5 - 18 JUNI 2015 
Nieuwe rolrechten – Addendum BS 11/06/2015

Vervanging bijlage huishoudelijk reglement raad van procureurs des Konings

Wijziging aanstelling van een sekwester

Informatieverplichtingen commercialisering financiële producten bij niet-professionele cliënten

Auteursrecht kunstwerk– beheer volgrecht – uniek platform

Dataretentiewet is vernietigd
(GwH 2015/84, 11 juni 2015)
PUBLIEK RECHT

Bevlagging openbare gebouwen

29 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen, BS 08/06/2015, bl. 32777

Omzendbrief strijd tegen frauduleus gebruik identiteits- of reisdocumenten
Omzendbrief betreffende de strijd tegen het frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten of reisdocumenten uitgegeven door de lidstaten van de Unie of aangewend ter nabootsing hiervan, BS 18/06/2015, bl. 35736


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Nieuwe rolrechten – Addendum BS 11/06/2015
28 APRIL 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Addendum, BS 11/06/2015, bl. 34095

Vervanging bijlage huishoudelijk reglement raad van procureurs des Konings
29 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings, BS 09/06/2015, bl. 32926 (inwerking vanaf 1 april 2015)

Wijziging aanstelling van een sekwester
21 MEI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft, BS 10/06/2015, bl. 33925


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 09/06/2015, bl. 33030

Indexcijfers kostprijs beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer)
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 09/06/2015, bl. 33030

Auteursrecht kunstwerk– beheer volgrecht – uniek platform
11 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor het beheer van het volgrecht bepaald in de artikelen XI.177 en XI.178 van het Wetboek van economisch recht, BS 17/06/2015, bl. 35043


FINANCIEEL RECHT

Informatieverplichtingen commercialisering financiële producten bij niet-professionele cliënten
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten, BS 10/06/2015, bl. 33925

Hypothecaire kredieten - rentevoeten
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht, BS 17/06/2015,  bl. 35117


STRAFRECHT

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites

Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites, BS 18/06/2015, bl. 35740


SOCIAAL RECHT

Sociale zekerheid werknemers
26 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, BS 08/06/2015, bl. 32787

Werkloosheidsreglementering
1 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 89/1 in hetzelfde koninklijk besluit, BS 10/06/2015, bl. 33923

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
1 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, BS 11/06/2015, bl. 34096

Betaalde sportbeoefenaar
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 15/06/2015, bl. 34444

Pensioenen zelfstandigen
7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 15/06/2015, bl. 34448

Bijdrage jaarlijkse vakantie
7 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel IV, Hoofdstuk 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 16/06/2015, bl. 34611
 

ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF
 
2015-089


11-06-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 11)

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5857
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Bevel om het grondgebied te verlaten - 1. Toetsing van de inachtneming van het recht om niet het voorwerp van een onmenselijke en vernederende behandeling uit te maken en van het recht op het privé- en gezinsleven - Ogenblik - 2. Beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Daadwerkelijk beroep - 3. Personele toepassingsgebied - a. Asielaanvragers en aanvragers van subsidiaire bescherming - b. Andere vreemdelingen - 4. Regelmatigheid van het verblijf gedurende de periode van het voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingestelde beroep. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op de integriteit van de persoon - Verbod van onmenselijke of onterende behandelingen of bestraffingen - 2. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - 3. Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces - Recht op daadwerkelijke rechtshulp.
2015-088


11-06-2015

Prejudiciële vraag
Art. 47 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007

Schending

Rolnummer(s): 6074
Gerechtelijk recht - Burgerlijke rechtspleging - 1. Geschil inzake milieuheffingen - Afvalstoffenheffing - 2. Rechtsmiddelen - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheidsvoorwaarden - Ondertekening van het verzoekschrift door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
2015-087


11-06-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 488bis H, § 2, in samenhang gelezen met art. 488bis B, § 6)

Schending (in de interpretatie van het verwijzende rechtscollege)

Rolnummer(s): 5952
Burgerlijk recht - Erfenissen - Beschermde persoon - Vordering die ertoe strekt de beschermde persoon ertoe te horen machtigen over zijn goederen te beschikken bij schenking onder levenden of bij uiterste wilsbeschikking - Ontvankelijkheid van de aanvraag - Overlegging van een omstandige geneeskundige verklaring gevoegd bij het verzoekschrift.
2015-086


11-06-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) - Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ' Marktpraktijken en consumentenbescherming ' in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht (art. 9)

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.17.2 en B.20.4

Rolnummer(s): 5871
Economisch recht - Consumentenbescherming - Gedragsregels - 1. Bank- en financiële sector - 2. Verzekeringssector - a. Wijziging van de wetgeving - (i) Rechtszekerheid - (ii) Gewekt vertrouwen - b. Machtiging aan de uitvoerende macht - 2. Overtreding - Administratieve sancties - Beginsel non bis in idem. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van handel en nijverheid - 2. Vrijheid van ondernemen.
2015-085


11-06-2015

Prejudiciële vraag
Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (art. 2bis) - Programmawet (II) van 27 december 2006 (art. 2, 1°)

Geen schending

Rolnummer(s): 5869
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen - Belangenconflict tussen de rechtspersoon en de persoon die ertoe is gemachtigd hem te vertegenwoordigen - Aanwijzing van een lasthebber ad hoc - Ontstentenis van tenlastneming door de Staat van de erelonen van de lasthebber ad hoc.
2015-084


11-06-2015

Beroepen tot vernietiging
Wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering

Vernietiging

Rolnummer(s): 5856 • 5859
Telecommunicatie - Elektronische communicatie - Aanbieders van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of een openbaar communicatienetwerk - 1. Verplichting om gegevens betreffende het privéleven van een persoon en zijn communicaties te bewaren - 2. Toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de gegevens - 3. Personele toepassingsgebied - 4. Ontstentenis van beperkingen - 5. Bewaarperiode van de gegevens. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Bescherming van persoonsgegevens.
2015-083


11-06-2015

Beroepen tot vernietiging - Prejudiciële vraag
Art. 7 van de wet van 14 januari 2013 houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie, zoals gewijzigd bij art. 3 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

Vernietiging - Verwerping van de beroepen - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Geen schending

Rolnummer(s): 5702 • 5704 • 5778
Strafrecht - Strafrechtspleging - Strafvordering - Verjaring - Schorsingsgronden - 1. Bijkomende onderzoekshandelingen - Voorwaarden - 2. Invoering van een nieuwe schorsingsgrond - Afwezigheid van overgangsregeling - a. Rechtszekerheid - b. Gewekt vertrouwen. # Rechten en vrijheden - Jurisdictionele waarborgen - Recht op een eerlijk proces.

 

RECHTERLIJKE ORDE

BS 05/06/2015
Arbeidshof te Brussel
Benoemingen diverse magistraten
Vacature mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
Benoemingen diverse magistraten

BS 08/06/2015
Benoemingen diverse magistraten

BS 09/06/2015
29 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 ter goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van procureurs des Konings (inwerking vanaf 1 april 2015)
Benoemingen/ontslagnemingen diverse magistraten

BS 10/06/2015
Benoemingen/ontslagnemingen griffiers/parketsecretarissen

BS 11/06/2015
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken
2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

BS 12/06/2015
Raad van State. - Aanstelling tot Eerste Auditeur-afdelingshoofd
Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur
Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur
Raad van State. - Inrustestelling
Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015, is de heer Stevens J., gewezen voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde
Twee vacante betrekkingen verbindingsmagistraat  bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring

BS 17/06/2015
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Arbeidshof te Gent

BS 18/06/2015
Vredegerecht Oudergem – inzetbaarheid personeelsleden alle vredegerechten van het arrondissement Antwerpen
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de politierechtbanken in Oost-Vlaanderen

 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen