Nieuwsbrief Kracht van Utrecht & Vrienden van Amelisweerd

Nieuwsbrief 31 - 6 januari 2013

VVA KvU_banner_600x191
www.vriendenvanamelisweerd.nl | www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Introductie Terugblik op 2012: Tropenmaanden

We hebben “Tropenmaanden” achter de rug: Landelijke verkiezingen op 12 september; een laatste septemberweek waarin we met heel veel media-aandacht 40 jaar Vrienden van Amelisweerd vierden; wethouder van verkeer Frits Lintmeijer die zich keerde tegen een snelle beslissing van de minister voor verbreding van de A27; een boomklimcursus in Rhijnauwen / Amelisweerd met aandacht van RTV-Utrecht; onze brieven naar de Kamer en persberichten naar de media met het verzoek voor onafhankelijk onderzoek; een optocht met een grote Utrechtse delegatie naar het spoeddebat op 10 oktober; meerderheid Kamer steunt initiatief PvdA; het regeerakkoord VVD-PvdA en het gedoe/gespin over “besluitvorming Ring Utrecht A27 wordt afgerond” 20 november: heel veel landelijke media nemen ons persbericht over; extra debat op 11 december over het onafhankelijk onderzoek; 18 december: PvdA die D66-motie niet steunt; onafhankelijk onderzoek start met gesprekken...

Zaterdag 5 januari een mooi opiniestuk in het NRC: 'Verbreden van de asfaltpiste is te simpel'. 

A27 sneeuwklokjes_300

We kregen meer steun in 2012. In een jaar tijd kwamen er duizend (!) abonnees bij: Laat meer mensen dat weten en stuur deze email door aan een vriend/vriendin. En een nieuw Facebookaccount voor de Vrienden van Amelisweerd: Wie zorgt voor de 1000ste Like? 

Kortom: De beste wensen voor 2013 met dank aan de vele ondersteuners, actieve en passieve medestanders, tegenvoeters en critici! En dank aan Arjen Slot voor zijn foto: Wanneer gaan de sneeuwklokjes in Amelisweerd weer bloeien?


In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen

  1. Agenda
  2. Touwtrekken: Terugblik op Kamerdebatten onafhankelijk onderzoek
  3. Verbreding bak niet noodzakelijk
  4. De strijd is nog niet gestreden: Vooruitblik op 2013
  5. Oproepen

 

1) Agenda

Amelisweerd weer onderwerp van debat* Vanavond, zondagavond 6 januari, 21:20 uur op Nederland 2: De slag om Amelisweerd in 1982. Speciale uitzending van Andere Tijden. Amelisweerd is weer onderwerp van debat. Was het in de jaren ‘70 en ‘80 de aanleg van een snelweg door het bos aan de oostkant van Utrecht, nu gaat het over verbreding van diezelfde snelweg.

* In week van maandag 14 januari: Gesprek met de "Commissie Schoof" over het onafhankelijke onderzoek A27 door de Utrechtse Delegatie Lunetten, Rijnsweerd, Voordorp, Milieucentrum Utrecht, Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd. 

  

2) Touwtrekken: Terugblik op Kamerdebatten onafhankelijk onderzoek

Op 10 oktober 2012 heeft de Tweede Kamer bij minister Schultz van Haegen onafhankelijk onderzoek weten af te dwingen naar alternatieven om de A27 en de bak door Amelisweerd niet te verbreden.

Een mooi resultaat, mede bewerkstelligd door de aandacht in de media voor de viering van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd en onze treinreis met optocht van een grote Utrechtse delegatie naar de Kamer. Maar wat wordt nu de precieze onderzoeksopdracht? Daar is de afgelopen maand in Den Haag stevig over gediscussieerd.

Smalle of brede onderzoeksopdracht?

VanVeldhoven _KuikenDe minister wil alleen laten toetsen of het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijkheden om de verbreding van de A27 binnen de bestaande bak te realiseren, afdoende en juist geweest is. De minister weet het antwoord daarop wel, zo liet ze herhaaldelijk weten. Ze sorteert met een smalle opdracht het liefste voor op de 2 x 7 met verbrede bak!

Maar een meerderheid van de Kamer liet de minister in twee lange Kamerdebatten weten dat ze een brede onderzoeksopdracht voor ogen hebben. Onderzoek ook de effecten van lagere groeiscenario's voor de economie en het verkeer en vervoer, breng ook effecten op natuur, luchtkwaliteit en geluidshinder in kaart en breng het maatschappelijk rendement van kosten en baten in beeld wanneer je wel of niet de bak van Amelisweerd verbreedt. NB: In het conceptverslag van dit Algemeen Overleg op 11 december blijken alle bovengenoemde punten door de minister toegezegd.

Vanuit de Vrienden van Amelisweerd en Kracht van Utrecht zullen we samen met bewonersorganisaties uit de stad (Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp) de onderzoekscommissie van argumenten gaan voorzien om het gevraagde bredere onderzoek uit te laten voeren. Ons Kracht van Utrecht-alternatief zullen wij bij de commissie inbrengen. Verwachting is dat de Kamer het onderzoek en het bijbehorende advies in de loop van maart – april politiek zal wegen

Lees verder op onze website


3) Verbreding van de bak niet noodzakelijk

Verandering gebruik_hoofdwegennet_2000_2020_kleinOnze modelexpert, Gerard Cats heeft een studie van diverse prognoses van verkeersintensiteiten gemaakt. Hij ontdekte dat het verkeer zo weinig zal groeien dat er tot 2020 geen files meer zullen zijn in en rond de bak (grafiek: Groei van het gebruik van hoofdwegen blijft tussen 2009 en 2011 -rode lijn- onder het scenario met de laagste groei). Alleen om die reden al is er geen behoefte aan verbreding van de bak. Lees hier het verslag van zijn studie. We wijzen erop dat wij, als Kracht van Utrecht, hierin weliswaar een argument zien om niet overhaast tot verbreding te besluiten, maar onze lange-termijn visie is dat we de koers moeten verleggen, zodat 'mobilisten' (te voet, per fiets, OV of auto) een realistischer keuze krijgen voor andere vormen van mobiliteit. Dus ook al zou er in de toekomst wel een groei voorspeld worden, dan streven wij ernaar de bijbehorende groei in mobiliteit niet op te vangen in groei van de automobiliteit. Het gaat ons niet alleen om uitstel van de beslissing tot verbreding, maar ook om het verschuiven van budgetten van auto naar fiets en OV.

Lees verder op onze website

 

4) De strijd is nog niet gestreden: Vooruitblik op 2013

We gaan ons vijfde jaar in met ons burgerinitiatief...

Onafhankelijk onderzoek

AOmirt111212We hebben als groep van bewoners en experts concrete voorstellen ontwikkeld voor de omslag naar slimmere en gezondere mobiliteit, schonere lucht en een leefbare stad. We hebben beargumenteerd waarom een snelle beslissing voor verbreding van de A27 onverstandig en niet noodzakelijk is. Het is de minister eind september niet gelukt om ook de handtekening van het College van B&W van Utrecht onder haar besluit te krijgen (lees 'Utrechts College tegen verbreding A27). In diezelfde week vierden we met heel veel media-aandacht 40 jaar Vrienden van Amelisweerd. Brieven, telefoontjes en persberichten maakten dat het balletje naar het onafhankelijk onderzoek heel snel ging rollen. We gaan met vertrouwen het onafhankelijk onderzoek tegemoet.

In week 3 volgt een afspraak tussen de commissie Schoof en de Kracht van Utrecht, Vrienden van Amelisweerd en de bewonersorganisaties van Lunetten, Rijnsweerd en Voordorp. Wij zullen bepleiten dat de inzichten vanuit ons Kracht van Utrecht-alternatief onderdeel van het onderzoek gaan worden. Behoud en beschermen van Amelisweerd is immers niet ons enige doel.

In de loop van maart-april zal het onderzoek van de commissie gereed zijn. Daarna volgt het debat in de Tweede Kamer met de politieke weging van het advies.


Evenement: "Nieuwe tijden voor Utrecht en Amelisweerd"

Er is meer nodig in de stad. Samen met Milieucentrum Utrecht hebben we wethouder Frits Lintmeijer een plan voorgelegd voor een publieksmanifestatie rond slimmere en gezondere mobiliteit. Het idee is om de Utrechter te betrekken bij wat er op het spel staat, bij een andere visie op een bereikbare en leefbare stad. Een vrolijke, informatieve en kunstzinnige zaterdagmiddag met promotie van allerlei vormen van mobiliteit, met invulling van Utrechtse ambities (Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar / Kracht van Utrecht / Fietsersbond en vele anderen en de kansen die dit ons biedt om met minder automobiliteit een even goed bereikbare maar schonere stad te organiseren. Met de gemeente werken we dit idee voor een evenement uit om de aandacht voor Amelisweerd en de Utrechtse ambitie voor die omslag hoog te houden.

Belangstelling om mee te denken / mee te werken? Stuur ons een e-mail via info@krachtvanutrecht-initiatief.nl t.a.v. Jan Korff de Gidts of geef het aan via "gegevens aanvullen/wijzigen" (onderaan de nieuwsbrief).

 

5) Oproepen

We zitten in 2013 verlegen om hulp van vrijwilligers voor natuureducatie in Amelisweerd. We gaan graag met u in gesprek over een mogelijke bijdrage of ondersteuning. Vul uw abonneegegevens en uw interessegebieden aan - zie onderaan de nieuwsbrief via wijzigen van gegevens. Dan nemen we contact met u op voor overleg.


Denk en doe mee, juist nu

info@krachtvanutrecht-initiatief.nl

 

Tot weerziens,

Olivier Beens

Gerard Cats

Jos Kloppenborg

Jan Korff de Gidts, tel. 06 3363 0344