Nieuwsbrief, Platform Wiskunde Nederland, april 2022
NEDERLANDS MATHEMATISCH CONGRES – NMC SCIENTIFIC DAYS, April 19-20
The programme for the NMC Scientific days is complete and we are looking forward to meet in person at the Van der Valk Hotel in Utrecht!
 
During the NMC Scientific Days, keynote lectures will be given by: Helmut Hofer (Princeton Institute for Advanced Study), Natasa Jonoska (University of South Florida), Shafi Goldwasser (Massachusetts Institute of Technology, Beeger lecturer) and Joris van der Hoeven, winner of the N.G. de Bruijn Prize (still to be determined).
 
All four mathematics clusters, 4TU.AMI and two NWO Gravitation programmes will organise a parallel session. Further, there will be a parallel session on the History of Mathematics devoted to playing chess, a plenary session by AI & Mathematics and the PWN Committee Innovation, a session by EWM-NL, the Prizes Ceremony, the Pythagoras Prize session, the general annual KWG-meeting, and more.
 
 
 
 
CALL OUTREACHMIDDELEN SECTORPLAN BETA & TECHNIEK (English text below)
Voor diegenen die dit gemist hebben en op de valreep toch nog een aanvraag willen indienen: de bètadecanen van de Nederlandse universiteiten hebben gezamenlijk geld beschikbaar gesteld voor landelijke outreach- en voorlichtingsprojecten in het kader van het Sectorplan Bèta & Techniek. Het totaalbedrag van de beschikbare subsidie is €700.000,- per jaar.
 
Wie kunnen een aanvraag indienen? Projecten op het gebied van natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica of domeinoverstijgend (STEM) kunnen een aanvraag indienen. Het is hierbij belangrijk dat het project aan tenminste één Nederlandse universiteit verbonden is. De aanvraag kan worden gedaan voor één, twee of drie kalenderjaren. De maximale bijdrage aan een project is €40.000,- per jaar. Bij een toekenning voor drie jaar is de maximale bijdrage dus €120.000,-.
 
De aanvraagprocedure voor 2023 is gestart, aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via het aanvraagformulier en dienen uiterlijk 1 mei 2022 ingediend te zijn. Voor een volledige omschrijving van de randvoorwaarden en procedure klik hier.
 
De vicedecanen van de betrokken universiteiten zorgen voor de coördinatie van het proces en een goede afstemming tussen de landelijke activiteiten op het gebied van instroom- en onderwijs bevorderende maatregelen in de natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica. Er is een commissie van experts (inclusief secretaris) aangesteld om de vicedecanen hierbij te ondersteunen.
 
Call outreach projects Sectorplan Beta & Technology
 
For those who missed it and would still like to submit an application at the last minute: the beta deans of the Dutch universities have jointly made funds available for national outreach and information projects in the context of the Science & Technology Sector Plan. The total amount of the available subsidy is €700,000 per year.
 
Who can submit an application? Projects in the field of physics, chemistry, mathematics, computer science or cross-domain (STEM) can submit an application. It is important that the project is linked to at least one Dutch university. The application can be made for one, two or three calendar years. The maximum contribution for a project is €40,000 per year. If the application is for three years, the maximum contribution is €120,000.
 
The application procedure for 2023 has started, applications can only be submitted via the application form and have to be submitted at the latest on 1 May 2022. For a complete description of the conditions and procedure click here.
 
The vice deans involved ensure the coordination of the process and a good alignment of the national activities in the field of intake and education enhancing measures in physics, chemistry, mathematics and computer science. An expert committee (including secretary) has been appointed to support the vice deans in this process.

INFORMATIE SESSIES ERC PROJECTEN MAART 2022 (English text below)
De commissie Onderzoek van Platform Wiskunde Nederland heeft in maart 2022, in nauwe samenwerking met Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/), een aantal online bijeenkomsten organiseren om wiskundigen in Nederland te informeren over de mogelijkheden met betrekking tot Europese projecten in de programma’s van de European Research Council (ERC)). In deze programma’s heeft onderzoek een centrale plaats, en zijn de beschikbaar gestelde fondsen zeer geschikt om promovendi aan te stellen.
 
Op 24 maart in de namiddag is een eerste bijeenkomst gehouden, waarin een overzicht werd gegeven over de mogelijkheden voor wiskundigen binnen het ERC programma en wat er nodig is om een succesvol voorstel voor te bereiden. Op 29 maart, nadat men de informatie op zich heeft kunnen laten inwerken, is er een Q&A sessie  georganiseerd, waarin vragen konden worden gesteld en waarbij succesvolle indieners present waren. In april zullen soortgelijke sessies worden gehouden voor het MSCA programma.
 
Op de pagina https://platformwiskunde.nl/onderzoeksaanvragen/ staan links voor het alsnog bekijken van de sessies op 24 en 29 maart.Hier kunt u ook de informatie downlaoaden die voorafgaand aan de bijeenkomst van 24 maart aan de deelnemers is gemaild.
Information sessions ERC projects March 2022
 
The Research Committee of Platform Mathematics Netherlands has organized, in close collaboration with Yellow Research (https://www.yellowresearch.nl/), a number of online meetings to inform mathematicians in the Netherlands about the possibilities regarding European projects in the programmes of the European Research Council (ERC). In these programmes, research has a central place and the funds made available are very suitable for appointing PhD students.
 
The first meeting is held on March 24, giving an overview of the opportunities for mathematicians within the ERC programme and what is needed to prepare a successful proposal. March 29, after the information has been digested, a Q&A session has been organized during which questions could be asked and successful applicants were present. Similar sessions will be held in April for the MSCA programme.
 
You can still view the sessions of 24 and 29 March using the links on the webpage: https://platformwiskunde.nl/onderzoeksaanvragen. Here you will find also the information whisch is sent to the participants before the meeting on march 24.
2022 UPS GEORGE D. SMITH PRIZE
De faculteit Mathematics and Computer Science van de TU/e heeft de 2022 UPS George D. Smith Prize gekregen voor haar masteropleiding Industrial and Applied Mathematics (IAM). De prestigieuze prijs wordt uitgereikt door INFORMS, de belangrijkste internationale vereniging voor professionals in dit vakgebied, en is een erkenning voor de bijzondere kwaliteit van de master, die studenten opleidt tot experts in de besliskunde.
 
Bij de bekendmaking van de prijs prees INFORMS IAM voor “zijn ongeëvenaarde inspanningen om de volgende generatie van leiders op het gebied van besliskunde op te leiden. Hun niet aflatende werk heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het versterken van de banden tussen de academische wereld en het bedrijfsleven.”
 
De prijs werd maandag 4 april uitgereikt aan professor Maria Vlasiou en IAM-alumna Anke Simons tijdens een ceremonie op de jaarlijkse INFORMS  Business Analytics-conferentie in Houston, Texas.
 
Klik hier voor alle informatie.
 
 
Van links naar rechts: Radhika Kulkarni, President of INFORMS, Ranganath Nuggehalli, Principal Scientist at UPS,  Maria Vlasiou, Anke Simons,, Elena Gerstmann, Executive Director of INFORMS.
VAKANTIECURSUS VOOR LERAREN WISKUNDE 2022
De vakantiecursus voor leraren Wiskunde 2022 zal plaatsvinden in Amsterdam, op het CWI, op 26 en 27 augustus. In Eindhoven zal de cursus plaatsvinden op 2 en 3 september, in het gebouw van het Academisch Genootschap.
Het thema is: “Willekeur en structuur in netwerken’’.  Hoofddocente is Nelly Litvak (Universiteit Twente. Tevens zullen Clara Stegehuis (UT) en  Pim  van der Hoorn (TU/e) een voordracht houden.
 
U kunt zich opgeven middels het aanmeldformulier op www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus/. Hier kunt u ook de flyer downloaden met alle informatie.
Vanzelfsprekend zijn uw collega’s ook van harte welkom, dus attendeer hen vooral ook op deze cursus.
 
 
 
EEN VICI-BEURS VOOR HET VERWERKEN VAN RUIS
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan Prof. dr. ir. Mark Christiaan Veraar een Vici-financiering toegekend voor zijn onderzoek: Wiskundige fundamenten voor vergelijkingen met ruis.
 
Differentiaalvergelijkingen met ruis worden gebruikt voor het wiskundig modelleren van vele toepassingen zoals klimaatmodellen en hersenmodellen. Veel van deze vergelijkingen zijn momenteel analytisch onbegrepen en daardoor niet efficiënt op te lossen. Dit onderzoek levert nieuwe inzichten en methoden op het gebied van oplosbaarheid en lange termijngedrag van deze modellen.
Op deze pagina (https://www.tudelft.nl/2022/ewi/een-vici-beurs-voor-het-verwerken-van-ruis)vindt u alle informatie.
 
 
 
WORD VRIEND VAN VIERKANT
Stichting Vierkant voor Wiskunde heeft als doel jongeren te laten zien hoe leuk en uitdagend wiskunde kan zijn. De doelgroep bestaat uit jongeren van groep 6 PO tot en met de eindexamenklas VO. Vierkant daagt ze op een creatieve manier uit zelf dingen te ontdekken.  Zo oefenen ze  spelenderwijs het logisch en abstract denken.
 
 
Vierkant organiseert elke zomer drie wiskundige zomerkampen voor verschillende leeftijdscategorieën. Ook geeft Vierkant zelf wiskundig materiaal uit, dat gebruikt kan worden als verrijkingsstof op scholen of als een extra uitdaging voor kinderen thuis. Voor basisscholieren zijn er Wisschriften en een zeer leesbaar (werk)boekje Toepassingen van de wiskunde, voor middelbare scholieren Doeboeken, W=kunde+ en eveneens over Toepassingen van de Wiskunde. Meer boekjes zijn in voorbereiding.
 
Om Vierkant te steunen kunt u Vriend van Vierkant worden. Vrienden van Vierkant krijgen nieuwe uitgaven gratis en doen jaarlijks een donatie van minstens € 25  aan Vierkant.

Vriend van Vierkant worden kan via de website https://www.vierkantvoorwiskunde.nl/stichting/vrienden-van-vierkant/.
Of neem contact op via info@vierkantvoorwiskunde.nl
SUCCESFORMULES IN DUITSLAND
Het succesvolle boek ‘’Succesformules’’, gepubliceerd door PWN in 2014 en geschreven door Ionica Smeets en Bennie Mols, heeft nu ook een Duitse versie met veel actuele thema’s. De uitgave was voor de DMV (Deutsche Mathematiker-Vereinigung, het Duitse KWG) reden om de drie uitgevers, Wil Schilders, Matthias Ehrhardt en Michael Günther, uit te roepen tot ‘’Mathematiker der Monate März und April’’. Inmiddels wordt ook een Engelstalige versie voorbereid.
 
Klik hier voor meer info.
 
Platform Wiskunde Nederland, Science Park 123, kamer L013, 1098 XG Amsterdam