Nieuwsbrief 28 maart - 12 april 2018
ACTUEEL
 
Hof van Justitie staat de lidstaten toe Uber te verbieden
Europees Hof van Justitie Arrest (Grote kamer) C-320/16 - Uber France  van 10 april 2018

Bijzondere reglementen vredegerechten en politierechtbank arrondissement Antwerpen
Beschikking tot vaststelling van de bijzondere reglementen van de Vredegerechten en de Politierechtbank van het arrondissement ANTWERPEN (Antwerpen, Mechelen, Turnhout), BS 09/04/2018, bl. 32914

Hervorming van het burgerlijk recht: invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen
Ministerraad 30 maart 2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een Boek 5 over Verbintenissen

Vanaf 1 mei 2018 kortere opzeggingstermijnen voor de werkgever gedurende de zes eerste maanden van de werkrelatie
26 MAART 2018. - Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30/03/2018, bl. 31620

Omzendbrief COL 5/2018 van 29 maart 2018 inzake Assisen
http://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col05_2018_assisen_nl.pdf
Deze omzendbrief vervangt COL 2/2018 van 18 januari 2018 (“De Flashrichtlijn”)

De hervorming van het ondernemingsrecht: goedkeuring in de Kamer
Aangenomen Plenaire Vergadering Kamer 29 maart 2018 - 54K2828

Omzendbrief COL 04/2018 van 15 maart 2018- Casusoverleg en beroepsgeheim
De wet van 6 juli 2017 voegt een nieuw artikel 458ter in het strafwetboek in
http://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col04_2018_casusoverleg_nl.pdf

Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen mogelijkheid verplichte inschrijving advocaten lijst tweedelijnsbijstand
GwH 2018/041, 29 maart 2018

FisconetPlus: Microsoft bewaakt Belgische belastingwebsite
Sinds ruim een maand moeten gebruikers van FisconetPlus een Microsoft-account aanmaken om gegevens over de Belgische fiscale wetgeving te raadplegen. Voordien was de databank vrij toegankelijk. De extra drempel die de overheid heeft opgeworpen, stuit zowel in het parlement als in fiscale kringen op kritiek.
De Standaard, 6 april 2018, http://www.standaard.be/cnt/dmf20180405_03448711

Opleiding EU-recht voor juristen: van de evaluatie naar de nieuwe strategie voor 2019-2025
Raadplegingsperiode: 1 februari 2018 - 26 april 2018
Europese Commissie


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Gezondheidsrecht - rechten van verdediging in administratieve sanctieprocedure
P.-J. Van de Weyer, S. Lierman, Rechten van verdediging in een administratieve sanctieprocedure bij de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle, T. Gez. 20117-18, nr. 4, 236

Omgevingsrecht - Codextrein
K. Van Herreweghe, W. Neven, Groen licht voor de ‘Codextrein’ – Relevante wijzigingen voor de notariële praktijk op vergunningsniveau, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, weken 7-8 2018, 1

Eigen Vlaamse onteigeningsregels gelden sinds 1 januari 2018
, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, weken 7-8 2018, 10

Het Vlaams Onteigeningsdecreet uitgevoerd: bespreking van het besluit van 27 oktober 2017
K. Van den Wyngaert, T. Agr. 2018/1, 2

Milieu- en energierecht

2017/4
Inhoudstafel

MENSENRECHTEN

(G)een feestjaar voor mensenrechten!
K. Verstrepen, Editoriaal, TvMR nr. 1, 3

Vijftien jaar Tijdschrift voor Mensenrechten: een terugblik
L. Lavrysen, TvMR nr. 1, 11


BURGERLIJK RECHT

Mede-eigendom – syndicus – schadegevallen
J. Fernandez, Mag de syndicus zich inlaten met het beheer van schadegevallen?, Verzekeringsnieuws nr. 4, april 2018, 7

Ingebrekestelling
T. Delahaye, La mise en demeure, JT N° 6725, 31/03/2018, 281

Ongeschreven rechtsgrenzen

Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van rechtsmisbruik (deel 1)
M. Meirlaen, NJW nr. 379, 28/03/2018, 238

Nieuwe Belgische transgenderwet
N. Gallus, I. Rorive, JT N° 6724, 24/03/2018, 261

Nieuw Vlaams Huurdecreet: Verenigde Eigenaars vragen uitstel
Eigenaarsmagazine, editoriaal, april 2018, 3

Aanneming – 10-jarige aansprakelijkheid – waterinsijpeling
J.P. Renard, Les infiltrations d’eau et la responsabilité décennale: un sujet qui fait couler beaucoup d’encre, TA 2018/1, 7


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Het Grondwettelijk Hof als strategische actor in controversiële zaken: meten is weten

J. De Jaegere, RW 2017-2018, nr. 33, 14/04/2018, 1282

Verkoop onroerend goed – hypothecaire schuldeisers
G. de Leval, J.-L. Ledoux, Le cas exceptionnel d’un créancier chirographaire, successivement saisissant puis command, payant par compensation le prix d’adjudication d’un immeuble hypothéqué,RNB avril 2018, 294

Gerechtelijke expertise
N. Soldatos, Tenlasteneming van het voorschot voor gerechtelijke expertise, Verzekeringsnieuws nr. 4, april 2018, 3

Ius & Actores
2017/3
- Actoren van Justitie: statuut, deontologie, aansprakelijkheid, werking van justitie,
- Recht van invordering: minnelijke en gerechtelijke invordering,Europese procedures
Inhoudstafel

Tijdschrift voor Notarissen - Themanummer ‘Digitalisering en ‘Notariaat’
T. Not. 2018/3, maart 2018
Blockchain – interactieve verkoop – de gedematerialiseerde openbare verkoping onroerend goed – gedematerialiseerde authentieke akte
Inhoudstafel


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Economics trumps politics. De valkuil van democratische besluitvoering bij vennootschappen en insolventieprocedures

F. De Leo, RW 2017-2018, nr. 32, 07/04/2018, 1243

Hervorming ondernemingsrecht goedgekeurd in de Kamer
K. Van Tilborgh, Balans nr. 803, 31/03/2018, 1
Aangenomen Plenaire Vergadering Kamer 29 maart 2018 - 54K2828

Mededinging
 
I. Claeys, M. Van Nieuwenborgh, De rechtsvordering tot schadevergoeding voor mededingingsinbreuken. Een grote stap vooruit?, TBH 2018/2, 119
O. Van Wouwe, Het (Europees) IPR in vogelvlucht tussen Brussel Ibis en Rome II: een turbulente reis voor grensoverschrijdende geschillen over vordering wegens mededingingsbeperkende gedragingen?, TBH 2018/2, 141

Rechtsbijstandsverzekering
J. Amankwah, Het begrip schadegeval in de rechtsbijstandsverzekering: een muisje met een staartje, TBH 2018/2, 152

Recht van mededeling aan publiek – hyperlinking
- J.C.  Ginsburg, La Cour de justice de l’Union européenne créé un droit européen de la responsabilité dérivée en matière de contrefaçon du droit d’auteur, A & M 2017/1, 7
- M. J. Ficsor, GS Media and Soulier – may the hyperlink conundrum be solved and the ‘new public’, ‘specific technical means’ and ‘restricted access’ therories be neutralized through the application of the implied licence doctrine and the innocent infringement defense?, , A & M 2017/1, , 18


FINANCIEEL RECHT

Rechtspraakoverzicht bak- en verzekeringsrecht
 
J.-L. Fagnart, F. Longfils,  Chronique de jurisprudence – Bancassurance (2012-2017), BFR 2017/IV, 217


STRAFRECHT

Getuigen met een beroepsgeheim die voor assisen worden opgeroepen laten hun dossier best
thuis 
F. Blockx, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2017-2018, nr. 32, 07/04/2018, 1242

Nieuwe wet Anti-witwas
D. Verwaerde, La nouvelle loi anti-blanchiment du 18 septembre 2017: tour d’horizon des obligations imposées aux entités assujetties, RDP, 2018/3, maart 2018, 229

Tijdschrift voort Strafbeleid en Gevangeniswezen

nr. 157, jan-feb-mrt 2018
Inhoudstafel
De uitvoering van de vervangende gevangenisstraf bij niet-uitvoering van de werkstraf – Recht op algemene ziekteverzekering voor gedetineerden: pistes voor de toekomst – Journalisten kijken naar de levenslange vrijheidsstraf: waarom we moeten inzitten met onze gevangenen – Het verlengd penitentiair verlof als nieuwe maatregel in strijd tegen de overbevolking; of is de tijd rijp voor een mentaliteitswijziging? – Leren in de gevangenis verlegt grenzen. Een verslag van de conferentie van de European Prison Education Association


FISCAAL RECHT

Wonen in woning vennootschap: nog niets beslist over ramingswijze voordeel
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1562, 11/04/2018, 1

Onroerende voorheffing
CB, Welke ‘zorg’ aan hulpbehoevenden geeft recht op vrijstelling OV?, Fiscoloog nr. 1562, 11/04/2018, 3

Optie BTW op verhuur vanaf 1 oktober 2018: enkel voor ‘nieuwe’ gebouwen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1562, 11/04/2018, 4

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2018
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1562, 11/04/2018, 7

Grondwettelijk Hof voert BTW-heffing online kansspelen af
I. Massin, Fiscoloog nr. 1562, 11/04/2018, 11
GwH 34/ 2018 22 maart 2018

Beroepskosten
K. Janssens, Kosten voor catering op event zijn dan toch 100% aftrekbaar, Fisc. Act. nr. 12, week 29 mrt-4 apr 2018, 1

Aanslag geheime commissielonen
H. Putman, E. Burssens, Fiches voor erelonen betaald aan artsenpools: terug naar af?, Fisc. Act. nr. 12, week 29 mrt-4 apr 2018, 2

Grondwettelijk Hof vernietigt de opheffing van de btw-vrijstelling voor kansspelen

J. Vukobratovic, N. Diepvens, Play when felling lucky … nu ook online?, Fisc. Act. nr. 12, week 29 mrt-4 apr 2018, 5

Optie- en warrantplannen: hanteren rulings onrealistisch lage grens?
M. De Munter, Fiscoloog nr.1561, 04/04/2018, 1

Individuele fiches
J. Van Dyck, Maatschap ziekenhuisgeneesheren: halfslachtige oplossing voor fiches, Fiscoloog nr.1561, 04/04/2018, 3

Versterking economische groei en sociale cohesie: de definitief goedgekeurde versie
JVD, Fiscoloog nr.1561, 04/04/2018, 5
(Inmiddels in het BS verschenen: 26 MAART 2018. - Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, BS 30/03/2018, bl. 31620)

Pensioenen
P. Van Eesbeeck, L. Vereycken, ‘POZ’: ook RIZIV-pensioencontracten worden geprorateerd voor 80%-grens, Fiscoloog nr.1561, 04/04/2018, 8

Een nieuwe erfbelasting?

F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2018/3, 2

Internationale fiscaliteit
L. De Broe, S. Gommers, Het Multilateraal Instrument: een analyse van de formele bepalingen, AFT 2018/3, 5

Vergoeding pandregister: een retributie of toch maar een belasting…?
N. Appermont, T. Bonne, J. Leroy, Forum, AFT 2018/3, 35

Vernietigingsberoepen tegen de Transgenderwet
G. Verschelden, Vernietigingsberoepen tegen de Transgenderwet: aanloop naar of valkuil voor de non-binaire genderoptie?, T. Fam. 2018/3, 66

Naar een activering van de DBI’s
K. Morbée, TFR, nr. 538, maart 2018, 255

De regeling deeleconomie: overzicht en evaluatie
F. Eerens, J. Vanslembrouck, TFR, nr. 538, maart 2018, 257

‘Mobiliteitsvergoeding’: ingewikkelde kloon van bedrijfswagens

J. Van Dyck, Fiscoloog nr.1560, 28/03/2018, 1

Verkooprecht woningen: 5% wordt 7%, maar KI volledig buitenspel gezet
C. Buysse, Fiscoloog nr.1560, 28/03/2018, 6

Fiscale regularisatie
G.D. Govaerts, Provisionele aangifte kan nu, maar slechts tot 13 april 2018, Fisc.Act. nr. 11, week 22-28 maart 2018, 1

(Non) bis in idem
T. Jansen, Dubbele bestraffing van btw-inbreuk kan, zegt Hof van Justitie, , Fisc.Act. nr. 11, week 22-28 maart 2018, 5

Vennootschapsbelasting
A.M. Vandekerkhove, De nieuwe minimumbezoldiging van €45 000: cijfervoorbeelden, Fisc.Act. nr. 11, week 22-28 maart 2018, 6

Fiscaal misbruik
T. Jansen, Aandelenconstructie met coöperatieve is geen misbruik, Fisc.Act. nr. 11, week 22-28 maart 2018, 11

Projectvennootschap bij vastgoedontwikkeling is niet noodzakelijk btw-misbruik
F. Debelva, C. Kempeneers, Fisc.Act. nr. 11, week 22-28 maart 2018, 13

De lijdensweg van de liquidatieboni
D. Bruneel, A. Visschers, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 537, maart 2018, 211

BTW-neutraliteit
J. Heirman, Het beperkte neutraliteitsbeginsel in de rechtspraak van het Hof van Justitie, TFR nr. 537, maart 2018, 213

Psychologische benadering van de werkrelatie tussen de belastingadministratie en de belastingplichtige
A. Van de Vijver, M. Vanderhallen, TFR nr. 537, maart 2018, 225

Witwassen en fiscale fraude
T. Afschrift, Le blanchiment et la fraude fiscale, RGCF 2018/1, 5

Europese administratieve samenwerking op het gebied van belastingen
J. Malherbe, M. A. Grau Ruiz, RGCF 2018/1, 15

Exit taxes
A. Ribes Ribes, Les impôts de sortie sur les personnes physiques en droit européen: analyse jurisprudentielle et comparée, RGCF 2018/1, 23

Het nieuwe erfrecht en de schenk- en erfbelasting
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2017/3-4, 4

Gesplitst kopen en bouwen: weer meer over artikel 2.7.1.0.7 VCF
A. Aydogan, TvRF 2017/3-4, 40

Verlaging van het tarief in de schenkbelasting voor beschermde monumenten
N. Geelhand de Merxem, TvRF 2017/3-4, 45


SOCIAAL RECHT

Arbeidsongevallen

T. Laboris vew, Arbeidsongevallenrente in de overheidssector: voorwaarden van de beperking tot 25 %, Verzekeringsnieuws nr. 4, april 2018, 1

Cao nr. 109 en misbruik van ontslagrecht: cumulatie of niet?

S. Piron, Nieuwsbrief Ontslag, nr. 3, maart 2018, 1

De bewijslast bij de vordering van overuren
F. Blomme, OR 2018/3, 54

Tijdskrediet en thematische verloven: een stand van zaken (Deel I)
A. Herremans, OR 2018/3, 77


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT


EU-richtlijnen inzake passagiersgegevens
J.P. Kesteloot, Le traitement des données de passagers (API) et PNR) aux fins de lutter contre le terrorisme, JT N° 6724, 24/03/2018, 267

IPR

De Europese Verordeningen inzake relatievermogensstelsels: de ‘I dos en don’ts’
L. Goossens, Nieuwsbrief Notariaat nr. 4, weken 7-8 2018, 5

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
De erfwet van 31 juli 2017 - een algemeen overzicht met modellen voor de praktijk
C. De Wulf, die Keure, 2018, 248 p.
Beschrijving + inhoudstafel

OVER Vlaamse Erf- en Registratiebelasting - Update 2016/2
T. Melis, N. Labeeuw (eds.) Cazimir advocaten, Larcier 2018, 345 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De witwasbestrijding vandaag
Francis Desterbeck (ed.) , Larcier 2018, 112 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Comprendre la technique de cassation
Claude Parmentier, Larcier, 2ème édition 2018, 271 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Uitvoerend beslag onroerend goed van gefailleerde
J. Rasquin, Uitvoerend beslag op het onroerend goed van de gefailleerde. Van artikel 100 Faill.W. naar artikel XX.193 WER, Reeks AdvocatenPraktijk, Handels- en Economisch Recht nr. 32, aptil 2018, 46 p.

Handboek voor de gemeenteraadsverkiezingen in het Vlaamse Gewest
Craeghs Jo,  Demarsin Geert,  Neuts Jurgen,  Verheven Iris , reeks Recht in de gemeente , nr. 1- Algemene reeks, die Keure 2018, 393 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
RECHTSPRAAK
Rechtspraak strafprocesrecht
RABG 2018/6
Inhoudstafel

Rechtspraak procesrecht
RABG 2018/5
Inhoudstafel

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2018/14
Inhoudstafel

Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2018/13
Inhoudstafel

STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

Het nieuwe erfrecht - Praktische verdiepingssessies
Intersentia
Leuven | 2 maart, 19 april, 17 mei, 1 juni
Antwerpen | 6 maart, 17 april, 8 mei, 5 juni
Gent | 9 maart, 27 april, 18 mei, 8 juni
Programma

Ontbijtseminarie: Kritische bespreking belangrijkste beslissingen VLABEL
Larcier opleiding, Dinsdag 17 april 2018 – Zwijnaarde
Programma

Van éénmanszaak naar vennootschap (of omgekeerd) – Het fiscaal omslagpunt
Lexalert online seminarie, 17 april 2018
Programma

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
CBR, UA Antwerpen, 17 april 2018
Programma

Colloquium Douanestrafrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 19 april 2018
Programma

Verordening gegevensbescherming
CBR-UAntwerpen, 20 april 2018
Programma

Vastgoed anno 2018: 8 actuele items

M&D Seminars, Sint-Niklaas 20 april 2018
Programma

Masterclass RABG: Insolventierecht
 
Larcier opleiding, Zwijnaarde 24 april 2018
Programma

De watertoets
 
Escala, Opleiding van 2 sessies
Start: 24-04-2018, Kortrijk
Start: 16-05-2018, Antwerpen
Start: 12-06-2018, Hasselt
Programma   

Colloquium 15 jaar RABG - Quo Vadis Justitia?

Larcier opleiding, Zwijnaarde 26 april 2018
Programma

New Developments  in Insurance Supervision - Tackling Solvency II and the Insurance Distribution Directive in the shadow of Banking Supervision
Leerstoel Aansprakelijkheidsrecht en Verzekeringsrecht – ALLIC
UA Antwerpen, 26 april 2018
Programma

TBO – Overheidsopdrachten: van opstart tot uitvoering
Larcier opleiding, Brussel 26 april 2018
Programma

7de Jaarconferentie Competitio
Intersentia, Tijdschrift voor Belgische Mededinging, Brussel 26 april 2018
Programma

Gegevensbescherming: het institutionele kader
Lexalert online seminarie 26 april 2018
Programma

Tendensen vermogensrecht 2018
Intersentia, Wilrijk 26 april 2018
Programma

Burenhinder
M&D Seminars webinar, 27 april 2018
Programma


Update vennootschapsbelasting 2018
Intersentia
Gent | 3 mei 2018
Antwerpen | 8 mei 2018
Programma

Tolk-gemedieerde communicatie in een gerechtelijke en medische context: interdisciplinaire perspectieven vanuit onderzoek, opleiding en praktijk
KU Leuven, Sint-Andries, Antwerpen, 8 mei 2018
Programma

Omgeving TeRecht Jaarlijks Omgevingsontbijt
Larcier opleiding, dinsdag 08 mei 2018 – Antwerpen
Programma

Dag van de Rechtsstaat
Vzw 400 organiseert, in samenwerking met de OVB, op dinsdag 15 mei 2018 de eerste Dag van de Rechtsstaat.
http://www.dagvanderechtsstaat.be/contact/

Algemene voorwaarden. Praktijkgericht overzicht.
M&D Seminars webinar, 15 mei 2018
Programma

Actualia ontslagrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 15 mei 2018
Programma

Studienamiddag: Topics en actualia giftenrecht
Larcier opleiding, Donderdag 17 mei 2018 – Gent
Programma

Colloquium: Ziek op het werk, dus afgeschreven?
PROGRESS Lawyers Network, Brussel 17 mei 2018
Programma

Conferentie 'Privaatrecht in actie'
Gandaius Permanente Vorming, Gent 18 mei 2018
Programma

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Brugge 18 mei 2018
Programma

Vermogensstructurering via levensverzekeringen: actualia
M&D Seminars, Leuven 22 mei 2018
Programma

Business Development en klantenmanagement in advocatenkantoren
Larcier opleiding, Antwerpen 24 mei 2018
Programma

De schadevergoeding tot herstel door de Raad van State : do or not to do ?
Vakgroep administratief recht bij de balie te Antwerpen
Gerechtsgebouw - algemene vergaderzaal naast de cafetaria,   24 mei 2018
12-14u – broodjes vanaf 11.30u
Inschrijven via private luik

Handelshuur: actuele stand van zaken  
Intersentia
Wilrijk 25 mei 2018
Programma

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
Larcier opleiding, Dinsdag 29 mei 2018 – Beveren–Waas
Programma

De hervormingen van het huwelijksvermogensrecht
M&D Seminar, Leuven 29 mei 2018
Programma

Woninghuur: Vlaams huurdecreet 2018
M&D Seminars, Kontich 5 juni 2018
Programma
https://opleidingen.wolterskluwer.be/mdseminars/opleidingen/burgerlijk-recht/woninghuur-vlaams-huurdecreet-2018/
De fiscus op bezoek naar aanleiding van een uitgeprocedeerde strafzaak, kan dat?
Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 juni 2018
Programma

Familiaal Vermogensrecht
M&D Seminars, Kontich 7 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia, sprekers: A.L. Verbeke, R. Barbaix, H. Casman
Woe 6 juni 2018 | Leuven (17u-21u)
Vrij 15 juni 2018 | Antwerpen (13u-17u) 
Vrij 22 juni 2018 | Kortrijk (13u-17u)
Do 28 juni 2018 | Brussel (17u-21u)
Do 30 augustus 2018 | Gent (17u-21u)
Di 11 september 2018 | Hasselt (17u-21u)
Programma

40 jaar Arbeidsovereenkomstenwet
Larcier opleiding, Brussel 14 juni 2018
Programma
 
Studienamiddag: Het nieuwe huwelijksvermogensrecht 2018
Larcier opleiding, Kontich 19 juni 2018
Programma
 
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be