26 augustus - 10 september 2015 
Beschermingsstatuut wilsonbekwamen - Verklaring gezondheidstoestand versoepeld - Aanpassing oude dossiers aan nieuwe regelgeving: vrederechters nu 5 jaar de tijd: tot 1 september 2019

Centraal huwelijksovereenkomstenregister: verduidelijk waarom bepaalde akten moeten worden opgenomen - wijzigingsakten moeten toch in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden – toegankelijk voor iedereen, mits aantoning belang

Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming


Forfaitaire vergoeding gerechtsdeurwaarders in strafzaken vanaf 1 september 2015

Erfregeling inzake landbouwbedrijven

Verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten

Verschijning van partijen na dagvaarding – wettelijke samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen

Wijzigingen examens beroepsbekwaamheid en toelatingsexamen gerechtelijke stage

Inschrijving voor examen gerechtelijke stage vanaf nu elektronisch (inschrijving uiterlijk 7 oktober 2015)

Reglement rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Benoemingen Probatiecommissies

Getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken

Verplichte HIV- en hepatitistest bij misdrijven met risico op besmetting

Benoemingsvereisten kandidaat-notarissen

Terroristische misdrijven – intrekking identiteitskaarten

Beslag op eigendommen van buitenlandse mogendheid of publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie

Lijsten juridische constructies

Btw op elektriciteit opnieuw naar 21% vanaf 1 september 2015

Circulaire jaarlijkse bijdragen verschuldigd door de titularissen van bepaalde gereglementeerde beroepen – aftrekbare beroepskosten
(beoogde bijdragen advocaten: Jaarlijkse bijdragen betaald aan de Orde van advocaten)
Circulaire AAFisc Nr. 34/2015 (nr. Ci.RH.241/634.124) dd. 03.09.2015
 

ALGEMEEN


Bericht. - Erratum Belgisch Staatsblad, BS 02/09/2015, bl. 55880
In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2015, eerste editie, blz. 55452 tot en met blz. 55481, moet de hoofding gelezen worden als volgt :"MONITEUR BELGE - 31.08.2015 - BELGISCH STAATSBLAD", in plaats van :"MONITEUR BELGE - 28.08.2015 - BELGISCH STAATSBLAD".

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2015, BS 31/08/2015, bl. 55520.


PUBLIEK RECHT


Milieubeleid – aanstelling leden Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu
3 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, BS 26/08/2015, bl. 54785

Veiligheidsvoorschriften voor het sluiten van kerncentrales
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties met voorschriften betreffende de buitenbedrijfstelling van kerninstallaties, BS 28/08/2015, bl. 55306

Organisatie secundair onderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding
10 JULI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, BS 28/08/2015, bl. 55369

Terroristische misdrijven – intrekking identiteitskaarten
10 AUGUSTUS 2015. - Wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 31/08/2015,  bl. 55452

Uitreiking identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit aangaande de uitreiking van identiteitsdocumenten aan kinderen jonger dan 12 jaar, BS 01/09/2015, bl. 55749

Beslag op eigendommen van buitenlandse mogendheid of publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie
23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie, BS 03/09/2015,  bl. 56011

Vlaamse Vervoermaatschappij – Algemene reisvoorwaarden en tarieven
2 SEPTEMBER 2015. - Vlaamse Vervoermaatschappij. - Algemene reisvoorwaarden en tarieven, BS 09/09/2015, bl. 57180.

Strijd tegen maritieme piraterij

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij, BS 10/09/2015, bl. 57275


BURGERLIJK RECHT

Beschermingsstatuut wilsonbekwamen - Verklaring gezondheidstoestand versoepeld - Aanpassing oude dossiers aan nieuwe regelgeving: vrederechters nu 5 jaar de tijd: tot 1 september 2019
10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 26/08/2015, bl. 54781

Centraal huwelijksovereenkomstenregister: verduidelijk waarom bepaalde akten moeten worden opgenomen - wijzigingsakten moeten toch in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden – toegankelijk voor iedereen, mits aantoning belang

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, BS 26/08/2015, bl. 54780
Inwerking 1 september 2015

Verzoende echtgenoten kunnen in beroep gaan tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (I), BS 01/09/2015, bl. 55748

Erfregeling inzake landbouwbedrijven

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, BS 03/09/2015, bl. 56012


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten

20 JULI 2015. - Wet tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten, BS 26/08/2015, bl. 54779

Verschijning van partijen na dagvaarding – wettelijke samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen
17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden, BS 27/08/2015, bl. 55188

Benoemingsvereisten kandidaat-notarissen
17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft, BS 27/08/2015, bl. 55188

Gewijzigd verloop examen beroepsbekwaamheid en toelatingsexamen gerechtelijke stage
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2000 tot vaststelling van de wijze en de voorwaarden voor de organisatie van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend examen voor toelating tot de gerechtelijke stage, BS 27/08/2015, bl. 55189

Forfaitaire vergoeding gerechtsdeurwaarders in strafzaken vanaf 1 september 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden, BS 31/08/2015, bl. 55466

Bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit houdende samenstelling van de bestuurlijke Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens, BS 31/08/2015, bl. 55512

Reglement rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Reglement van de Rechtbank van eerste Aanleg Antwerpen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2015, BS 04/09/2015, bl. 56507

Inschrijving voor examen gerechtelijke stage vanaf nu elektronisch
20 AUGUSTUS 2015. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 07/09/2015, bl. 56613

Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2015-2016). - Oproep tot de kandidaten. - Nieuwe inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 07/09/2015, bl. 56716 (inschrijving uiterlijk 7 oktober 2015)


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 02/09/2015, bl. 55988

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 07/09/2015, bl. 56723


STRAFRECHT

Benoemingen Probatiecommissies
Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.- Benoemingen, BS 01/09/2015
Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, BS 01/09/2015

Dienst P&O

Attaché geneesheer (deeltijds) bij de Gevangenis te Antwerpen op pensioen
BS 27/08/2015,


Getuigschrift van opleiding in cassatieprocedures in strafzaken
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2014 tot vaststelling van de vereisten van de opleiding bepaald in artikel 425, § 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, BS 31/08/2015, bl. 55568

Verplichte HIV- en hepatitistest bij misdrijven met risico op besmetting
20 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft, BS 04/09/2015, bl. 56406


FISCAAL RECHT

Lijsten juridische constructies
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28/08/2015, bl. 55312
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28/08/2015,bl. 55315

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing startende ondernemingen
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28/08/2015, bl. 55315

Stijging fiscale werkbonus doorgerekend in bedrijfsvoorheffing vanaf 1 augustus 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus, BS 28/08/2015, bl. 55311.

Model aangifteformulier belasting van niet-inwoner (natuurlijke personen) aanslagjaar 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2015, BS 28/08/2015, bl. 55318


Btw op elektriciteit opnieuw naar 21% vanaf 1 september 2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31/08/2015, bl. 55460


SOCIAAL RECHT

Inkomensgarantie voor ouderen
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 3 april 2015 tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor werknemers, BS 26/08/2015, 54785

Werkbonus
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92, op het stuk van de werkbonus, BS 28/08/2015, bl. 55311.

Pensioenhervormingswet – Erratum: verbetering titel wet

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpension, de voorwaarden voor de toegang tot het vervoegd pensioen en de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. - Erratum, BS 31/08/2015,  bl. 55567

Projecten die leiden tot werk voor jongeren
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 tot uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, BS 31/08/2015, bl. 55567

Aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2007 betreffende de aanvullende pensioenovereenkomsten voor zelfstandigen, BS 31/08/2015, bl. 55464

Bestrijding loonkloof tussen mannen en vrouwen
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 houdende uitvoering van hoofdstuk 4, afdeling 2, van de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, BS 01/09/2015, bl. 55754

Uitzendkrachten - feestdagen
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere modaliteiten betreffende de toepassing op de uitzendkrachten van de wetgeving inzake de feestdagen, BS 02/09/2015, bl. 55880

Verhoging bedragen leefloon

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 03/09/2015, bl. 56053

Welvaartsaanpassing voor sommige ziekte-uitkeringen zelfstandigen
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 04/09/2015, bl. 56456
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 94 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 04/09/2015, bl. 56457
10 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 04/09/2015, bl. 56457


SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Geen arresten gepubliceerd in deze periode (update 10/09/2015, 11.00u.)

RECHTERLIJKE ORDE

BS 26/08/2015

Griffiers/parketsecretarissen/parketjuristen – pensioneringen/ontslagnemingen
Aanwijzing eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel – hernieuwing functie eerste substituut-procureur des Konings
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg

BS 28/08/2015
Vredegerecht Tienen - parket Oost-Vlaanderen 
Verlenging duur stage gerechtelijke stagiairs

BS 31/08/2015
(Voorlopige) benoemingen griffiers en parketsecretarissen
Benoemingen hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen

BS 01/09/2015
Benoemingen diverse magistraten

BS 02/09/2015
23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2003 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie

BS 03/09/2015
Pensioneringen en ontslagnemingen diverse magistraten
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werkgever arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Hoge Raad voor Justitie aanstelling lid niet-magistraat van het Franstalig college

BS 04/09/2015
(Hernieuwing)benoemingen diverse magistraten
Pensioneringen diverse griffiers/secretarissen/refendarissen
Kamervoorzitters hof van beroep te Antwerpen – ondervoorzitter Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – ondervoorzitter Rechtbank van eerste aanleg te Leuven - plaatsvervangend rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Antwerpen, afd. Mechelen - plaatsvervangend rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Gent, afd. Gent – plaatsvervangende magistraten vred. Brasschaat en vred. 12e kanton Antwerpen
Reglement rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

BS 07/09/2015
Benoeming substituut-arbeidsauditeur arbeidsauditoraat te Antwerpen
Erratum BS 10/08/2015 Arbeidshof Antwerpen
Vacante betrekking verbindingsmagistraat bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring: 1

BS 09/09/2015
Griffiers/secretarissen/refendarissen – ontslagnemingen/tijdelijke opdrachten
Rechterlijke Orde. - Erratum

BS 10/09/2015
Arbeidsrechtbank Gent, afdelingen Kortrijk-Ieper-Veurne