Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
20 JANUARI 2017 - 16 FEBRUARI 2017
 

ACTUEEL

De barometer van de cumul van mandaten, ambten en beroepen
Met zoekfunctie
https://www.cumuleo.be/nl/

 Grondwettelijk Hof vernietigt hervorming ‘rolrechten’
GwH  09/02/2017, nr. 13/2017
Wettelijke interestvoet 2017: 2 %
Algemene administratie van de Thesaurie. - Mededeling over de wettelijke interestvoet, BS 27/01/2017, bl. 13842


Interestvoet betalingsachterstand bij handelstransacties eerste semester 2017: 8 %

27 JANUARI 2017. - Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 30/01/2017, bl. 14695Circulaire fiscale co-ouderschapsregeling
Circulaire 2017/C/2 betreffende de fiscale co-ouderschapsregeling van 20.01.2017
Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die de W 03.08.2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap (BS 11.08.2016, 2de editie) heeft aangebracht in art. 132bis, WIB 92

Het wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk aangenomen in de commissie op 1 februari
Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk - 54K2247
Aangenomen commissie 02/02/2017
Vraag om advies RvS 13/02/2017   

Analyse passagiersgegevens – ‘PNR’-wet (‘Passenger Name Record’)
Verplichting van vervoersmaatschappijen en reisoperatoren om gegevens van hun passagiers door te sturen naar een centrale gegevensbank
25 DECEMBER 2016. - Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens, BS 25/01/2017,  bl. 12905


Ministerraad

Verwerking van persoonsgegevens door de politiediensten

Ministerraad 10 februari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer een voorontwerp van wet goed dat in de Privacywet expliciet verduidelijkt dat de politiediensten niet onderhevig zijn aan het bekomen van een machtiging van het sectoraal comité voor de federale overheid.

Coördinatie van het deskundigenonderzoek en versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid
Ministerraad 2 februari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed in verband met de coördinatie van het deskundig onderzoek en de versnelling van de procedure bij bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.

Bepalingen voor geldboete op het niet gebruiken van een geregistreerd kassasysteem en het niet uitreiken van een kasticket in de horeca
Ministerraad  27 januari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de btw op kasticketten in de horecasector.

Wijzigingen aan boek I van het Strafwetboek
Ministerraad 20 januari 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed om boek I van het Strafwetboek te wijzigen

 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

De wijziging van art. 1017, eerste lid Ger.W.: zotte kosten?
D. Scheers en P. Thiriar, RW 2016-2017, nr. 25, 18/02/2017, 962

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door autonome motorrijtuigen
J. Tanghe en J. De Bruyne, , RW 2016-2017, nr. 25, 18/02/2017, 963

De familie- en jeugdrechtbank
N. Jadoul, Wees gezeten, , T.Fam. 2017/1, 2

Overzicht van rechtspraak (2008-2016) – De feitelijke samenwoning
J. Lambrechts, A. Marissens, T.Fam. 2017/1, 4

Nietigverklaring schijnhuwelijk na echtscheiding
Erik DE BOCK, NjW 2017, afl. 356, 15/02/2017, 90-98

Familiaal vermogensrecht – omzetting vruchtgebruik
C. Jaumain, De omzetting van het vruchtgebruik na de wet van 19 juni 2016, T.Not. 2017/1, 3

Familiaal vermogensrecht - gerechtelijke vereffening en verdeling
C. Engels, G. de Leval, T.Not. 2017/1, , 17

Optreden van inwoners namens de gemeente
A. Coolsaet, Het optreden van inwoners namens de gemeente of de provincie bij stilzitten van het bestuur: zegen of kwelling?, TBP 2017/1, 4

Het referendum in Nederland
A. Nieuwenhuis, TBP2017/1, 19

Informaticacontracten in het faillissementsrecht
M. Truyens, S. Aerts, Computerrecht 2017/1, 12


Aftrekbare kosten – onderhoudsgelden
JVD, Wat als niet de kinderen, maar de ouders beurtelings verhuizen?, Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 1
(Rb. Antwerpen 30/01/2017)

Griffierechten
JVD, Hervorming rolrechten: terug naar af maar voorlopig ‘status quo’, Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 2
GwH  09/02/2017, nr. 13/2017

Beroepskosten
S. Van Crombrugge, Niet-aftrekbaarheid van kartelboeten: ook bij doorrekening, Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 3
(Antwerpen 10/01/2017)

‘Online kansspelen’: verplicht uitgekeerde winsten niet belast
I. Massin, Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 6
Circulaire AAFisc Nr. 32/2016 (nr. E.T.130.082) dd. 30.11.2016

Voordelen van alle aard
CB, Gebouw van rechtspersonen: hogere raming voordeel opnieuw veroordeeld , Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 8
(Antwerpen 24/01/2017)

Regularisatie
JVD, ‘Vlaamse’ regularisatie erf- en registratiebelasting goedgekeurd, Fiscoloog nr. 1509, 15/02/2017, 10

Alle ouders zijn gelijk, ook moeders
I. Boone,  RW 2016-2017, nr. 24, 11/02/2017, 922

Deus ex machina: de erosie van het kerkelijk patrimonium - Over het eigendomsrecht van de Belgische kerken
L. Vandenameele,  RW 2016-2017, nr. 24, 11/02/2017, 923

Nullum Crimen 2017/1
Het voorstel van voorontwerp van nieuw Boek I Strafwetboek. Na 150 jaar eindelijk tijd om ‘de sprong’ te wagen
De strijd tegen het terrorisme: een overzicht van de recente wetgevende ingrepen in het straf(proces) recht
“Komt een terrorist met zijn advocaat bij de dokter …” Mogen of moeten beroepsgeheimhouders spreken?
Inhoudstafel

Terrorisme – Europese maatregelen
E. Delhaise, C. fievet, Frontières intelligentes et nouvelles incriminations pénales: l’Union européenne face à la problématique des ‘Foreign terrorist fighters’, JT N° 6676, 11/02/2017, 113

Verdachte moet beroep krijgen tegen inzageweigering bij opsporingsonderzoek
F. Schuermans, Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 1, 3

Nieuw decreet stroomlijnt werking Vlaamse bestuursrechtcolleges

A. Keereman/KLuP, , Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 4
9 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft, BS 24/01/2017, bl. 12794

Heffing op krotwoningen grotendeels naar gemeenten overgeheveld

T. Vandromme, Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 5
14 OKTOBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 13/12/2016, bl. 84892
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/12/2016, bl. 92086

Opletten met vermelding van ondernemingsregister in dagvaarding

E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 6
GwH nr. 160/2016, 14 december 2016

HRJ kritisch voor afzwaairegeling korpschefs uit potpourri V

B. Nelissen, Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 7
Ambtshalve advies over de bepalingen van het wetsontwerp Potpourri V met betrekking tot het lot van de korpschefs na het einde van hun mandaat

Geplande inperking van recht op verzet in burgerlijke zaken, the science of stupid
P. Thiriar, Juristenkrant nr. 343, 08/02/2017, 10
Bespreking wetsontwerp potpourri V

Verrassende toepassing nieuw taxatiestelsel ‘deeleconomie’
JVD, Fiscoloog nr. 1508, 08/02/2017, 3

Geen ‘gewestelijke’ heffing meer op verwaarloosde woningen en gebouwen
C. Buysse,  Fiscoloog nr. 1508, 08/02/2017, 6

Gerechtelijke reorganisatie – discriminatie schuldeisers
C. Alter, A. Lévy Morelle, JT N° 6675, 04/02/2017, 93

Publicatie adviezen afdeling Wetgeving  Raad van State
G. Nimane, Publication des avis de la section de législation du Conseil d’État

Naar een Europees insolventierecht
A. Van Hoe,  RW 2016-2017, nr. 23, 04/02/2017, 882

Geen beroepsgeheim maar Legal Professional Privilege voor bedrijfsjuristen: the final curtain?
J. Stevens,  ,  RW 2016-2017, nr. 23, 04/02/2017, 883

Vlaamse registratiebelasting
E. Spruyt, Ontrekking van onroerend goed uit een BVBA via dividenduitkering in natura: verkooprecht volgens VLABEL, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 4-5 2017, 1

Belastingverhoging bij laattijdige registratie van akten daalt
Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 4-5 2017, 5
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 (1), BS 29/12/2016, bl. 91053

Bekendmakingskosten

P. Van Melkebeke, Bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en stichtingen vanaf 1 maart  2017, Nieuwsbrief Notariaat nr. 1, weken 4-5 2017, 6

Innovatie binnen justitie.  Professionals en ketenpartners aan het woord
Emilie MICHAUX en Geert VERVAEKE, ", NjW 2017, afl. 355, 01/02/2017, 50-59

Fiscaal onderzoek
JVD, Kopiename: toestemming werknemer, zonder medeweten bestuurder?, Fiscoloog nr. 1507, 01/02/2017, 1
(Brussel 16 november 2016)

Ook Belgische beurstaks voor verrichtingen in het buitenland

K. Hellinckx, K. Lievens, Fisc.Act. nr. 4, week 26 jan-1 feb 2017, 1
(25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879; art. 120 en art. 126 W. Taksen)

Aanvullende pensioenen niet-inwoners: wanneer voortaan vrijgesteld?
M. Schurmans, P. Gillemon, Fiscoloog Internationaal nr. 398, 31/01/2017, 1

Belasting niet-inwoners – ‘vangnetbepaling’
B. Peeters, Aanpassing ‘catch-all’-bepaling in belasting niet-inwoners, Fiscoloog Internationaal nr. 398, 31/01/2017, 5

Modernisering van de arbeidsmarkt: ‘Wet Peeters’ in de Kamer
K. Van Tilborg, Balans nr. 777, 1
Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk - 54K2247

Arbeidsongevallen- aanpassingen aan de woning
L. De Meyer en A. Van Regenmortel, Geef aan de Koning wat aan de Koning toekomt! Maar wat is dat ook alweer? Over de koninklijke verordeningsbevoegdheden en de (grond)wettigheid van het KB van 5 juni 2007 voor wat betreft de woningaanpassingen noodzakelijk ingevolge een arbeidsongeval, RW 2016-2017, nr. 22, 28/01/2017, 842

Nietigheden bewijs in strafzaken
F. Lugentz, Les effets de l’irrégularité de la preuve dans la procédure pénale, JT N° 6674, 28/01/2017, 61

Antigoon rechtspraak in burgerlijke zaken
D. Mougenot, Le point sur la jurisprudence Antigone en matière civile, , JT N° 6674, 28/01/2017, 69

Onrechtmatig bewijs in fiscaal recht  - Antigoon
F. Koning, La preuve irrégulière en matière fiscale, ou le Requiem d’Antigone, JT N° 6674, 28/01/2017, 73

Cassatie draagt kwijtscheldbaarheid penale boetes ten grave
B. De Groote, Juristenkrant nr. 342, 25/01/2017, 1
Cass. 21 november 2016, S.16.000.N

Koopjes op kopieerapparaten voor professioneel gebruik
T. De Coster, Juristenkrant nr. 342, 25/01/2017, 6
22 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht, BS 29/12/2016, bl. 91843.

Grondwettelijk Hof garandeert geen recht op tweede aanleg
E. Brewaeys, Juristenkrant nr. 342, 25/01/2017, 7
GwH nr. 166/2016, 22 december 2016

Grondwettelijk Hof en prejudiciële beslissingen
Korte berichten, Juristenkrant nr. 342, 25/01/2017, 7
25 DECEMBER 2016. - Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling , BS 10/01/2017

‘Zelfstandige groeperingen’ moeten zich melden tegen 31 januari 2017

I. Massin, Fiscoloog nr. 1506, 25/01/2017, 1

BTW-heffing pro Deo-vergoedingen: nog verschillende problemen
I. Massin, J. Heirman, , Fiscoloog nr. 1506, 25/01/2017, 6

Sociaal statuut zelfstandigen: bijdragen voor 2017
KvT, , Fiscoloog nr. 1506, 25/01/2017, 8

Inkomstenbelastingen – Aanslagtermijn
J. Vanden Branden, Buitengewone aanslagtermijn van drie jaar bij ongeldige aangifte? , Fisc. Act. nr. 3, week 19-25 jan  2017, 1
(Cass. 2 december 2016, F.15.0132.N)

Appartement aan de kust: hof van beroep volgt Cassatie weer niet
K. Janssens,  Fisc. Act. nr. 3, week 19-25 jan  2017, 3
(Antwerpen 17 januari 2017, 2015/AR/737)

Crowdfunding
A.M. Vandekerkhove, Ruimere belastingvoordelen voor steun aan starters,  ,  Fisc. Act. nr. 3, week 19-25 jan  2017, 6

Openingsrede Conférence du jeune barreau de Bruxelles van 20 januari 2017
S. Menschaert, Séance solennelle de rentrée du 20 janvier 2017. ‘Est-ce vraiment trop demander?’, JT N°6673, 21/01/2017, 41
Réponse de G. Sneessens, p. 47
Conclusion P. Sculier, p. 51

Registratiebelasting
E. Spruyt, Ontrekking onroerend goed uit bvba via dividend in natura: verkooprecht volgens Vlabel, Fisc. Act. nr. 2, week 12-18 jan 2017, 1

Diamantsector
J. Vanden Branden, S. De Clerq, T. Panis, Karaattaks krijgt definitieve vorm,  Fisc. Act. nr. 2, week 12-18 jan 2017, 5

Naamswijziging
A.-C. Van Gysel, J. Jaumotte, Le changement administratif de nom: une pratique en mutation?, RTDF 2016/3, 537

Benadeling schuldeisers – erfrecht
A.-C. Van Gysel, F. Lalière, RNB, jan 2017, 7

Familieconflicten in familiebedrijven
A.L. Verbeke, Avoiding the Illusion of a Family Charter. Celebrate Conflict and Engage in a Growth Process of Family Dynamics, TEP 2016/4, 433

Overeenkomst tot oprichting van vennootschap met rechtspersoonlijkheid (vennootschapsbelofte)

N. Hallemeesch, TEP 2016/4, 436

Vruchtgebruik en vastgoed
Fiscale aandachtspunten van een gesplitste aankoop in België, Frankrijk en Spanje
W. Vermeulen, M. Joosen, TEP 2016/4, 458

Overzicht fiscaal beleid

K. Janssens, Wat bracht 2016, wat brengt 2017? De speeltijd is voorbij, Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017, 1

Fiscale boete kan nu oplopen tot € 4 miloen
Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017,11
Op 1 januari 2017 zij de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten verhoogd van 50 naar 70. Dat heeft ook fiscale gevolgen.
Wijziging van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten – verhoging van 50 naar 70 (Programmawet  art. 59-60 , BS 29/12/2016)

Vlaamse wetgever vindt compromis over verzekeringsgift
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017, 12
23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30/12/2016, bl. 92086

Programmawet pakt interne meerwaarden en tankkaarten aan
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017, 14
25 DECEMBER 2016. - Programmawet, BS 29/12/2016, bl. 90879

Wet diverse bepalingen repareert

K. Janssens, , Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017, 16
18 DECEMBER 2016. - Wet tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20/12/2016, bl. 87668

Advocaten en gerechtsdeurwaarders: 21 % btw op pro-Deodiensten
J. Opreel, , Fisc.Act. nr. 1, week 5-11 jan 2017, 18

Organisatie/management strafrechtelijke procedure
M.C. Cardon, Le déploiement de la transaction pénale élargie: vers de nouvelles distributions des rôles sur la scène pénale?, RDP 2017/1, 5

Informatie, publiciteit en reclame door de arts
A. Lust, T. Gez. 2016-2017, nr. 3, 147

Beding ten behoeve van een derde
G. de Foy, L. Rousseau, La stipulation pour autrui à l’épreuve de la fiscalité successorale, RGEN 2017/1, 3

Brexit
R.A. Wessel, De procedure om de Europese Unie te verlaten – een interpretatie van artikel 50 VEU, Brexit-reeks nr. 1, SEW nr. 1, jan 2017, 2

Internationaal privaatrecht
V. Marquette, Le règlement n° 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité: les principales innovations en matière d’insolvabilité communautaire, TBH 2017/1, 1
C. Sartori, Détermination de la compétence internationale en matière civile et commerciale: la distinction entre matières contractuelle et extracontractuelle au sens du Règlement Bruxelles Ibis, TBH 2017/1, 34

Faillissement – overeenkomst intuitu personae
F. George, P. Bazier, TBBR 2017/1, 3

Alternatieve geschillenbeslechting
G. Bosmans, Les diverses expressions de la Justice au sein du monde économique et social, TBH 2016/10, dec 2016, 891
D. Van Gerven, Nouvelles modifications mineures pour faciliter davantage l’arbitrage en Belgique, TBH 2016/10, dec 2016, 912

De richtlijn verzekeringsdistributie en de impact op het Belgisch recht
M. Hostens, TBH 2016/10, dec 2016, 926

Plaatsverbod – art. 134sexies Nieuwe Gemeentewet
M. Nihoul, A. Vassart, Réflexions autour de l’interdiction temporaire de lieu en matière administrative: nature préventive ou pénale, contours et ecécutions, CDPK 2016/3, 368

Rechtspraak overzicht auteursrecht (2011-2016)
L. Van Bunnen, Examen de jurisprudence (2011à 2016), RCJB 2016/4, 649

Aansprakelijkheid multinationals en moedervennootschappen
N. Maziau, La responsabilité des entreprises multinationales en matière de droits de l’homme: rapports ‘mère-fille’ et application extraterritoriale du droit. Brève analyse de jurisprudence comparée, DAOR 2016/4, 5

Ontslagvergoedingen van bestuurders
N. Hallemeesch, DAOR 2016/4, 18

Het onderscheidend karakter van de vennootschapsnaam: een leidraad
L. Coninx, DAOR 2016/4, 23

Zetelen in gevangenis of videoconferentie
I. Mennes, Moeten onderzoeksgerechten de gevangenis in of verschijnt de verdachte in videoconferentie vanuit de gevangenis?, T.Strafr. 2016/6, 382

Verdwijnt het hof van assisen voor minderjarigen?
Y. Liégeois, B. De Smet, ?, T.Strafr. 2016/6, , 388

Twee jaar werking van de familierechtbanken: diverse monologen maken nog geen dialoog
F. Aps, T.Fam. 2016/9-10, 202

Linking and making available on the internet
F. Brison, S. Depreeuw, B. Michaux, S. Van den Brande, RDI 2016/3, 507

Algemene verordening gegevensbescherming
C. Vande Vorst, Algemene verordening gegevensbescherming: vijf nieuwigheden van dichterbij bekeken, Cah.Jur. 2016/4, 75


 
NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK

Gerechtelijke bemiddeling
E. Lancksweerdt (ed.), die Keure 2016, 172 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Le Code Marocain de la famille en Europe
M.-C. Foblets (dir.), la Charte 2016, 719 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europese audithervorming en implementatie ervan in België
ICCI (ed.), 2016/3, Maklu 2016, 184 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hervorming strafrecht

J. Rozie, D. Vandermeersch, J. De Herdt, M. Debauche, M. Taeymans, Commission de Réforme du droit pénal. Proposition d’avant-projet de Livre Ier du Code pénallLes dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, la Charte 2016, 175 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Huur
Reeks Contractuel clausules, vol. 6
G.-L.  Ballon, H. De Decker, V.  Sagaert, E. Terryn, B. Tilleman, A.-L. Verbeke (eds.), Intersentia 2016, 802 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overheidsopdrachten

Totstandkoming, Doelstellingen en Toepassingsgebied
K. Wauters, B. Gheysens, Intersentia 2016, 257 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht
M. de Potter de ten Broeck, Intersentia 2017, 438 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Boekhoudrecht in essentie
aangevuld met financiële analyse
I. Van De Woesteyne, Intersentia 2017, 306 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Klassieke) balkonrenovatie
P. Leyseele, Appartementsmede-eigendom in de praktijk, die Keure 2016, 124 p.
Beschrijving + inhoudstafel 
RECHTSPRAAK

Rechtspraak  familierecht en familiaal vermogensrecht
RABG 2017/4
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht
RABG 2017/3
Inhoudstafel

Rechtspraak gerechtelijk recht - bevoegdheid
JLMB 2017/6

Rechtspraak verbintenissen en overeenkomsten
JLMB 2017/7

Rechtspraak media
JLMB 2017/5
Inhoudstafel

Diverse rechtspraak inzake: beroepsgeheim – openbaar ministerie – Privacy – misdrijf rechtspersoon – eerlijk proces – vrije keuze advocaat
JLMB 2017/4
Inhoudstafel

ORGANISATIES OPLEIDINGEN EN STUDIEDAGEN

Lexalert online seminaries

http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus

Opleidingen

KennisAteliers
http://www.kennisateliers.be

De Juristenclub / UPV
34ste Cyclus Permanente Vorming 2016-2017 (najaar)
Programma
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Juristenbeurs 16 – 17 februari 2017
Intersentia, Gent Expo
Donderdag 16 februari 2017:
09u30: Actualia verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht
13u30: De regelgeving overheidsopdrachten 2017: continuïteit of revolutie?
Vrijdag 17 februari 2017:
09u30: De vorderingsmogelijkheden in privaat bouwrecht: opfrissing, actualia en aandachtspunten
13u30: Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht. Overmacht en imprevisie in helder daglicht
Programma

Vruchtgebruik op vastgoed en de familiale KMO
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 20 februari 2017
Programma

Handelshuur – Recente ontwikkelingen met impact op lopende en nieuwe contracten
Lexalert online seminarie 21 februari 2017
Programma

Vermogensplanning – Fiscale en juridische aspecten
Lexalert online seminarie 23 februari 2017
Programma

Up-to-date - Fiscaliteit, boekhouding en vennootschapsrecht (FEB 2017)
Lexalert online seminarie 24 februari 2017
Programma

Erfbelasting 2017. Een round-up van diverse planningstechnieken
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 6 maart 2017
Programma

Detachering van werknemers
Gevolgen van de wet van 11 december 2016 en specifieke aandachtspunten
Lexalert online seminarie 7 maart 2017
Programma

Fiscale gunstmaatregelen rond crowdfunding
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 9 maart 2017
Programma

De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning: theoretisch gekaderd & praktisch benaderd
Larcier, Sint-Martens Latem 9 maart 2017
Programma

In conflict met de fiscus en de sociale inspectie
M&D Seminars (Sint-Niklaas) 10 maart 2017
Programma

Vijfde forum: overdracht van onderneming met focus op koop-verkoop van aandelen  
Onderzoeksgroep Onderneming & Recht, i.s.m. CBR, UA-Antwerpen 13 maart 2017
Programma

Actualia vermogensrecht
CBR studieavond 14 maart 2017
Programma

De Rechtbank van koophandel - De vennootschaps- en verenigingsrechter.
Colloquium Larcier, Brussel 14 maart 2017
Programma

De aanbestedende overheid
Larcier studiedag 16 maart 2017
Programma

Vennootschapsgeschillen. Overzicht van de actiemiddelen en de rechten van aandeelhouders, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk
M&D Seminars (Leuven) 16 maart 2017
Programma

De rechtsplegingsvergoeding en andere gerechtskosten
M&D Seminars(Kontich) (Studienamiddag) 27 maart 2017
Programma

De aanbestedende overheid &: de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering 2016/2017
Larcier Antwerpen 16 maart 2017
Programma

Kostenaftrek in de vennootschapsbelasting – fundamentele beginselen en enkele hete hangijzers
Lexalert online seminarie 21 maart 2017
Programma

Vennootschapsrecht: update wetgeving en rechtspraak
Lexalert online seminarie 22 maart 2017
Programma

Themadag Huur
M&D Seminars, Holiday Inn Gent Expo 24 maart 2017
Programma

Studieavond  Echtelijke moeilijkheden & De vennootschap en de echtscheiding

Larcier, Mechelen 30 maart 2017
Programma

Het kwaliteitscharter schattingsverslagen voor de aangifte van de nalatenschap
Larcier, Sint-Niklaas 20 april 2017
Programma

Motivering ontslag
CBR studiavond 25 april 2017
Programma

Tendensen Vermogensrecht 2017
Intersentia - UAntwerpen 27 april 2017
Programma

Intellectuele rechten, waar vindt u ze in uw onderneming?
Larcier, Brussel 9 mei 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier, Leuven 18 mei 2017
Programma

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II
CBR studieavond 23 mei 2017
Programma

Studievoormiddag Nederbelgen
Larcier, Herentals 6 juni 2017
Programma

Studienamiddag Nieuwe Zekerheden
Larcier, Mechelen 10 oktober 2017
Programma

De berekening van de aandelen van de privatieve kavels in mede-eigendom
Larcier, Zwijnaarde 19 oktober 2017
Programma

Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL

Larcier, Zwijnaarde 16 november 2017
Programma

Studienamiddag OTR: de contractuele nietigheidsvorm in het omgevingsrecht
Larcier, Antwerpen 21 november 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier, Brussel 28 november 2017
Programma