Altenatuur Nieuwsbrief
 
maart 2019

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
28 maart
Deltaplan biodiversiteit voor doeners
 
Verkiezingen
20 maart
mag je stemmen!!!
 
Contributie
Oproep om uw contributie voor 2019 over te maken
 
13 april
Voorjaarsexcursie Stinzenplanten in Neerijnens
 
 
AGENDA
 
16 maart (za):
'Werkochtend'
Plaats:
Griend 'Bellemakers'
Provinciale weg, Almkerk
Tijd: 8.30-12.00 uur
 
28 maart (do):
Deltaplan biodiversiteit voor doeners
Plaats: Fort Giessen
Tijd: 20.00-22.00 uur
 
 
13 april (za):
Excursie Stinzenplanten
Neerijnen en Waardenburg
Plaats:
Verzamelen Fort Giessen
Tijd: 8.00-12.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 maart
Deltaplan biodiversiteit voor doeners
 
Op 28 maart is er een bijzondere avond op Fort Giessen over het deltaplan voor de biodiversiteit. We blijven niet hangen in klaagzangen maar laten onze eigen DOENERS aan het woord. Allerlei mensen die met of zonder subsidies hebben besloten om te investeren in een rijkere natuur. Enkele van hen komen aan het woord in korte presentaties. Er zullen nog veel meer doeners aanwezig zijn. Ook mensen die geïnspireerd en geholpen willen worden. De avond is voor boeren, buitenlui en politici.
De doeners gaan voor meer insecten, een beter bodemleven en daardoor minder bestrijdingsmiddelen, meer vogels en meer vissen en zoogdieren. En een mooier landschap.
Goof van Vliet praat de avond aan elkaar.
 
De doeners:
Meeuwis Millenaar zal als boer vertellen hoe hij samen met andere veehouders en akkerbouwers hun weilanden/akkers inrichten met plasdras, kruidenrijke grasmengsels en bloemrijke randen en bermen. Minder gewasbestrijdingsmiddelen, antibiotica en kunstmest.
 
Meeuwis op zijn akker
 
Emiel Versluis zal als tuinontwerper vertellen hoe je een plukbos, bloemrijke poldertuin en biologische moestuin kunt aanleggen en onderhouden. Hij zal vertellen over zijn eigen ervaringen.
 
     
Emiel plant zijn plukbos aan
 
 
Roel Wigman, Jan van Haaften en Kim Renders uit Sleeuwijk zullen het hebben over hun actie om de muggen in Sleeuwijk te bestrijden met een zwaluwentil en vogel- en vleermuizennestkasten voor bewoners.
Zij zullen ook een handboek natuurinclusief bouwen (woningen, bedrijven, scholen) presenteren. Daar staan allemaal handige tips in om in de bebouwde kom een rijkere natuur te krijgen.
 
 
Staand: Roel Wigman (NIA), Jan van Haaften (NIA), Kobus Kolff (agrariër), Kim Renders (NIA), Jos Schenkeveld (Brabants Landschap), Zittend: Wilko Voerman (gem. Altena) na de ondertekening van het Beheerplan park Vlietstraat Sleeuwijk.  
 
 
Jaap van Diggelen zal, als voorzitter van Altenatuur, vertellen over het bijzondere themanummer van Altenatuurtje over biodiversiteit. Van 15 groepen organismen (o.a. zoogdieren, planten, vogels, vissen, vlinders en insecten) zal beschreven worden hoe, na de Grote Ruilverkaveling van 1960, de natuur zich op het eiland Altena heeft ontwikkeld.
 
Jaap monitort het waterleven, vooral de Modderkruiper
 
Niet in de vorm van een presentatie maar ook belangrijke doeners zijn de
Campus in Almkerk met pixelfarming (robots doen het werk op het land),
Landgoed Kraaiveld met allerlei nieuwe ontwikkelingen in natuurinclusieve land- en tuinbouw,
Brabants Landschap met het voor insecten nu al succesvolle internationale patrijzenproject,
Altenabier met het aanleggen van hopvelden bij de kernen van Altena.
De doeners van deze organisaties zullen zeker ook aanwezig zijn en informatie kunnen geven.
 
Fort Giessen is open om 19.30 uur, start om 8 uur, tussendoor een pauze, 10 uur klaar en tijd om na te praten.
 

 
Contributie Altenatuur 2019
Begin april ontvang je het verzoek om de contributie voor 2019 over te maken. De penningmeester stelt het zeer op prijs als je gelijk betaalt omdat het een vervelend werkje is om late betalers na te gaan bellen.
 

 
Verkiezingen 20 maart
voor Provinciale Staten en
Waterschap Rivierenland
 
Provincie en waterschap zijn belangrijke overheden voor natuur, landbouw, water en schone energie. Op 20 maart kun je gaan stemmen.
--- Maak gebruik van je recht ----
Op de stemwijzers is te zien welke partijen waarvoor willen gaan. Zowel voor de provincie als voor het waterschap staan mensen uit onze streek kandidaat.
 

 
13 april
Excursie stinzenplanten Neerijnen
Een prachtige voorjaarsexcursie onder leiding van Margo van Beem rond huis Neerijnen en kasteel Waardenburg. Om 8 uur verzamelen op Fort Giessen, carpoolen en om 12 uur weer terug op het fort.
Graag opgeven via altenatuur@gmail.com
 
bosanemoon
 

Kennismaking met
wethouder Natuur Roland van Vugt
Maandag 11 maart j.l. hebben we als bestuur van Altenatuur een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder Natuur Roland van Vugt. Tijdens het gesprek hebben we gesproken over wat de gemeente wil met natuur, boeren, schone energie en het vergroten van de biodiversiteit. Wij hebben er ook onze activiteiten en plannen kunnen noemen en toelichten. Het gesprek verliep in een prima sfeer en we hebben afgesproken dat we 2 keer per jaar een afstemmingsoverleg hebben en tussendoor wanneer nodig. Tot slot hebben we het boek 'Drawdown, het meest omvattende plan ooit' als welkomstgeschenk gegeven.
 
Roland van Vugt en Goof van Vliet

Als we de gepresenteerde oplossingen, die in dit boek genoemd worden, op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.
De "Drawdown"-maatregelen bieden dus een hoopvol klimaatperspectief. Bovendien leveren ze een hele reeks van andere voordelen op – voor onze gezondheid, veiligheid, welvaart en welzijn. We kunnen dus de huidige planetaire klimaatcrisis ombuigen tot een geweldige kans om onze wereld rechtvaardig en leefbaar te maken. ♦
 

 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena