten & Overeenkomsten 2019/2, 3

OMGEVINGSRECHT

VCRO -  Vergunningenbeleid - Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften - Planologische attesten - Tuincentrum in agrarisch gebied

GwH 179/2019 van 14 november 2019
Vernietiging Decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 « houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (art. 77 en 79)

Wijzigingen inzake agrarische gebieden
T. Beelen, Enkele nieuwigheden voor agrarische gebieden ingevolge de wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening door de Codextrein, T. Agr. 2019/3, 5

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
Inhoudstafel 2019/3 – jul-aug-sep 2019

Hernieuwbare energie in Vlaanderen
J. Hoofd, Hernieuwbare energie in Vlaanderen en het voorontwerp van decreet ‘betreffende de bestemmingsneutraliteit voor hernieuwbare energie’: Vlaanderen vogelvrij?, TMR 2019/5, 596

ONDERWIJSRECHT

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in Straatsburg
J. Lievens, M. Spinoy, NJW nr. 411, 27/11/2019, 778

GEZONDHEIDSRECHT

Gezondheidsgegevens verwerken voor wetenschappelijk onderzoek: toestemming vereist of niet?
A. Vijverman, Redactioneel voorwoord, T. Gez. 2019-2020, nr. 2, 98

GDPR-verantwoordelijkheid in de medische sector
N. Broeckx, GDPR-verantwoordelijkheid in de medische sector: een toepassing op medisch-wetenschappelijk onderzoek, T. Gez. 2019-2020, nr. 2, 102

MIGRATIERECHT

Rechtspraak vreemdelingenrecht
JLMB 2019/39
Inhoudstafel

VEILIGHEID


De bevoegdheid voor veiligheid in het federale België
K. Reybrouck, TBP 2019/8, 440

RECHTEN VAN DE MENS


Human Rights with a Human Touch

Liber amicorum Paul Lemmens
Koen Lemmens, Stephan Parmentier, Louise Reyntjens (eds.), Intersentia 2019, 788 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het EU-Handvest van de grondrechten en het EVRM ná Protocol 16: conflict of co-existentie?
T. Vandamme, SEW nr. 10, okt 2019, 445

Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(1er janvier – 30 juin 2019)
F. Krenc, JT N° 6793, 30/11/2019, 801

Advies Commissie van Venetië voorspelt donkere wolken boven artikel 48 Grondwet
(Zaak Mugemangango, hangende Grote Kamer EHRM)
V. Verbelen, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 6

GRONDRECHTEN

Recht op de bescherming van de eigendom
N. Appermont, J. Theunis, Belastingen, bouwverboden na planwijziging en het beginsel van de gelijkheid voor de openbare lasten in het licht van het recht op de bescherming van eigendom, CDPK 2018/3-4, 338

Grondrecht op wonen
T. Vandromme, Sociale huur, die Keure 2019, 754 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
 

Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens
Inhoudstafel 2019/3

Elektronische identiteitskaart inlezen om klantenkaart aan te maken: niet zonder risico
T. Van Gremberghe, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 5

BURGERLIJK RECHT
De komst van het Nieuw Burgerlijk Wetboek
P. Wéry, L’avènement du nouveau Code civil, TBH 2019/5, 619

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT


De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht
Een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk
C. De Wulf, Bijzonder nummer van het Tijdschrift voor Notarissen,
die Keure 2019, 236 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Patrimonium 2019
Declerck Charlotte, Pintens Walter (eds.), die Keure 2019, 416 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Echtscheiding en uitkering na echtscheiding  
Overzicht van rechtspraak 2012-2019
Reeks Echtelijke moeilijkheden &
S. Brouwers, Larcier 2019, 185 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het opleggen van een ‘all-in’ onderhoudsbijdrage door de rechtbanken
C. Dermaut, JF 2017-2018, nr. 4, 977

Actualia huwelijksvermogensrecht 2019

R. Barbaix, J. Du Mongh, CBR UAntwerpen – Intersentia 2019, 43 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tendensen Vermogensrecht 2019
Renate Barbaix, Nicolas Carette (eds.), Intersentia 2019, 353 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het huwelijksvermogensrechtelijke statuut van levensverzekeringen

B. Chiau, Bericht aan het Notariaat 2019/4, 150

Één jaar (globale) erfovereenkomsten – quo vadis?
C. Castelein, TEP 2019/3, 334

Aangifte nalatenschap – waardering onroerend goed

A. Ghysens, De waardering van in België gelegen onroerende goederen in een Vlaamse aangifte van nalatenschap, T. Not. 2019/10, okt 2019, 803

Rechtspraakfiches Familiaal Vermogensrecht 2018

A.L. Verbeke, M. Aerts, M. Delbroek, K. Swerts (eds.), TEP 2019/3, 344

De ‘afschaffing’ van het duo-legaat
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2019/2-3, 2

Juridische constructies en de schenkings- en successierechten
C. Costermans, S. Slaets, TvRF 2019/2-3, 4

Oude bedingen van aanwas
N. Geelhand de Merxem, Oude bedingen van aanwas inzake roerende goederen met ongelijke inleg plots belastbaar in de erfbelasting?, TvRF 2019/2-3, 21

Langstlevenden en kinderen: welk evenwicht?
J. Reniers, JF 2017-2018, nr. 4, 925

Speciaal nummer Hervorming Erfrecht
Deel I, JT N° 6787, 19/10/2019
Inhoudstafel
Deel II, JT N° 6788, 26/10/2019
Inhoudstafel

Rechtspraak Familierecht en familiaal vermogensrecht

RABG 2019/14
Inhoudstafel

De zorgvolmacht: het totaalpakket
K. Cooreman, L. Van Goethem, Bericht aan het Notariaat 2019/4, 132

GOEDERENRECHT


Een blik op de toekomst van het goederenrecht
M. D’Herde, Een blik op de toekomst van het goederenrecht. Erfpacht, opstal en vruchtgebruik onder het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Bericht aan het Notariaat 2019/4, 137

Regels panduitwinning verder verfijnd
J. Baeck, RW 2019-2020, nr. 13, 30/11/2019, 482

De uitgifte van een ondersplitsingsakte bij appartementseigendom
R. Timmermans, Reeks Notariële Praktijkstudies, Wolters Kluwer 2019, 380 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Appartementseigendom – lasthebber gemeenschappelijk belang

R. Timmermans, De precaire rechtspositie van de lasthebber van gemeenschappelijk belang en naar gemeen recht, T.App. 2019/3, 3
Rechtspraak goederenrecht

JLMB 2019/38
Inhoudstafel

Themanummer zakenrecht
Tijdschrift van de Vrederechters 2019/9-10, sep-okt 2019
Inhoudstafel

Onbekwame meerderjarigen - openbare verkoop
Speltincx Laura,  Van Halteren Thomas,  Wuyts Tim
Dossier 29 Tijdschrift voor de Vrede- en Politierechters: Onbekwame meerderjarigen - openbare verkoop, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT


Handboek verbintenissenrecht
T. Van Sweevelt, B. Weyts (eds.), Intersentia 2019, 1214 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak verbintenissenrecht
Rechtspraak inzake ‘Goede trouw’ en ‘Fraus omnia corrumpit’
RABG 2019/16
Inhoudstafel

Rechtspraak huurrecht
JLMB 2019/33
Inhoudstafel

Afdracht van illegale huurinkomsten
T. Gladinez, RW 2019-2020, nr. 10, 09/11/2019, 362

Rechtspraakoverzicht pacht 2010-2019
N. Raemdonck, T. Not. 2019/11, 891

Bijzondere overeenkomsten in kort bestek

Alain Laurent Verbeke, Bernard Tilleman, Intersentia 2019, 8e herwerkte editie, 346 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanneming

S. De Rey, B. Verkempinck, Wanprestaties in aanneming en vergoeding van herstelkosten of minderwaarden: kent u de principes nog?, TBO 2019/5, 370

Kennismaking met het nieuwe bewijsrecht

B. Allemeersch, A.-S. Houtmeyers, TBH 2019/5, 624

Het nieuwe burgerlijke bewijsrecht
B. Vanlerberghe, CBR UAntwerpen, Intersentia 2019, 54 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken
N. Clijmans, Wolters Kluwer 2019, 245 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bewijsrecht inzake informatieplicht
R. Jafferali, La charge de la preuve de la fourniture d’informations, JT N° 6789, 02/11/2019, 713
JEUGDRECHT
Het Grondwettelijk Hof en de toegangspoort integrale jeugdhulp  
B. De Smet, RW 2019-2020, nr. 9, 02/11/2019, 322

Draaiboek jeugddelinquentiedecreet
Betreft: Het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht
Omzendbrief COL nr. 09/2019 van 24 oktober 2019

Het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen
B. De Smet, CBR UAntwerpen – Intersentia 2019, 152 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Ius & Actores
Tijdschrift voor de actoren van het gerecht en de invordering
Inhoudstafel 2019/1-2

ADVOCATUUR

De advocaat die zijn erelonen niet aanpast, ondergaat geen ernstig nadeel
Strada lex Nieuws 18 november 2019
GwH 182/2019 van 14 november 2019

Tijdschrift Today’s Lawyer
2019/3, september 2019
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT

Gerechtelijk deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken
B. Van Den Bergh, APR-reeks,Wolters Kluwer 2019, 487 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verzet enkel mogelijk tegen burgerlijke vonnissen die in laatste aanleg gewezen zijn
GwH 193/2019, 28 november 2019
Verzet - Voorwaarden - Verstekvonnis dat in laatste aanleg is gewezen
Geen schending Potpourri V-wet

Hoger beroep
A. Hoc, L’appel en hochepot (pourri), JT N° 6792, 23/11/2019, 777

Nietigheid taalwet gerechtszaken – je vais et je viens ...
P. Thiriar, RW 2019-2020, nr. 14, 07/12/2019, 522
GwH  nr. 120/2019, 19 september 2019
Vanaf publicatie van dit arrest in BS 10/10/2019 leiden miskenningen van het taalgebruik in gerechtszaken opnieuw tot een absolute nietigheid en niet langer tot een relatieve nietigheid.

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2019/37
Inhoudstafel

JUSTITIE

Vlinderpaleis - het nieuwe onthaal: drie in één:
Griffiepunt
Hulpverleningspunt (GBO)
Eerstelijns juridische hulp
https://www.vlinderpaleis.be/

Het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt processtukken en rechtswetenschappelijke teksten vrij toegankelijk op zijn website
HvJ PERSCOMMUNIQUÉ nr. 135/19 van 6 november 2019

Toegang tot de rechter

J.-M. Picard, J. Fierens, L’acces au juge des personnes précarisées ou en situation de pauvreté (après l’arrêt 77/2018 de la Cour constitutionnelle), JT N° 6790, 09/11/2019, 733

Hervorming Justitie
C. Matray, Vent de réforme sur le CSJ, les juges, suppléants et la déontologie judiciaire, JT N° 6790, 09/11/2019, 742

De Poolse regels voor de pensioenleeftijd van rechters en openbaar aanklagers die in juli 2017 zijn vastgesteld, zijn in strijd met het recht van de Unie

HvJ C-192/18 van 5 november 2019 Commissie/Polen (Indépendance des juridictions de droit commun)
Perscommuniqué nr. 134/19 van 5 november 2019

Recht op toegang tot de rechter. Financiële drempels

T. Moonen, NJW nr. 409, 23/10/2019, 682

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de detachering van parketmagistraten betreft
55K0660
Indieningsdatum: 22/10/2019 

GRONDWETTELIJK HOF

Memorandum Grondwettelijk Hof
In een memorandum gericht aan de informateur stelt het Grondwettelijk Hof dat bijkomende middelen essentieel zijn om de kwaliteit en de snelheid van de rechtspraak te waarborgen.
Persbericht: https://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2019-003n.pdf
Memorandum: https://www.const-court.be/public/pbcp/n/pbcp-2019-002n.pdf

Arresten Grondwettelijk Hof – identiteit partijen

De arresten van het Grondwettelijk Hof vermelden in beginsel de identiteit van de partijen, tenzij de bescherming van het privéleven anonimisering verantwoordt
https://www.const-court.be/nl/common/anonimisering.pdf

House of courts? De vernieuwing van het Grondwettelijk Hof
T. Moonen, RW 2019-2020, nr. 11, 16/11/2019, 403 (deel 1), RW 2019-2020, nr. 12, 23/11/2019, 443 (Deel 2)

ARBITRAGE

Belgisch Tijdschrift voor Arbitrage
Inhoudstafel 2019/2

NOTARISSEN

Notarissen kunnen hypothecaire getuigschriften elektronisch aanvragen en krijgen
I. Vogelaere, Jura Nieuws 25/11/2019
11 NOVEMBER 2019. - Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, BS 25/11/2019, bl. 108095

Notaris-vereffenaar
- gerechtelijke vereffening en verdeling
B. Van den Bergh, Over het beschikkingsbeginsel en de lijdelijkheid van de notaris-vereffenaar in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling, Bericht aan het Notariaat 2019/4, 157

COLLECTIEVE SCHULDENREGELING


Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2019/36
Inhoudstafel

BESLAG EN EXECUTIE


Kan men reeds een verzoek tot rekeninginformatie indienen voor een bankbeslag (art. 1447/1 Ger.W.)? Nog even geduld graag, minstens tot 30 juni 2020
C. Haspeslagh, RW 2019-2020, nr. 12, 23/11/2019, 442

Beslag- en executierecht
Joke Baeck, Stephane Criel, Kris Wagner, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier 2019, 191 p.
Beschrijving + inhoudstafel

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De b2b-wet van 4 april 2019
- I. Claeys en T. Tanghe, De b2b-wet van 4 april 2019: bescherming van ondernemingen tegen onrechtmatige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken Deel 1, RW 2019-2020, nr. 9, 02/11/2019, 323, Deel 2, RW 2019-2020, nr. 10, 09/11/2019, 363
- S. De Pourcq, Belangrijke wijzigingen op komst voor de contractuele verhouding tussen ondernemingen: misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en misleidende en agressieve handelspraktijken worden verboden, TBH 2019/5, 642

VENNOOTSCHAPSRECHT


Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (deel 1)
H. Braeckmans en R. Houben, (deel 1), RW 2019-2020, nr. 14, 07/12/2019, 523
H. Braeckmans en R. Houben, (deel 2), RW 2019-2020, nr. 15, 14/12/2019, 563

VZW’s en het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
D. Bogaert, Les entités non lucratives et le Code des sociétés et des associations, JT N° 6791, 16/11/2019, 757

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Herman Braeckmans, Robby Houben, CBR UAntwerpen – Intersentia 2019, 76 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: overzicht en enkele pijnpunten
D. Bruloot, H. De Wulf, K. Maresceau, L. Van Coillie, Not.Fisc.M. 2019/7, 222

Praktijkboek voor de VZW
D.A.J. Coeckelbergh, Gompels & Svacina 2019, 660 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap
(TRV&RPS)
2019/6 Inhoudstafel
2019/7 Inhoudstafel

Landbouwonderneming en sociale onderneming: erkenningen en vermoedens
M. Roelants, Balans nr. 836,  15/10/2019, 1

Boekhoudrecht
S. Van Crombrugge, Definitief CBN-advies over boekhoudplichtige ondernemingen, Balans nr. 836,  15/10/2019, 6
S. Van Crombrugge, Definitief CBN-advies over vrije beroepen, Balans nr. 836,  15/10/2019, 7

Handboek Boekhouden – Belgisch boekhoudrecht derde editie
Inclusief het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Liesbet Van de Velde, Intersentia 2019, 663 p.
met Bijlage model Jaarrekening
Beschrijving + inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

Beslag- en executierecht
Joke Baeck, Stephane Criel, Kris Wagner, Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier 2019, 191 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Samenwerking en communicatie in internationale insolventieprocedures
A.-S. Van Gaver, Larcier 2019, 106 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Schuldeiser & rechtspersoon
G. Lindemans, Intersentia 2019, 592 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR)
Inhoudstafel 2019/2

TRANSPORTRECHT

Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
Inhoudstafel 2019/3

Spoorvervoer toegepast
Filip Aerts, Yvan Smets, Jochen Maes, Intersentia 2019, 332 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INFORMATICARECHT


Niet alles cookie en ei met standaard aangevinkt selectievakje
Hof van Justitie vereist actieve toestemming van internetgebruiker voor plaatsen cookies, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 1-2
HvJ 1 oktober 2019, C-673/17

Cookie cookie on the wall…. Tell me tell me about them all
E.J. Kindt, Editorial, Computerrecht 2019/5 okt 2019, 311

Elektronische identificatie en ondertekening conform eIDAS

S.R.P. Bastiaans, M.T. Spuijbroek, C. Michielsen, Computerrecht 2019/5 okt 2019, 313

Technologie en recht
P. Valcke & Jura Falconis (eds.), Jura Falconis XXII, Intersentia 2019, 106 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTELLECTUELE RECHTEN


Het Harvard Open Acces-licentiemodel in het Nederlands recht
S. Woutersen-Windhouwer, D. Van Eeten, A. de Rooy, NJB nr>. 36, 25/10/2019, 2707

Handboek merkenrecht

Marie-Christine Janssens, Intersentia 2019, 541 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT


Vordering tot schorsing van art.8 § 2 van de wet van 22 april 2019 (rechtsbijstandverzekering) afgewezen door Grondwettelijk Hof
GwH 182/2019 van 14 november 2019

Rechtsbijstand en vrije keuze
D. Gouzee, Verzekeringsnieuws nr. 9, okt  2019, 4

Rechtsbijstandsverzekering
C. Van Geel, Rechtsbijstand. Belastingvermindering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars, Verzekeringsnieuws nr. 9, okt  2019, 8
C. Van Geel, Rechtsbijstandsverzekering. Belastingvermindering: fiscus controleert overeenkomsten waarvoor verzekeraars attest 281.63 uitreiken, Verzekeringsnieuws nr. 10, nov 2019, 12

Verzekeringstoezicht
Steffi Illegems, Intersentia 2019, 606 p.
Beschrijving + inhoudstafel

CONSUMENTENRECHT


Digitalisering van het recht en consumentenbescherming
Gert Straetmans, Reinhard Steennot (eds.), Intersentia 2019, 310 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Afronding wordt verplicht vanaf 1 december  
2 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 22/05/2019, bl. 48542

Bestrijding tegen de misbruiken van minnelijke invordering van schulden
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen met betrekking tot de betaling van de factuur en tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument - 55K0620

Nieuwe regels inzake reclame voor online gokken
Analyse van het KB van 25 oktober 2018
N. Feci, V. Verdoodt, DCCR nr. 125, okt-nov-dec 2019, 31

Vliegtuigpassagier te laat op het werk? Recht op vergoeding voor loonverlies
M. Verhoeven, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 4
HvJ 29 juli 2019, C-354/18

MEDEDINGING       


Kroniek – Toepassing van de mededingingswet door de Belgische Mededingingsautoriteit in 2018
K. Bourgeois, E. Paredis, SEW nr. 10, okt 2019, 426

FINANCIEEL RECHT
Brexit, what does it imply for financial law?  
Jean Cattaruzza, Inez De Meuleneere, Larcier 2019, 184 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De applicatie e-DEPO voor het online neerleggen van borgtochten
 
Stradalex Nieuws  3 december 2019
De FOD Financiën heeft de nieuwe applicatie e-DEPO ontwikkeld om borgtochten en waarborgen online neer te leggen en te beheren
https://financien.belgium.be/nl/betalingen/e-depo

Het nieuwe WVV en de kredietinstelling

L. Thijs, C. Haverans, Bank Fin.R.2019/III, 183

Brexit en in België actieve Britse banken
A. Fontaine, P. De Pauw, La “reverse solicitation” en droit financier, Bank Fin.R.2019/III, 232

Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten
S. Van Herreweghe, De (r)evolutie van het Centraal Aanspreekpunt. Oprichting en evolutie van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten, Bank Fin.R.2019/III, 245
STRAFRECHT
De wetgever en de onmiddellijke aanhouding: steekvlamwetgeving met een cynisch randje  
S. Van Overbeke, RW 2019-2020, nr. 15, 14/12/2019, 562

De aanpak van seksuele delinquentie in het licht van de publieke opinie en de voorstellen van de Commissie tot hervorming van het strafrecht
 
J. Rozie, D. Vandermeersch, RW 2019-2020, nr. 13, 30/11/2019, 483

Het Hof van Cassatie brengt het verschil tussen een verhoor en simpele verklaringen in herinnering
Stradalex Nieuws 26 november 2019
(Cass. 5 november 2019)

Afstand van recht in de strafprocedure

A. Bailleux, Intersentia 2019, 1030 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Buitengewoon verzet in strafzaken
K. Veeckmans, Buitengewoon verzet: een adequaat rechtsmiddel? JF 2017-2018, nr. 4, 667

Europees parket
L. Seiler, Le Parquet européen: une révolution sans bouleversements, RDP 2019/11-12, 1188

EHRM verstrengt zijn visie m.b.t. de vrijheidsstraf. Zal de Belgische politiek plooien of niet?
 
J. Rozie, RW 2019-2020, nr. 8, 26/10/2019, 282

Nieuwe procedure voor gerechtskosten in strafzaken via arrondissementele bureaus
Ministerraad 25 oktober 2019

Onmiddellijke aanhouding ter zitting wordt ingevoerd
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding
55K0489
24/10/2019: Artikelen bij 1e stemming aangenomen

Ook invrijheidstelling onder voorwaarden moet gemotiveerd worden
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 396, 23/10/2019, 8
Cass. 1 oktober 2019, P.19.0958.N

De invloed van terrorisme op de strafwetgeving: actualia materieel strafrecht
A. Winants, NC nr. 5, okt 2019, 343

Actualia BOM en enige andere opsporings- en onderzoekshandelingen
H. Berkmoes, NC nr. 5, okt 2019, 361

Vissen op de grote datazee: digitale informatie vergaring in vooronderzoek en strafuitvoering
W. Yperman, S. Royer, F. Verbruggen, NC nr. 5, okt 2019, 389

Ongedaan verzet: eigen schuld, dikke bult?

S. Lamberigts, T. Strafr. 2019/5, 235

Bijzondere opsporingsmethoden – internetrecherche en telecommunicaties
P. Monville, M. Giacometti, L. Grisard, La collecte des preuves numériques en droit belge après l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 2018, RDP 2019/9-10, 993

Wetgevingskroniek strafrecht
M. Alié, A. de Brouwer, Ch. Guillain, D. Ribant, D. Tatti, F. Vansiliette, RDP 2019/9-10, 1033

GEVANGENISWEZEN

Gevangenissen: de federale Ombudsman vraagt de onmiddellijke stopzetting van systematische naaktfouilleringen
 
Persbericht De federale Ombudsman 26 november 2019
Alle Belgische gevangenissen doen systematische naaktfouilleringen, hoewel die bij wet verboden zijn. Deze fouilleringen verlopen niet altijd in de optimale omstandigheden en zouden in bepaalde gevallen kunnen vermeden worden. Dit zijn de resultaten van een onderzoeksrapport dat de federale Ombudsman op 26 novemberaan het Parlement heeft overhandigd.

FISCAAL RECHT
Wanneer de fiscaliteit belemmerend werkt
P. Macaluso, A.L. Verbeke, Rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 569-570, nov 2019, 847

Kaaimantaks
G.D. Goyvaerts, C. Coudron, De kaaimantaks als de yin en yang van de Belgische fiscaliteit. Een kritische commentaar bij de invoering van het nieuwe EER-KB en niet-EER-KB, TFR nr. 569-570, nov 2019, 849

BV en RV: ook verlenging aanslagtermijn bij ‘gebroken’ boekjaren

JVD, Fiscoloog nr. 1635, 04/12/2019, 1

Regularisatie
JVD, ‘Tweede’ regularisatieronde: keuzemogelijkheid om niet alles aan te geven, Fiscoloog nr. 1635, 04/12/2019, 9

De aanpassing van het vennootschapsbelastingrecht aan het nieuwe vennootschapsrecht

Stefaan Van Crombrugge, Fiscoloog Books 2019, 225 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Online giften nu ook fiscaal aftrekbaar

C. Binnemans, VZW Actueel Taxwin 29 november 2019

Beroepskosten
JVD, Tenlasteneming vennootschapsverliezen: enkel ‘bedrijfsleidersbezoldigingen’, Fiscoloog nr. 1634, 27/11/2019, 8
CB, FBB-dossiers: luidt nieuw cassatiearrest einde lijdensweg in?, Fiscoloog nr. 1635, 04/12/2019, 10

Procedure
JVD, ‘HSBC’: Hof Antwerpen billijkt ‘subsidiaire aanslag’, Fiscoloog nr. 1634, 27/11/2019, 10

Burgerlijke partijstelling inzake IB: wetswijziging maat voor niets?
JVD, Fiscoloog nr. 1634, 27/11/2019, 1

Particulieren zien woonbonus verloren gaan, rechtspersonen hun ‘korting’ OV
CB, Fiscoloog nr. 1634, 27/11/2019, 3

Belastinghervorming
P.-J. Wouters, Vennootschapsbelasting in 2020: anticiperen op nieuwe maatregelen, Fisc. Act. nr. 38, week 21-27 nov 2019, 1

Tax shelter
A.M. Vandekerkhove, Corsan-gedupeerden: geen vrijstelling ten gronde, wel om procedureredenen, Fisc. Act. nr. 38, week 21-27 nov 2019, 10

Strafrechter én fiscus kunnen zelfde misstap beboeten
CB, Fiscoloog nr. 1633, 20/11/2019, 3 (Antwerpen 16 september 2019 en 28 mei 2019)

Beroepskosten
JVD, ‘Bezoldigingstheorie’: het belang van een deugdelijke overeenkomst, Fiscoloog nr. 1633, 20/11/2019, 6 (Bergen 29 mei en 30 augustus 2019)
CB, FBB-constructie: fiscus trekt (opnieuw) aan kortste eind voor hof te Brussel, Fiscoloog nr. 1633, 20/11/2019, 8 (Brussel 8 oktober 2019)

Vruchtgebruik aandelen: geen waardeverminderingen, wel afschrijvingen?
S. Van Crombrugge, Fiscoloog nr. 1632, 13/11/2019, 3 (Brussel 15 mei 2019)

Fiscale ‘Antigoon’-leer: Europees Hof kaatst bal terug naar Cassatie
JVD, Fiscoloog nr. 1632, 13/11/2019, 4

Voordelen van alle aard
S. Van Crombrugge, Voordeel bij einde opstalrecht: verrassend arrest over belastbaar tijdstip, Fiscoloog nr. 1632, 13/11/2019, 6 (Brussel 23 januari 2019)
CB, Uitspraak ‘gewone’ rechter + fiscus + Koning = ‘nieuw feit’?, Fiscoloog nr. 1632, 13/11/2019, 8
SVC, Voordeel gratis woonst vennootschap: wel of geen ‘nieuw feit’?, Fiscoloog nr. 1631, 06/11/2019, 6 (Gent 22 oktober 2019, 2018/AR/1241)

Fiscale visitatie
J. Roseleth, Fiscus heeft geen toestemming nodig om alle computerbestanden te kopiëren, Fisc. Act. nr. 37, week 14-20 nov 2019, 1
(Brussel 9 oktober 2019, 2015/AF/123)
Zie ook Taxwin 27/11/2019: ‘Grote visitatie’ met volledige back-up van computers is legitiem

Roerende inkomsten
K. Hellinckx, S. Pauwels, L. Vanneste, Misbruik en fraude inzake roerende voorheffing: wetgeving al opnieuw aangepast, Fisc. Act. nr. 37, week 14-20 nov 2019, 7

Airbnb en de fiscus

Eigenaarsmagazine nr. 470, november 2019, 12

Gelijkheidsbeginsel
K. Janssens, Te hoog voordeel alle aard woning: prejudiciële vraag over ambtshalve ontheffing, Fisc. Act. nr. 36, week 31 okt – 6 nov 2019, 1
(Gent 22 oktober 2019, 2018/AR/1241)

Roerende inkomsten
L. Vanneste, ‘Heffing op het sparen’: circulaire verduidelijkt toepassing, Fisc. Act. nr. 36, week 31 okt – 6 nov 2019, 2

Zwanenzang van de aftrek van kartelboeten als beroepskost
JVD, Fiscoloog nr. 1631, 06/11/2019, 1 (Brussel 3 april 2019)

Registratierechten
B. Cardoen, Verkrijging onroerend goed door vennoot: aangepast federaal standpunt, Fiscoloog nr. 1631, 06/11/2019, 3 (Beslissing van 23 oktober 2018, Fisconetplus)

2019: inkomstenbelasting 100 jaar en btw 50 jaar

F. Vanistendael, rubriek ‘Editoriaal’, AFT 2019/10, 2

De nieuwe RV-vrijstelling voor spin-offs
W. Willems, AFT 2019/10, 7

Moratoriuminteresten: bezwaar geldt altijd als ‘ingebrekestelling’

JVD, Fiscoloog nr. 1629, 23/10/2019, 1

Grondwettelijk Hof vernietigt taks op effectenrekeningen
K. Hellinckx, Fisc.Act. nr. 35, week 24-30 okt 2019, 1

Handhaving gevolgen van vernietigde bepaling door Grondwettelijk Hof
K. Janssens, Handhaving gevolgen van vernietigde bepaling door Grondwettelijk Hof: oude aanslag toch nog aanvechten blijkt zinloos, Fisc.Act. nr. 35, week 24-30 okt 2019, 8

Innovatieaftrek
P. Van den Berghe, Innovatieaftrek: eindelijk duidelijkheid over documentatieverplichtingen, Fisc.Act. nr. 35, week 24-30 okt 2019, 10
B. Springael, K. Paramore, Aftrek voor innovatie-inkomsten: DVB zet krijtlijnen uit, Fiscoloog nr. 1631, 06/11/2019, 7

Inkomstenbelasting: een ‘eeuweling’ met uitlopers tot vandaag
L. Maes, Fiscoloog nr. 1630, 30/10/2019, 1

Mobiliteitsbudget

JVD, Verkeerde berekening ‘TCO’: geen automatisch verval voordelen, Fiscoloog nr. 1630, 30/10/2019, 3

Rulings
CB, Ook ‘negatieve’ rulings inzake taks shelter KMO’s, bedrijfswagens, enz., Fiscoloog nr. 1630, 30/10/2019, 6

Vernietiging taks op de effectenrekening door Grondwettelijk Hof

B. Bricoult, M. Boulard, Vernietiging ‘TER’: wat met aansprakelijkheid Staat?, Fiscoloog nr. 1629, 23/10/2019, 3

Belastingheffing en verbeurdverklaring: niet alle problemen opgelost?
A. Claes, Fiscoloog nr. 1629, 23/10/2019, 6

Auteursrechten en management fees: waarover struikelde de Rulingcommissie?
CB, Fiscoloog nr. 1629, 23/10/2019, 9

Artikel 344, § 1 vanaf 2019 in Europees keurslijf
T. Jansen, Niet Belgische rechter maar Hof van Justitie heeft voortaan het laatste woord, Fisc. Act. nr. 34, week 17-23 okt 2019, 1

Vennootschapsbelasting
EBITDA-interestaftrekbeperking: circulaire verduidelijkt grandfathering, Fisc. Act. nr. 34, week 17-23 okt 2019, 5

Aftrekbare beroepsuitgaven
H. Vandebergh, Het Hof van Cassatie bevestigt de aftrek als kost van facturen van vennootschappen die zelf geen prestaties leveren, maar deze prestaties laten verrichten door derden, Rubriek ‘Vrij Gesteld’, TFR nr. 568, okt 2019, 795

Fiscaliteit en staatshervorming?
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2019/8-9, 2

‘Vrijstelling’ van dividenden en DBI-aftrek
J. Luts, W. Willems, AFT 2019/8-9, 5

Vouchers: een geschenk uit de hemel voor inventieve geesten
B. Buelens, AFT 2019/8-9, 14

BTW

Afronding van (cash)betalingen sinds 1 december 2019? Wat met de BTW?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1635, 04/12/2019, 6

Onterecht aangerekende BTW (soms) toch aftrekbaar
I. Massin, Fiscoloog nr. 1634, 27/11/2019, 7
(Antwerpen 16 september 2019)

Nieuwe NL-BTW-nummers vanaf 1 januari 2020: klantgegevens bijwerken
I.Massin, Fiscoloog nr. 1633, 20/11/2019, 1

Exploitatie sportinfrastructuur
S. Kirsch, T. Hamann, Btw Brief nr. 10, nov 2019, 1

Recht op aftrek – btw-fraude
E. Peters, Wie sectorspecifieke verplichtingen niet naleeft, loopt btw-risico, Fisc.Act. nr. 35, week 24-30 okt 2019, 5

Levering van planten en bloemen
J. Opreel, Fiscus verduidelijkt btw-regels voor tuinaanleg en voor bloemstukken, Fisc. Act. nr. 34, week 17-23 okt 2019, 9

Maakloonwerk: harmonisatie btw-toleranties op Europees niveau
B. Pernet, H. Rochus, Btw Brief nr. 9, okt 2019, 1
(Circulaire 2019/C/97 van 27 september 2019)

De “Quick Fixes” opgehelderd?
G. Christiaensen, C. Schedler, L. Wyffels, Btw Brief nr. 9, okt 2019, 4

Wetsvoorstel betreffende het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken

55K0603
Indieningsdatum: 15/10/2019

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Nederlandse pensioenen
C. Hendrickx, Uitfasering pensioenen eigen beheer: fiscus komt op de valreep nog met (controversieel) standpunt in oudedagsverplichting, Fisc.Act. nr. 36, week 31 okt – 6 nov 2019, 6
C. Hendrickx, Geen progressievoorbehoud op vrijgestelde lijfrenten, Fisc. Act. nr. 38, week 21-27 nov 2019, 7 (Antwerpen 22 oktober 2019, 2018/AR/699)

Meldingsplicht fiscale planningsconstructies: nog veel vragen en bedenkingen
M. Van den Bergh, L. Vanneste, Fiscoloog nr. 431, 31/10/2019, 1

België implementeert CFG-stelsel uit ATAD: nog enkele vragen
W. Willems, Fiscoloog Internationaal nr. 430, 30/09/2019, 1

SOCIAAL RECHT
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bekeken door een sociaalrechtelijke bril
A. Ceuterick, D. Folens, K. Van de Steen, OR 2019/9, 290

Wat met de aanvullende pensioenen bij ontslag?
J. De Vreese, J. De Ruyver, OR 2019/9, 306

Medische overmacht na het definitief beëindigen van het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers
J. Devos, A. Witters, OR 2019/9, 289

Enkele knelpunten in de overgangsregeling van de Wet Eenheidsstatuut
C. Pil, Nieuwsbrief Ontslag nr. 5, nov 2019, 1

Mobiliteitsbudget: veel voorkomende vragen
B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 20, nov 2019, 2

Inbreng in nijverheid: is een aandeelhouder (g)een werkende mens?

S. Taes, Arbeidsrecht Journaal 2019
Het Arbeidsrecht Journaal van het Leuvense Instituut voor Arbeidsrecht is nu alleen nog digitaal beschikbaar in plaats van op papier. online raadplegen. open acces artikels op https://arbeidsrechtjournaal.be/

Detachering in de EU
T. Van Saet, B. Peulen, C. Hameeuw, Detachering in de EU: wegwijs in het kluwen van de administratieve verplichtingen, Sociale Wegwijzer nr. 19, nov 2019, 2

Rechtspraak arbeidsrecht
JLMB 2019/34
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
RABG 2019-12
Inhoudstafel

Kunstenaars kunnen beginnen overschakelen op het platform Artist@Work
Ministerraad 8 november 2019  

Loopbaanonderbreking en zelfstandig bijberoep

N. de Groot, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2019, 2

Vlaamse opleidingsincentives hervormd
A. Bries, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2019, 5

Het ontslag en z’n vormvoorwaarden
A. Jacobs, Sociale Wegwijzer nr. 18, okt 2019, 9

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT


Begunstigden in het sociale zekerheidsrecht
J. Gilman, Les categories de beneficiaires en droit de la securité sociale: une surprenante coherence, TSR 2019/3, 387

Fiscaliteit inzake de eerste en tweede pensioenpijler in het licht van de recente hervormingen
E. Van de Velde, M. Wilms, TSR 2019/3, 443

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Naar een (nieuwe) nabijheidsrechter in Nederland?
S. Voet, RW 2019-2020, nr. 11, 16/11/2019, 402

Internationale arbitrage
M. De Ruysscher, NJW nr. 410, 13/11/2019, 730

IPR

Synoptische tabel van toepasbare instrumenten en aanknopingsfactoren in het familiaal internationaal privaatrecht 2019
S. Pfeiff, Nieuwsbrief Notariaat nr. 13-14, weken 45-48 2019

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be