Nieuwsbrief 12 - 21 juni 2018

18 - 22 juni 2018 :Boekenverkoop in de bib.
De bibliotheek ging grasduinen in zijn archieven en tussen recente schenkingen en biedt een resem boeken aan tegen zomerse prijzen.
Lijst van aangeboden boeken
(de lijst kan onvolledigheden bevatten en wordt niet geactualiseerd)


 

ACTUEEL

Grondwettelijk Hof arrest 21 juni 2018, nr. 77/2018:
De verplichting voor personen die juridische bijstand genieten, om forfaitaire bijdragen te betalen aan hun pro deo-advocaat, is ongrondwettig
Arrestnummer: 77/2018
Arrestdatum: 21/06/2018
Rolnummer(s): 6596 • 6598
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 6 juli 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand
Trefwoorden: Gerechtelijk recht - Juridische bijstand en rechtsbijstand - Hervorming van het stelsel
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging, in art. 508/17 van het Gerechtelijk Wetboek (vervangen bij art. 7 van de wet van 6 juli 2016) : paragraaf 1, tweede, derde en vierde lid; in paragraaf 2, de woorden «naast de bijdragen bedoeld in paragraaf 1»; in paragraaf 3, de woorden «1 en» en de woorden «tenzij in geval van vrijstelling van bijdragebetaling voorzien in paragrafen 4 of 5»; de paragrafen 4, 5 en 6 - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepalingen in art. 508/17 van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van de bijdragen die door de advocaten zijn geïnd in de zaken waarvoor de advocaat, op 31 augustus 2018, verslag heeft gedaan aan het bureau voor juridische bijstand overeenkomstig art. 508/19, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek - Verwerping van de beroepen voor het overige (onder voorbehoud van de in B.33.2 vermelde interpretatie)
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-077n.pdf
Informatieve nota: http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-077n-info.pdf

Grondwettelijk Hof arrest 21 juni 2018, nr. 76/2018: Vernietiging wet gebruik videoconferentie voor verschijning van inverdenkinggestelden
Arrestnummer: 76/2018
Arrestdatum: 21/06/2018
Rolnummer(s): 6491
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 29 januari 2016 betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2018/2018-076n.pdf

Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor een betere werking van de rechterlijke orde en de Hoge Raad voor de Justitie
Ministerraad 15 juni 2018
In het kader van haar vierde evaluatiecyclus inzake de preventie van corruptie van parlementsleden, rechters en procureurs, heeft de GRECO (de 'Groep van staten tegen corruptie' van de Raad van Europa) 15 aanbevelingen verricht. Dit voorontwerp is bedoeld om vier aanbevelingen met betrekking tot rechters en procureurs ten uitvoer te leggen. Dit voorontwerp bevat tevens bepalingen om de werking van de Hoge Raad voor Justitie te verbeteren.

Diverse Bepalingen Burgerlijk Recht I goedgekeurd op 7 juni:
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing - 54K2919  
Wijzigingen betreffende:
•        de burgerlijke stand
•        het naamrechtstelsel
•        het nationaliteitsrecht
•        het adoptierecht
•        de mede-eigendom
•        de uitvoering van de Europese verordening inzake de inbeslagnemingen
•        de zakelijke zekerheden op roerende goederen
•        de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing


 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
PUBLIEK RECHT

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)

2018/2, apr-mei jun 2018
Inhoudstafel

Patiëntenrechten – gebruik en bescherming van genetische informatie

C. Cornelis, Het belang van genetische gegevens in het Belgische recht, T. Gez. 17/18, nr. 5, 295


BURGERLIJK RECHT

Het nieuwe registerpand in de praktijk: voorwerp, vestiging en uitwerking nader bekeken
T. Donnez en D. Gruyaert, RW 2017-2018, nr. 43, 23/06/2018, 1683

Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van aannemer voor lichte verborgen gebreken
 
D. Petosa, NJW nr. 384, 13/06/2018, 462

Revue trimestrielle de droit familial (Rev. trim. dr. fam.)
2018/1
Inhoudstafel
Les réformes du droit des successions - Avant-propos - Le rapport des libéralités et des dettes dans la loi du 31 juillet 2017  - La réserve héréditaire - Les pactes successoraux à l’aune de la réforme du droit successoral - L’option héréditaire revisitée par la loi Pot-Pourri V

Koop en aanneming - indicatieve (leverings)termijnen
S. Van Loock, Indicatieve (leverings)termijnen: meer dan slechts een indicatie, LR 2018/2, 81


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Nieuwe insolvabiliteitsrecht

Z. Pletinckx, Réforme du droit de l’insolvabilité: le nouveau livre XX du Code de droit économique, JT N° 6734, 09/06/2018, 465

Algemene verordening gegevensbescherming - GDPR
K. Janssens, M. Nuytten, De Algemene Verordening Persoonsgegevens: van theorie naar praktijk, TBH 2018/5, 401


FISCAAL RECHT

Belastbaarheid van huurinkomsten in België
H. De Vos, Europa gooit de knuppel in het Belgisch fiscaal hoenderhok, editoriaal, Eigenaarsmagazine juni 2018, 3
HvJ 12 april 2018 - C-110/17 - Commissie/België)

Lage waardering gratis woonst vennootschap: vergiftigd geschenk

JVD, Fiscoloog nr. 1570, 13/06/2018, 1

Griffierechten
JVD, Hervorming rolrechten: niet langer vooraf, maar wel achteraf betalen, Fiscoloog nr. 1570, 13/06/2018, 3

Europese Unie – meldingsplicht grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies
CB, Fiscoloog nr. 1570, 13/06/2018, 5

Bankgeheim
JVD, CAP: nieuw reglementair kader met beperkte fiscale wijzigingen, Fiscoloog nr. 1570, 13/06/2018, 7

Registratie- en erfbelasting
A. Aydogan, ‘Fiat’ voor inbreng onder niet-optionele ontbindende voorwaarde, Fiscoloog nr. 1570, 13/06/2018, 9

Bitcoin
 
M. Delanote, P. Smeyers, Belasting van cryptomunten: rulingdienst doet poging om meer duidelijkheid te scheppen, Fisc.Act. nr.20, week 31 mei-6 juni 2018, 1

Vennootschapsbelasting
P. Van Den Berghe, P.-J. Wouters, K. Verhoeven, Nieuwe interestaftrekbeperking vervangt thin cap vanaf 2020, Fisc.Act. nr.20, week 31 mei-6 juni 2018, 5

Inwonerschap
 
D.-E. Philippe, A. Nollet, Hof van beroep geeft ‘formele’ invulling aan werkelijke zetel, Fisc.Act. nr.20, week 31 mei-6 juni 2018, 11

Belastingvermindering voor beschermde monumenten verhoogd en versoepeld in Vlaanderen
K. Janssens, Fisc.Act. nr.20, week 31 mei-6 juni 2018, 14

Nuttige cijfers voor 2018
 
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 19-20 2018, 1
Overzicht van cijfers, refertes, referentievoeten en indexen die op het lopende jaar van toepassing zijn.
Revalorisatiecoëfficiënt; Indexatiecoëfficiënt van het kadastraal inkomen; Rentevoet ter raming van de voordelen van alle aard bij goedkope leningen; Rentevoet voor consignaties bij de deposito- en consignatiekas; Tarieven inzake investeringsaftrek; Aftrek restaurantkosten; Vermeerderings- en bonificatiepercentages bij de berekening van de voorafbetalingen; Gemiddelde brandstofprijzen; Voordeel van alle aard: bedrijfswagens; Aftrek kosten kinderoppas; Voor beslag of overdracht vatbare bedragen; Vennootschapsbelasting: verlaagd tarief; Aftrek voor risicokapitaal.

Opnieuw btw-vrijstelling voor online kans- en geldspelen
 
G. Cristiaensen, A. Rems, Btw Brief nr. 6, juni 2018, 1
GwH 22 maart 2018, 2018/034

Voordelen alle aard privégebruik woning toebehorend aan vennootschap

B. Indekeu, rubriek ‘Vrijgesteld’, Requiem voor de sedert 2012 geldende berekening van het voordeel alle aard voor het privégebruik van een woning, toebehorend aan een vennootschap, TFR nr. 543, juni 2018, 543


SOCIAAL RECHT

Het Europees detacheringsattest is niet bindend in geval van fraude

L. Eliaerts, RW 2017-2018, nr. 43, 1682

Verplichting werkgever om de werknemer te informeren over voorwaarden arbeidsovereenkomst of -verhouding (Richtlijn 91/533/EU)
E. Bajraktari, La Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 au regard du droit Belge – entre transposition inachevée et application timorée, SK 2017/05, 173


GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT

Rechtspraak kroniek  Rechtspraak Rechten van de Mens
F. Krenc, S. van Drooghenbroeck, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er juillet – 31 décembre 2017), JT N° 6735, 16/06/2018, 489

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Boek XX
Een commentaar bij het nieuwe insolventierecht
De Marez Dominique,  Stragier Charlotte, die Keure 2018, 402 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Actiemogelijkheden inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden
Samuel Wynant, Koen Swinnen, 1ste editie 2018,  reeks Bouw- en Vastgoedcahiers (BVC), Larcier 2018, 102 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De positionering als bemiddelaar in een EOT in 7 stappen
V. Lesseliers, Cahiers Bericht aan het Notariaat, Larcier 2018, 56 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Misbruik en fraude in het Belgisch en Europees sociaal recht
Een gemeenrechtelijke benadering en begrippenstudie
Jeroen Lorré, 1ste editie 2018, Bibliotheek Sociaal Recht Larcier, nr. 25, Larcier 2018, 187 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtsbijstand
Steven Gibens, reeks AdvocatenPraktijk, Gerechtelijk Recht nr. 21, mei 2018, Wolters Kluwer

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
Inger Verhelst, Reeks Tewerkstellen topics 2018/2, Wolters Kluwer 2018, 392 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Lichamelijke schade
Repertorium rechtspraak 2016-2018
M. Sommerijns i.s.M. I. Sommerijns,6e editie,  Larcier 2018, 267 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Les accidents du travail dans le secteur public
R. Janvier, Reeks Association belge pour le droit du travail et de la sécurité sociale, laCharte 2018, 624 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Verkeerszakboekje
De Somer Luc, Helsen Lotte, Wolters Kluwer 2018, 285 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
HvJ EU Arrest Louboutin
Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen
HvJ EU 12 juni 2018, C-163/16 - Louboutin en Christian Louboutin

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2018/24
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN
CBR studieavonden 2018-2019
Programma

CBR workshops 2018-2019
Programma

CBR –Bemiddeling programma 2018-2019
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

Studienamiddag: Vennootschapsrecht anno 2018
Larcier opleiding, Antwerpen 26 juni 2018
Programma

De beroepsmatige onroerende verhuur: eindelijk rechtszekerheid?
Maklu, Antwerpen 26 juni 2018
Programma

Een Engelstalige ondernemingsrechtbank in Brussel!
Larcier opleiding, Brussel 26 juni 2018
Programma

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht
Intersentia
BRUSSEL: 28/6/2018
GENT: 30/8/2018
HASSELT: 11/09/ 2018
KORTRIJK: 14/09/ 2018
Programma

Zomerse wetsdagen – editie 2018
M&D Seminar, maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli
Gent - Holiday Inn Gent Expo           2 juli 2018
Groot-Bijgaarden – Waerboom         3 juli 2018
Leuven - Faculty Club                      4 juli 2018
Antwerpen - Kasteel Den Brandt       5 juli 2018
Laakdal - Domein De Vesten             6 juli 2018
Programma

GDPR – Het verwerkingsregister in de praktijk (wettelijk kader, templates en voorbeelden)
Lexalert online seminarie 3 juli 2018
Programma

Wetsdagen. De BV(ba) in het nieuwe vennootschapsrecht
M&D Seminars, Leuven 4 juli 2018
Programma

Estate Planningsdagen – editie 2018
M&D Seminars, Groot-Bijgaarden 3 juli en Gent 6 juli 2018
Programma

Webinar Days 2018
M&D Seminars 21 en 22 augustus 2018
Programma

Juristendagen 2018 – 11e editie
M&D Seminars
Leuven 23/08/2018
Gent 28/08/2018
Antwerpen 30/08/2018
Programma 

Appartementsrecht. Hervorming 2018 en actuele ontwikkelingen

Intersentia
Kortrijk 27 augustus 2018
Leuven 30 augustus 2018
Antwerpen 4 september 2018
Programma

Het burgerlijk proces opnieuw hervormd

Intersentia i.s.m. CBR (UA), VUB, U Gent, KU Leuven
Antwerpen 31 augustus 2018
Brussel 12 september 2018
Gent 13 september 2018
Leuven 11 oktober 2018
Programma

2018: Het jaar van het vernieuwde vennootschapsrecht
 
Lexalert online seminarie 7 september 2018
Programma

Een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Intersentia
ANTWERPEN - 11/09/2018: conflicten en structuurwijzigingen
GENT - 18/09/2018: de BV
BRUSSEL - 20/09/2018 (tweetalig): de (genoteerde) NV / la SA (cotée en bourse)
LEUVEN - 28/09/2018: not-for-profit
Programma

Single Permit voor buitenlandse werknemers: een revolutie voor de legale arbeidsmigratie

Lexalert online seminarie 17 september 2018
Programma

De rechtsplegingsvergoeding anno 2018
 
Larcier opleiding, Leuven 18 september 2018
Programma

Impact van de Potpourri-wetten op het straf(proces)recht: een grondige update
 
Larcier, Antwerpen 18 september 2018
Programma

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegelicht

Intersentia opleidingen
Antwerpen: 11/09/2018- Thema: conflicten en structuurwijzigingen
Gent: 18/09/2018 - Thema: de BV
Brussel/Bruxelles: 20/09/2018 - Thema/Thème: de (genoteerde) NV /  La société cotée en bourse
Leuven: 28/09/2018 - Thema: not-for-profit
Programma

DPA to day – congres ING Privalis met OVB

2 oktober 2018
meer informatie volgt

De nieuwe wet over de bescherming van bedrijfsgeheimen: wat verandert er en hoe kan uw onderneming zich optimaal beschermen?
Larcier, Brussel 9 oktober 2018
Programma

Legal Tech Congres OVB
19 oktober 2018
meer info volgt

Fusies en splitsingen: tips en tricks voor de meerwaardezoeker
Larcier, Gent 25 oktober 2018
Programma

Colloquium Contra-Terrorisme
Larcier opleiding, Mechelen 8 november 2018
Programma
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be