STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 14 - 27 februari 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer en jurisprudentie en wetgeving
Duidelijkere regels consumentenkrediet gaan overmatige schuldenlast tegen - tweede lezing
Ministerraad 21 februari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat boek VII over de betalings- en kredietdiensten in het wetboek van economisch recht invoegt. Hij keurt ook een voorontwerp van wet goed dat verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA organiseert. De voorontwerpen werden aan het advies van de Raad van State aangepast.

Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd - tweede lezing

Ministerraad 21 februari 2014
De ministerraad keurt op initiatief van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Alexander De Croo in tweede lezing drie voorontwerpen van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die het pensioen van de zelfstandigen verbeteren: de hervorming van het overlevingspensioen, de inaanmerkingneming van alle gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening en de wijziging van het beginsel eenheid van loopbaan in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. De voorontwerpen zijn aan het advies van de Raad van State aangepast. 

 

 
 
Beroep tegen niet-inoverwegingneming van een asielaanvraag
Ministerraad 21 februari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block een voorontwerp van wet goed dat de beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) voor een asielaanvraag wijzigt.

Voorwaarden voor de toekenning van uitkeringen voor moederschapshulp aan vrouwelijke zelfstandigen
Ministerraad 21 februari 2014
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de toekenning van moederschapshulp voorziet wanneer de moeder recht heeft op moederschapsrust in het stelsel van de zelfstandigen.

Amendement in het kader van het eenheidsstatuut tussen werklieden en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen
Ministerraad 21 februari 2014
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Alexander De Croo een ontwerp van amendement goed op het wetsontwerp tot wijziging van het rustpernsioen en het overlevingspensioen en tot oprichting van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers 
 

Rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken
14 FEBRUARI 2014. - Wet met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken, BS 27/02/2014, bl. 17088

Administratieve rechtscolleges kunnen zelf schadevergoeding toekennen
Een partij die gelijk krijgt van de Raad van State of een ander federaal administratief rechtscollege zal voor de vergoeding van haar schade niet langer naar de gewone rechtbank moeten stappen, maar kan dat bij het administratieve rechtscollege zelf doen.
(gewijzigd artikel 144 Gw, Zesde Staatshervorming)

Rechtsbijstandsverzekering - vrije keuze rechtshulpverlener - uitleg door Nederlandse Hoge Raad
HR 21/02/2014 (n.a.v. prejudiciële vraag HvJ 7 november 2013)
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Naar een vrijheid in keuze van de familienaam?
P. Senaeve, T.Fam. 2014/2, 30
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde 53K3145 - dossierfiche

Kroniek appartementsmede-eigendom 2010-2013
R. Timmermans, RW 2013-2014, nr. 26, 01/03/2014, 1003

Handelsagentuur, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies
D. Mertens, Wetboek Economisch Recht: Wetsontwerp Boek X: Handelsagentuur, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies) ingediend, RW 2013-2014, nr. 26, 01/03/2014, 1002

Nieuw strafuitvoeringsonderzoek onder vuur
R. Boone, Juristenkrant 26/02/2014, nr.284, 1,3

Interview met André Alen, nieuwe voorzitter van het Grondwettelijk Hof
R. Boone, Juristenkrant 26/02/2014, nr.284, 8

Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden
C. Kerrebrouck, S. Demeestere, Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Arrest Grondwettelijk Hof van 7 juli 2011 dwingt wetgever tot harmonisatie, NJW nr. 297, 26/02/2014, 146

De bestuurlijke lus
F. Eggermont,  RW 2013-2014, nr. 25, 22 februari 2014, 962

De preliminaire zitting in de assisenprocedure
  S. Van Overbeke, RW 2013-2014, nr. 25, 22 februari 2014, 963

Er is leven na de dood. Persoonlijkheidsrechten na overlijden
F. Swennen, TPR 2013/3, 1489

Gids voor de magistraten
B. Nelissen, De Belgische gids voor de magistraten: slag in het water, voorlopige moraal of dubbele binding?, TPR 2013/3, 1555

Tucht magistraten
J. De Codt, La réforme de la discipline judiciaire: jamais deux sans trois, JT n° 6551, 15/02/2014, 101
15 JULI 2013. - Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, BS 25/07/2013, bl. 46890

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
D. Clesse, Aperçu de la nouvelle loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, VAV 2014/1, 3

Godsdienstvrijheid – hoofddoek
M. El Berhoumi, Commentaar bij RvS N°223.042, 27/03/2013, AP 4/2013, 383

De lokalisatie van opsporing in een virtuele omgeving
Wie zoekt waar in cyberspace?
C. Conings, NC 2014/1, 1

Fiscale visitatie
Speciaal nummer doctrine en rechtspraak inzake fiscale visitatie, TFR, N° 453-454, januari 2014
H. Dubois, De belastingcontrole, een geweldloze confrontatie
J. Bonné, W. Vetters, Visite, visite, een huis vol visite…
S. De Raedt, De draagwijdte van het recht op privacy en het fiscaal visitatierecht – Het belang van het arrest Bernh Larsen
V. Dauginet, V. Vercauteren, ‘Fiscale huiszoekingen’
J. Bossuyt, Rechtbank durft zich niet uitspreken over interpretatie fiscaal visitatierecht, noot onder Rb. Gent 11 juni 2013
Antwerpen 4 december 2012

Fiscus heeft actief zoekrecht bij visitatie, vindt Rb. Antwerpen
J. Bonné, W. Vetters, Fisc.Act. nr. 5, week 6-12 februari 2014, 4
(Rb. Antwerpen 20 december 2013)

De nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 – Deel 2
O. Wouters, A. Crauwels, Nieuwsbrief Ontslag nr. 2, 2014, 1

Advocaat – beroepsgeheim – art. 458bis Sw
L.-L. Christians, Le secret, l’avocat et le prêtre face au nouvel article 458bis du Code pénal, noot onder GwH 26/09/2013, JTN° 6552, 22/02/2014, 136

Rechtspositie gedetineerden
T. Daems, V. Eechaudt, E. Maes, T. Vander Beken, De basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden: een status quaestionis, T.Strafr. 2014/1, 2

Strafrechtelijk vooronderzoek
F. Schuermans, De zoektocht naar of de jacht op de herkomst van de politionele informatie als start van een strafrechtelijk vooronderzoek, .Strafr. 2014/1, 47

Nieuwe Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek

Op 26 september 2013 werd de Leerstoel Ahlec (Antwerp Health Law and Ethics Chair) boven de doopvont gehouden.
T. Vansweevelt, Redactioneel, T.Gez. 2013-2014/3, 138
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/leerstoelen-en-fonds/ahlec/

Belgisch aansprakelijkheidsrecht – DES-slachtoffers
D. Verhoeven, De DES-slachtoffers en het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Een confrontatie met verjaring, het foutbegrip, onzekere toekomstige schade en alternatieve causaliteit, T.Gez. 2013-2014/3, 140 (noot bij Rb. Brussel  22e kamer, 05/10/2010, AR 2008/7891/A en Rb. Brussel 22e kamer, AR 2008/7893/A)

Grond- en Pandendecreet
P.-J. Defoort, Rechtsgevolgen van de vernietiging van de sociale last door het Grondwettelijk Hof, Tros 2013, nr. 72, okt-nov-dec 2013, 173
GwH 145/2013, 7 november 2013

Btw-verplichtingen: tabula rasa voor de advocaten?
C. De Bock, E. Boumans, De Venn. 2014/2, 4

Btw voor advocaten – gevolgen rechtsbijstandsverzekering
Nieuwsbrief Auto , februari 2014, 1

De nieuwe wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties
K. Rasschaert, De Venn. 2014/2, 6

Elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven wordt ingevoerd vanaf 1 april
K. Van Herpe, Sociale Wegwijzer, februari 2014, 4

Hoeveel mag een gepensioneerde nog bijverdienen als zelfstandige en wat is het effect op de sociale bijdragen?

M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer, februari 2014, 6

Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: Sneller en beter?
A. Carette, P. De Smedt, TMR 2013/6, 576

EOT – rechtspraakkroniek
F. Buyssens, J.-E. Beernaert, Le divorce par consentement mutuel. Chronique de jurisprudence (2001-2012), Act.dr.fam. 2014/1-2, 2

Het aansprakelijkheidsrecht bekeken vanuit de invalshoek van de economische magistratuur
Speciaal nummer TBH 2013/10 in het kader van het TBH Congres van 4 december 2013

De minderjarige consument
A. Nottet, Le consommateur mineur, TBBR 2014/2, 39

Schijnhuwelijk
A. Van Thienen, Procedurele aspecten van de aangifte, het uitstel en de weigering tot voltrekking van het (schijn)huwelijk, noot onder Rb Brussel 30/03/2012, TBBR 2014/2, 60

Mandaat in vennootschap: wanneer onderworpen aan sociaal statuut?
Fiscoloog, nr. 1375, 26/02/2014, 1
Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3359

Centraal aanspreekpunt bankgegevens bij NBB: tweede uitvoeringsbesluit
F. Smet, Fiscoloog, nr. 1375, 26/02/2014, 5

BOEKEN

Bewijsrecht
Permanente Vorming balie Kortrijk
Larcier 2014, 262 p.

Het personen – en familierecht

F. Swennen, 3e, geheel herziene uitgave, Intersentia2014, 572 p.

Krachtlijnen van het fiscaal strafrecht en fiscaal strafprocesrecht
met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven

F. Desterbeck, Larcier 2013, 82 p.

Vennootschapskapitaal en schuldeisers
Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming
D. Bruloot, Intersentia 2014, 824 p.

Onroerende vermogensplanning via een vastgoedbevak

K. Coppens, Advocatenpraktijk, Fiscaal Recht nr. 15, 190 p.

Medisch begeleide voortplanting in juridisch en ethisch perspectief
S. Tack, G. Verschelden (eds.), Intersentia 2014, 229 p.

Internationaal strafrecht
D. Bernard, D. Scalia (eds.), Vingt ans de justice internationale pénale, la Charte 2014, 262 p.

RECHTSPRAAK

Overzicht van rechtspraak vervoersrecht (1976-2012)
A. Poelmans (red.), TPR 2013/3, 1607

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2014/7
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

CBR - Postuniversitaire cyclus Willy Delva academiejaar 2013-2014
Informatie

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen
Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

De Juristenclub
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

STUDIEDAGEN

Arbeidsongevallen in de onderneming – strafrechtelijke aansprakelijkheid
M& D, Seminars, Kontich 11 maart 2014, ‘Arbeidsongevallen in de onderneming. Hoe omgaan met het risico op burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid na een ernstig arbeidsongeval?’.
Programma

Commerciële contracten en precontractuele informatie
CBR, Antwerpen 11 maart 2013
Programma

Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract
Op woensdagnamiddag 12 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Successieplanning met behoud van het bestaand levensverzekeringscontract’
Programma

Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules
Op donderdagnamiddag 13 maart herhaalt M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Arbeidsovereenkomsten: nuttige clausules. Wat aanpassen na de invoering van het eenheidsstatuut?’
Programma

Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed
Op donderdagnamiddag 13 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Het Vlaams decreet betreffende het onroerend erfgoed (12 juli 2013): wat voor nieuws onder de zon?
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 18 maart 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

Fiscale/estate planning bij immigratie naar België van een werknemer/zelfstandige/bedrijfsleider
Op woensdagnamiddag 19 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Een adequate fiscale/estate planning bij immigratie naar België van een werknemer/zelfstandige/bedrijfsleider’.
Programma

Respectvol procederen
Op woensdagavond 19 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de Juristenavond ‘Respectvol procederen’.
Programma

Het bewijs in het burgerlijke proces
CBR Antwerpen 20 maart 2014
Programma

De factuur in de commerciële rechtspraktijk
Op donderdagnamiddag 20 maart 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘De factuur in de commerciële rechtspraktijk. Met aandacht voor de Wet van 24 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft’.
Programma

Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht
Op vrijdag 21 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Fiscale procedure en Fiscaal straf- en strafprocesrecht. 4 actuele items: van onderzoek tot minnelijke schikking’
Programma

Successieplanning: actuele tendensen
Antwerpen 24 maart en Gent 26 maart 2014
Programma

Topics Wetboek Economisch Recht
Op dinsdagnamiddag 25 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Topics Wetboek Economisch Recht: marktpraktijken & consumentenbescherming, rechtshandhaving en class actions’
Programma

Nieuwe Justitie
Gandaius, woensdag 26 maart - UGent
Programma

Vermogensplanning met effect na overlijden
Op donderdag 27 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de themadag
‘Vermogensplanning met effect na overlijden (erfrecht en testament)’.
Programma

De nieuwe Brussel I-Verordening
Op vrijdagnamiddag 28 maart 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘De nieuwe Brussel I-Verordening (nr. 1215/2012) betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken’.
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op dinsdag 1 april 2014 organiseert M&D seminars in Gent de studiedag ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’.
Programma

Fictiebepalingen in het successierecht
Op dinsdagavond 1 april 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de Juristenavond ‘Fictiebepalingen in het successierecht: actualia’.
Programma

Nieuwe Justitie
dinsdag 1 april - KU Leuven
Programma

Nieuwe Justitie
CBR, UA Stadscampus 3 april 2014
Programma

Onbekwaamheidsstatuten
De Juristenclub, Brugge 4 april 2014
UPV - VUB West-Vlaanderen – Conferentie van de Jonge Balie Brugge
29ste Cyclus Permanente Vorming 2013-2014

Het 18de congres van de “International Association of Democratic Lawyers"
VUB Brussel, 15 - 19 april 2014
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2014
Antwerpen 24 april 2014
Programma

Postuniversitaire Cyclus Notariaat: Sessie 'Rechtspersoon'
Leuven / Kortrijk - maandag 5 mei 2014
Programma

Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen
Op woensdag 7 mei 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘Praktijkdag voor vereffenaars van vennootschappen’.
Programma

Zakelijke zekerheden en verbintenisrechtelijke alternatieven
Brussel 9 mei 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
Jura Gebruikersopleiding - 22/05/2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Kluwer Mechelen - NL

Handelshuur
Op donderdagnamiddag 19 juni 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘Handelshuur: twee actuele topics. Duur, opzegging en hernieuwingsaanvraag. Huuroverdracht, onderhuur en vervreemding van het gehuurde goed’
Programma