SEPTEMBER 2019
In deze Bijblijver
  • Slotbijeenkomst NSE 2019
  • Voortgang herstel NSE 2019
  • Europese Aanbesteding
 
 
Slotbijeenkomst NSE 2019
Ook dit jaar sluiten we de NSE af met een Slotbijeenkomst, waarin we terugkijken op de NSE 2019. Welke lessen kunnen we leren van afgelopen jaar en wat moeten we meenemen voor volgend jaar? 
 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 november 2019 van 14:00 uur tot 16:00 uur, bij Cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9 te Utrecht). Aansluitend is er een borrel met een hapje. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 5 november via info@nse.nl.
 
Voortgang herstel NSE 2019
Het CBS heeft de 2e review van de herstelde NSE resultaten van de bekostigde universiteiten afgerond. De rapportage van de review is voorgelegd aan de VSNU en enkele leden van de NSE werkgroep. Op basis van de bevindingen van het CBS concludeert Studiekeuze123 dat de gecorrigeerde resultaten van de NSE 2019 gepubliceerd kunnen worden en van hetzelfde kwaliteitsniveau zijn als wanneer de NSE 2019 zonder problemen zou zijn uitgevoerd. Dit is overeenkomstig de eerdere conclusie over de resultaten van de niet-bekostigde instellingen. Het concept benchmarkbestand is afgelopen week door de universiteiten gecontroleerd, eventuele opmerkingen zijn verwerkt. Het definitieve benchmarkbestand is voor alle nog deelnemende instellingen op 23 september door Ipsos onder embargo (tot 23 oktober) opgeleverd.
 
Net als in het vorige review rapport maakt CBS opmerkingen ten aanzien van de representativiteit van de data naar type student en opleidingsvorm. Deze opmerkingen zijn generiek, ook voor voorgaande jaren, en niet specifiek gerelateerd aan de reparatie van de bestanden. Studiekeuze123 neemt de aanbevelingen ter harte voor de toekomst. Het definitieve CBS rapport is op 24 september gepubliceerd op de website van het CBS.
 
 
Europese Aanbesteding
Sinds 26 juli jl. is de aankondiging voor de NSE 2020 en latere eduities op Tenderned gepubliceerd. De sluitingsdatum voor inschrijving is 27 september. Hierna beoordeelt een brede selectiecommissie de inschrijvingen. Volgens de huidige planning gunt Studiekeuze123 de opdracht midden oktober. 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze e-mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.