RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
10 - 21 FEBRUARI 2023
Meer transparantie bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
 
Voortaan een deontologische commissie in elke Vlaamse gemeente- en districtsraad
 
Arrest Grondwettelijk Hof 26/2023: De Vlaamse en Brusselse wetgeving tot invoering van de afzonderingsplicht en de contactopsporing in het kader van COVID-19 is grondwettig, behalve op twee punten
 
Arrest Grondwettelijk Hof 31/2023 - Gezondheidscrisis COVID-19 - Burgerlijk rechtscollege - Vervaltermijn om een vordering in rechte in te stellen - Niet-toepassing op de vervaltermijn om een rechtsmiddel in te stellen - Verlenging van rechtswege - schending
 
Wijziging wettelijke definitie van de ambachtsman en vereenvoudiging van  de erkenningsprocedure voor ambachtslieden
 
Opnieuw verhoging van de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen vanaf 1 maart 2023
 
Wet en KB inzake UBO-register


WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN
 
MINISTERRAAD

Hervorming van de Raad van State
Ministerraad 17 februari 2023

Oprichting van een nationaal drugscommissariaat
Ministerraad 17 februari 2023

Sociale zekerheid: hervorming van de auteursrechten en naburige rechten - Tweede lezing
Ministerraad 17 februari 2023

Reisbeperkingen zullen mogelijk worden zonder afkondiging van een epidemische noodsituatie
Ministerraad 10 februari 2023

KAMER

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga op 22 oktober 2015.
Parlementair Document 55K3029
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 februari 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde een informatierecht voor slachtoffers in te stellen
Parlementair Document 55K2398
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 februari 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen nadelige maatregelen betreft
Parlementair Document 55K3021
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 februari 2023

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 190 betreffende de uitbanning van geweld en intimidatie in de wereld van werk, aangenomen te Genève op 21 juni 2019 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 108ste zitting
Parlementair Document 55K3030
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 februari 2023

Wetsontwerp betreffende de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, op het gebied van grenscontroles en voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
Parlementair Document 55K3114
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 16 februari 2023

Oprichting van een Orde van landmeters-experten
Wetontwerp tot bescherming van het beroep en de titel van landmeter-expert en tot oprichting van een Orde van landmeters-experten
Parlementair Document 55K3062
Aangenomen plenaire vergadering Kamer  op 9 februari 2023

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Parlementair Document 55K3082
Aangenomen plenaire vergadering Kamer  op 9 februari 2023

Bepaalde verenigingen van mede-eigenaars zullen de hoedanigheid van consument kunnen krijgen
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde bepaalde verenigingen van mede-eigenaars de hoedanigheid van consument te verlenen
Parlementair Document 55K1372
Bespreking Commissie van Economie op 8 februari 2023

VLAAMSE REGERING

Vlaamse regering geeft groen licht aan centrale toetsen in het onderwijs
Ontwerp van decreet over de Vlaamse toetsen in het onderwijs
VR 2023 1002 DOC.0133/2QUATER
Goedkeuring op 10 februari 2023 door de Vlaamse regering


PUBLIEK RECHT

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Indienen verzoekschriften bij de Kamer – mogelijkheid voor Belgen in het buitenland

16 NOVEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen de mogelijkheid te bieden om een verzoekschrift te steunen, BS 17/02/2023, bl. 23614

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Meer transparantie bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten
8 FEBRUARI 2023. - Wet tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur, BS 16/02/2023, bl. 23324

GEMEENTERECHT

Voortaan een deontologische commissie in elke Vlaamse gemeente- en districtsraad
3 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de oprichting van een deontologische commissie bij de gemeenteraad en de districtsraad, BS 20/02/2023, bl. 24132

BINNENLANDSE ZAKEN

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones
Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones, BS 20/02/2023, bl. 24211

VLAAMS GEZONDHEIDSRECHT

Arrest Grondwettelijk Hof: De Vlaamse en Brusselse wetgeving tot invoering van de afzonderingsplicht en de contactopsporing in het kader van COVID-19 is grondwettig, behalve op twee punten
GwH 26/2023, 16 februari 2023
Rolnummer(s): 7494 • 7505 • 7526 • 7606
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): - Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 10 juli 2020 « tot wijziging van artikel 47 en 81 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid »
- Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 juli 2020 « tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid »
- Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020 « tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 »
Trefwoorden: Gezondheidszorg - COVID-19-pandemie - Vlaamse Gemeenschap / Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Preventief gezondheidsbeleid - 1. Bevoegdheidverdelende regels - 2. Voorafgaande procedurevereisten - 3. Verplichting tot afzondering en verplichting tot quarantaine - 4. Gevolgen van de afkondiging van de toestand van pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie - Verplicht medisch onderzoek of verplichte medische testing - 5. Verwerking van persoonsgegevens
Beschikkend gedeelte: 1.a. Vernietiging (artikelen 2 en 7 tot 15 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020)
1.b. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot de inwerkingtreding van een regeling die is aangenomen nadat voldaan is aan de vereisten van artikel 36, lid 4, van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) » en uiterlijk tot en met 31 december 2023
2. Vernietiging (artikel 47/1, § 2, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 21 november 2003 « betreffende het preventieve gezondheidsbeleid », zoals ingevoegd bij artikel 4 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 december 2020)
3. Vernietiging (de woorden « ieder persoon die aankomt op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, afkomstig uit een stad, gemeente, district, regio of land die door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken als rode zone is bestempeld in het kader van die pandemie en » in artikel 13/1, § 1, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 juli 2007 « betreffende het preventieve gezondheidsbeleid », zoals ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 juli 2020)
4. Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.77.2)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2023/2023-026n-info.pdfGERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
GERECHTELIJK RECHT

Arrest Grondwettelijk Hof - Gezondheidscrisis COVID-19 - Burgerlijk rechtscollege - Vervaltermijn om een vordering in rechte in te stellen - Niet-toepassing op de vervaltermijn om een rechtsmiddel in te stellen - Verlenging van rechtswege - schending
GwH 31/2023, 16 februari 2023
Rolnummer(s): 7888
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 « met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken » (artikel 1, § 1 en § 2, eerste lid)
Trefwoorden: Gezondheidscrisis COVID-19 - Burgerlijk rechtscollege - Vervaltermijn om een vordering in rechte in te stellen - Verlenging van rechtswege -
Niet-toepassing op de vervaltermijn om een rechtsmiddel in te stellen
Beschikkend gedeelte: Schending (artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 april 2020 « tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken », in zoverre die bepaling niet geldt voor wat betreft de toepassing van artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020)


JUSTITIE

Hoge Raad voor de Justitie
Bericht. - Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage, BS 10/02/2023, bl. 22157. (deskundigen inzake onderwijs, pedagogie of arbeidspsychologie)

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT


Wijziging wettelijke definitie van de ambachtsman en vereenvoudiging van  de erkenningsprocedure voor ambachtslieden
16 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman, BS 10/02/2023, bl. 21896

Samenstelling van de raden van de Orde van architecten en de inrichting van de verkiezingen
19 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten, BS 10/02/2023, bl. 21898

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Opnieuw verhoging van de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen vanaf 1 maart 2023
Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 14/02/2023, bl. 22953

CONSUMENTENRECHT

Wijziging wet informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen
22 DECEMBER 2022. - Wet tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 betreffende de informatieverstrekking bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen, BS 17/02/2023, bl. 23636

INTELLECTUELE RECHTEN

KB betreffende de berekening van bepaalde termijnen inzake intellectuele eigendom
3 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit betreffende de berekening van bepaalde termijnen inzake intellectuele eigendom, BS 15/02/2023, bl. 23028

 
FINANCIEEL RECHT
 
 
8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 17/02/2023, bl. 23620
N.a.v. het arrest van 22 november 2022 van het Europees Hof van Justitie.
De toegang van het groot publiek tot het UBO-register wordt aldus beperkt tot de gevallen van een legitiem belang.

Arrest Grondwettelijk Hof – Bestrijden van het witwassen van geld - - Belastingadviseurs en accountants – Verwerping van het beroep
GwH 28/2023, 16 februari 2023
Rolnummer(s): 7705
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 2 juni 2021 « houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding » (artikel 48, invoeging van artikel 74/1 in de wet van 18 september 2017 « tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten »)
Trefwoorden: Strafrecht - Bestrijden van het witwassen van geld - Belastingadviseurs en accountants - Verplichting tot medewerking aan het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners) - 1. Ontstentenis van het optreden van een zelfregulerend orgaan - 2. Geval van parallelle meldingen - Anonimiteit van de melder
Beschikkend gedeelte: Verwerping van het beroep (onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.15)


Hypothecaire kredieten - Referte-indexen februari 2023
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 17/02/2023, bl. 23994
 
STRAFRECHT
 
Arrest Grondwettelijk Hof - Vordering tot schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding - Niet-toepassing in een strafprocedure - Geen schending
GwH 29/2023, 16 februari 2023
Rolnummer(s): 7806
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (artikel 780bis)
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Vordering tot schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding - Niet-toepassing in een strafprocedure
Beschikkend gedeelte: Geen schending
SOCIAAL RECHT

Overbruggingsrecht zelfstandigen n.a.v. het conflict tussen Rusland en Oekraïne
6 FEBRUARI 2023. - Wet tot invoering van een tijdelijke maatregel overbruggingsrecht naar aanleiding van het conflict tussen Rusland en Oekraïne, BS 16/02/2023, bl. 23327

Educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof: aanpassing loonplafond vanaf 1 januari 2023
19 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 15/02/2023, bl. 23001

Wijziging betreffende het rust- en overlevingspensioen van zelfstandigen inzake de pensioenleeftijd
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de pensioenleeftijd, BS 15/02/2023, bl. 23019

Wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten
26 DECEMBER 2022. - Wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten, BS 15/02/2023,  bl. 22968

Cumulatie van een overlevingspensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten

19 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen in de werknemersregeling met beroepsinkomsten, BS 14/02/2023, bl. 22570

Invoering ‘Terug Naar Werk-traject’ in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
12 JANUARI 2023. - Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 10/02/2023,  bl. 21893

Hogere uitkering themaverlof of tijdskrediet alleenstaande werknemers met kinderen
29 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren), BS 10/02/2023, bl. 21925

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Wet houdende instemming diverse internationale akten inzake strafzaken
30 JULI 2022. - Wet houdende instemming met de volgende internationale akten:1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 16 september 2021, en2) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en3) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering, gedaan te Abu Dhabi op 9 december 2021, en4) het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Islamitische Republiek Iran inzake de overbrenging van veroordeelde personen, gedaan te Brussel op 11 maart 2022, en5) het Protocol van 22 november 2017 tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Straatsburg op 7 april 2022. - Addendum, BS 14/02/2023, bl. 22568
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Antwerpen
www.balieantwerpen.be - els.haagsman@balieantwerpen.be