Nieuwsbrief 19 juli - 29 augustus 2019
ACTUEEL
GRONDWETTELIJK HOF
 
Arrest Grondwettelijk Hof gerechtelijke jeugdhulpverlening
GwH 29 augustus 2019, 119/2019
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp (art. 47, 2°, en 54)
Trefwoorden: Jeugdhulp - Vlaamse Gemeenschap - Gerechtelijke jeugdhulpverlening - Hoogdringende procedure - Intrekking van de gerechtelijke jeugdhulpverlening - Optreden van de sociale dienst - Procedurele waarborgen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 54)
 

Vanaf 1 september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 22/08/2019, bl. 80744

Bewind – modellen

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek, BS 21/08/2019, bl. 80136

Geen verkoop van tabak meer aan -18 jaar vanaf 1 november 2019

12 JULI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, BS 08/08/2019, bl. 77027
Leeftijdsgrens wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar

Federaal rookverbod in voertuigen met kinderen jonger dan 16 jaar
8 JULI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde een rookverbod in te voeren in gesloten personenvoertuigen in de aanwezigheid van kinderen jonger dan 16 jaar, BS 08/08/2019, bl. 77026
Inwerkingtreding 18 augustus 2019
(In Vlaanderen is het al sinds 9 februari 2019 verboden om te roken in een voertuig in aanwezigheid van jongeren van minder dan 16 jaar.
Wallonië voerde een gelijkaardig maar strenger verbod in, hier leeftijdsgrens 18 jaar.
Het Waalse decreet is nog niet in werking getreden.)
 
MINISTERRAAD
Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
Ministerraad 19 juli 2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken met betrekking tot de betaling van de sommen waarvan de invordering wordt verzekerd door de bevoegde ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen

Toegang tot gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde
Ministerraad 19 juli 2019
PUBLIEK RECHT
OMGEVINGSRECHT

Zakboekje Milieuhandhaving 2019
Geysels F., Vanheule J., Roggeman E., Callebaut P., Wolters Kluwer 2019, 685 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De afwijkingsbepaling voor beschermd erfgoed
A. Maes, De afwijkingsbepaling voor beschermd erfgoed. Hoever reikt de elastiek van artikel 4.4.6 VCRO?, TROS nr. 93, jan-feb-mrt 2019, 5
BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT

Internationale parentale ontvoering
 
E. Blondeel, W. De Bondt, Conflictueus recht in conflictueuze families. Een reflectie op het strafrecht, en de moeilijke wisselwerking met het burgerlijk recht in zaken van internationale parentale ontvoering, T. Strafr. 2019/4, 174

Betere bescherming van kinderen, in geval van grensoverschrijdende geschillen
Strada lex Nieuws 21 augustus 2019
Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering

Erfbelasting - Beding van aanwas
N. Geelhand de Merxem, Oude bedingen van aanwas inzake roerende goederen met ongelijke inleg plots belastbaar in de erfbelasting?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 19 en 20 2019, 1

Gerechtelijke procedures afstamming

J. Sosson, Les actions judiciaires relatives à la filiation: tableaux synthétiques, RTDF 2019/1, 9

De tweestapschenking

H. Casman, A.L. Verbeke, Not.Fisc.M. 2019/6, 206

Vermogensplanning
A. Spruyt, Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten: verschil fiscale behandeling tussen bankgift en notariële akte – niet discriminatoir aldus Grondwettelijk Hof, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 33 en 34 2019, 1

GOEDERENRECHT


De hervorming van het goederenrecht
Lecocq Pascale,  Sagaert Vincent, reeks De hervorming van het Burgerlijk Wetboek, die Keure 2019, 391 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gewijzigd appartementsrecht: impact op statuten en overdracht van een kavel
N. Carette, S. Snaet, Not.Fisc.M. 2019/6, 174

De bijdrage van appartementseigenaars in de energietransitie door het plaatsen van zonnepanelen
R. Timmermans, T.App. 2019/2, 13

De verkrijgende verjaring
J. Van de Voorde, die Keure 2019, 773 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERBINTENISSENRECHT

De contractuele fout
Muylle Mathieu, Swinnen Koen (eds.),  Studies Privaatrecht, Deel V. Verbintenissen- en aansprakelijkheidsrecht, die Keure 2019, 146 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De hervorming van het verbintenissenrecht

Auvray Françoise,  DIRIX ERIC,  Jafferali Rafaël,  Jansen Sanne,  Kohl Benoît,  Samoy Ilse,  Stijns Sophie,  Van Loock Sander,  Wéry Olivier, reeks De hervorming van het Burgerlijk Wetboek, die Keure 2019, 297 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Bocken Hubert,  Dubuisson Bernard,  Jocqué Geert,  Schamps Geneviève,  Vansweevelt Thiery,  Zammitto Biagio, reeks De hervorming van het Burgerlijk Wetboek, die Keure 2019, 151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Huurzakboekje 2019

M. Dambre, W. Defoor, T. Vandromme, K. Vanneste, Wolters Kluwer 2019, 434 p.
Beschrijving + inhoudstafel

BEWIJSRECHT


De hervorming van het bewijsrecht
Allemeersch Benoît,  Mougenot Dominique,  Vandenbussche Wannes, reeks De hervorming van het Burgerlijk Wetboek, die Keure 2019, 78 p.
Beschrijving + inhoudstafel

JEUGDRECHT
Arresten Grondwettelijk Hof gerechtelijke jeugdhulpverlening

Arrestnummer:
118/2019
Arrestdatum: 29/08/2019
Rolnummer(s): 6961
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp en het ministerieel uitvoeringsbesluit
Trefwoorden: Jeugdhulp - Vlaamse Gemeenschap - Gerechtelijke jeugdhulpverlening - Prerogatieven van de jeugdrechter en procedurele waarborgen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (art. 26, § 1, tweede lid, en 55 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013, rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.9.4 en B.14)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-118n.pdf

Arrestnummer: 119/2019
Arrestdatum: 29/08/2019
Rolnummer(s): 7082
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp (art. 47, 2°, en 54)
Trefwoorden: Jeugdhulp - Vlaamse Gemeenschap - Gerechtelijke jeugdhulpverlening - Hoogdringende procedure - Intrekking van de gerechtelijke jeugdhulpverlening - Optreden van de sociale dienst - Procedurele waarborgen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (art. 54)
PDF-document: https://www.const-court.be/public/n/2019/2019-119n.pdf

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Vanaf 1 september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. - Aanpassing van de bedragen, BS 22/08/2019, bl. 80744

Advocatenpraktijk en gegevensbescherming
L.-A. Nyssen, Le RGPD en pratique pour les avocats, DAOR 2019/2, 3,

Tijdschrift Today’s Lawyer
Inhoudstafel nr. 2, Mei 2019
Artikels:
Een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen - Reviews in de advocatuur: cliënten staan erom te springen - Design Thinking als basis van klantgerichte innovatie in advocatenkantoren - Als wij niet aan uw verwachtingen voldoen ... - Het licht en de duisternis in de advocatenerelonen - Dream your worst nightmare, and then invest in it - Kent u de voordelen van de kmoportefeuille al?

Benoeming en herbenoeming van rechters in ondernemingszaken: adviezen zijn nodig

Strada lex Nieuws 1 augustus 2019
6 JULI 2019. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de adviesformulieren in het kader van de benoemingsprocedure van rechters in ondernemingszaken

Houden de vrederechters correct toezicht op de bewindvoeringen?
Strada lex Nieuws 1 augustus 2019
Audit HRJ: Het toezicht op de bewindvoeringen door de vredegerechten, juli 2019

Rechtsbijstandsverzekering: het attest 281.63 is er
Strada lex Nieuws 31 juli 2019
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237

Elektronische lijsten van de leden van de rechterlijke orde alsook van de advocaten en deurwaarders in de maak
B. Lysy, Jura Nieuws 26 juli 2019
5 MEI 2019. - Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank, BS 19/06/2019, bl. 62001 (art. 70-78)

Tussenkomst in Cassatieprocedure niet toegestaan – verenigbaarheid met Europees recht?

M. Servais, L’intervenant amicus curiae: un nouvel acteur devant la Cour de cassation? – Première partie, P&B 2019/3, 87

Algemeen collectief vorderingsrecht

P. Lefranc, Artikel 17, tweede lid Ger.W.: Hooglied van het algemeen collectief vorderingsrecht voor de hoven en rechtbanken of de zwanenzang van de Eikendael-doctrine, TMR 2019/3, 239

Bewarend onroerend beslag
V. Van Herreweghe, AdvocatenPraktijk, Gerechtelijk Recht nr. 23, aug 2019, Wolters Kluwer, 28 p.

ONDERNEMINGSRECHT
VENNOOTSCHAPSRECHT

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit
L. Acke e.a., ICCI – Maklu 2019, 210 p.
Beschrijving + inhoudstafel

VERZEKERINGEN

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Jura Nieuws 29 juli 2019
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237
Inwerkingtreding 1 september 2019

VERVOERSRECHT


Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht
Inhoudstafel nummer 2019/2
Doctrine:
- D. Noels, Op de goederen gaan zitten”: (on)comfortabel of niet? Het conventioneel uitgebreid retentierecht en de verus dominus
- J. Delanote, Laden, lossen en stuwen van goederen onder de vervoersovereenkomst
- K. Willaert, Op weg naar effectieve bescherming van het marien milieu en herverdeling van de rijkdommen van de diepzeebodem?

Transportzakboekje 2019
Ponet F., Schoenmaeckers O., Wolters Kluwer 2019, 538 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MEDEDINGING


Concentraties van ondernemingen – EU Merger Regulation
J. Houdijk, R. Jaspers, Latest developments in EU Merger Control: which direction does concentration control in the European Union take?, DAOR 2019/2, 26

STRAFRECHT
Sociaal Strafrecht: huisvisitatie ≠ huiszoeking
Strada lex Nieuws 24 juli 2019
GwH 2019/104, 27 juni 2019

Hoe krijg je eerherstel na een veroordeling?

P. Helsen, juridische nieuwslijn Lexalert 15 juli 2019

Internationale parentale ontvoering 
E. Blondeel, W. De Bondt, Conflictueus recht in conflictueuze families. Een reflectie op het strafrecht, en de moeilijke wisselwerking met het burgerlijk recht in zaken van internationale parentale ontvoering, T. Strafr. 2019/4, 174

Tijdschrift ‘Panopticon’ afl. 2019/2

- Willy Bruggeman, De veiligheidsplanning 2019: op zoek naar meer visie, structuur en een verbeterde evaluatiecultuur
- Mary Welch, Lars Breuls, De modi operandi van in België veroordeelde Nigeriaanse mensenhandelnetwerken gericht op seksuele uitbuiting: een verkennend onderzoek
- Tiffany Putzeys, Publiek-private samenwerking in de strijd tegen georganiseerde winkelcriminaliteit: het commerce information network
Inhoudstafel gehele nummer
 
FISCAAL RECHT
Visitatie: geen uitbreiding ‘ter plaatse’ naar andere belastingplichtigen?
CB, Fiscoloog nr.1621, 28/08/2019, 1

Vrijstelling voor sociaal passief

P.-J. Wouters, Vrijstelling voor sociaal passief: toch effectieve indieningsverplichting, Fiscoloog nr.1621, 28/08/2019, 4

Voorafbetalingen
L. Maes, Wel voorafbetalingen op sommige herstelvergoedingen zelfstandigen?, Fiscoloog nr.1621,  28/08/2019, 7

‘UBO’-register: geen registratie voor beursgenoteerde vennootschappen

JVD, Fiscoloog nr.1620, 21/08/2019, 1

Mobiliteitsbudget: keuze voor ‘referentiewagen’ geldt voor 3 jaar
JVD, Fiscoloog nr.1620, 21/08/2019, 5

Verschil tussen fiscale behandeling bankgift en notariële akte

A. Spruyt, Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten: verschil fiscale behandeling tussen bankgift en notariële akte – niet discriminatoir aldus Grondwettelijk Hof, Nieuwsbrief Notariaat nr. 11, weken 33 en 34 2019, 1

VCF - Beding van aanwas

N. Geelhand de Merxem, Oude bedingen van aanwas inzake roerende goederen met ongelijke inleg plots belastbaar in de erfbelasting?, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 19 en 20 2019, 1

Forfaitaire raming voordelen van alle aard: fiscus moet inbinden
JVD, Fiscoloog nr. 1619, 07/08/2019, 1

Hervorming vennootschapsbelasting
CB, Eerste fase hervorming Venn.B. en aangifte aanslagjaar 2019, Fiscoloog nr. 1619, 07/08/2019, 3
P.-J. Wouters, Aangifte vennootschapsbelasting: impact gewijzigd boekjaar, Fiscoloog nr. 1619, 07/08/2019, 10

Belasting op economische activiteit
De Meyere, L., L.R.B., 2019/2, p. 4-28

Belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering

Taxwin Actua 31 juli 2019
16 JULI 2019. - Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering, BS 29/07/2019, bl. 74237
Circulaire 2019/C/74 over de belastingvermindering voor premies van een rechtsbijstandsverzekering

Eerste commentaar op de wet van 22.04.2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering (BS 08.05.2019)
Circulaire 2019/C/74 dd.24.07.2019

Inzage in gerechtsdossier kan wel degelijk een onderzoeksdaad zijn

Taxwin Actua 31 juli 2019
Rb. Gent 09/05/2019, 18/288/A

Akkoord over strafsanctie niet bindend voor belastingplichtige

TaxWin Actua 30 juli 2019
Rb. Brugge 17 juni 2019, 18/1257/A

Roerende voorheffing
K. Janssens, VVPRbis-regime uitgebreid: geen kapitaal van €18 550 meer nodig, Fisc. Act. nr. 27, week 18-24 jul 2019, 1

Visitatie woning: Grondwettelijk Hof schept klaarheid
En EHRM nuanceert … in geval van visitatie bij derden

T. Jansen, Fisc. Act. nr. 26, week 11-17 jul 2019, 1
GwH 2019/104, 27 juni 2019
EHRM 26 juli 2018, Gohe e.a.  t. Frankrijk, nr. 65883/14 en nrs. 21434/15, 48044/15 and 51477/15)

Belastingverminderingen

A.M. Vandekerkhove, Tax shelter voor groeibedrijven: een stand van zaken, , Fisc. Act. nr. 26, week 11-17 jul 2019, 4

BTW


BTW-statuut van chirurgische en para-medische prestaties op losse schroeven
I. Massin, Fiscoloog nr.1620, 21/08/2019, 3

Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector
N. Pichal, K. De Jonge, Btw Brief nr. 7, Augustus 2019, 1
Circulaire 2019/C/46 FAQ van 5 juni 2019

Opeisbaarheidsregels van btw
E. Geeraerts, A. De Scheerder, Administratie verduidelijkt de opeisbaarheidsregels, Btw Brief nr. 7, Augustus 2019, 4
Circulaire 2019/C/65 van 9 juli 2019

Terbeschikkingstelling tankkaarten: financiële handeling?
P. De Wandel, F. Paternoster, Btw Brief nr. 7, Augustus 2019, 5
HvJ C-235/18, 15 mei 2019: vrijstelling btw

Live erotische webcamsessies
N. Pichal, R. Uyttendaele, Btw Brief nr. 7, Augustus 2019, 7
HvJ 8 mei 2019, C-568/17por

Btw-eenheid: fiscus past zijn standpunten aan
J. Opreel, Fisc. Act. nr. 26, week 11-17 jul 2019, 8

LOKALE BELASTINGEN

Parkeerretributies: hoe onderscheiden ‘tariefzones’ verantwoorden?
SVC, Fiscoloog nr.1620, 21/08/2019, 8

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


‘Uiteindelijk gerechtigde’ en EU-Richtlijnen: twee princiepsarresten
P. Delacroix, O. Hermand, M. Protin, Fiscoloog Internationaal nr. 428, 31/07/2019, 1
(HvJ 26/02/2019, Skatteministeriet tegen T Danmark en Y Denmark Aps,
 gevoegde zaken C-116/16 en C-117/16)
(HvJ 26/02/2019, N Luxembourg 1 e.a. tegen Skatteministeriet, gevoegde zaken C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16)

SOCIAAL RECHT
Sociale Wegwijzer
nr. 14, augustus 2019
Thematische verloven nog flexibeler sinds 1 juni 2019 – Uitbreiding overbruggingsrecht vanaf 1 juli 2019 – Verhoging sociale uitkeringen voor zelfstandigen op 1 juli 2019

Hogere bedienden kunnen zich beroepen op opzeggingsclausules gesloten vóór 1 januari 2014

I. Van Hiel, noot onder GwH 6 juni 2019, nr. 2019/93, Doc. Kron. 2019/01, 1

Lancering van de e-PV bij vier inspectiediensten van de FOD Economie
 
Strada lex Nieuws 31 juli 2019

Recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als men na 65 jaar werkt

Strada lex Nieuws 30 juli 2019
7 APRIL 2019. - Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19/04/2019, bl. 39490
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 06/05/2019,  bl. 43505

Sociaal Strafrecht: huisvisitatie ≠ huiszoeking

Strada lex Nieuws 24 juli 2019
GwH 2019/104, 27 juni 2019

Samenwerken met freelancers, consultants of actoren uit de platformeconomie
 
Monique Verbraecken, Rebecca Caebergs, Tewerkstellen topics, Wolters Kluwer 2019, 136 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ongeval op de weg naar en van het werk

V. Verdeyen, A. Vanderschaeghe, Sociale Praktijkstudies nr. 2019/2, Wolters Kluwer 2019, 99 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Betere bescherming van kinderen, in geval van grensoverschrijdende geschillen
Strada lex Nieuws 21 augustus 2019
Verordening (EU) 2019/1111 van de Raad van 25 juni 2019 betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering
STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be