WETGEVING 14 augustus - 15 september 2021
 
 

SAVE THE DATE

'Week van de bibliotheek'

18 - 22 oktober 2021

Met vormingen, boekpresentaties en boekenmarkt

Meer info volgt

Oproep kandidaten plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (tweede semester 2021).

Oproep voor kandidaten gerechtelijke stagiairs gerechtelijk jaar 2021-2022

Bekrachtiging programma examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Bedragen vanaf 1 september 2021

Aanvulling identificatieregels onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk

Vanaf 1 februari 2022: betaaltermijn voor B2B facturen nog maximaal 60 dagen

België aanvaardt verblijfsdocumenten voor begunstigden Brexit als bewijs van wettelijk verblijf binnen nationaliteitsprocedure


Hervorming Vlaams woonrecht – vooral op gebied van sociale huisvesting

Decreet over het onderwijs XXXI

Door de programmawet van 21 juni 2021 zijn een aantal administratieve toelagen opgelegd bij bepaalde veroordelingen (o.o. ook verkeerswet).

Probatiecommissies – benoemingen

GAS-boete voor inbreuken op stilstaan en parkeren met gewone brief naar overtreder, aangetekend schrijven niet nodig

Herstel van Titel X Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in het Wetboek diverse rechten & taksen

Vereenvoudiging Wet op maritieme arbeid – aanscherping controle op arbeidsomstandigheden

CORONAMAATREGELEN

FEDERAAL

Pandemiewet
14 AUGUSTUS 2021. - Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie, BS 20/08/2021, bl. 90047

Nieuw Corona-MB
25 AUGUSTUS 2021. Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26/08/2021, bl. 91536

Omzendbrief richtlijnen inzake COVID-19-maatregelen voor personeelsleden federaal openbaar ambt
27 AUGUSTUS 2021. - Omzendbrief nr. 685bis. - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk. - Wijziging van omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020, BS 31/08/2021, bl. 93002

VLAAMSE OVERHEID

COVID19 - contactonderzoek
24 AUGUSTUS 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen, BS 14/09/2021, bl. 96173

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied
23 JULI 2021. - COVID-19 (coronavirus SARS-CoV 2). - Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied, BS 03/09/2021, bl. 94481

Politiebesluit Brussel inzake behoud van bepaalde beperkingen inzake strijd tegen COVID-19
30 AUGUSTUS 2021. - Politiebesluit van de Minister-President met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, BS 31/08/2021, bl. 92995

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied
22 JULI 2021. - COVID-19 (coronavirus SARS-CoV 2). - Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied, BS 13/09/2021, bl. 96121


PUBLIEK RECHT

PARLEMENT

Sluiting van de gewone parlementaire zitting 2020-2021
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2020-2021, BS 13/09/2021, bl. 95989
Inwerkingtreding 11 oktober 2021


Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Raad van burgemeesters
Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Raad van burgemeesters, BS 16/08/2021, bl. 84660

OMGEVINGSRECHT

Omgevingsvergunning - omgevingsloket
9 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 14/09/2021, bl. 96176

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
9 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft verplaatsbare constructies voor gegroepeerde tijdelijke huisvesting van werknemers en projecten door of in opdracht van de overheid, BS 25/08/2021, bl. 91276

Afvalstoffen
2 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, BS 17/08/2021, bl. 85348

WOONBELEID

Hervorming Vlaams woonrecht – vooral op gebied van sociale huisvesting
9 JULI 2021. - Decreet houdende houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, BS 10/09/2021, bl. 95673

Vlaams besluit vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid
31 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de fase van de coronaviruspandemie in het woonbeleid, BS 08/09/2021, bl. 95463

ONDERWIJS

Decreet over het onderwijs XXXI
9 JULI 2021. - Decreet over het onderwijs XXXI (1), BS 26/08/2021, bl. 91328

NATIONALITEIT

België aanvaardt verblijfsdocumenten voor begunstigden Brexit als bewijs van wettelijk verblijf binnen nationaliteitsprocedure
30 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken, BS 01/09/2021, bl. 93770

MIGRATIERECHT

Opheffing art. 39/79, § 1, tweede lid, 9° Vreemdelingenwet
30 JULI 2021. - Wet tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten, BS 27/08/2021, bl. 91562

SPORT

Wijziging van het Antidopingdecreet
18 JUNI 2021. - Decreet tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat betreft de aanpassing aan de Code 2021, BS 03/09/2021, bl. 94396BURGERLIJK RECHT

GOEDERENRECHT

Aanvulling identificatieregels onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk
30 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie en van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels, BS 31/08/2021, bl. 92981
31 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, BS 31/08/2021, bl. 92989

BOUWRECHT

Verzekering van architecten: aanstelling van de ambtenaren voor de opsporing van inbreuken
19 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door de architect en het voorstellen van de transactie in het kader van de twee wetten betreffende de verplichte verzekeringen in de bouwsector, BS 30/08/2021, bl. 91943


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 

Oproep kandidaten plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (tweede semester 2021).
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (tweede semester 2021). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 13/09/2021, bl. 96118

Oproep voor kandidaten gerechtelijke stagiairs gerechtelijk jaar 2021-2022
Bericht. - Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2021- 2022). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg, BS 06/09/2021, bl. 94905

Bekrachtiging programma examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer
16 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer, BS 06/09/2021, bl. 94827

Ontslag en benoeming plaatsvervangend voorzitter Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie
30 JULI 2021. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie, BS 17/08/2021, bl. 85661

Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand - Bedragen vanaf 1 september 2021
Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Bedragen van 1 september 2021, BS 02/09/2021, bl. 94299

 
HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Crisisbeheer: privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
31 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot bevestiging van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, BS 13/09/2021,  bl. 96089.

Toekenning steun aan kleine- en middelgrote ondernemingen - cybersecurity
7 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten en tot wijziging van artikel 30 van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de verhoging van de intensiteit van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten die gericht zijn op cybersecurity, BS 09/09/2021, bl. 95581

Indexcijfer van de consumptieprijzen augustus 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2021, BS 31/08/2021, bl. 92937

Vanaf 1 februari 2022: betaaltermijn voor B2B facturen nog maximaal 60 dagen
14 AUGUSTUS 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 30/08/2021, bl. 91941

VERVOER

Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek
16 JUNI 2021. - Wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek, BS 06/09/2021, bl. 94799

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 06/09/2021, bl. 94910
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 03/09/2021, bl. 94468


FINANCIEEL RECHT

Toezicht kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en beheervennootschappen
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, BS 07/09/2021, bl. 94954

Hypothecaire kredieten – rentevoeten augustus 2021
Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. - Bericht, BS 19/08/2021, bl. 86358
 

STRAFRECHT

Door de programmawet van 21 juni 2021 zijn een aantal administratieve toelagen opgelegd bij bepaalde veroordelingen (o.o. ook verkeerswet).
19 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de programmawet van 21 juni 2021, BS 23/08/2021, bl. 90582

Probatiecommissies - benoemingen
Probatiecommissies – benoemingen, BS 20/08/2021
Probatiecommissies – benoemingen, BS 20/08/2021

VERKEERSRECHT


Technische eisen voertuigen – gedeeltelijke uitvoering EU-verordeningen
16 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen en het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, wat de goedkeuring van voertuigen betreft, BS 08/09/2021, bl. 95059

GAS-boete voor inbreuken op stilstaan en parkeren met gewone brief naar overtreder, aangetekend schrijven niet nodig
5 MAART 2021. - Wet tot harmonisering van de procedure inzake verkeersovertredingen binnen het toepassingsgebied van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 01/09/2021, bl. 93744

Maatregelen betreffende het rijbewijs door de COVID-19-crisis
21 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis, BS 20/08/2021, bl. 90055

Wijzigingen rijopleiding en rijexamens
2 JULI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en de rijexamens, BS 20/08/2021, bl. 90292

 
FISCAAL RECHT

Aanvulling identificatieregels onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk
30 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie en van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie en tot vaststelling van de modaliteiten voor het afleveren van kadastrale uittreksels, BS 31/08/2021, bl. 92981
31 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2013 tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie, BS 31/08/2021, bl. 92989

Herstel van Titel X Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in het Wetboek diverse rechten & taksen
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de aangifte, betaling en diverse regels met betrekking tot de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen, BS 23/08/2021, bl. 90393


SOCIAAL RECHT

Betaald educatief verlof
31 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 3 en artikel 4 van het ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6. - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 16/09/2021, bl. 96454

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen, BS 15/09/2021, bl. 96275

Wijziging diverse bepalingen m.b.t. thematische verloven en tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren)
31 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren), BS 10/09/2021, bl. 95630

Sluiting van ondernemingen
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, BS 10/09/2021, bl. 95629

Uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022, BS 10/09/2021, bl. 95624

Aanpassing aan de welvaart van het loonplafond
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond, BS 10/09/2021, bl. 95632

Pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid – uitzonderlijke maatregelen door pandemie
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 10/09/2021, bl. 95637

Inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, BS 10/09/2021, bl. 95640

Mantelzorgverlof
29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het verlof voor erkende mantelzorgers, BS 10/09/2021, bl. 95641

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende verhoging van het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming met toepassing van artikel 6, § 6, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, BS 10/09/2021, bl. 95631

Lijst van de paritaire organen op datum van 1 april 2021
Lijst van de paritaire organen op datum van 1 april 2021, BS 06/09/2021, bl. 94910

Gebruiker van dienstencheques moet in Vlaanderen een mondmasker dragen, op straffe van uitsluiting
24 AUGUSTUS 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de uitsluiting van de gebruiker, BS 02/09/2021, bl. 93846

Generatiepact - verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot verhoging van bepaalde sociale uitkeringen voor zelfstandigen in uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, BS 31/08/2021, bl. 92204

Herwaardering op 1 juli 2021 van een aantal sociale prestaties in het kader van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 31/08/2021, bl. 92205

Vereenvoudiging Wet op maritieme arbeid – aanscherping controle op arbeidsomstandigheden
20 MEI 2021. - Wet tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen, BS 27/08/2021, bl. 91562
30 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen, BS 27/08/2021, bl. 91567

Adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen – herwaardering met 1 % op 1 juli 2021
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen, BS 26/08/2021, bl. 91324

Uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen – herwaardering met 1 % op 1 juli 2021
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een uitkering voor pleegouderverlof ten gunste van de zelfstandigen, BS 26/08/2021, bl. 91325

Uitkeringsverzekering en moederschapsverzekering zelfstandigen
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing van de toepassing van artikel 58, § 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, BS 26/08/2021, bl. 91326

Overuren cruciale sectoren – vrijstelling socialezekerheidsbijdragen
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 26/08/2021, bl. 91327

Aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten, BS 25/08/2021, bl. 91127

Wijziging codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft
14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat de bedrijfsbezoeken en het beleidsadvies betreft, BS 23/08/2021, bl. 90538

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde uitkeringen in de regeling voor werknemers, BS 23/08/2021, bl. 90560

Verhoging sommige pensioenen en toekenning welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit van 6 augustus 2021 tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, BS 23/08/2021, bl. 90565

Wijzigingen van de bedragen van het leefloon
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, BS 23/08/2021,  bl. 90443

Toelage ‘Overstromingen’ - financiële ondersteuning OCMW’s die in de getroffen gemeenten liggen
6 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen, BS 23/08/2021, bl. 90445
24 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit ter uitvoering vanartikel 5, § 2, van het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 houdende het invoeren van een toelage "Overstromingen" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die in de getroffen gemeenten liggen, BS 03/09/2021, bl. 94392

 
RECHTERLIJKE ORDE

BS 16/08/2021
Arbeidsrechtbank van Antwerpen - arrondissement Antwerpen
Vacante betrekkingen attaché in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie : 2 (Nederlandstalig).

BS 19/08/2021
Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel. - Beschikking
Benoemingen/pensioneringen griffiers, parketsecretarissen en parketjurist (Erratum BS 10/09/2021)

BS 20/08/2021
Benoeming plaatsvervangend magistraat hof van beroep te Brussel
Probatiecommissies – benoemingen
Probatiecommissies - benoemingen
Vacante betrekkingen assistent dossierbeheer auditoraat-generaal Gent en ondernemingsrechtbank Gent, afd. Gent en Oudenaarde
Vacante betrekkingen raadsheren hof van beroep te Brussel en rechters in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 23/08/2021
Vacante betrekking Nederlandstalige Attaché jurist voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het Openbaar Ministerie

BS 25/08/2021
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Zesde oproep tot het gerechtspersoneel ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

BS 27/08/2021
Benoeming werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen
Eervol ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg.
Eervol ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Eervol ontslag werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen
Benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 02/09/2021
Benoemingen secretaris en attaché bij federaal parket
Erratum BS 19/08/2021: griffie Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Erratum BS 19/08/2021: griffie vredegerechten van het arr. Leuven
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel: benoeming plaatsvervangend magistraat

BS 03/09/2021
Benoemingen griffiers, parketsecretarissen en parketjuristen
Hoge Raad voor de Justitie. - Aanwijzingen van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage
Hoven van beroep Antwerpen, Brussel en Gent – rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

BS 06/09/2021
16 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
16 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van het programma van het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend raadsheer
Werving van gerechtelijke stagiairs (Gerechtelijk jaar 2021- 2022). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 08/09/2021
Benoemingen/pensioneringen diverse magistraten

BS 09/09/2021
Raad van State. - Benoeming adjunct-auditeurs
Raad van State. - Inrustestelling
Tijdelijke opdrachten ambt griffier en parketsecretaris

BS 10/09/2021

Raad van State. - Opruststelling

BS 13/09/2021
Raad van State. - Aanwijzing
Raad van State. - Benoeming
Oproep kandidaten plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (tweede semester 2021).

BS 15/09/2021
Tijdelijke opdrachten griffier

BS 16/09/2021
Pensioneringen griffiers

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be