De Borg is het landelijk samenwerkingsverband van de vier erkende SGLVG-instellingen.

Bij De Borg zijn aangesloten:
  • Trajectum, Boschoord en Zutphen
  • Altrecht-Wier, Den Dolder
  • Dichterbij-STEVIG, Oostrum
  • Ipse De Bruggen, Zwammerdam
De instellingen richten zich op zorg en behandeling van mensen met een (lichte) verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen.
Doel is om de krachten te bundelen en met elkaar inspanningen te verrichten op het gebied van diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisseling.
 
Redactie
Deze Nieuwsbrief is bedoeld om medewerkers en belangstellenden te informeren over ontwikkelingen binnen De Borg en de Borginstellingen. Tevens wordt informatie geboden over ontwikkelingen binnen de sectoren waarin de instellingen werkzaam zijn.
 
Redactie: Adri Benschop (eindredactie) en Tineke van den Brink (secretariaat)
 
Redactieadres:
Secretariaat De Borg, Dolderseweg 164, 3734 Den Dolder
Tel: 030-2256405
 
Agenda
  • 7 juni 2012: Directeurenberaad en Managementoverleg
  • 7 juni 2012: EFP-Congres The Future of Forensic Care, De Fabrique, Utrecht
  • 15 juni 2012: Rapportage Onderzoeksprojecten Coping LVB, Academiegebouw Utrecht.
 
Nieuwe website De Borg
In maart is de nieuwe website van De Borg de lucht ingegaan. Zie: www.deborg.nl
Met deze vernieuwde website willen we u meer op de hoogte houden van de activiteiten van De Borg en willen we meer inspelen op de actualiteiten.
We zijn benieuwd naar uw reacties.
 
Consultatietrajecten NZa
De afgelopen maanden heeft De Borg, samen met de VGN, namens de instellingen actief geparticipeerd in een tweetal Consultatietrajecten bij de NZa.
Nieuwe richtlijnen zijn vastgesteld voor de NHC, de huisvesting van o.a. de Forensische Zorg. Tevens zijn richtlijnen in voorbereiding voor de prestatiebekostiging van de Forensische Zorg.
De uiteindelijke besluitvorming moet nog plaatsvinden en zal mede afhangen van het al dan niet invoeren van de nieuwe Wet op de Forensische Zorg.
 
Wet Forensische Zorg
Op 23 mei besluit de Tweede Kamer of, in het kader van de nieuwe politieke ontwikkelingen, de nieuwe Wet op de  Forensische Zorg al dan niet controversieel zal worden verklaard.
mei 2012, Nummer 1
De Borg Nieuwsbrief
Dit is de nieuwe Nieuwsbrief van De Borg. Gebleken is dat er behoefte bestaat aan meer informatie over de werkzaamheden van De Borg en over ontwikkelingen binnen de SGLVG-behandelcentra die bij De Borg zijn aangesloten. Voor zover de ruimte is zal in deze Nieuwsbrief tevens informatie worden gegeven over ontwikkelingen binnen de sectoren die voor de Borginstellingen van belang zijn.
 
Het is de bedoeling om deze Nieuwsbrief ca. zes keer per jaar digitaal te versturen naar medewerkers en belangstellenden binnen De Borg. Indien u toezending niet of niet langer op prijs stelt kunt u zich uitschrijven via de knop onderaan deze mail.
 
Voor informatie in deze Nieuwsbrief zijn wij (mede) afhankelijk van nieuwsberichten die wij vanuit de Borginstellingen krijgen aangereikt. Mocht u bepaalde informatie willen verspreiden naar collega's aarzelt u dan niet om contact op te nemen met de redactie. De adresgegevens vindt u in de linkerkolom.
 
Wilt u meer informatie over De Borg dan kunt u die vinden op onze website: www.deborg.nl. U kunt ook rechtstreeks naar de websites van de Borginstellingen surfen via de logo's onder aan deze Nieuwsbrief.
 
Namens de redactie, Adri Benschop, manager De Borg
 
Opening Wier SGLVG+
Op 19 april j.l is bij Altrecht in Den Dolder officieel de nieuwe kliniek voor besloten SGLVG-behandeling Wier+ in gebruik genomen.
De kliniek biedt ruimte aan 30 cliënten met een forensische titel en voor een beperkt aantal niet-justitiële cliënten met een verstandelijke beperking en ernstige verslavingsproblematiek.
 
De officiële openingshandeling werd verricht door de heer Goof van Gemert, directeur Forensische zorg van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in nauwe samenwerking met Rinaldo, cliënt bij Wier+.
 
De uitbreiding van Wier+ maakt onderdeel uit van de 120 extra plaatsen die een aantal jaren geleden door het ministerie van VWS ter beschikking zijn gesteld aan de SGLVG-instellingen in verband met het groeiend aantal mensen met een licht verstandelijke beperking die in aanraking komen met justitie en politie.
Ook bij Dichterbij en Trajectum zijn extra plaatsen gerealiseerd. Bij Ipse De Bruggen is een uitbreiding voor deze doelgroep in voorbereiding.
 
Opening Academische Werkplaats Dichterbij
Op 12 april j.l opende de Universiteit Tilburg een Academische Werkplaats met een symposium "Leven met een Verstandelijke Beperking".
 
Aan deze werkplaats is Prof. Dr. Petri Embregts verbonden, directeur behandelzaken van Dichterbij-STEVIG, die aan de Universiteit de leerstoel bekleedt met als opdracht: '"Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling". 
 
Tijdens het symposium werd de dr. Anton Došen Scriptieprijs uitgereikt aan mevrouw Anneke Paelinck voor haar masterscriptie over het motiveren van mensen met een verstandelijke beperking met gedragsproblemen en/of psychopathologie die middelen misbruiken.
 
Onderzoek Continuïteit van Zorg
In april is door de VGN samen met De Borg een voorstel ingediend voor een onderzoek naar continuïteit van zorg aan forensische cliënten met een verstandelijke beperking.
Doelstelling is om te onderzoeken op welke wijze detentieschade zoveel mogelijk kan worden beperkt door een doelgericht aanbod te creëren van continue zorg, waardoor de kans op recidive kan worden verminderd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Rebelgroep.
Inmiddels heeft het ministerie ingestemd met het het toekennen van subsidie voor het vooronderzoek. 
 
Onderzoek Forensische (F)ACT
In 2011 is een experimenteel onderzoek gestart samen met het Trimbos instituut naar het opzetten van (F)ACT-teams voor LVG-cliënten binnen de Borginstellingen.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Binnen Altrecht, Dichterbij staan de teams inmiddels klaar om te beginnen. In Trajectum is men al begonnen en bij Ipse De Bruggen is men bezig met de voorbereidingen. In overleg met Prof. dr. Robert Didden is een onderzoeksdesign uitgewerkt en is een ROM-methodiek vastgesteld om de resultaten te kunnen meten.
 
Het is de bedoeling om per 1 juni te starten, mits er ook door het ministerie van V&J de nodige productieruimte ter beschikking wordt gesteld.
 
Voor een rechtstreekse verbinding met de website van de Borginstellingen klikt u op onderstaande logo's:
     
De Borg, Dolderseweg 164, 3734 BN Den Dolder.  www.deborg.nl 

Powered by YMLP.com