Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
4 - 30 APRIL 2015
 
Studiedag ‘Recht-uit Ondernemen  - Recht en interpersoonlijke relaties in de bedrijfsomgeving’
Vlaamse Juristenvereniging, Mechelen maandag 11 mei 2015

Programma
 
ACTUALITEIT

Asiel: de wet wordt in overeenstemming gebracht met de Europese richtlijn over de terugkeer
Ministerraad 30 april 2015

Gedeeltelijke vernietiging wijziging vreemdelingenwet van 8 mei 2013
GwH 30 april 2015, 49/2015
Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II
Ingesteld door Mustapha Ammor en door de Orde van Vlaamse balies en Kati Verstrepen.
Beschikkend(e) gedeelte(n): Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van de beroepen

De wet tot verbetering van de werkgelegenheid werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad – indexsprong gepubliceerd
23 APRIL 2015. - Wet tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27/04/2015, bl. 23400

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging GAS-wet
GwH 44/2015 van 23/04/2015 (Rolnummer(s): 5754 • 5757 • 5776 • 5799)

Mantelzorgers opnieuw vrijgesteld van beschikbaarheid arbeidsmarkt
15 APRIL 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 63, 114 en 116 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot herstel van de artikelen 90 en 125 in hetzelfde besluit in het kader van de mantelzorg, BS 22/04/2015, bl. 22958

Bespreking van het Justitieplan
Volledige dossierfiche
54K1019
Indieningsdatum Kamer 17/04/2015

Nederland bereidt een nieuw Wetboek van Strafvordering voor
Aanbiedingsbrief en contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek en ter bevordering van een begrijpelijke rechtstaal
54K0970
Indieningsdatum: 18/03/2015
Wegens de dringende noodzaak beperkt dit wetsvoorstel zich ertoe de akten van rechtspleging, met
name de dagvaarding en de betekening van een rechterlijke beslissing, begrijpelijker te maken voor de
geadresseerde.
De voorgestelde modellen kwamen tot stand met inachtneming van de drie wensen die de commissie
“Université — Palais de Liège” terzake heeft geformuleerd,
met name:
1° de weglating van archaïsche formuleringen;
2° de verbetering van de structuur;
3° een betere informatie aan degene tot wie de akte gericht is.

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2015
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Drones en privacy
D. De Bot, Eye in the sky - Het gebruik van drones en privacy, RW 2014-15, nr. 35, 02/05/2015,1362

Kraken van panden
T. Vandromme, Het kraken van panden bekeken vanuit de grondrechten, het strafrecht en het burgerlijk recht (inclusief het procesrecht), RW 2014-15, nr. 35, 02/05/2015, 1363

Derdenrekening advocaat
S. Davidson, V. de Francquen, Le compte de tiers des avocats. Insaisissabilité et séparation de patrimoines, ma fin d’une saga, JT N° 6602, 25/04/2015, 349

Ingebrekestellingsbrief van de advocaat - verjaringsstuitende werking
M. Marchandise, L’interruption de la prescription libératoire par une lettre d’avocat, , JT N° 6602, 25/04/2015, 353

‘Doorkijkbelasting’ (‘kaaimantaks’)
P. Smet, Fiscoloog nr. 1429, 29/04/2015, 1

Rechtsfilosofie – vrije wil
Jan VERPLAETSE, "Hoe onmenselijk is het vrijewilscepticisme? Een repliek op Bart Nelissen", NJW 2015, afl. 321, 298-303.

Schadevergoedingsrecht – verdelen aansprakelijkheid
G. Jocqué, Verdelende rechtvaardigheid bij het verdelen van aansprakelijkheid, RW 2014-15, nr. 34, 25/04/2015, 1322

Piramideverkoop na 4Finance
G. Straetmans, L. Van Gucht, RW 2014-15, nr. 34, 25/04/2015, 1323

Kennisgeving fraude moet onderzoek inzake BTW niet voorafgaan
JVD, Fiscoloog nr. 1428, 22/04/2015, 1
Bespreking Cass. 27 maart 2015

Bewijs in fiscaal recht – ‘Antigoon’-doctrine
JVD, ‘Onwettig’ verkregen stukken en toch ‘wettig’ aangewend?, Fiscoloog nr. 1428, 22/04/2015, 2
Bespreking Cass. 21 november 2014 en Gent 24 februari 2015

Gesplitste aankoop: wanneer moet ‘registratie’ een feit zijn?
JVD, Fiscoloog nr. 1428, 22/04/2015, 5
Bespreking beslisisngen van 26 augustus en 17 oktober 2013, nr. S9/06-08

Optioneel finaal verrekenbeding
NG/CB, ‘Optioneel finaal verrekenbeding’: wanneer ontstaat de verrekenschuld?, , Fiscoloog nr. 1428, 22/04/2015, 7
Bespreking Cass. 31 oktober 2014

‘Ernstige fiscale fraude’: tweede arrest Grondwettelijk Hof
F. Desterbeck, Fisc.Act. nr. 15, week 16-22 april 2015, 11

Nieuw wettelijk kader voor kredieten aan KMO’s (WFK)
D. Bruloot, M. De Muynck, TBH 2015/4 – april 2015, 303

Wijzigingswet procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure
A. Meulder, La loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation: capita selecta, JT N° 6601, 18/04/2015, 333
10 APRIL 2014. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, BS 15/05/2014

Vaststelling kadastraal inkomen
Bezwaar over KI: scheidsrechterlijke beslissing is ‘verplicht’, Fiscoloog nr. 1428, 22/04/2015, 9
Bespreking Cass. 6 maart 2015

Advocatenkosten zijn fiscaal aftrekbaar (ook bij onwettige gedragingen)
Tips & Advies, Belastingtips voor vrije beroepen, nr.16, 15/04/2015, 4
Bespreking Antwerpen 10/12/2013; Cass. 27/02/1987 en 31/10/2014

De richtlijn Overheidsopdrachten Klassieke Sectoren
C. De Koninck, P. Flamey, De richtlijn Overheidsopdrachten Klassieke Sectoren 2014/24/EU. Een vooruitblik op - alweer - een nieuwe overheidsopdrachtenwet!, RW 2014-15, nr. 33, 18/04/2015, 1282

De bevoegdheid inzake huurindexatie
J. Vanpraet, De bevoegdheid inzake huurindexatie: hoe Pavlov juristen en politici in de ban houdt, RW 2014-15, nr. 32, 11/04/2015, 1242

Kredietovereenkomsten - consumentenbescherming
J. Vannerom, Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten, RW 2014-15, nr. 32, 11/04/2015, 1243

Dossier drones
Politiejournaal, nr. 4, april 2015, 14-19

Rechtsfilosofie – ‘Free Will Debate’
NELISSEN, B., Wilsonvrije rechters. Sluitsteen van preventiestaat of ontkleding van recht(ers)staat?, NJW 2015, afl. 320, 258-265

Lastgeving – volmachten – lastgever wordt wilsonbekwaam
C. De Wulf, Het oude en het nieuwe recht in verband met de bruikbaarheid van volmachten wanneer de lastgever feitelijk wilsonbekwaam is geworden, T. Not. 2015/2, 81

Erfdienstbaarheden
V. Sagaert, De uitbreiding van de reïntegranda tot het recht van overgang en uitweg, T.Not. 2015/1, 3

Aangifteformulier PB voor aanslagjaar 2015
L. De Greef, Fisc. Act. nr. 14, week 9-15 april 2015, 1

BTW-aftrek cateringkosten bij publicitaire evenementen
B.Buelens, Fiscus schaft btw-aftrekbeperking voor logies, spijzen en dranken (in alle stilte) zo goed als af, Fisc.Act. 2015, nr. 13, week 2-8 april 2015, 1

De onafhankelijkheid van de emissiebank in de eurozone
S. Lievens, CDPK, 2014, nr. 4, 584

Algemeen hoofddoekenverbod
P. Cannoot, E. Merckx, Algemeen hoofddoekenverbod in GO!-onderwijs in strijd met godsdienstvrijheid, CDPK, 2014, nr. 4, 626

Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet
A.M. Draye, Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet: een algemene bespreking, CDPK, 2014, nr. 4, , 646

Huwelijksvermogensrecht – inbreng in gemeenschap
A. Aydogan, Schept de inbreng in gemeenschap door de ene echtgenoot een voordeel voor de andere? Ontleding van de passiefregeling na inbreng, TEP 2015/1, 4

Schenking onder gemengde voorwaarde
T. Delameillieure, Gemengde gevoelens over de gemengde voorwaarde. Willekeur troef, TEP 2015/1, 19

Huwelijksvermogensrecht – woonstvergoeding
F. Willems, Welk stelsel van woonstvergoeding biedt de onderhoudsplichtige echtgenoot de meeste mogelijkheden tot vermogensbehoud? Een vergelijking tussen België en Frankrijk, TEP 2015/1, 54

Liquidatiereserve
P. Hinnekens, S. Gommers, De liquidatiereserve. De saga rond belastingheffing op winstuitkeringen duurt voort, TEP 2015/1, 82

Vlaamse erfbelasting
M. Gijbels, A. Van Geel, Enkele fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting: een tussentijdse balans van de (on)bedoelde wijzigingen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, week 12-13 2015, 1

Commandverklaring
R. Tack, Vereenvoudiging en uniformering van de regels die van toepassing zijn op de commandverklaring, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, week 12-13 2015, 6

Vlaamse registratie- en erfbelasting – tweede omzendbrief fiscaal misbruik
Vlaamse registratie- en erfbelasting: Turtelboom publiceert tweee omzendbrief fiscaal misbruik, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, week 12-13 2015, 9
Omzendbrief 2015/1 van 16/02/2015

Meemoederschap
J.-E. Beernaert, N. Massager, La loi du 5 mai 2014 instaurant le régime de la comaternité: “Trois femmes, un homme et un couffin, Act.dr.fam. 2015/4, 74

Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersoon
P. Waeterinckx, De (afgeleide) rechten van de verdediging van de rechtspersoon. Heeft een rechtspersoon het recht te zwijgen, eventueel met of zonder bijstand van een raadsman?, NC nr. 2, april 2015, 73

Inzage strafdossier
T. De Coster, De inzage in het strafdossier en het statuut van de benadeelde persoon, NC nr. 2, april 2015, 96

Leefmilieu – standstill-beginsel
A.S. Versweyvelt, Het standstill-beginsel inzake leefmilieu in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, MER jan-mrt 2015, 3

Hernieuwbare energie

C. Delagaye, T. Chellingsworth, Hernieuwbare energie in een maalstroom van staatssteuncriteria: Groene stroom in de slagschaduw van ‘Vent De Colère!’, MER jan-mrt 2015, 17

Overzicht rechtspraak milieucontentieux 2013-2014
D. Decock, K. Barns, De Raad van State en zijn milieucontentieux in het gerechtelijk jaar 2013-2014, MER jan-mrt 2015, 28

Bodemverontreiniging en faillissement
B. Bronders, Knelpunten op het kruispunt van boedemverontreiniging en faillissement, MER jan-mrt 2015, 91

Beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State – ‘belang’
A. Wirtgen, Het belang als ontvankelijkheidsvoorwaarde van het middel in het kader van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State, TBP 2015/3, 131

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen
L.M. Veny, De Raad voor Verkiezingsbetwistingen nieuwe stijl en de lokale besturen, T.Gem. 2015/1, 3

De rol van de rechter bij de Wet Continuïteit van de Ondernemingen
L. Snick, JF, 2013-2014, nr. 4, 857

BOEKEN

Juridische Meesterwerken VUB 2013-2014
Selectie van de beste masterproeven in de rechten
E. Alofs, A. François, S. Smis, G. Van Limberghen (eds.), VUB-Larcier 2015, 289 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Collectieve schuldenregeling
E. Van Acker, C. Verbeke, Duiding, Larcier 2015, Deel I en II, 1912 p.

Verzekeringsrecht

C. Paris, V. Callewaert (eds.), Actualités en droit des assurances, CUP vol. 154, Larcier 2015, 274 p.
C.-A. van Oldeneel (coörd.), Toepassing van de MiFID-regels in verzekeringen – modaliteiten en gevolgen, Wolters Kluwer 2015, 179 p.

Huwelijksvermogensrecht
Y.-H. Leleu, Droit patrimonial des couples, CUP vol. 155, Larcier 2015, 210 p.

Wetboek Economisch Recht
N. Thirion, Le code de droit économique: principales innovations, CUP vol. 156, Larcier 2015, 285 p.

Insolventierecht
A. Zenner (ed.), Paiement, insolvabilité et réorganisation
S’organiser pour être payé, payer ou se réorganiser
Les Dossiers du Journal des tribunaux nr. 97, Larcier 2015, 314 p.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
C. Guillain, Y. Cartuyvels (eds.), Les sanctions administratives communales, Les Dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, nr. 23, La Charte 2015, 180 p.

Zelfrealisatie bij onteigening in Vlaanderen en Nederland
E. Rentmeesters, W.J.E. van der Werf, Intersentia 2015, 113 p.
RECHTSPRAAK

Europees Hof: 'Permanente uitsluiting homoseksuelen van bloeddonatie kan gerechtvaardigd zijn'
HvJ 29 april 2015, C-528/13

Advocaat - Aansprakelijkheid - Informatieverplichting ten opzichte van cliënt
Brussel 17 september 2013, RW 2014-15, nr. 33, 18/04/2015, 1311
Advocaat - Aansprakelijkheid - Informatieverplichting ten opzichte van cliënt - Suppletief karakter - Aanvulling van onwetendheid van cliënt

Rechtspraak intellectuele rechten
JLMB 2015/15

Rechtspraak straf- en strafprocesrecht
RABG 2015/7
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak handelsagentuur
RABG 2015/9
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak publiek recht
RABG 2015/8
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak erf- en schenkingsrecht
JLMB 2015/17

Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2015/16

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
STUDIEDAGEN

Big data - Hoe verzekert u "legal compliance" voor uw project?
Lexalert online seminarie 4 mei 2015
Programma

Bestuurders, zaakvoerders en toezichthouders: de laatste ontwikkelingen
M&D Seminars Sint-Niklaas 5 mei 2015
Programma

Handelshuur – Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe contracten 
Lexalert online seminarie, 5 mei 2015
Programma

De nieuwe interneringswet is een feit: een historische, actuele en toekomstige
Studipolis, dinsdag 5 mei 2015 , Gent
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 7 mei 2015
Programma

Aanvullende pensioenen voor werknemers
Lexalert online seminarie, 7 mei 2015
Programma

Evaluatie van de familie- en jeugdrechtbank
CBR workshop 8 mei 2015
Programma

De verjaring van de strafvordering
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 8 mei 2015
Programma

Transacties en geschillenbeslechting in het Wetboek Economisch Recht. Recht en praktijk: het Wetboek Economisch Recht doorgelicht
Jura Falconis, Brussel - 8 mei 2015
Programma

De grote strafprocedurehervorming: na de diagnose, de therapie?
Intersentia, Leuven - 8 mei 2015
Programma

Studiedag ‘Recht-uit Ondernemen  - Recht en interpersoonlijke relaties in de bedrijfsomgeving’
Vlaamse Juristenvereniging, Mechelen maandag 11 mei 2015
Programma

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert online seminarie 12 mei 2015
Programma

De rol en de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
CBR, Antwerpen 12 mei 2015 en Gent 21 mei 2015
Programma

Capita Selecta Energierecht 2014
Intersentia, Leuven - 13 mei 2015
Programma

Studieavond Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten
Brussel – maandag 18 mei 2015
Informatie + inschrijving

Franchisecontracten: een analyse aan de hand van 15 praktijkgerichte vragen
M&S Seminars Gent 19 mei 2015
Programma

Migratie en migrantenrecht: Europese ontwikkelingen in het migratierecht
Studipolis, dinsdag 19 mei 2015 , Antwerpen
Programma

Fiscale regularisatie anno 2015
Lexalert online seminarie, 19 mei 2015
Programma

Wet Breyne
UAntwerpen – Intersentia, 21 mei 2015
Programma

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht
4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking
Sint-Niklaas,Studiedag, 21 mei 2015
Programma

Overdracht handelsfonds - enkele aandachtspunten
Lexalert online seminarie, 21 mei 2015
Programma

Echtscheiding: de fiscale gevolgen
M&D Seminars Edegem 21 mei 2015
Programma

Verzekeringsfraude
Intersentia, Dilbeek 21 mei 2015
Programma

Verkeerszaken doorgelicht: enkele bijzondere problemen bij de behandeling van dossiers voor politierechtbank
Studipolis, donderdag 21 mei 2015 , Zwijnaarde
Programma

Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!
M&D Seminars Gent 26 mei 2015
Programma

Beleggingsfiscaliteit anno 2015
Lexalert online seminarie 28 mei 2015
Programma

Eindeloopbaan anno 2015. De hervormingen van tijdskrediet en SWT
M&D Seminars Edegem 28 mei 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars Gent 29 mei 2015
Programma

Het vernieuwde toezicht op kredietinstellingen: de verhouding tussen nationaal en Europees toezicht
Intersentia, Antwerpen - 29 mei 2015
Programma

De VZW anno 2015: Nieuwe tendensen en verworven toepassingen voor de praktijk
Studipolis, vrijdag 29 mei 2015 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars , Edegem, 2 juni 2015
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
M&D Seminars , Gent 2 juni 2015
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars Edegem 5 juni 2015
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015 
Intersentia, Leuven 25 juni 2015
Programma
 
Concert Vlinderpaleis Antwerpen 21 mei 2015
Music by Steve Reich and Johann Sebastian Bach