STUDIEDIENST BIBLIOTHEEK ORDE VAN ADVOCATEN TE ANTWERPEN
Nieuwsbrief Advocatuur 19 september - 2 oktober 2014

Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer, jurisprudentie en wetgeving
Recht en Geluk
VJV Colloquium

KU Leuven Campus Brussel
7 november 2014
Programma + inschrijving 
Codex deontologie
Orde van Vlaamse Balies
Codex deontologie voor advocaten, BS 30/09/2014, bl. 77350
Inwerking 1 januari 2015
 
Nieuwe circulaire rolrecht familierechtbank
Circulaire nr. 13/2014 dd. 29.08.2014
Onderhavige circulaire vervangt
circulaire nr. 11/2014 van 29 augustus 2014, voor wat betreft het rolrecht van toepassing in het kader van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank

Organisatie en rechtspleging sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
4 APRIL 2014. - Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 01/10/2014, bl. 77620

ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN


Rechtsplegingsvergoeding – fiscale procedure
- J. Soetaert, De zoveelste financiële kater van een fiscale procedure?
FiscalNet Wekelijkse analyses van 20/09/2014 – 4
- O. Robijns, Einde van de rechtsplegingsvergoedingen in fiscale procedures: welk recht op toegang tot de rechter?, FiscalNet, Wekelijkse analyses van 27/09/2014 – 4
Bespreking 25 APRIL 2014. - Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (1), BS 19/08/2014 (art. 17)
Verdere info website bib balie Antwerpen

Uitlegging, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken
C. Van Severen, De rechterlijke dienst na verkoop: uitlegging, verbetering en aanvulling van rechterlijke uitspraken. Commentaar bij de wet van 24 oktober 2013, RW 27 september 2014, nr. 4, 123

Sterfhuisclausule
B. Indekeu, Luidt Gents arrest een revival van de sterfhuisclausule in?, Kanttekeningen, RW 27 september 2014, nr. 4, 156

Salduz
B. De Smet, Verdere stappen op het Salduz-pad: de wet van 25 april 2014 en richtlijn 2013/48/EU van 22 oktober 2013, RW 27 september 2014, nr. 4, 158

Kredietverlening aan KMO’s: Nieuw wettelijk kader
Y. Van Wassenhove, NJW nr. 307, 24/09/2014, 626
21 DECEMBER 2013. - Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen, BS 31/12/2013, bl. 104012

België dubbel veroordeeld voor uitlevering Trabelsi
T. Decaigny, P. De Hert, Juristenkrant nr.294, 24/09/2014, 1 en 5
EHRM (Grote kamer) 9 juli 2013, Vinter e.a./V.K.
EHRM 4 september 2014, Trabelsi/België

Cassatie beperkt mogelijkheden tot taalwijziging tijdens gerechtelijk onderzoek in BHV
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr.294, 24/09/2014, 2
Bespreking Cass. 17 juni 2014; Cass. 19 augustus 2014; Cass. 2 september 2014

Hof van Justitie rekt parodiebegrip op
D. Voorhoof, Juristenkrant nr.294, 24/09/2014, 3
HvJ 3 september 2014, C-201/13

Grondwettelijk Hof verlegt start vervaltermijn om erkenning te betwisten
E. De Bock,  Juristenkrant nr. 294, 24/09/2014, 4
GwH arrest nr. 118/2014, 17 juli 2014

(Verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken)
A.Nuyts, Les arrêts Lippens et ProRail: retour sur l’exclusivité de la réglementation européenne de collecte des preuves, JT N° 6573, 20/09/2014,  557
Noot bij HvJ 21 februari 2013, JT N° 6573, 20/09/2014, 564 (ProRail) en HvJ 6 september 2012, JT N° 6573, 20/09/2014, 568 (Lippens)
Cass. (1e k.) 25 april 2014, JT N° 6573, 20/09/2014, 571

Waardering vruchtgebruik in geval van omzetting vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en langstlevende wettelijk samenwonende
D. Sterckx, La valorisation légale de l’usufruit viager, JT N° 6573, , 20/09/2014, 561

Nieuwe wetgeving psychosociale risico’s
I. Verhelst, Nieuwe wetgeving betreffende psychosociale risico’s op het werk: interne en externe actiemiddelen, OR 2014/7, 190
I. Plets, Psychosociale risico’s: nieuwe preventieverplichtingen voor de werkgever, OR 2014/7, 207

Alarmbelprocedure bij discontinuïteit: ook voor VZW’s met commissaris
KvT, Balans nr. 724, 15/09/2014, 1
Artt. 104-106 25 APRIL 2014. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14/05/2014, bl. 39045

Terugbetaling van kosten van technisch raadsman – balans
(Tien jaar na het princiepsarrest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004)
G. Van Dessel, Verzekeringsnieuws nr. 33, 22-26 september 2014, 1

De (on)zin van de opvoedingsbelofte
C. Declerck, T.Fam. 2014/7, 158

Vereffening-verdeling – vergoedingsrekeningen
J. Du Mongh, Vergoedingsrekeningen behoren tot de essentie van een gemeenschapsstelsel, noot onder Brussel 8 oktober 2013, T.Fam. 2014/7, 162

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting – onderhoudsuitkering
K. De Vos, De invloed van de zware fout van de onderhoudsgerechtigde na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting, noot onder Brussel 26 november 2013, T.Fam. 2014/7,170

Nieuwe verzekeringswet –  betere bescherming consument
C. Verdure, Le contrat d’assurance terrestre à l’aune de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, T. Verz. 2014/3, 260
4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen, BS 30/04/2014, bl. 35487

Nieuwe wet inzake volmacht sinds 1 juni 2014
Tips & Advies – belastingtips voor vrije beroepen, nr. 2, 17 september 2014, 8
De nieuwe wet voorziet dat de volmacht geldig blijft bij onbekwaamheid van de volmachtgever, wat voordien niet het geval was bij een gewone volmacht.
17 MAART 2013. - Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, BS 14/01/2013, bl. 38132
Inwerking 1 juni 2014

Nieuwe familierechtbank
A.-.C. van Gysel, V. Wyart, Le nouveau tribunal de la famille et les procédures notariales, RNB, sep 2014, 646

Bemiddeling – arbitrage
Les Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, Speciaal nummer Jurim Pratique 1/2014

Transpiratie versus inspiratie
J. Tuerlincks, Trends, 25 september 2014, 135
Kritisch commentaar inzake regelgeving roerende voorheffing inkomsten uit auteursrechten

Aangifte buitenlandse woning volgens huurwaarde schendt Europese regels
A. Missal, Fisc.Act. nr. 31, week 18-24 sep 2014, 1
HvJ (7e k.) nr. C-489/13, 11 september 2014 (Verest, Gerards / Belgische Staat)

BTW en advocaten: fiscus geeft verdere verduidelijkingen
S. De Maeijer, S. Vastmans, Fisc.Act. nr. 31, week 18-24 sep 2014, 4

Bankgeheim – centraal aanspreekpunt – circulaire
F. Smet, Fiscus publiceert circulaire inzake ‘centraal aanspreekpunt’, Fiscoloog nr. 1399, 24/09/2014, 10

Grote Kamer EHRM velt arrest over boerkaverbod
S. Quald Chaib, TvMR 2014/3, 15
Bespreking EHRM 1 juli 2014, CASE OF S.A.S. v. FRANCE

Insolventierecht
D. Pasteger, Le point sur la libération des proches du débiteur failli ou sursitaire: en attendant Godot, TBH 2014/7, 647

Gezinshereniging
S. Dawoud, Gezinshereniging in België: kan men het bos nog door de bomen zien?, T.Vreemd. 2014/3, 329

Consumentenkrediet – onroerende goederen
P. Heymans, Directive européenne sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, T.App. 2014/3, 8
Richtlijn 2014/17/ЕU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen

Appartementsrecht
R. Timmermans, Splitsing van oude woongebouwen in appartementen: prudentie gevraagd van de notaris, de vastgoedmakelaar, de woningeigenaar, de huurder en de koper, T.App. 2014/3, 21

De bezettingsvergoeding na het einde van de huur
M. Dambre, Huur 2014/3, 103

Onroerende verhuur en de btw-eenheid
A. Kiekens, Huur 2014/3, 107

Nieuwe bankenwet
J. Cattaruzza, La nouvelle loi bancaire: les lignes de force, JT N° 6574, 27/09/2014, 581

Vennootschappen – contracten
M. Dupont, Les clauses “sous réserve de l’approbation du conseil d’administration’, JT N° 6574, 27/09/2014, 587

RECHTSPRAAK
 
Rechtspraak advocaat
Toegang tot het beroep – juridische bijstand – tucht – aansprakelijkheid - erelonen
JLMB 2014/29

Advocaat ereloon
Vred. Veurne-Nieuwpoort, afd. Veurne, 3 december 2013, TGR 2014/3, 178
Overeenkomsten – advocaat – ereloon – partijbeslissing – bewijslast – rechterlijke toetsing

Advocaat – ereloon
Vred. Gent 4e kanton, 11 december 2012, TGR 2014/3, 184, noot
Advocaat – mandaat – ereloon – rechtsbijstandsverzekering

Advocaat – ereloon
Vred. Veurne-Nieuwpoort, afd. Veurne, 11 juni 2009, TGR 2014/3, 185, noot

Advocaat – mandaat ad litem
Cass. 25/02/2013 (met noot), RW nr. 4, 27/09/2014, 140
Mandaat ad litem – keuze van woonplaats - beëindiging van mandaat – gevolg voor keuze van woonplaats

Rechtspraak insolventierecht
TBH 2014/7, p. 675-708

Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2014/30

ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

Naast opleidingen voor magistraten en leden van rechterlijke orde ook vermelding van externe opleidingen

CBR opleidingen
www.uantwerpen.be/cbr

CBR "Bemiddeling" academiejaar 2014-2015
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
30ste Cyclus Permanente Vorming 2014 – 2015
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://professioneel.intersentia.be/Content.aspx?PageId=31&ParentId=30

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html
 
Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

STUDIEDAGEN
 
Overheidsopdrachten
Op vrijdag 3 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten: 6 hot topics’.
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen
M & D Seminars(Gent) (2 studiedagen) – 3 oktober 2014
Programma

Jura Gebruikersopleiding
7 oktober 2014 - van 18.30 tot 20.30 uur - Holiday Inn Gent Expo – NL
Programma

Actualia internationaal en Europees beslagrecht
Op dinsdagnamiddag 7 oktober organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Actualia internationaal en Europees beslagrecht’.
Programma

Beleggingsverzekeringen
Op dinsdag 7 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studiedag ‘Beleggingsverzekeringen: een grondige analyse'.
Programma

De fiscale regularisatie /restitutie anno 2014
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studienamiddag) -7 oktober 2014
Programma

Het nieuwe Wetboek van economisch recht
Op donderdag 9 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de studiedag (twee aparte sessies) ‘Het nieuwe Wetboek van economisch recht: 5 praktijkgerichte items nader bekeken’.
Programma

De oplevering van flatgebouwen
Een juridische analyse, aangevuld met praktische tips en goed hanteerbare modellen aan de hand van 10 aandachtspunten
(Gent) (Studienamiddag) – 10 oktober 2014
Programma

Actualia familierecht
De familie- en jeugdrechtbank – het nieuwe naamrecht – de beschermde meerderjarigen – de nieuwe rechtspositie van de meemoeder
KULeuven, Hasselt 10 oktober 2014
Programma

Actualia algemeen huurrecht en woninghuurrecht
CBR, Antwerpen 14 oktober 2014 en Gent 16 oktober 2014
Programma

Vastgoed Due Diligence: juridische aandachtspunten en gevolgen

Lexalert online-seminarie, 14 oktober 2014
Programma

Zelfstandige samenwerkingsvormen
Op dinsdagnamiddag 14 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag  ‘Zelfstandige samenwerkingsvormen: een analyse van de risico’s en aanbevelingen inzake contractuele bepalingen
Programma

Dading
Op dinsdag 14 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘De dading in de dagelijkse rechtspraktijk’.
Programma

Invloed van het EU-recht op het Belgische bestuursrecht
Enkele concrete voorbeelden
Studipolis, Brussel 14 oktober 2014
Programma

Vennootschapsorganen: preventie en gevolgen van mogelijke conflictsituaties
(Sint-Niklaas) (Themadag) – 15 oktober 2014
Programma

Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en testamenten. Selectie van recente rechtspraak’.
Programma

Consumentenkrediet: wijzigingen m.b.t. promotie, verkoop, toekenning en controle
Lexalert online-seminarie, 16 oktober 2014
Programma

Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening
Op donderdagnamiddag 16 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Gent de studienamiddag ‘Zonevreemde constructies in de ruimtelijke ordening. Oude en nieuwe regels in de praktijk’.
Programma

Quality in legal tranlation
Op 16 -17 oktober heeft de final conference van het Europese project Qualetra (Quality in legal translation) plaats in Antwerpen, KU Leuven- campus Antwerpen, St Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
THE QUALETRA CONSORTIUM
Programma

Actualia familierecht
KULeuven, Kortrijk, 17 oktober 2014
Programma

Erfpacht en opstal: de nieuwe wetgeving juridisch en fiscaal doorgelicht
Studipolis,vrijdag 17 oktober 2014 , Zwijnaarde
Programma

Vennootschapsbelasting: de laatste ontwikkelingen
M & D Seminars, (Gent) (Studienamiddag)  - 17 oktober 2014
Programma

IBA Annual Conference in Tokyo
International Bar Association, 19-24 oktober 2014
Programma

Algemene voorwaarden: afdwingbaar en up-to-date?
Lexalert online-seminarie? 21 oktober 2014
Programma

Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen
Juridische en fiscale aandachtspunten
M & D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) – 21 oktober 2014
Programma

BTW op erelonen voor advocaten
Op dinsdagnamiddag 21 oktober 2014 organiseert M&D Seminars in Leuven de studienamiddag ‘BTW op erelonen voor advocaten. Een stand van zaken na de Beslissing nr. E.T.126.564 van 18 juli 2014’
Programma

Knelpunten vennootschapsrecht 2014
Larcier opleiding, Affligem 21 oktober 2014
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop - Praktijkgerichte opleiding rond plannen en vergunningen (2 namiddagen)
Studipolis, woensdag 22 oktober – woensdag 5 november 2014, Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen (gewestplan -BPA - structuurplan - RUP - verordening)
Studipolis, woensdag 22 oktober 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Op woensdagnamiddag 22 oktober 2014 (Gent) of dinsdagnamiddag 25 november 2014 (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
Programma

Wetboek Economisch recht
Intersentia - KU Leuven 23 oktober 2014
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
Op donderdagnamiddag 23 oktober (Gent) of donderdagnamiddag 20 november (Antwerpen) organiseert M&D Seminars de jaarlijkse studienamiddag ‘Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak’.
Lees het volledige programma (Gent) | Lees het volledige programma (Kontich)

Echtelijke moeilijkheden: 4 actuele topics
M & D Seminars (Sint-Niklaas) (Studiedag) – 4 november 2014
Programma

Probleemoplossend werken binnen en buiten de rechtbank
Larcier opleiding, Studieavond  Assisenzaal Gerechtsgebouw Gent - 4 november 2014 (18u15-21u)
Programma.

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen ( verkavelingen - stedenbouwkundige vergunningen - planologische attesten)
Studipolis, woensdag 5 november 2014 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
Op donderdagnamiddag 6 november 2014 herhaalt M&D Seminars in Antwerpen de studienamiddag ‘Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten’.
Programma

Grensoverschrijdende tewerkstelling
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Themadag) – 6 november 2014
Programma

De project-m.e.r.-screeningsnota – Praktijkopleiding
Studipolis, vrijdag 7 november 2014 , Sint-Niklaas
Programma

Vennootschapsbelasting doorgelicht
Een praktijkgerichte voorstelling van 10 referentiekaders
M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 7 november 2014
Programma

Actualia Fiscaal Recht
Larcier opleiding, 13 november 2014 (Oostkamp)  of 27 november 2014 (Brasschaat) 18u30 -21u 
Programma

Contracten: de redactie van de vaste standaardbepalingen
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 19 november 2014
Programma

(Straf)recht in eigen handen?
Studieavond UA – Rechtshandhaving UAntwerpen – Intersentia, 13 november 2014
Programma

De invloed van het Europees beleid op de internationale handel en het transportrecht
Larcier opleiding, colloquium – lancering nieuw tijdschrift: Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht (IHT), De Ark Antwerpen 20 november 2014
Programma

Loonbeslag - Loonoverdracht
Studipolis, donderdag 20 november 2014 , Kessel-Lo (Leuven)
Programma

Faillissementsrecht. Een overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 20 november 2014
Programma
 
Bank en zekerheden
Op vrijdag 21 november 2014 organiseert M&D Seminars de studiedag ‘Bank en zekerheden:4 actuele items’.
Programma

Fiscale eindejaarsoptimalisatie voor vennootschappen. Een analyse voor en door practici! M & D Seminars (Gent) (Studienamiddag) – 21 november 2014
Programma

Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw
Op dinsdag 25 november 2014 organiseert M&D Seminars in Sint-Niklaas de studiedag ‘Tijdelijke handelsvennootschappen in de bouw’.
Programma

Colloquium Religieus Onroerend Erfgoed
Larcier opleiding,  25 november 2014  (12u15-17u)   KU Leuven
Programma

Nieuwe gereglementeerde vastgoedvennootschappen met fiscaal gunststatuut
M & D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) – 25 november 2014
Programma

Woninghuur: 10 redenen waarom de huurder weigert te betalen
M & D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) – 26 november 2014
Programma

Vrij beroep onderworpen aan Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming – gevolgen voor uw praktijk?
Lexalert online seminarie op donderdag 27 november 2014 van 12u tot 14u
 Prof. Dr. Reinhard STEENNOT (UGent)
Programma

Juridisch seminar ONDERNEMINGEN : SOCIAALRECHTELIJKE ACTUALIA 2014
Larcier, Affligem – De Montil – Dinsdag 2 december 2014: 13u00-18u00
Programma

Vastgoedrecht en de Kerk
Studiedag donderdag 4 december 2014, Norbertijnenabdij Grimbergen
Programma

Juridisch seminar voor ondernemingen:  Knelpunten ONDERNEMINGSFISCALITEIT 2014
Larcier opleiding, Affligem, dinsdag 9 december 2014 -  13u00  – 18u00
Programma

Actualia overheidsopdrachten
M & D Seminars(Gent) (Studiedag) – 12 december 2014
Programma


Hoe de overdracht van roerende en onroerende goederen optimaliseren anno 2015? (bij leven én na overlijden)
M & D Seminars(Sint-Niklaas) (Studiedag)  - 16 december 2014
Programma


Erfpacht en opstal: een civiel- en fiscaalrechtelijke stand van zaken
Een analyse na de nieuwe Opstalwet van 25 april 2014
M & D Seminars(Gent) (Studienamiddag) – 18 december 2014
Programma

Loonbeslag – Loonoverdracht
Studipolis, dinsdag 24 februari 2015 , Gent
Programma