Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
13 - 29 MEI 2015
ACTUALITEIT

Hervorming griffierechten

28 APRIL 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, BS 26/05/2015, bl. 29665
Inwerkingtreding 1 juni 2015


Voortaan moet u uw buitenlandse rekeningen aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.
Met het standaardformulier vanaf nu of via elektronische weg vanaf 26 mei 2015

Info:
https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centraal-aanspreekpunt/buitenlandse-rekeningen/praktische-modaliteiten-voor-de
Zie ook:
Aanmelding gegevens buitenlandse rekeningen bij CAP: startschot
CB, Fiscoloog nr. 1432, 27/05/2015, 10


Minister J. Van Overtveldt wordt belast met Bestrijding van de fiscale fraude en E. Sleurs ontheven uit haar ambt van Staatssecretaris voor Bestrijding van de fiscale fraude
27 MEI 2015. - Koninklijk besluit. - Regering. - Wijzigingen, BS 28/05/2015, bl. 30184
27 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 2015 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden, BS 28/05/2015, bl. 30184

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Vlaams Gewest

(versie aanslagjaar 2015 - inkomsten 2014)
Bijwerking op 07/05/2015
(Fisconetplus)
 
Het Grondwettelijk Hof herziet zijn rechtspraak over de rechtsplegings- vergoeding in het licht van de gewijzigde juridische context.
GwH arresten 21 mei 2015, nrs.
68, 69 en 70
Informatieve nota bij deze arresten van het GwH:
Informatieve nota arresten GwH 21 mei 2015, nrs. 68, 69 en 70 
Zie ook: Grondwettelijk Hof billijkt rechtsplegingsvergoeding ten laste van fiscus
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1432, 27/05/2015, 1
 
Verwerping beroepen tot vernietiging wet hervorming gerechtelijke arrondissementen
GwH nr. 79/2015; 28 mei 2015
Rolnummer(s): 5918 • 5921Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 2, 43, 44, 45, 115 en 158) - Wet van 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 8)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Gerechtelijke ambten - Griffiers in de politierechtbanken en vredegerechten - 1. Benoeming in het arrondissement - Horizontale mobiliteit - 2. Eén hoofdgriffier in elk arrondissement voor de politierechtbank en de vredegerechten.
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Today’s Lawyer nummer 3 - 2015
Nieuw tweemaandelijks tijdschrift voor de advocaat-ondernemer
Het zelfstandig statuut van de advocaat: revisited – Een ereloonnota is een factuur! – Smart sourcing – Tien tips voor de succesvolle start van een advocatenkantoor – BTWeetje: Tanken & tankkaarten – Wat is het geheim van het beroepsgeheim? – Advocatuurlijk – Carrière maken in advocatenkantoren: ‘Mind the gap!’- Beroepsgeheim, partijdigheid en audit letters

Voyeurisme – standpunt Hof van Cassatie
L. Stevens, Kijken mag, aankomen niet?
RW 2014-15, nr. 39, 30/05/2015, 1522

De structurele onbestuurbaarheid van het gemeentebestuur
L. Veny, B. Warnez, RW 2014-15, nr. 39, 30/05/2015, 1523

Het mandaat ad litem voor het Grondwettelijk Hof
J. Theunis, D. Bijnens, noot onder GwH nr. 120/2014, 17 september 2015, RW 2014-15, nr. 39, 30/05/2015, 1540

Brussel Ibis-verordening
H. Gaudemet-Tallon, Quelques propos autour du règlement Bruxelles Ibis, JT N° 6607, 30/05/2015, 453

Advocatenhonorarium en Wetboek van Economisch Recht
H. Lamon, NJW nr. 323, 27/05/2015, 378

Advocaat mag via media kritiek uiten op rechters
D. Voorhof, I. Høedt-Rasmussen, De Juristenkrant nr. 310, 27/05/2015, 1
En JLMB 2015/21, 969
EHRM (Grote Kamer) 23 april 2015, Morice t. Frankrijk, nr. 29369/10

Permanente uitsluiting van homoseksuele bloeddonoren onder druk
P. Borghs, De Juristenkrant nr. 310, 27/05/2015, 3
Nederlands College voor de Rechten van de Mens, 24 april 2015, nr. 2015/46
HvJ 29 april 2015, C-528/13

Potpourrivoorstel over sociale procedures

L. Lenaerts, Potpourrivoorstel over sociale procedures schaft ‘efficiëntie’ af, en nog veel meer, De Juristenkrant nr. 310, 27/05/2015, 11

Grondwettelijk Hof billijkt rechtsplegingsvergoeding ten laste van fiscus
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1432, 27/05/2015, 1

‘Omgekeerd’ duo-legaat
B. Cardoen,‘Omgekeerd’ duo-legaat: wat als het legaat slechts ‘bepaalbaar’ is?, Fiscoloog nr. 1432, 27/05/2015, 7
Rb. Antwerpen 22/10/2014 en Rb. Gent 30/06/2014 (www.fisconetplus.be)
Zie ook laatste vonnis + noot N. Geelhand de Merxem in NFM, jan 2015, 25

Aanmelding gegevens buitenlandse rekeningen bij CAP: startschot
CB, Fiscoloog nr. 1432, 27/05/2015, 10

Handhaving anti-discriminatiewetten
– de praktijktest
S. Sottiaux, De praktijktest: much ado about nothing?,  RW 2014-15, nr. 38, 23/05/2015, 1482

Nieuwe wettelijke waarderingsmethode gerechtelijke omzetting vruchtgebruik
E. Adriaens, A.L. Verbeke, De nieuwe wettelijke waarderingsmethode voor de gerechtelijke omzetting van vruchtgebruik in een som geld, RW 2014-15, nr. 38, 23/05/2015, 1483

Onderzoeksbevoegdheden belastingambtenaren – computerbestanden
JVD, Zijn ‘computerbestanden’ geen ‘boeken en bescheiden’?, Fiscoloog nr. 1431, 20/05/2015, 1

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2015
C. Buysse, Fiscoloog nr. 1431, 20/05/2015, 3

Onbemande luchtvaartuigen
W. Verheyen, Onbemande luchtvaartuigen. Vogelvrij of (nu al) gekooid?, NJW nr. 322, 13/05/2015, 338

Programmadecreet
De nieuwe Vlaamse schenkbelasting: vereenvoudigd, verlaagd en vergroend

E. Aerts, Fisc.Act. ,r. 18, week 7-13 mei 2015, 1
Parl.St. Vl. Parl. 2014-2015, 333/1, art. 25-32

Sterfhuisclausule decretaal gekortwiekt
E. Aerts, Fisc. Act. nr. 18, week 7-13 mei 2015, 6

Programmawet
Volledige vrijstelling voor ‘flexi-jobs’ en overuren in de horeca
Fisc. Act. nr. 18, week 7-13 mei 2015, 6

Het gebruik van de komma in juridische teksten
J. Waelkens, TBBR 2015/5, 235

De wettelijke samenwoning, een verhouding van staat?
L. De Schrijver, noot bij Cass. 17/01/2013 en Gent 27/11/2014, TBBR 2015/5, 135

Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF)
F. Buyssens, Over de redeloosheid van de VCF, TBBR 2015/5, 130

LuxLeaks – Over transparantie en rechtvaardigheid…
A. Visschers, Rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 481, mei 2015, 383

Vraag om inlichtingen in de inkomstenbelastingen
F. Eerens, De vraag om inlichtingen: vraag maar raak?, TFR nr. 481, mei 2015, 386

Strijd tegen sociale fraude: concrete maatregelen in de maak
K. Van Tilborg, Balans nr. 739, 30/04/2015, 1

Overzicht tarieven kooprechten
T. Carnewal, De tarieven en kortingen inzake kooprechten langsheen de gewestgrenzen anno 2015, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 20-21, 2015, 1

Realisatie meerwaarde bij inbreng in burgerlijke maatschap
P. Souffriau, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 15-18, 2015, 1

Een nieuwe invulling voor het begrip ‘nieuw gebouw’ in btw
J. Heirman, T. Van Beveren, Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 15-18, 2015, 7

Gesplitste koop
E. Spruyt, Gesplitste koop onder het gesternte van de Vlaamse erfbelasting: geen ommezwaai, , Nieuwsbrief Notariaat nr. 6, weken 15-18, 2015, 11

Bemiddeling familiezaken
A.L. Verbeke, Bemiddelen voor het geschil: Family Governance, TPR 2014/3, 969

De interpretatieregel in het voordeel van de consument
J. Waelkens, TPR 2014/3, 989

De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten naar Nederlands en Belgisch recht
M. Knigge, TPR 2014/3, 1117

De aansprakelijkheid van bookingsites voor onrechtmatige reviews
S. De Pourcq, TPR 2014/3, 1157

Advocaat-cliëntverhouding
W. Decock, De strijd om de juridische kwalificatie van de advocaat-cliëntverhouding. Rechtshistorische kanttekeningen, TPR 2014/3, 1207

Financiering van Justitie
S. Sobry, User pays? Burgerlijke geschillenbeslechting in tijden van budgettaire ademnood, TPR 2014/3, 1259

Overzicht van rechtspraak Europees mededingingsrecht
(1 januari 1982 – 31 december 2013)
V. Dehaeck, A.-M. Van den Bossche, TPR 2014/3, 1307

Collectief verhaal bij massaschade
R. Jagtenberg, S. Voet, When it takes thousands to tango. Over de buitengerechtelijke collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland en België, TMD 2015/1, 6

Nieuw Belgisch kader inzake ADR en consumentengeschillen
S. Voet; , TMD 2015/1, 33

Kaaimanstaks & taks shift
F. Van Istendael, AFT 2015/4, 2    

Witwassen
 
T. Afschrift, De grenzen van het begrip ‘witwassen van kapîtalen’ die al dan niet fiscaal werden geregulariseerd en al dan niet werden gerepatrieerd, AFT 2015/4, 4

Schijnwettelijke samenwoningen
A.-C. Van Gysel, La cohabitation légale: quo vadis?, RTDF 2015/1, 9

De wettigheid van de gelijkstelling van ‘sociale lasthebbers’ met werknemers
K. Nevens, JTT nr. 1216, 30/04/2015, 177

Mensenrechten – doodstraf en gevangenisstraffen
M. Bossuyt, De mensenrechten t.o.v. de doodstraf en t.o.v. niet-samendrukbare levenslange gevangenisstraffen, T.Strafr. 2015/2, 59

BOEKEN  

Advocatendeontologie
Y. Kevers (ed.), L’éthique de l’avocat. Outil de marketing ou d’engagement?, Anthemis – Édition du Jeune Barreau de Liège, 2014, 58 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Professionele aansprakelijkheid
Jura Falconis, I. Samoy (eds.), Intersentia 2015, 166 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht
L. Schuermans, C. Van Schoubroeck, 3e editie, Intersentia 2015, 1026 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Het onroerend goed en het huwelijksvermogen
N. Vandebeek, Recht en  Praktijk nr. 81, Wolters Kluwer 2015, 521 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De nieuwe regels van het cassatieberoep in strafzaken, in civiele zaken en in tuchtzaken
B. Maes, CABG, Larcier 2015, 67 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Vennootschapsrecht
K. Maresceau, De vennootschaps- en minderheidsvordering in de BVBA, CVBA, NV en Comm.VA, Advocatenpraktijk, Vennootschappenrecht, nr. 11, Wolters Kluwer, mei 2015, 56 p.

Actualia Familierecht 2014-2015
I. Boone, C. Declerck (eds.), die Keure 2015, 174 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Juristen over Rechtsdenken
F. Fleerackers, R. Van Ransbeeck (eds.), AdVocarE, Interdisciplinair Cahier 21.1, Larcier 2014, 99 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overzicht van het Belgisch Administratief Recht
A. Mast, J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, 30e editie 2014, Wolters Kluwer, 1459 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2011-2013
1e druk 2015
C. Hendrickx (coörd.), Fiskofoon(ed.) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2011-2013
Info

Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014
C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel, B. Demeulenaere, EBP 2014, 1132 p.

China: de rechtsorde zoals we ze kennen?
K. Van der Borght, rede, Intersentia – Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, 2014, 12 p.

Rechtsmisbruik
J. Rozie, S. Rutten, A. Van Oevelen (eds.), Intersentia 2015, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tendensen vermogensrecht 2015
R. Barbaix, N. Carette (eds.), Intersentia 2015, 329 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Jaarboek Energierecht 2014
K. Deketelaere, B. Delvaux (eds.), Intersentia 2015, 323 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onroerende natrekking en horizontale eigendomssplitsingen
S. Bouly, Intersentia 2015, 598 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De rechtspositie van het overheidspersoneel in beweging

Themanummer 2015/1-2 Tijdschrift voor sociaal recht

Hoe minder personenbelasting betalen?

Alles over uitgaven met fiscaal voordeel, federaal en gewestelijk
N. Nimmegeers, Wolters Kluwer 2015, 860 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Advocaat - Aansprakelijkheid - Opdracht om fiscaal geschil bij de bevoegde rechtbank aanhangig te maken - Procedure niet tijdig instellen - Fout
Brussel 15 oktober 2013 ( met noot ), RW 2014-15, nr. 38, 23/05/2015, 1510
Wanneer een advocaat de opdracht aanvaardt om een bepaalde rechtshandeling te stellen, in dit geval een fiscaal geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechtbank, rust
op hem een resultaatsverbintenis om deze procedure met inachtneming van de voorgeschreven vormvereisten en binnen de wettelijke termijn in te stellen. Het niet tijdig instellen van de procedure maakt dan ook een fout van de advocaat uit.

Advocaat – Tuchtprocedure – Voorbereidend tuchtonderzoek – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Toepasbaarheid
Cass (1e K.) 21 februari 2014, Ius & Actores 2014/3, 21

Griffier – Strafzaken – Strafdossier – Inventarisatie van stukken – Gevolg
Cass. (2e K.) 28 januari 2015, Ius & Actores 2014/3, 9

Griffiers – Tuchtprocedure – Tuchtrechtscollege – Samenstelling
GwH 2015/4, 22 januari 2015
Ius & Actores 2014/3, 17

Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging – Tegenvordering die voor de eerste maal in hoger beroep is ingesteld – Vereisten voor de ontvankelijkheid – Beperkingen – Feit of handeling aangevoerd in de dagvaarding

GwH 2014/177, 4 december 2014
Ius & Actores 2014/3, 33

Grensoverschrijdende betekening binnen de EU – Verordening nr. 1393/2007 – Gerechtsdeurwaarder die betekent via de post – Geldige betekeningswijze
Cass. (fr.) (2e ch.civ.) 8 januari 2015, Ius & Actores 2014/3, 97

Dagvaarding die het foute ondernemingsnummer vermeldt – Ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering – Sanctie
Brussel (7e k.) 10 oktober 2014, noot E. Leroy, Ius & Actores 2014/3,  99

Rechtsbijstand – Betekening aan de partij bij het cassatiearrest – Gerechtskosten – Beschikking van de eerste voorzitter die zonder voorbehoud rechtsbijstand toekent
Cass. (bur.ass.jud.) 5 juni 2014, Ius & Actores 2014/3, 157

Rechtsbijstand – Toepassingsveld – Kosten van een reeds uitgevoerd deskundigenonderzoek (niet)
Rb. Luik 18 februari 2015, Ius & Actores 2014/3, 159

Advocaat – relatie cliënt
H.v.J. 151/2015, NJW nr. 323, 27/05/2015, 393
Advocaat – relatie met cliënten – honoraria – onrechtmatige bedingen – consumentencontracten – beroepsgeheim – toepassing van Richtlijn nr. 93/13/CEE

Rechtspraak gerechtelijk recht
JLMB 2015/22

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2015/20

Rechtspraakoverzicht Inkomstenbelastingen 2011-2013
1e druk 2015
C. Hendrickx (coörd.), Fiskofoon(ed.) Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 2011-2013
Info


CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

STUDIEDAGEN

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M&D Seminars , Edegem, 2 juni 2015
Programma

Begunstiging bij levensverzekering: 25 actuele vragen waarop u het antwoord moet kennen!
M&D Seminars , Gent 2 juni 2015
Programma

Overnemen/overlaten van een vennootschap - Juridische aspecten inzake financiering
Lexalert online seminarie, 2 juni 2015
Programma

Clausules bij de niet-uitvoering en de beëindiging van contracten
M & D Seminars, Gent 3 juni 2015  (Studienamiddag)
Programma

Collectief ontslag en sluiting van onderneming
M & D Seminars, Edegem 4 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Update fiscaal recht voor vennootschappen
Lexalert online seminarie, 4 juni 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, donderdag 4 juni 2015 , Gent
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, donderdag 4 juni 2015 , Gent
Programma

Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27 maart 2014 en 22 mei 2014
M&D Seminars Edegem 5 juni 2015
Programma

Gratis Jura gebruikersopleiding
Nederlandstalige Orde van de Balie Brussel 8 juni 2015(start: 12.30u)
Programma

Conventionele overgang van onderneming
M&D Seminars, Leuven 9 juni 2015
Programma

Collectief ontslag en sluiting van de onderneming
Lexalert online seminarie 9 juni 2015
Programma

Vennootschapsrecht: actuele rechtspraak en recente wetswijzigingen
M & D Seminars, Gent 10 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Wet Continuïteit Ondernemingen; nuttig instrument voor de overdracht van een onderneming?
Studipolis, Brugge 11 juni 2015
Programma

De oplevering bij private bouwwerken - Een analyse met overzicht van de actuele tendensen
31ste Cyclus Permanente Vorming 2014-2015
De Juristenclub, 12 juni 2015
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M & D Seminars Gent 12 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Aangifte buitenlandse rekeningen bij Centraal Aanspreekpunt
Lexalert online seminarie 16 juni 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, Gent 16 juni 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, woensdag 17 juni 2015 , Gent
Programma

Een deficitaire vereffening is geen faillissement. Een analyse van de vereffening aan de hand van 10 aandachtspunten
M&D Seminars, Leuven 18 juni 2015
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
M & D Seminars, Leuven 18 juni 2015 (Studienamiddag)
Programma

Arbitrage; de nieuwe arbitragewet in de praktijk
Studipolis, donderdag 18 juni 2015 , Sint-Lambrechts-Woluwe
Programma

Bescherming van cliënteel en niet-concurrentie
M & D Seminars, Gent 19 juni 2015 (Studiedag)
Programma

Vraagstukken en Dialogen Familiaal Vermogensrecht 2015 
Intersentia, Leuven 25 juni 2015
Programma

De Kaaimantaks
Op donderdagnamiddag 2 juli 2015 (Gent) of vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Gent 2 juli 2015
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De nieuwe omgevingsvergunning
Op dinsdag 7 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag
‘De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start. Sessie 1. De Omgevingsvergunnings-procedure grondig bekeken (09.30-13.00 uur). Sessie 2. Handhaving van de Omgevings-vergunning (13.45-17.15 uur)’.
Programma

Omzetting van vruchtgebruik
Op woensdagmiddag 8 juli 2015 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiemiddag (10.30 - 14.30 uur) 'Omzetting van vruchtgebruik toepassen vanaf 25 januari 2015’.
Programma

Actualia ontslagrecht
Op donderdagmiddag 9 juli 2015 herhaalt M&D Seminars in Leuven de jaarlijkse studiemiddag (10.30-14.30 uur) ‘Actualia ontslagrecht’.
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015

Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving
Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma