Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #17 - 24/09/2020
Onze ambities voor de komende jaren

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Dit schooljaar begon toch echt anders dan andere jaren. De coronacrisis zorgt voor onrust in Nederland en daarmee voor onrust bij ons. Desinfectiestations en leerlingvrije zones. Er komt veel kijken bij het zo veilig mogelijk maken van een school. Het zal u niet ontgaan zijn dat enkele leerlingen en medewerkers van het Minkema College positief getest zijn op COVID-19. Dit heeft niet alleen consequenties voor hen en hun familie, maar ook voor klasgenoten en collega's. Wij begrijpen de zorgen en vinden het fijn dat u deze met ons deelt.
 
Het afwezig zijn van leerlingen of docenten stelt ons voor nieuwe vraagstukken:
Hoe zorgen wij dat het onderwijsproces door kan gaan en hoe pakken we eventuele opgelopen achterstanden aan? Dit schooljaar staat - naast de omgang met corona - in het teken van de voorbereiding op het 70 minutenrooster in schooljaar 2021-2022. Wij geloven dat de verlengde lesduur een positieve bijdrage levert aan de effectiviteit van de lessen. Dat is waar wij voor staan: uitstekend onderwijs. Niet voor niets is onze slogan: “Jouw toekomst vraagt erom”. Daar geloven wij in. Ook dit schooljaar zullen wij ons uiterste best doen om deze belofte zo goed mogelijk te vervullen.
 
Ik wens u samen met uw kinderen een mooi schooljaar toe!
 
Eén Ouderraad voor het College
Samen sterker. Sinds de start van het nieuwe schooljaar heeft de Minkema één Ouderraad voor beide locaties! Een oudervertegenwoordiging van de vmbo-locatie en de havo/vwo-locatie trekken samen op; waar maatwerk per locatie nodig is, is daar oog voor.
 
Wat doet de Ouderraad eigenlijk?
De Ouderraad is een klankbord tussen ouders, leerlingen en school. Activiteiten waaraan de Ouderraad een bijdrage levert, zijn bijv. de thema-avonden (in verband met corona moeten we mogelijk zoeken naar alternatieven), de jaarlijkse corsages bij de uitreiking van de diploma’s, het jaarboek en cadeaubonnen voor bijzondere profielwerkstukken. Ook kunnen wij net die extra financiële bijdrage leveren aan “spontane” activiteiten zoals het aanleggen van het watertappunt op het schoolplein van de Minkemalaan of het financieren van de “fish and chips” voor de laatste les Engels. In het lustrumjaar droeg de Ouderraad ook financieel bij aan het lustrumfeest.
 
Schoolfotograaf 16 oktober
Vrijdag 16 oktober komt de schoolfotograaf voor leerjaar 2 en hoger én voor de klassenfoto’s van het brugjaar. Helpt u uw kind eraan herinneren?

Per klas wordt een rooster gemaakt. De leerlingen gaan in principe samen met hun mentor naar de fotograaf.


 
Check aub AVG in Magister i.v.m. klassenfoto 
Voor de klassenfoto is het van belang dat u in Magister - in verband met de AVG privacywet - heeft aangegeven of uw kind wel of niet op de klassenfoto mag. Uitsluitend leerlingen waarvoor de ouders expliciet toestemming hebben gegeven, mogen op de klassenfoto. Controleer dit a.u.b. nog even!
 
Boekenpakket 2020-2021
Door middel van een mail bent u op de hoogte gebracht van de problemen die er zijn ontstaan bij het uitleveren van de boekenpakketten.Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle problemen zijn opgelost, maar door de leverancier OsingaDeJong en de school is hard gewerkt om veel problemen op te lossen.

Hoewel dit jaar het uitleveren van de boekenpakketten niet de schoonheidsprijs verdient, hopen wij dat vanaf week 40 iedereen met de goede boeken in zijn/haar opleiding zit. Mochten er toch nog problemen zijn, neemt u gerust contact op via de mail met: leermiddelen@minkema.nl.
 
Oproep kandidaatstelling MR
De Medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. In het kort heeft MR de volgende taken:
 • adviseren over of instemmen met beleidsvoorstellen van het bestuur, 
 • initiatieven nemen, 
 • de gevolgen van besluiten evalueren, 
 • de belangen van alle geledingen (personeel, ouders, leerlingen) en de school als geheel behartigen, 
 • en de achterban over voorstellen, adviezen en instemmingen informeren en raadplegen. 
MR-structuur op het Minkema College
De MR op het Minkema College bestaat in totaal uit 16 leden, te weten 6 onderwijsgevende personeelsleden (OP), 2 onderwijsondersteunende personeelsleden (OOP), 4 ouders en 4 leerlingen. De verdeling van de leden is gelijk over het havo/vwo en vmbo. De MR vergadert circa 8 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vinden altijd plaats op woensdagavond. In het Minkema Nieuws brengt de MR indien nodig verslag uit.
 
Gezocht: 2 enthousiaste havo/vwo-ouders en 1 vmbo-ouder
Door het vertrek van Mark van Zaale (h/v) en het einde van de zittingstermijn van Eveline Rosendaal (h/v) en Patrick Verharen (vmbo), zijn in de MR 3 vacatures voor ouders ontstaan. Het gaat om 2 vacatures voor ouders van het havo/vwo en 1 vacature voor een ouder van het vmbo.
 
Wij zijn dus op zoek naar enthousiaste ouders die hun bijdrage willen leveren aan de school. Elke ouder met een kind op het havo/vwo of vmbo mag zich kandidaat stellen voor deze vacatures. Wanneer meer kandidaten zich hebben aangemeld dan plaatsen beschikbaar zijn, volgen verkiezingen.
 
Aanmeldingsprocedure
Kandidaten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Wilfred van der Weijden (w.vanderweijden@minkema.nl), voorzitter van de MR.
 
Tijdpad kandidaatstelling
De kandidaatstelling start op donderdag 24 september en sluit op vrijdag 2 oktober om 16:00 uur. Eventuele verkiezingen zullen hierna plaatsvinden.
 
Post & belangrijke informatie
 
Post voor leerlingen en ouders sturen we meestal per e-mail, net zoals andere belangrijke documenten. We vragen dan ook vriendelijk om met regelmaat in de mailbox te kijken naar berichten van school.
 
Het is dan ook belangrijk dat we beschikken over de juiste mailadressen. Ouders kunnen hun persoonlijke gegevens zo nodig zelf aanpassen door in het eigen account van Magister in te loggen.
 
Als van beide ouders het mailadres bekend is, gaat de post ook naar beiden (behalve die voor de intekening op de oudergespreksmomenten). 
 
Hiernaast is onze website een rijke bron van informatie. Graag brengen we in elk geval de volgende documenten onder uw aandacht:
 • Omgangscode school en ouders
 • Schoolgids 2020-2021
 • Leerlingenstatuut 2018-2020
 • Overzicht schoolkosten 
Al deze (en nog meer) documenten kunt u vinden op de website. De overgangsnormen voor dit schooljaar staan op de agenda van de eerste MR-vergadering op 28 oktober. Zodra instemming is verleend, zullen we deze ook op de website plaatsen.
 
Ouderavonden
In september & oktober staat er voor elk leerjaar een ouderavond gepland. Op grond van de RIVM-richtlijnen kunnen we voorlopig helaas geen groepen ouders in de school ontvangen. De ouderavonden zullen daarom digitaal worden vormgegeven.
 
Ouderavond klas 1 op 29 september
Ouders van klas 1 ontvangen a.s. dinsdag een mail met daarin de link naar de livestream naar de Meet met de mentor. In de uitnodiging van 21 september ontbrak het derde onderdeel van deze digitale ouderavond: een presentatie over het vak Onderzoek & Ontwerpen. O&O is een bijzondere, doorlopende talentmodule in het Minkema Discovery-aanbod. Onze technator, Carola van Bemmelen, zal om 20.45 uur vertellen wat het vak inhoudt en voor wie het interessant is. De link naar deze presentatie wordt genoemd in de mail van 29 september. Op onze website kunt u alvast een indruk opdoen.
 
Programma ouderavonden
Uiterlijk een week van tevoren ontvangt u een mail met het programma, dat zal bestaan uit een deel met algemene informatie en een deel met de mentor. Op de dag zelf verstrekken we per mail de link om deel te nemen. We raden u aan om alvast de app Mentimeter (www.menti.com) op uw device of telefoon te installeren; deze gebruiken we voor interactie tijdens de ouderavond.
 
Klas 1 29 september
Klas 2 havo & vwo 21 september
Klas 3 havo & vwo 24 september
Klas 4 & 5 havo 6 oktober
Klas 4, 5 & 6 vwo 8 oktober
 
 
Minkema Discovery
Klas 1
Onder de naam ‘Minkema Discovery’ lanceerden we vorig schooljaar in de brugklas zo’n 20 verschillende talentmodules in 5 verschillende stromen: Arts, Nature, Society, Tech en Classics.
 
10% van de reguliere lestijd is ingeruimd voor vakoverstijgende modules van ca. 7 weken waarin de leerlingen vooral onderzoekend, samenwerkend en creërend te werk gaan.
 
De eerste periode staat in het teken van gewenning, maar op 5 november begint het 2e kwartaal en vanaf dan volgen alle brugklassers 2 modules naar keuze.
 
Zo’n module kan overigens ook ondersteuning zijn op het gebied van spelling/grammatica, begrijpend lezen of rekenen/wiskunde of begrijpend lezen of .
 
Op de ouderavond van 29 september vertellen we graag meer over het programma van Minkema Discovery!

Klas 2
Storytelling, Mediawijsheid, Verhalen van vluchtelingen, Sportvoeding & training, Een reis naar Mars: dit jaar groeit het programma met talentmodules door in klas 2.
 
Zo’n 40 docenten hebben in tweetallen nieuwe modules ontwikkeld binnen de 5 stromen. In mei hebben de toenmalige brugklassers hun keuzes gemaakt. Dit keer niet met een Google Formulier, maar in het aan Magister gekoppelde programma Unio. Zodoende konden we veel beter tegemoetkomen aan hun voorkeuren. We zijn dan ook heel nieuwsgierig naar hun ervaringen.
 
 
 
Jeugdgezondheidszorg op het Minkema College 
Aan elke school in het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige. Leerlingen uit alle klassen, ouders én de school kunnen bij hen terecht met vragen of zorgen over gezondheid, leefstijl en gevoelens.
 
Tijdens de schoolperiode volgt en ondersteunt de GGD alle jongeren om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien. Dit gebeurt onder meer door het standaard gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4. Ouders/verzorgers en leerling krijgen hieraan voorafgaand een brief toegestuurd. Het onderzoek richt zich op gezondheid en verschillende leefstijlthema's, zoals weerbaarheid, voeding en beweging.
 
Webinar studiefinanciering
 
Op 1 oktober om 19.30 uur organiseert DUO het webinar Studiefinanciering in het hoger onderwijs. In dit webinar worden de voorwaarden voor studiefinanciering voor het hoger onderwijs uitgelegd. Hoeveel kan een student ontvangen? Hoe zit het met terugbetalen van een lening? Het zijn vragen die bij veel scholieren leven.
 
Om dit webinar te volgen, dien je je vooraf aan te melden. 
 
 
 
Kennismakingsactiviteiten groep 7/8
Online webinar ouders groep 7/8: 29 oktober en 11 november
De ouders van groep 7/8 willen we in de gelegenheid stellen om alvast een indruk op te doen van ons onderwijs. Hiervoor staan informatieavonden gepland op donderdag 29 oktober en woensdag 11 november. Deze kennismaking gaan we volledig digitaal aanbieden met presentaties en interactieve elementen.
 
Open Lesmiddag: 4 november
Vooruitlopend op de Open Dag mogen groep 7/8’ers op woensdagmiddag 4 november twee voorbeeldlessen komen volgen. We hopen dat het te zijner tijd binnen de RIVM-richtlijnen nog steeds mogelijk is om hen in de school te ontvangen. Met een havo-/vwo-advies volgen zij deze lessen op de Minkemalaan. Leerlingen met een vmbo-/mavo-advies kunnen lesjes volgen op de Steinhagenseweg.
 
Het is voor de basisschoolleerlingen in hun oriëntatie op het voortgezet onderwijs belangrijk om een eerste indruk op te doen van onze didactiek en het pedagogische klimaat. Dat helpt bij het maken van een bewuste keuze voor een middelbare school. De intekening voor de Open Lesmiddag gebeurt digitaal op onze website en staat vanaf maandag 12 oktober open.
 
Open Dag: 15 en 16 januari
Op dit moment staat bij de gemeente de vraag uit aan welke richtlijnen onze Open Dag moet voldoen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we wél bezoekers mogen ontvangen, maar hierbij uiteraard maatregelen moeten treffen. We denken bijv. aan het reserveren van een tijdslot (om zo de toestroom van mensen te reguleren) en het creëren van een vaste looproute door school (om zo ‘gekrioel’ door school te voorkomen).
 
Om er zeker van te zijn dat wij alle geïnteresseerde toekomstige leerlingen en hun ouders op een verantwoorde manier welkom kunnen heten tijdens onze open dag, verspreiden we de kennismakingsmomenten over 2 dagen: vrijdag 15 januari (17.00 - 20.30 uur) en zaterdag 16 januari (09.00 - 16.00 uur). Uiteraard is dit alles onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.
 
Strategische beleidsplan 2021-2025
Jonge mensen toerusten voor hun verdere leven is een prachtige taak waar wij als school graag een bijdrage aan leveren.
 
De schoolomgeving waarin dit plaatsvindt is dynamisch; er gebeuren op een schooldag allerlei betekenisvolle, interessante, mooie en soms ook minder fijne dingen. Hoe houden we met elkaar in die drukte van alledag onze doelen voor de langere termijn voor ogen?
 
Ons nieuwe strategisch beleidsplan helpt ons daarbij en geeft de route aan die we willen volgen. 

 
 
Kernwaarden, ambities én beloftes
We hebben (nieuwe) kernwaarden met elkaar afgesproken, een aantal concrete ambities geformuleerd en we hebben ervoor gekozen om beloftes te doen aan onze leerlingen en medewerkers. Het plan licht deze thema’s toe via de metafoor van het maken van een reis. Deze metafoor komt tevens terug in de titel van het plan: “Bagage voor het leven”. De komende maanden vertalen we het strategisch plan naar een schoolplan en onze jaarlijkse activiteitenplannen.

 
Activiteiten onderbouw
Sportdagen klas 3
Op woensdag 16 en donderdag 17 september waren de sportdagen voor klas 3. Op beide dagen was er veel strijd en werd er onder een lekker zonnetje fanatiek gespeeld. Lees verder.
Kennismakingsactiviteiten brugklassen
Natuurlijk, een kamp op de Leusderhei is anders, maar wat een leuke kennismakingsdagen hebben we achter de rug! Dat de nieuwe bruggers van onze havo/vwo-loctie de school, de omgeving en elkaar beter hebben leren kennen dat staat vast.
 
Mediatheek open, maar let op de regels!
De mediatheek is gelukkig weer open, maar er is wel een aantal corona-aanpassingen:
 
 • Het is alleen nog mogelijk om in de mediatheek te werken als je een computer of een werkplek gereserveerd hebt in Aura Planning. Aura Planning vind je in Mijn Auraspace van Aura. Heb je nog geen account, dan kun je een account aanmaken.
 • In de pauzes is de mediatheek gesloten. 
 • Naast elke computer staan schoonmaakdoekjes. Je maakt je eigen werkplek schoon als je weggaat. 
 • Boeken inleveren kan op de kar in de mediatheek (tegenover de balie). 
 • Boeken lenen kan gewoon weer aan de balie met 1,5 meter afstand.
Tot snel!
 
Vrijwilliger gezocht voor de mediatheek
Voor de mediatheek op de Minkemalaan zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de vrijdagochtend. Vindt u het leuk om met onze leerlingen om te gaan? En om ze te ondersteunen bij vragen?
 
Leerlingen komen in de mediatheek om boeken te lenen, informatie te verzamelen, in groepen te werken en te studeren. Als vrijwilliger ben je ook het eerste aanspreekpunt aan de uitleenbalie.
 
Wij bieden u een gezellige, collegiale werksfeer. Is uw interesse gewekt? Dan horen we graag van u!
 
Neem voor meer informatie contact op met Anita van de Staaij of Juliëtte Teekman via telefoonnummer 0348-484122 of mediatheekmink@minkema.nl.
 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Ook maken wij aan het begin van elk schooljaar klassenfoto's.

Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven.

Toestemming wijzigen of kenbaar maken in Magister
Magister biedt een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister wordt u verwezen naar deze module.

Als u deze module al heeft ingevuld, hoeft u niets te doen, tenzij u uw toestemming wilt wijzigen.
 
Agenda
24/09: Ouderavond leerjaar 3
28/09: Selectie CEM klas 2
29/09: Herkansingen 5 havo, 5 vwo en 6 vwo
29/09: Ouderavond leerjaar 1
 
Nieuwsbrief #17, 2020 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.