Nieuwsbrief 9 - 31 maart 2019
Blockchain en smart contracts: het einde van de vertrouwde tussenpersoon?
Jurgen Goossens & Kristof Verslype
Vorming in de Bib op 21 mei 2019
Meer info
 
ACTUEEL

In Staatsblad van 29 maart:
23 MAART 2019. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie, BS 29/03/2019, bl. 31794
- De deontologie van de magistraten krijgt een wettelijke basis
- versterking van de toezichtfunctie van de Hoge Raad voor de Justitie
- Nieuwigheden voor plaatsvervangende magistraten

Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 26/3/2019
Lijst van voorgedragen kandidaten (Antwerpen en Gent)

Hoge Raad voor de Justitie
Nederlandstalige benoemings-en aanwijzingscommissie - Lijst van voorgedragen kandidaten
Vergadering van 12 maart 2019

 
 PUBLIEK RECHT
Procedure Raad van State – geschillen inzake schadevergoeding
P. Lejeune, L’indemnité réparatrice devant le Conseil d’État: une procédure en devenir, JT N° 6766, 23/03/2019, 237

Een Vlaams domeingoederenrecht: transparante flexibiliteit of flexibele transparantie?
 
V. Sagaert, RW 2018-2019, nr. 29, 16/03/2019, 1122

Verkoop van gemeentelijk onroerend goed
B. Indekeu, Vormvoorschriften bij verkoop van gemeentelijk onroerend goed in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur. Een gemiste kans om klare wijn te schenken, T.Gem. 2019/1, 22

OMGEVINGSRECHT


Het morgen van gisteren. De Vlaamse woningpas: to blockchain or not to blockchain?
 
A. Appelmans, RW2018-2019, nr. 30, 23/03/2019, 1162
Digitalisering van het Vlaamse vastgoedlandschap
www.woningpas.vlaanderen.be

Het principe van ‘common but differentiated responsabilities’ in het internationaal milieurecht

S. De Borchgrave, TMR 2019/1, 3

VREEMDELINGENRECHT


Overzicht van het vreemdelingenrecht
L. Denys, 4de uitgave, INNI Publishers 2019, 1153 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Overzicht van rechtspraak Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
gerechtelijke jaren 2009-2010 tot 2017-2018 (eerste deel)
RW 2018-2019, nr. 29, 16/03/2019, 1123

Overzicht van rechtspraak Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
gerechtelijke jaren 2009-2010 tot 2017-2018 (tweede deel)
RW 2018-2019, nr. 30, 23/03/2019, 1163

Rechtspraak vreemdelingenrecht (en rechten van de mens)
JLMB 2019/11
Inhoudstafel

ONDERWIJSRECHT


Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid (TORB)
2018-2019, nr. 3
Inhoudstafel

RECHTEN VAN DE MENS
 

Godsdienstvrijheid en deradicalisering
A. Overbeeke, NJW nr. 399, 27/03/2019, 230

Discriminatie op grond van ras en etnische afkomst
Het sanctieregime en de toepassing in de rechtspraak
S. Van den Bogaert, Intersentia 2019, 46 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak rechten van de mens

JLMB 2019/11
Inhoudstafel

BURGERLIJK RECHT
BURGERLIJKE STAND 

Wie krijgt toegang tot de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS)? 
Strada lex Nieuws 18 maart 2019
10 MAART 2019. - Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot de databank voor de akten van de burgerlijke stand, BS 14/03/2019, bl. 26799.
Inwerkingtreding 31 maart 2019

FAMILIERECHT


Wensvaderschap vestigen kan ook na medisch begeleide voortplanting met donorzaad
G. Verschelden, Juristenkrant nr. 386, 27/03/2019, 6

Wetgever brengt nieuwigheden op vlak van onderhoudsbijdragen voor kinderen
M. Vandevelde, Juristenkrant nr. 386, 27/03/2019, 7

Huwelijken opnieuw toegestaan op zon- en feestdagen?  
Strada lex Nieuws 18 maart 2019
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te bepalen dat op zon- en/of feestdagen huwelijken mogen worden voltrokken. - 54K3564
Aangenomen Kamer 14 maart 2019 .

De Huwelijksvermogensverordening:  krachtlijnen voor de notariële praktijk
M. Muylle, B. Verheye, Not.Fisc.M. 2019/3, 81

VERBINTENISSENRECHT


Het Vlaams woninghuurdecreet in kort bestek
R. Timmermans, reeks AdvocatenPraktijk, Burgerlijk Recht nr. 52, Wolters Kluwer maart 2019, 98 p.

Het Vlaams Woninghuurdecreet: continuïteit met eigen accenten
T. Vandromme, D. Vermeir, Not.Fisc.M. 2019/3, 58

Woninghuur in de drie gewesten anno 2019
Dambre Maarten,  Hubeau Bernard,  Kohl Benoît,  Vandromme Tom,  Vermeir Diederik, reeks Dossiers Tijdschrift voor Vrede- en Politierechters nr. 27, die Keure 2019, 160 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De beëindiging en opzegging van woninghuur langsheen de gewestgrenzen
BLOCKERIJE, E., DESMYTTERE, Y., Notariaat 2019, afl. 4, 1-11

Rechtspraak huur
JLMB 2019/12
Inhoudstafel

Rijk worden met vastgoeddeals
(en niet levend opgegeten worden)
F. Delporte, Maklu2019, 260 p.

Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed

Nummer 2019/1
Inhoudstafel

GOEDERENRECHT


Duurzaam goederenrecht: naar een herijking van ons goederenrechtelijk stelsel?
B. Akkermans, TPR 2018/4, 1437

De implanting van onshore windturbines in het Vlaams Gewest vanuit privaatrechtelijk perspectief

M. Reynebeau, TPR 2018/4, 1471

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
GERECHTELIJK RECHT

50 jaar gerechtelijk wetboek. Wat nu?

Hommage Ernest Kring & Marcel Storme
Jean de Codt, Beatrijs Deconinck, Dirk Thijs (coörd.), Hof van Cassatie, Larcier 2018, 809 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Minister schond rechtsstaat door Commissie voor de Gerechtskosten te vroeg op te doeken
J. Riemslagh, Juristenkrant nr. 386, 27/03/2019, 9

Kosten van de rechtspleging
A. Decroës, Condamnation aux dépens: principe et exceptions, JT N° 6764, 09/03/2019, 200

ALTERNATIEVE GESCHILLENOPLOSSING

Le droit collaboratif a fait son entrée dans le Code judiciaire
Aperçu de ce mode alternatif et des critères de choix par rapport aux autres Marc’s
M. Blitz, A.-M. Boudart, JT N° 6765, 16/03/2019, 209

La conciliation préalable de droit commun: un ‘Marc’ à part entière?
D. Chevalier, JT N° 6765, 16/03/2019, 222

La CRA à l’épreuve de la pratique
E. Diskeuve, J.-M. Degryse, JT N° 6765, 16/03/2019, 226

JUSTITIE

Selectieprocedure van magistraten
Analyse van de betrouwbaarheid en validiteit van het Nederlandstalig vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, E. Michaux, G. Vervaeke, D. Van Daele, R. Mortier, NJW Nr. 398, 13/03/2019, 178

ADVOCATUUR

Een advocaat schendt het beroepsgeheim niet door het sturen van de BTW-listing
GwH 2019/043, 14 maart 2019
Geen schending van art. 53quinquies BTW-Wetboek

NOTARIEEL RECHT

Tijdschrift Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 2018/4
•Het pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht: gevolgen van de nieuwe Pandwet
•Geen vergunning meer vereist voor hotel, camping of ander toeristenverblijf
•Het verdeelrecht: stand van zaken
•Krachtlijnen van het nieuwe Insolventierecht
•De waardebepaling van beursgenoteerde effecten in het Fiscaal Recht
•Het recht op bijstand van de verzekerde op grond van een rechtsbijstandsverzekering bij een buitengerechtelijke geschillenbeslechting
•Het verkooprecht: het verhinderend bezit en de tolerantie van het causaal verband bij het verlaagd tarief
•Verkoop onder BTW door particulieren en vennootschappen die bouwen niet tot hun doel hebben: een praktische stand van zaken
Inhoudstafels

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
VENNOOTSCHAP

Maatschap

F. Collon, B. de Hemptinne, La société de droit commun après la loi du 15 avril 2018, RNB nr. 3137, mrt 2019, 195

MEDEDINGING


Mededingingsinbreuken – rechtsvorderingen tot schadevergoeding - verjaring
T. Tanghe, De verjaring van buitencontractuele rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens kartelinbreuken: een intrigerend drieluik, TPR 2018/4, 1383

CONSUMENTENRECHT


De Verzekeringswet 2014 en de bescherming van de consument
G. Heirman, DCCR nr. 120-121, 3

Het potentieel van mystery shopping om consumenten te beschermen: een kritische evaluatie
J. Vereecken, DCCR nr. 120-121, 45

Collectieve schuldenregeling: ultimum remedium voor consumenten met schuldenproblemen
M. El-Omari, DCCR nr. 120-121, 69

INTELLECTUELE EIGENDOM


Wijzigingen aan het Benelux-merkenrecht
H. Vanhees, RW 2018-2019, nr.31, 30/03/2019, 1202
 
VERZEKERINGSRECHT


Blockchains en verzekeringsrecht: Stand van zaken en uitdagingen
J. Deroulez, Verzekeringsnieuws nr. 3, mrt 2019, 1

STRAFRECHT
Horen, zien en (moeten) spreken: Grondwettelijk Hof vernietigt actieve meldingsplicht ocmw’s 
S. Royer, W. Yperman, Juristenkrant nr. 386, 27/03/2019, 1
GwH 044/2019, 14 maart 2019

Strafuitvoering: het kneusje van de strafketen
 
P. Vandenbruwaene, H. Penne, RW 2018-2019, nr. 31, 30/03/2019, 1203

Wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek
Wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek - Boek 1 en Boek 2 - 54K3651
Indieningsdatum 13 maart 2019

Het motiveren van de straf in het licht van artikel 6.1 EVRM
 
A. Bloch, T.Strafr. 2019/1, 2

De bestrijding van terrorisme en strafprocesrecht: vele kleintjes maken een grote
W. Yperman, T.Strafr. 2019/1, 8

FISCAAL RECHT
HvJ: géén verlies belastingvoordelen door vrijgesteld buitenlands inkomen
CB, Fiscoloog nr. 1605, 27/03/2019, 1

Beroepskosten
JVD, Publicitaire cateringkosten: toch niet volledig als beroepskosten aftrekbaar?, Fiscoloog nr. 1605, 27/03/2019, 4

Roerend inkomen
D. Coveliers, ‘Heffing op sparen’ en rechten verworven vóór 2018: minister corrigeert fiscus, ?, Fiscoloog nr. 1605, 27/03/2019, 6

Wet van 11 februari 2019: sociaal passief, carry back, moratoriuminterest enz.
JVD, Fiscoloog nr. 1605, 27/03/2019, 8

Minimale bedrijfsleidersbezoldiging
W. De Visscher, Afzonderlijke aanslag van 5 % geschrapt!, Fisc.Act. nr. 11, week 21-27 mrt 2019, 1

Beroepskosten
K. Janssens, Privéwoning in vennootschap: geen onredelijke kosten, Fisc.Act. nr. 11, week 21-27 mrt 2019, 3

Roerende vs. beroepsinkomsten
K. Janssens, Geen fiscaal regime auteursrechten voor advocaat, Fisc.Act. nr. 11, week 21-27 mrt 2019, 4
(Gent 12 maart 2019, 2017/AR/379 en 2017/AR/380)

Interne vereffening onder vuur
T. Jansen, Accordeon van kapitaalvermindering en –verhoging botst met artikel 344, § 1, Fisc. Act. nr. 10, week 14-20 mrt 2019, 1

Beroepsinstituten
H. De Cnijf, Fusie tussen IAB en BIBF is beklonken, Fisc. Act. nr. 10, week 14-20 mrt 2019, 5

Terugvordering fiscale staatssteun
J. Leroy, Excess profit-rulings: wat na het ‘Valentijnsarrest’?, Fisc. Act. nr. 10, week 14-20 mrt 2019, 9

Voordeel gratis woonst vennootschap: ambtshalve ontheffing voor verleden?
M. De Munter, Fiscoloog nr. 1604, 20/03/2019, 1

Meerwaarden
L. Maes, Gespreide belasting meerwaarden: wanneer moet opgave ingediend zijn?; Fiscoloog nr. 1604, 20/03/2019

Wetsvoorstel om ‘spin-offs’ vrij te stellen van roerende voorheffing
M. Boulard, K. Van de Velden, Fiscoloog nr. 1604, 20/03/2019, 8

Vlaamse regeling van de verzekeringsgift grondwettig verklaard
Taxwin Actua 14/03/2019
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nummer 34/2019 van 28 februari 2019 de Vlaamse regeling over de verzekeringsgift grondwettelijk verklaard . Het beroep van Assuralia werd daarmee afgewezen.

Privégebruik van een bedrijfswagen
 
C. Buysse, Strengere CO2-emissietest wagens: RSZ en fiscus staan overgangsperiode toe, Fiscoloog nr. 1603, 13/03/2019, 1

Mobiliteitsvergoeding
J. Van Dyck, ‘Mobiliteitsbudget’ en aanpassing ‘mobiliteitsvergoeding’ van start, Fiscoloog nr. 1603, 13/03/2019, 6

Voordeel alle aard woning: toch ambtshalve ontheffing

S. Vancolen, D. Verhaeghe, Arrest dat KB ongrondwettelijk bevindt, is ‘nieuw feit’, Fisc. Act. nr. 9, week 7-13 mrt 2019, 1

Pensioenen
C. Hendrickx, Pensioenkapitalen: 10 %-tarief nu ook bij opname na volledige loopbaan, Fisc. Act. nr. 9, week 7-13 mrt 2019, 5

Fiscaal strafrecht
-F. Desterbeck, Nieuw wetsvoorstel past strafrechtelijke vervolging in fiscale zaken toch aan, Fisc. Act. nr. 9, week 7-13 mrt 2019, 7
-F. Desterbeck, Aangifte roerend inkomen en strafrechtelijke immuniteit bij regularisatie: Cassatie zet de puntjes op de ‘i’, Fisc.Act. nr. 11, week 21-27 mrt 2019, 7

Antimisbruik – successie- en registratierechten

G. de Foy, Premières applications de la notion d’abus fiscal en matière de droits d’enregistrement et de succession – Jurisprudence et positions administratives, Rec.gén.enr.not. 2019/3, 86

Gemeentebelasting

SVC, Belasting op onbebouwde percelen: ‘zwaar’ maar niet ‘kennelijk onredelijk’, Fiscoloog nr. 1603, 13/03/2019, 10

De klimaatsunami en de fiscaliteit
F. Vanistendael, Editoriaal, AFT 2019/2, 2

Vennootschapsbelasting – nieuwe interestaftrekbeperking
P. Van den Berghe, P.-J. Wouters, K. Verhoeven, België implementeert ATAD. Nieuwe interestaftrekbeperking vervangt thin cap, AFT 2019/2, 6

Inkomen grensoverschrijdende sportbeoefenaar
H. Niesten, Interpretatie ‘(daadwerkelijk) belast’ voor verdragsvrijstelling van beroepswielrenner. Nogmaals onduidelijkheid troef ondanks nieuw cassatie-arrest,  AFT 2019/2, 28

BTW

‘Eigen’ werk in onroerende staat: wanneer nog BTW voldoen?

I. Massin, Fiscoloog nr. 1605, 27/03/2019, 10

Ook e-books aan 6 %

T. Van Beveren, A. De Scheerder, BTW Brief nr. 3, mrt 2019, 1
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat de bepaalde publicaties betreft. – 54K3619
Inwerkingtreding voorzien op 1 april 2019 (art. 5)

Btw-vrijstelling diplomatieke zendingen

N. Pichal, R. Zwakhoven, Praktische leidraad, BTW Brief nr. 3, mrt 2019, 3

Btw-handeling
G. Cristiaensen, J. Symons, De belastingplicht van erkende ondernemingsloketten, BTW Brief nr. 3, mrt 2019, 4

Kopiename met toestemming werknemer: wanneer geoorloofd?
 
JVD, Fiscoloog nr. 1603, 13/03/2019, 5

Verhuur kernactivia handelszaak: geen ‘overdracht’ algemeenheid goederen
I. Massin, Fiscoloog nr. 1603, 13/03/2019, 9

Optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen

P. Desenfans, C. Bihain, L’option TVA sur les locations immobilières professionnelles, JT N° 6764, 09/03/2019, 193

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT
  

Staatssteun en excess profit rulings: gevolgen van arrest van het Gerecht?
J. Luts, Fiscoloog Internatonaal nr. 423, 28/02/2019, 1

SOCIAAL RECHT
De Wet werkbaar & Wendbaar Werk van 5 maart 2017. 2 jaar later 
H. Buyssens (ed.), Wolters Kluwer2019, 113 p.

Handboek Welzijn op het werk

Van Regenmortel Anne (ed.), die Keure 2019, 502 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Pensioenzakboekje 2019
 
Deeren M., van Gool G., Vandenbussche B., Bruyninckx M, Wolters Kluwer 2019, 413 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Tijdelijke werkloosheid

Sociale Praktijkstudies nr. 2019/1
Vanrobays C.,  Wolters Kluwer 2019, 449 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Discriminatie bij tewerkstelling

- A. Maes, Lichtzinning omspringen met zwaarwichtige problematiek: discriminatie van sollicitant met morbide obesitas, Soc. Kron. 2018/5-6, 169
- L. Fastrez, P. Loeckx, L. Monnier, La discrimination multiple et la théorie de l’intersectionnalité dans la jurisprudence des Cours européennes de justice et des Droits de l’homme, Soc. Kron. 2018/5-6, 174
- J. Christiaens, Leeftijdsdiscriminatie tijdens de selectieprocedure, Soc. Kron. 2018/5-6, 182

Hoor- en (formele) motiveringsplicht bij het ontslag van een overheidscontractant

I. De Wilde, Hoor- en (formele) motiveringsplicht bij het ontslag van een overheidscontractant: een stand van zaken na een woelige periode, T. Gem. 2019/1, 2

Discriminatie op grond van ras en etnische afkomst

Het sanctieregime en de toepassing in de rechtspraak
S. Van den Bogaert, Intersentia 2019, 46 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De regeling ‘netto-overuren’ in de horecasector

F. Blomme, OR 2019/3, 54

De strijd tegen fraude en rechtsmisbruik
G. Van de Mosselaer, M. Gratia, De strijd tegen fraude en rechtsmisbruik bij de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving tegen de achtergrond van de bindende kracht van A1-verklaringen, OR 2019/3, 63

Single permit: wat moet u weten?
I. De Gols, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2019, 2

Arbeidstijd en afwezigheden. Twee begrippen die elkaar uitsluiten?
Of vullen ze elkaar aan? (2)

M. De Gols, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2019, 8

Verhoging sociale uitkeringen zelfstandigen op 1 maart 2019
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer nr. 6, mrt 2019, 12

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be