JUNI 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase juni 2019
 • Aanleveren data voor release augustus 2019: uiterlijk 31 juli 2019
 
 
Release Studiekeuzedatabase juni 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.5) is beschikbaar. We raden afnemers van de database aan om wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 11 juni 2019 zijn doorgevoerd;

 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;

 • De beroepsinformatie die is gebaseerd op de Nationale Alumni Enquête (NAE) is geactualiseerd met de data van de NAE 2017;

 • De bron 'Gedragscode Hoger Onderwijs' is ververst;

 • Het accreditatiestelsel van de NVAO is met ingang van 2019 gewijzigd. Dat houdt onder andere in dat er geen oordelen aan deelgebieden van een opleiding worden toegekend in de vorm van een letter (G, V, O), zoals voorheen wel het geval was. Onze database bevat deze oordelen nog wel voor opleidingen die in een ouder kader geaccrediteerd zijn. Voorlopig blijven deze oordelen beschikbaar, mits zij nog geldig zijn. Wanneer een opleiding opnieuw geaccrediteerd wordt, worden de oude gegevens verwijderd uit onze database. In de toekomst zullen wij heroverwegen welke accreditatiegegevens wij beschikbaar stellen in de database;

 • Er zijn enkele correcties doorgevoerd binnen de contacttijd WO voor Rijksuniversiteit Groningen. Dit heeft voor enkele opleidingen ook gevolgen voor de landelijke contacttijd zoals aangegeven bij Studie in Cijfers;

 • Door een aanpassing in het datamodel van de Studiekeuzedatabase wijzigt een aantal landelijke gegevens bij de WO-lerarenopleidingen. Alle WO-lerarenopleidingen werden voorheen door Studiekeuze123 samengenomen tot één studie: ‘Lerarenopleiding Voorbereidend Hoger Onderwijs’. In CROHO zijn deze opleidingen tegenwoordig onderverdeeld in drie categorieën: ‘Bèta’, ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Taal en Cultuur’. In de Studiekeuzedatabase worden deze conform CROHO nu ook onderverdeeld in meerdere studies: 
  • Educatie en Communicatie in de Bètawetenschappen
  • Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen
  • Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Daarmee veranderen bij deze studies ook de landelijke cijfers voor bijvoorbeeld aantallen studenten, doorstroom, diplomapercentages en tevredenheidscijfers.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard. De onderwijsinstellingen worden momenteel in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatied. Tot en met september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.
 
Lees meer over de release van juni 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release augustus 2019: uiterlijk 31 juli 2019
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 31 juli 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 19.6 op 21 augustus 2019. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 31 juli door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van augustus 2019.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2019 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.