VNVA blij met voorzitter, Sylvia Buis
In de Voorjaarsledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) op zaterdag 22 maart 2014, is Sylvia Buis benoemd tot voorzitter.
Sylvia Buis, huisarts in Rotterdam en docent aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam benadrukt dat het nog steeds belangrijk is aandacht te besteden aan de positie van vrouwelijke artsen, ook nu de feminisering in de artsenwereld sterk doorzet. Speciale aandacht verdienen het hoge percentage werkloze vrouwelijke jonge klaren, de hogere uitval onder vrouwelijke artsen onder andere door burn-out, seksuele intimidatie van vrouwelijke studenten en de verwachte toename van zorgtaken. De tachtig jaar oude vereniging zet zich in voor het versterken van vrouwelijke kwaliteiten en het bevorderen van diversiteit op allerlei medische en bestuurlijke posities.
 
 
De VNVA richt zich, als belangrijk speerpunt, op het verbeteren van de zorg voor vrouwen, zoals het bevorderen van seksespecifieke zorg en het agenderen van misbruik van vrouwen. Ook op andere terreinen zien we dat vrouwenzaken ‘hot’ zijn en er meer aandacht komt voor deze thematiek. Er ontstaan young girls netwerken en uit vele hoeken klinkt de behoefte aan diversiteit, juist om de kwaliteit van zorg en teams te verbeteren, etc. De VNVA heeft met haar 1.700 leden een prachtige achterban en daarmee voldoende expertise om de missie van de VNVA uit te werken en initiatieven te ontplooien met externe organisaties.
 
Na dit officiële persbericht wil ik graag nog iets over mezelf vertellen.
 
 
Borstkanker: Zo persoonlijk mogelijk
Symposium 22 maart 2014 ter ere van uitreiking Corrie Hermannprijs aan Elsken van der Wall
De kennis over genetische oorzaken van borstkanker, maar ook de heterogeniteit in erfelijke afwijkingen tussen tumoren onderling is de laatste jaren duidelijk toegenomen. Ook zijn er veel nieuwe ontwikkelingen in moleculaire pathologie en in beeldvorming, die nieuwe mogelijkheden bieden voor een betere individuele behandeling op maat. Dat dit goed onderzoek met een brede multidisciplinaire behandeling door topexperts vereist, met een goede communicatie zowel met de patiënt en zijn omgeving als tussen professionals onderling staat buiten kijf.
De nieuwste ontwikkelingen en de huidige stand van zaken rondom diagnostiek en behandeling van borstkanker werden belicht door sprekers met veel expertise vanuit de hoek van de medische oncologie, pathologie, onderzoek zowel als vanuit de psychologie. Een uitgebreide inhoudelijke terugblik op het symposium vindt u in de eerstkomende VAMP.
 
Prof. dr. Elsken van der Wall, hoogleraar medische oncologie, Universiteitshoogleraar en voorzitter van het Cancer Center in het UMC Utrecht, ontving tijdens het symposium, gewijd aan “haar” onderwerp de prijs uit handen van Nine Knoers, voorzitter van de Corrie Hermannprijscommissie. Nine belichtte alle verdiensten van Elsken voor haar borstkankerpatiënten. Zij las daarbij een gedicht voor, bij een werk van Evelien Tiddens (keramische borsten), gezien op de tentoonstelling “Caraibisch koninkrijk” in museum de Fundatie in Zwolle, wat veel indruk maakte.
 
Het symposium werd bijgewoond door ruim 100 VNVA-leden.

 
Fotoverslag op www.vnva.nl
 
          
 
Rolmodel van de maand Clara Peters
Huisarts in Gezondheidscentrum Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid
Clara Peters, 63 jaar, dochter van 20 jaar (studeert, woont nog thuis).
Toen ik in 1979 als huisarts startte in wat toen nog heette: “Wijkwelzijnscentrum Afrikaanderwijk” wist ik eigenlijk niet goed waar ik aan begon. Ik was niet alleen “van voor de watersnood” zoals een latere collega altijd grapte, maar ook van voor de Mammoetwet en de Huisartsenstandaarden. Een van mijn eerste rolmodellen was een man: Frans Huigen, huisarts in Lent bij Nijmegen, hoogleraar huisartsgeneeskunde en een van de eerste pleitbezorgers van gezins- en contextuele geneeskunde. In zijn praktijk deed ik met een medestudent mijn keuzecoschap “Nerveus –functionele klachten in de huisartspraktijk”. Nu zouden we spreken over SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten).
 
 
 
Het netwerk
door Sylvia Buis
De VNVA is een van de vele 'girls netwerken' om als vrouwelijke arts 'iets te brengen en te halen' op zakelijk of persoonlijk gebied. Vrouwen blijken soms wat huiveriger in netwerken dan het 'old boys network', maar het aantal vrouwennetwerken neemt nog steeds toe. Omdat vrouwennetwerken vaak met vergelijkbare zaken bezig zijn, zoeken we als bestuur (hernieuwd) contact met andere organisaties. Lydia Ketting is nog steeds onze vertegenwoordiger bij koepelorganisatie NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) en we hebben eerder al gemeld dat we partner zijn geworden van Women Inc. Je kunt gratis lid worden van dit grote vrouwennetwerk dat momenteel vooral geld en gezondheid als speerpunten heeft. Zij organiseren veel activiteiten en zijn vaak aanwezig in de media en in deze Nieuwsbrief lees je onder andere de ervaringen van Geneviève Koolhaas. Ook hebben we uitgebreid gesproken met bestuursleden Anneke van Doorne, Jacqueline Santen en Noëlle Leufkens van de VVAO, de Vereniging voor Vrouwen met een Academische Opleiding. Elders in de Nieuwsbrief vind je een korte introductie en link naar hun website. Hun doelstellingen zijn zeer herkenbaar en het kan heel boeiend zijn om eens aan te schuiven bij hun (lokale) netwerken en trainingen en andere academische vrouwen te ontmoeten. Recent hebben we het LVNH (Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren) op bezoek gehad, in de persoon van Marinel Gerritsen en ook hier staat het netwerken, vrouwelijk talent stimuleren en het beïnvloeden van de agenda van universiteitsbestuurders hoog op de agenda. De website van het LVNH bevat een schat aan gegevens over vrouwelijke (en mannelijke) studenten en hoogleraren, en met name de onderstaande grafiek is illustratief.
 
 
 
Women Inc presenteert
'De 100 vrouwen van Nederland'
door Geneviève Koolhaas
Vrijdag 7 maart jl presenteerde Women Inc  “De 100 Vrouwen van Nederland”. De professionele, stimulerende manier waarop Women Inc in een scala aan projecten awareness kweekt voor gezondheidszorg en geld spreekt mij enorm aan. Deze dag draaide het om de vrouwen achter alle financiële statistieken. Wij werden gevraagd naar onze mening en argumenten over diverse stellingen. Maar niet voordat we op de ‘meest geweldige John Travolta vloer ever’ bestaande uit 100 vakjes werden gepresenteerd. (foto Ilvy Njiokiktjien)
 
 
 
Werkloze jonge klaren
De Jonge specialisten gaan opnieuw peilen hoe het staat met de werkloosheid onder jonge klaren. Uit de enquête van vorig jaar bleek dat er vooral veel vrouwelijke specialisten moeite hebben met het vinden van een baan. Ben je zelf werkzoekend of ken je iemand, vul dan de enquête in via deze link.
Het VNVA bestuur is ook zeer geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen met het zoeken van een baan als specialist.
 
 
Nieuwe datum Najaarsledenvergadering
4 oktober 2014
Loop je wel eens aan tegen werkdruk op je werk en thuis? Of heb je een goede balans gevonden?
Twijfel je soms of je loopbaan wel loopt zoals je wilt of wilde? Of ben je juist tevreden?
En heb je nog nooit een speedcoach date gehad?
Noteer dan alvast 4 oktober! Na de Najaarsledenvergadering organiseren we een middagsymposium met onder andere Mariska Koster (bekend van haar blog over haar keuze om als longarts te stoppen) en Ina Vader (bekend van de kadertraining en veel meer). Over het verdere programma houden we je op de hoogte.
 
Expertise Centrum Gender and Health
In Nijmegen is binnen het Radboud UMC een expertise centrum Gender and Health opgericht, dat zich vooral zal richten op Gender research interdisciplinair van een 5- tal afdelingen te weten fysiologie, voortplanting, vrouwen cardiologie, psychiatrie en vrouwenstudies med wetenschappen/ eerste lijnsgeneeskunde. De Raad van Bestuur heeft vorig jaar daartoe aan Toine Lagro de  opdracht gegeven om een businessplan te schrijven met zo concreet mogelijke visie, doelen en de  operationalisatie daarvan. Dat heeft ze samen met Miriam Kleijn gedaan en dat is geaccepteerd. Daarnaast zal het expertisecentrum zich richten op Gender in het medisch onderwijs om dit verder te ontwikkelen via het kenniscentrum van vrouwenstudies  medische wetenschappen. Per 1 juni start de coördinator van dit project.
 
 
Wie gaat er mee naar Kopenhagen?
Regionaal MWIA Congres in Rungsted
Onze Deense zustervereniging organiseert van 4 tot 6 september a.s. het 17de regionale MWIA congres in Rungsted bij Kopenhagen. In deze plaats is het Karen Blixen museum gevestigd.
De thema's zijn Career, Development Programs and Integration in Medical Perspective and Women and Health. Eind  april zal het programma op de website geplaatst worden. Nu is ook de vraag of er een Nederlands lid wil deelnemen aan de ronde tafel conferentie over de aanscherping van de abortuswet in verschillende Europese landen. De kosten voor het congres zijn 333 euro. De website voor het congres is het gemakkelijkst te bereiken via Google en MWIA meetings.
Misschien kunnen we samen reizen? 
 
De Nederlandse VrouwenRaad
De Nederlandse Vrouwenraad heeft een brief geschreven aan het ministerie van OCW/Directie Emancipatie over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Dit is gebeurd in het kader van een consultatieronde die het ministerie hield voorafgaande aan het Ratificeren van het Verdrag van Istanbul door het Nederlandse Parlement.
 
 
VNVA intensiveert contact met VVAO
VVAO: voor actieve, ambitieuze en zelfbewuste vrouwen
De VVAO (vereniging voor hoger opgeleide vrouwen) is een vrouwenvereniging, opgericht in 1918, met een kleine 4.000 leden. Kennisdelen, netwerken en ontmoeten staat centraal bij de VVAO. De diversiteit aan achtergrond, opleiding, ervaring en leeftijd maakt de VVAO tot een aantrekkelijk netwerk voor hogeropgeleide vrouwen.
De VVAO zet zich in voor de positieverbetering van vrouwen en werkt aan hun empowerment. Iedere vrouw die een studie heeft afgerond aan een universiteit of hogeschool, kan lid worden. De 32 afdelingen organiseren activiteiten om de band tussen de leden te versterken en de speerpunten kennisdelen, ontmoeten en netwerken inhoud te geven. Op landelijk niveau worden studiedagen, workshops, trainingen en themadagen georganiseerd.
 
Actieve, ambitieuze en zelfbewuste vrouwen, met een hbo- of academische opleiding, ontmoeten elkaar bij de VVAO http://www.vvao.nl
 
 
VNVA coach aan het woord ….
Mia Sol: Als bedrijfsarts heb ik vele jaren voor grote Philipsbedrijven gewerkt. Dat betekende eertijds onder meer op individu niveau aandacht voor preventie, en aandacht voor curatie met re-integratie. Waar ik als zelfstandig coach plezierig mee werk is “Acceptance and Commitment Therapy”. Na de intake leg ik dit model uit en op basis van het meest voorliggende probleem kies ik wisselend een van zes invalshoeken. Het doel: vergroten van je psychologische flexibiliteit.
 
Een belangrijk aspect is hoe is een probleem vast komen zitten en hoe kun je daar als coach weer beweging in brengen. Zonder het ervaren probleem te ontkennen leer ik dat in een ander perspectief te zien. Bijvoorbeeld: ‘Wat is belangrijker: gelijk hebben of kunnen doen wat werkt?’ Waardeoriëntatie en tijd/energie huishouding krijgen altijd aandacht. Dan kom ik nog even terug op de verantwoordelijkheid van werkgevers. Dit naar aanleiding van de zelfdoding van een NZA medewerker en alle verontwaardiging die dit losmaakte. Op groepsniveau hebben curatie en preventie ook aandacht nodig van leidinggevenden. Dat betekent: weten wat er speelt, en niet afgaan op de ‘snelle digitale lijstjes’ met medewerkerstevredenheid uitkomsten. Anonieme individualisering lijkt een ziekelijk symptoom binnen grote organisaties en bedrijven.
miasol@dse.nl
 
Casus uit de commissie Intervisie en Coaching
De coachingsvraag van Anneke              
Twee weken geleden kwam Anneke voor een intake naar Take Charge. Anneke is inmiddels een half jaar specialist in een perifeer ziekenhuis waar ze op zich met veel plezier werkt. Ze vindt haar werk heel leuk, ze heeft leuke collega´s en daarnaast heeft ze het goed geregeld in haar privé situatie. Ze werkt 4 dagen en kan daarmee ook 1 dag thuis zijn voor de kinderen.
Ik ben benieuwd waar het verhaal heen gaat.
 
 
Proefschriften Gender
“Risk factors in women’s health in different stages of life”
Hedwig Vos: Op 26 juni 2014 verdedig ik mijn proefschrift genaamd: “Risk factors in women’s health in different stages of life”
Dit proefschrift heb ik geschreven met de begeleiding van  mijn promotoren Toine Lagro-Janssen en François Schellevis en Miriam de Kleijn als co-promotor.
Ik ben begonnen met het onderzoeken wat risico’s zijn van vrouwen in verschillende levensfases, vanuit een huisartsenblik en vanuit preventief opzicht.  Vrouwen komen bij de huisarts, meer dan mannen. Het eerste onderzoeksdoel was dus om te kijken of de groep vrouwen die bij de huisarts komt ook daadwerkelijk een groep is die een hoog risico heeft op leefstijlgerelateerde aandoeningen om zo een antwoord te kunnen geven op de vraag of preventieprogramma’s gender sensitief moeten zijn.
 

On speaking terms: choice and decision-making in maternity care’
Marianne Nieuwenhuijze, 20 mei 2014, Vrouwenstudies Medische Wetenschappen, RadboudUMC en Academie Verloskunde Maastricht, Zuyd organiseren op 20 mei 2014 een symposium ter gelegenheid van de promotie van Marianne Nieuwenhuijze, getiteld: Gezamenlijke besluitvorming in de verloskundige zorg.
 

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning
Ineke Postma, 2 juli 2014 om 11:00 uur in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Vrouwen die preeclampsie of eclampsie doormaakten tijdens hun zwangerschap uiten jaren later vaker cognitieve problemen en symptomen van angst en depressie in het dagelijks leven, blijkt uit dit proefschrift. Er blijkt echter geen sprake te zijn van objectief aantoonbare dysfunctie op neurocognitieve tests.
 

Sociocultural determinants, gender and health-related behaviour in adolescence.
L. Pitel, 25 november 2013, Rijksuniversiteit Groningen.
Meisjes in de stad gebruiken vaker alcohol en drugs
Meisjes die opgroeien in een verstedelijkte omgeving in Slowakije gebruiken vaker alcohol en drugs dan meisjes die niet in zo’n verstedelijkte omgeving opgroeien. Dat concludeert Lukáš Pitel in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht hoe gezondheidsgerelateerd gedrag onder Slowaakse jongeren bepaald wordt door sociale, religieuze en economische achtergronden. Zijn bevindingen kunnen helpen bij het opzetten van volksgezondheidsbeleid.
 
 
PET/CT and dedicated PET in breast cancer: Implications for classification, staging, and response monitoring.
Bas Koolen, 26 april 2013, Universiteit van Amsterdam.
PET-CT-scan zinvol bij gevorderde borstkanker.
De PET-CT-scan is een zinvol instrument voor beeldvorming van patiënten met borstkanker, met name van patiënten met een tumor groter dan drie centimeter of tumor-positieve lymfeklieren.
 
Mail deze nieuwsbrief naar je eigen netwerk!
De nieuwsbrieven staan ook op onze website
Voor meer informatie ga naar onze website www.vnva.nl of volg ons op
Jaargang 6,
nummer 2, 2014

 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
 
 

 
 
 

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 




 
 
 
 

 
 
 

RED DE VRIJE ARTSENKEUZE!

Er is op dit moment veel discussie over het afschaffen van artikel 13 waarin het recht op vrije artsenkeuze is gewaarborgd. Het bestuur van de VNVA is van mening dat er niet getornd mag worden aan dit recht, en steunt daarom de petitie van de VVAA. Wil je ook tekenen? www.vvaa.nl/red-de-vrije-artsenkeuze-teken-de-petitie
 
 
 
 

 
 
 

 TWITTER FEEDS

Betere prestaties door foto op je werkplek van jouw vrouwelijk !
 
Netwerk bijeenkomst vrouwelijke universitaire netwerken met o.a. VVAO en LVNH over nut, kracht, uitdagingen en samenwerking.
Volg ons op twitter
 
 
 

 
 
 

OPROEP DENKTANK
Denk je ook wel eens:
- ik wil wel eens meedenken over
  beleid van de VNVA?
- ik vind het belangrijk dat de
   VNVA zichtbaarder wordt?
- ik vind dat de PR van de VNVA
  beter kan?
Meld je dan aan voor de nieuwe denktank, of geef aan wie we hiervoor zouden kunnen vragen. In de denktank willen we met (oude en nieuwe) leden samen kijken hoe we de VNVA sterker op de kaart kunnen zetten, intern en extern. Aanmelden of meer info? vnvamail@vnva.nl
 
 
 

 
 
 

Veel nieuwe boeken om te recenseren!
Op de VNVA website is een rubriek ‘te recenseren boeken’ opgenomen.
Kijk maar eens of er een boek bij staat dat je zou willen recenseren. Je vraagt een te recenseren boek eenvoudig aan via het secretariaat. Als dank voor je recensie, is het boek voor jou.
Met o.a. ‘Kantoorgeheimen’ van Linda van der Wal: het boek voor iedereen die geen haantje de voorste, carrièretijger of kantoorpoliticus is, maar wel goede ideeën heeft http://bit.ly/1oL94b0
Bovendien wordt 1 exemplaar van dit boek verloot aan de lezers van deze Nieuwsbrief. Interesse?
 
 
 

 
 
 

WIST JE DIT AL?
Naast de Kadertraining en de Leergang Strategisch Leiderschap biedt de VNVA een nieuwe training met korting aan haar leden aan. Mindfulness voor medische professionals.
Tot juni is deze training nog geaccrediteerd met 20 punten.
 
 
 

 
 
 

OPROEP VOOR FOCUSGROEP SEKSESPECIFIEKE ZORG
De VNVA blijft zich inzetten voor seksespecifieke (of genderspecifieke) zorg. Op dit moment speelt Women Inc met de Gender Alliantie een belangrijke rol om seksespecifieke zorg verder op de agenda te krijgen van politiek, opleiding, onderzoek en professionals. De VNVA is uitgenodigd om als partner deel te nemen aan de overleggen binnen de Gender Alliantie. Als vervolg op de commissie Seksespecifieke Geneeskunde zijn wij daarom op zoek naar leden die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in seksespecifieke zorg zodat wij een focusgroep kunnen starten. Hoe we dit vorm gaan geven volgt in samenspraak met de deelnemers.  Ook zoeken we een of meer leden om de VNVA te vertegenwoordigen binnen de Gender Alliantie. Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Mail even naar Joke Selhorst.
 
 
 

 
 
 

ALGEMENE OPROEP
Binnen de VNVA zijn veel leden actief op het gebied van onderzoek en implementatie van genderspecifieke geneeskunde, maar we weten vaak niet van elkaar waar we mee bezig zijn. Een aantal leden heeft naar aanleiding van de ledenraadpleging al aangegeven informatie te willen aanleveren over genderspecifieke zorg bijvoorbeeld onderzoeksresultaten, symposia en best practices. Wil je ook een bijdrage delen?
 
Neem dan contact op met het secretariaat VNVA.
 
 
 

 
 
 

OPROEP NIEUWSBRIEF
Zou jij het leuk vinden om op een ad hoc basis een korte bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief?
Ook zijn we nog op zoek naar leden die af en toe (of vaker) een stukje coördinatie van de nieuwsbrief willen verzorgen.
Mail naar Joke Selhorst, vnvamail@vnva.nl