Nieuwsbrief 1 - 18 februari 2019
ACTUEEL 

Fusie van juridische uitgevers:
LARCIER - INDICATOR - INTERSENTIA - BRUYLANT
Meer lezen… 

Komende vormingen in de bibliotheek
12.03.2019 : Frank Delporte / Vastgoeddeals
21.05.2019 : Jurgen Goossens - Kristof Verslype / Blockchain en smart contracts
06.06.2019 : Alain Bloch / Het Strafdossier

 
Meer info volgt

  

Bekendmaking van vonnissen/arresten: beperkte uitspraak en online publicatie
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering wat de bekendmaking van de vonnissen en arresten betreft – 54K3489
Beperking van  de openbare uitspraak van vonnissen en arresten tot het voorlezen van het beschikkend gedeelte. Daarnaast publicatie van de integrale tekst van de rechterlijke beslissingen in een voor het publiek toegankelijke elektronische databank.
Aangenomen Kamer op 15 februari 2019
Herziening van de Grondwet Voorstel tot herziening van artikel 149 van de Grondwet wat de openbaarheid van de vonnissen en arresten betreft. - 54K2628
Aangenomen Kamer op 14 februari 2019
 
 
 

 

Vlaamse Juristenvereniging (VJV)  
Nieuwsbrief lidmaatschap & activiteiten 2019
http://vlaamsejuristenvereniging.be/vjv-nieuwsbrief-lidmaatschap-activiteiten-2019/
 
 
  
 
Wijziging van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
Ministerraad 8 februari 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wijzigt.

Voorontwerp van wet over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - Tweede lezing
Ministerraad 8 februari 2019
De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

 

 

 

 
Raad van Europa neemt ethisch charter aan inzake gebruik van artificiële intelligentie in juridische systemen
Council of Europe adopts first European Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial systems, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), Nieuws 23/01/2019
Lees verder…
Grondwettelijk Hof verfijnt strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter
Arrestnummer:
24/2019
Arrestdatum: 14/02/2019
Rolnummer(s): 6776
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering (art. 4)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Uitoefening van de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering - Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken voor de burgerlijke rechter - Bewijs
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2019/2019-024n.pdf
 PUBLIEK RECHT
Het bestuursdecreet: Vlaams bestuursrecht 2.0?
D. Fransen, Juristenkrant nr.382, 30/01/2019, 3

BEVOEGDHEIDSCONFLICTEN
  

De positie van het Grondwettelijk Hof in bevoegdheidsconflicten: een verborgen agenda?  
P. Popelier, RW 2018-2019, nr. 26, 23/02/2019, 1003

OMGEVINGSRECHT


Omgevingsrecht in essentie
Geert Van Hoorick, 2e editie, Intersentia 2019, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onteigening en eigendomsbeperking
Themanummer Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO) 2018/6
Inhoudstafel

MEDIARECHT

Hyperlink naar lasterlijk artikel: nieuwssite is niet automatisch aansprakelijk
D. Voorhoof, Juristenkrant nr.382, 30/01/2019, 4

GEZONDHEIDSRECHT


Wijzigingen abortuswetgeving: reële verruiming of gemiste kans?
S. Tack, Redactioneel voorwoord, T. Gez. 2018/19, nr. 3, 155

Een nieuwe code voan medische deontologie
T. Goffin, T. Gez. 2018/19, nr. 3, 158

GEGEVENSBESCHERMING
Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens (TTP)
nr. 2018/4

Bewaring en gebruik van telecommunicatie-gegevens: balanceren op slappe koord?
D. Stevens, Editoriaal, Computerrecht 2019/1, feb 2019, 1

Algoritme-gedreven technologieën en grondrechten
M. Vetzo, J.H. Gerards, Computerrecht 2019/1, feb 2019, 10

AVG en strafrechtelijke persoonsgegevens
N. Falot, C.M. Kroon-Koning, De verwerking van dreigingsinformatie in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging: strafrechtelijke persoonsgegevens in de zin van de AVG, Computerrecht 2019/1, feb 2019, 20

BURGERLIJK RECHT
ONBEKWAAMHEID 

De regelingen inzake onbekwaamheid: na 4 jaar toepassing een facelift!
K. Rotthier, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3 en 4 2019, 1

FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT


Hervorming huwelijksvermogensrecht

La réforme du droit des régimes matrimoniaux regards de praticiens, RNB nr. 3136, feb 2019
Zelfde bijdragen ook gepubliceerd in:
Numéro spécial: La réforme du droit des régimes matrimoniaux (I)
Éditorial: G.-A. Dal, D. Sterckx, Regards de praticiens, JT N° 6760, 09/02/2019, 101

De Europese erfrechtverklaring en het centraal erfrechtregister
S. Berte, V. De Backer, De Europese erfrechtverklaring en het centraal erfrechtregister: bondgenoten in internationale nalatenschappen?, Not.Fisc.M. 2019/1, 2

Gelijkheid onder erfgenamen
Ariadne Van den Broeck, Intersentia 2018, 498 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Scheiding van goederen
F. Tainmont, Le régime de la séparation de biens revu par la loi du 22 juillet 2018, JT N° 6761, 16/02/2019, 125
T. Van Halteren, La séparation de biens avec créance de participation aux acquêts: schéma de liquidation, JT N° 6761, 16/02/2019,, 133

VERBINTENISSENRECHT

De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden
A. De Boeck, TBBR 2019/2, 63

Rechtspraak verbintenissen en overeenkomsten
JKMB 2019/5
Inhoudstafel

Sponsoringcontracten (en ambush marketing) – Een juridisch perspectief
J. Vynckier, RW 2018-2019, nr. 25, 16/02/2019, 963

Handelshuur
D. Dehasse, Jurisprudence en droit du bail commercial – 2014-2018, DAOR 2018/4, 116
B. Louveaux, Bail commercial – Les indemnités d’éviction, DAOR 2018/4, 126
K. Vanhove, Topics uitzettingsvergoeding bij handelshuur, DAOR 2018/4, 138

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Wrongful birth – wrongful life
E. De Saint Moulin, Les actions en grossesse et vie préjudiciables – État des lieux critique au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, JT N° 6759, 02/02/2019, 81

Schadeloosstelling verkeersongeval – Geen aparte behandeling voor de overheid
Nieuwsbrief Auto nr. 2, feb 2019, 4

Rechtspraakoverzicht aansprakelijkheidsrecht
D. Philippe, P.-Y. Materne, A. Warnimont, Chronique – Droit de la responsabilité, JLMB 2019/7, 292

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCAAT

Advocaat – beroepsgeheim
Cass. (2e ch.), 3 oktober 2018, + noot T. Bontinck, Le secret professionel de l’avocat ne peut être levé que dans des circonstances exceptionnelles, JT N° 6761, 16/02/2019, 144

GERECHTELIJKE PROCEDURE

Wetgever (g)rolt erop los met de rolrechten
S. Mosselmans, RW 2018-2019, nr. 26, 23/02/2019, 1002

Omzendbrief nr. 272 houdende richtlijnen voor de toepassing van de hervorming van griffierechten
J. Bogaert, RW 2018-2019, nr. 26, 23/02/2019, 1037

ADR

Alternatieve geschillen oplossing  en publiekrechtelijke rechtspersonen
E. Lancksweerdt, Publiekrechtelijke rechtspersonen en de wet van 18 juni 2018 betreffende de bevordering van alternatieve geschillen oplossing, TBP 2019/1, 3

JUSTITIE

Opleiding en werving van magistraten – mogelijkheid verlenging gerechtelijke stage
Raad van State 18 oktober 2018, RW 2018-2019, nr. 24, 09/02/2019, 943
Rechterlijke macht – Opleiding en werving van magistraten – Verzoek tot bevel om de gerechtelijke stage te verlengen – Ontvankelijkheid – Overgangsrecht – Verzoeker geen houder van het getuigschrift waaruit blijkt dat de gerechtelijke stage met vrucht is voltooid – Geen mogelijkheid tot verlenging van de stage

NOTARIAAT

Gerechtelijke openbare verkoping
A. Michielsens, De kwadratuur van de cirkel – De opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een krediet in een gerechtelijke openbare verkoping, Not.Fisc.M. 2019/1, 13
 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Internationale koop – Weens koopverdrag
A. Busuttil, Conformity in International Sales: The Implied Obligations of a Seller under the CISG, IHT 2018/4, 463

Blockchain and smart contract: lex cryptographia?
D. Philippe, DAOR 2018/4, 6

ONDERNEMINGSRECHT


UBO-register : nieuw uitstel van de deadline voor registratie
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register
De deadline voor de registratie van de inlichtingen betreffende de uiteindelijke begunstigden wordt uitgesteld tot 30 september 2019 (in plaats van 31 maart).

Nieuw vennootschapsrecht
Het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: nieuwe perspectieven voor de opvolging in het familiebedrijf, DAOR 2018/4, 18

Misbruik binnen de onderneming
Anne Van de Vijver, Rik Smet, Intersentia 2018, 191 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Sponsoringcontracten (en ambush marketing) – Een juridisch perspectief
J. Vynckier, RW 2018-2019, nr. 25, 16/02/2019, 963

Oneerlijke handelspraktijken en bedingen in contracten tussen ondernemingen
Sofie De Pourcq,  Intersentia 2018, 777 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bescherming van bedrijfsgeheimen
C. Claeys, NJW nr. 396, 13/02/2019, 98

INSOLVENTIERECHT

Conclusie AG in zaak Plessers: bom onder Belgische insolventielandschap?
F. De Leo, Juristenkrant nr. 383, 13/02/2019, 11

HANDELSPRAKTIJKEN

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij online contracteren
G. Hermans, DAOR 2018/4, 73

Geo-blocking
J. Houdijk, R. Jaspers, The introduction of the EU Geo-blocking Regulation: what’s new on the block for traders and their customers?, DAOR 2018/4, 82

VERZEKERINGSRECHT

De landverzekeringsovereenkomst
Een kwarteeuw becommentarieerde cassatierechtspraak 1992-2017
Wendy Verhees, Wolters Kluwer 2018, 1598 p.
Beschrijving + inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM


Stakingsvordering zoals in kort geding inzake intellectuele eigendom
P. Blomme, CABG, Larcier 2019, 119 p.
Inhoudstafel

Juridische bescherming van ‘apps’
H. Gubby, J.H.A.M. Klaus, C. van Noortwijk, Computerrecht 2019/1, feb 2019, 3

Overzicht van rechtspraak uitvindingsoctrooien
L. Van Bunnen, Brevets d’invention, Examen de jurisprudence (2012-2017), RCJB 2018/4, 541

De vraag of smaken in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming
M.-C. Janssens, De gustibus non est disputandum? Over smaken in het auteursrecht valt nochtans wel te discussiëren, DAOR 2018/4, 87

ZEERECHT
 

De outsourcing van piraterijvervolging: legaal en wenselijk?
K. Willaert, IHT 2018/4, 495

FINANCIEEL RECHT
Transparantie van kernbedingen en het belang van precontractuele informatie bij kredietovereenkomsten
G. Straetmans, V. Burki, DAOR 2018/4, 98

Draagwijdte van de uitvoerbare kracht van een notariële kredietopening
D. Blommaert, DAOR 2018/4, 114
 
STRAFRECHT
Strafprocedure – Potpourri II – verzet
Minister Geens stuit op verzet, Nieuwsbrief Auto nr. 2, feb 2019, 2

AVG en strafrechtelijke persoonsgegevens
N. Falot, C.M. Kroon-Koning, De verwerking van dreigingsinformatie in het kader van netwerk- en informatiebeveiliging: strafrechtelijke persoonsgegevens in de zin van de AVG, Computerrecht 2019/1, feb 2019, 20

Straf- en strafprocesrecht

RABG 2019/1
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT


Politie over het wegverkeer: inwerkingtreding van artikelen over de speekselanalyse
Ministerraad 15 februari 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de inwerkingtreding regelt van artikelen over het speekselafnamesysteem en de speekselanalyse.

Politierechter kan GAS-parkeerboete verminderen
M. Vandevelde, Juristenkrant nr.383, 13/02/2019, 2
GwH 2019/008, 23 januari 2019

FISCAAL RECHT
Voordelen van alle aard
K. Janssens, Gratis gebouw via opstalconstructie: geen belasting (meer) bij einde opstal, Fisc. Act. nr. 5, week 7-13 feb 2019, 1
A. De Reymaeker, Wetgever treedt op tegen voordelen die buitenlandse vennootschap toekent aan werknemers in België, Fisc. Act. nr. 5, week 7-13 feb 2019, 8

Pensioenkapitalen: ook verlaagd tarief na beëindigen ‘volledige loopbaan’
JVD; Fiscoloog nr. 1599, 13/02/2019, 1

Mobiliteitsvergoeding en –budget ook mogelijk voor bedrijfsleiders?
JVD, Fiscoloog nr. 1599, 13/02/2019, 2

Kostenforfait: te strenge interpretatie bij forfaitair belaste personen?
JVD, Fiscoloog nr. 1599, 13/02/2019, 7

Rulings: verdere verduidelijkingen bij begrip ‘beleggingsvennootschap’
M. De Munter, Fiscoloog nr. 1599, 13/02/2019, 8

De impact van een harde Brexit op douane- en accijnsvlak
J. Gevers, W. Lietaert, Hoe ver drijft het Verenigd Koninkrijk weg van de EU?, Fisc. Act. nr. 5, week 7-13 feb 2019, 4

Mobiliteitsvergoeding en –budget: wel uitsluiting in geval van ‘salary sacrifice’

JVD, Fiscoloog nr. 1598, 06/02/2019, 1

Roerende voorheffing
P. Delacroix, O. Hermand, S. Kiebooms, Fiscoloog nr. 1598, 06/02/2019, 6

Geheimecommissielonenaanslag
JVD, Wanneer ‘kon’ fiscus ‘tijdig’ geïdentificeerde genieters nog belasten?, Fiscoloog nr. 1598, 06/02/2019, 10

Verliesverrekening
W. De Visscher, Carry back voor verliezen ingevoerd in het WIB, Fisc. Act. nr. 4, week 31 jan – 6 feb 2019, 5

Erfbelasting
Vlabel publiceert forfaits aj. 2019 voor berekening van het passief van de nalatenschap, Nieuwsbrief Notariaat nr. 2, weken 3 en 4 2019, 8

Vennootschapsbelasting
L. Van Dorsselaer, Y. Bree, Hybride mismatches: nieuwe wetgeving al vanaf 1 januari 2019, Fisc. Act. nr. 4, week 31 jan – 6 feb 2019, 11

De effectentaks: weinig veren en veel gekrijs
F. Vanistendael, AFT 2019/1, 2

Taxrulings
J. Leroy, Taxrulings in evolutie: staatsteun en transparantie, Laureaat van de negende editie van het AFT-meesterwerk, AFT 2019/1, 5

Meerwaarden op aandelen
K. Verhaegen, Rulingdienst houdt voet bij stuk inzake herinvesteringsverplichting, Fisc.Act. nr. 3, week 24-30 jan 2019, 5

Hangende ontwerpen raken toch goedgekeurd

K. Janssens, Fisc.Act. nr. 3, week 24-30 jan 2019, 10

BTW


Filiaal dat werkt voor andere vestiging: BTW-aftrek wordt bijzonder complex
I. Massin, Fiscoloog nr. 1599, 13/02/2019, 4

Wie wordt er vrolijk van de nieuwe wetgeving over vouchers?
Bon goed voor … een reis naar Absurdistan!, Fisc.Act. nr. 4, week 31 jan-6 feb 2019, 1

Europees akkoord over verschillende btw-wijzigingen
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 4, week 31 jan-6 feb 2019, 7

Voucherregeling eindelijk van onder de kerstboom gehaald
B. Buelens, Fisc.Act. nr. 3, week 24-30 jan 2019, 1

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

Europa wil eenparigheid in fiscale zaken verlaten
B. Buelens, Legt nieuwe GRCM-regeling het probleem inzake Europese besluitvorming bloot?, Fisc.Act. nr. 3, week 24-30 jan 2019, 9

SOCIAAL RECHT
Mobiliteitsbudget: belastingheffing op vergoedingen voor woon-werkverkeer
Ministerraad 8 februari 2019
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor enkele reglementaire aanpassingen zorgt, die de correcte toepassing van het mobiliteitsbudget moeten verzekeren.
Dit mobiliteitsbudget is niet combineerbaar met vergoedingen of voordelen voor woon-werkverplaatsingen.

Attest tijdskrediet beschikbaar via Break@Work
Lexsocial nieuws 11/02/2019

Vlaams opleidingsverlof vervangt vanaf 1 september 2019 educatief verlof (2)
Lexsocial nieuws 11/02/2019

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken: een overzicht
S. Bellemans, C. Govaert, L. Lemmens, C. Van Geel, Sociale Wegwijzer nr. 4, feb 2019, 2

Bestrijding van de loonkloof: analyse van de bezoldigingsstructuur
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 4, feb 2019, 10

Werkgeverstussenkomst bij vervoerskosten
M. Dauphin, M. Hemeleers, , Sociale Wegwijzer nr. 4, feb 2019, 12

Aanpassing bepaalde bedragen in 2019
M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 4, feb 2019, 18

Verplichting voor PC’s om te voorzien in een ‘ontslagpakket’
Artikel 39ter Arbeidsovereenkomstenwet: revolutie of storm in een glas water?, Nieuwsbrief Ontslag nr. 9-10, jan 2019, 1

Opzeggingsbedingen
A. Wustefeld, Geldigheid van opzeggingsbedingen die vóór 1 januari 2014 werden gesloten – uitspraak van het Grondwettelijk Hof, Nieuwsbrief Ontslag nr. 9-10, jan 2019, 8

Vennootschapstransacties – informatie- en raadplegingsverplichtingen
N.  Van Kerrebroeck, J. Granado Aranzana, L. Mylemans, Informatie- en raadplegingsverplichtingen van werknemers en overlegorganen bij vennootschapstransacties (Deel II), OR 2019/1, 2
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Europees constitutioneel pluralisme onder druk: recente ontwikkelingen in de horizontale werking van algemene rechtsbeginselen
M. Chamon,  RW 2018-2019, nr. 24, 09/02/2019, 922

MENSENRECHTEN

Het Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
D. Vanheule, RW 2018-2019, nr. 25, 16/02/2019, 962

Rechtspraak mensenrechten
JLMB 2019/6
Inhoudstafel

Recht in een multiculturele samenleving
Susan Rutten, Elles Ramakers, Mariken Lenaerts, Intersentia 2018, 314 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be