Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
20 MEI - 3 JUNI 2016Rechtsplegingsvergoedingen geïndexeerd
Rechtsplegingsvergoeding vanaf 01.06.2016

CODEX DEONTOLOGIE VOOR ADVOCATEN
Hernummering
CODEX DEONTOLOGIE VOOR ADVOCATEN HERNUMMERING, BS 31/05/2016, bl. 33784
Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie in het Staatsblad van 3 juni
4 MEI 2016. - Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie, BS 03/06/2016, bl. 34149
Deze wet vormt de omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie (PB EG 31 december 2003, L 345/90) zoals gewijzigd door de richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 (PB EU 27 juni 2013, L 175)
Onmiddellijke inwerkingtreding
 
 
 
 
Aanwerving van gerechtelijke stagiairs voor 2016-2017
Ministerraad 27 mei 2016
De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de aanwerving van 48 nieuwe gerechtelijke stagiairs voor 2016-2017. Het gaat om 24 plaatsen voor Nederlandstalige en 24 plaatsen voor Franstalige stagiairs
 
Bezuinigingen rechtsbijstand in Nederland voorlopig uitgesteld
Advocatenblad, nieuwsbrief 02/06/2016
“Het kabinet stelt de bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand voorlopig even uit. Dit en volgend jaar komt er zelfs geld bij voor advocaten bij het politieverhoor en ZSM. Dat schrijft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) aan de Tweede Kamer.”
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN

Today’s Lawyer  nr. 3, mei 2016
Inhoudstafel

Vermogensplanning in de praktijk (VIP)
2016/2, juni 2016
themanummer “Valkuilen binnen estate planning”.
Inhoudstafel

Vermogensplanning in de Praktijk (VIP)
2016/1, mei 2016
Inhoudstafel

Erelonen vrije beroepers
D & T 2016/1
Beschrijving + inhoudstafel

De algemene verordening gegevensbescherming
A. Van de Meulebroucke, RW 2015-2016, nr. 40, 04/06/2016, 1562

Potpourri II: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op vlak van strafprocesrecht
J. Meese, RW 2015-2016, nr. 40, 04/06/2016, 1563

De advocaat als performante viertrapsraket in vijf dimensies
M. Warson, RW 2015-2016, nr. 40, 04/06/2016, 1574

Rechtsplegingsvergoeding in geschillen met de overheid
Kristof CALUWAERT, Claire FORNOVILLE en Toon MOONEN, "Rechtsplegingsvergoeding in geschillen met de overheid. De omslag in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof", NjW 2016, afl. 343, 01/06/2016, 410-427

Exit aftrek octrooi-inkomsten met vijfjarige overgangsregeling
JVD, Fiscoloog nr. 1478, 01/06/2016, 1

Het nieuwe art. 806 Ger.W. betreffende de taak van de rechter bij verstek
S. Mosselmans, Verstekrechterblokje, RW 2015-2016, nr. 39, 28/05/2016, 1522

De wet «Potpourri I» Wijzigingen van het burgerlijk procesrecht
B. Allemeersch, S. Voet, , RW 2015-2016, nr. 39, 28/05/2016, 1523 

Europees Hof van Justitie – interview met voorzitter Lenaerts en eerste advocaat-generaal Wathelet
(Éditorial) Deux Belges à la Cour de justice de l’Union européenne. L’interview de MM. Lenaerts, président, et Wathelet, premier avocat général, JT N° 6649, 28/05/2016, 341

Rechtspraak Dienstenrichtlijn: de stand van zaken
M.R. Botman, SEW 2016/5, mei 2016,192

Collectieve schuldenregeling - advocaat - handelaar - toelaatbaarheidsvoorwaarden - kennelijk onvermogen
SocialWeb nieuwsbrief 02/06/2016 – 2

Vrije beroeper en insolventie
R. Boone, De handelaar is dood: lang leve de ondernemer, interview met Prof. J. Vananroye naar aanleiding van recente studiedag Jura Falconis, Juristenkrant nr.330, 25/05/2016, 8

Het einde van de indexsprong
C. Schreurs, Sociale wegwijzer nr. 10, 16-31 mei 2016, 2

Het Hof van Justitie en de Belgische Antigoon-leer: drie redenen om minder enthousiast te zijn
S. De Raedt, TFR nr. 502, mei 2016, 471

De (al dan niet) doorwerking van woonplaatsficties in dubbelbelastingverdragen
L. Brosens, , TFR nr. 502, mei 2016, 475

Vennootschapsbelasting
A.M. Vandekerkhove, Liquidatiereserve: dvidendpolitiek op maat niet toegelaten, Fisc.Act. nr. 19, week 19-25 mei 2016, 1

Fiscaal strafrecht
A. Claes, Fiscale regularisatie: danst elke fiscaal adviseur op een slappe koord?, Fisc.Act. nr. 19, week 19-25 mei 2016, 4

‘Spontane’ regularisaties alleen nog bij ‘Contactpunt regularisaties’
JVD, Fiscoloog nr. 1477, 25/05/2016, 1

Cassatie herhaalt: verduisterde sommen zijn geen bezoldigingen
JVD, Fiscoloog nr. 1477, 25/05/2016, 4

Levensverzekering: licht op groen voor Belgisch ‘fonds dédié?
D. De Cubber, B. Philippart de Foy, Fiscoloog nr. 1477, 25/05/2016, 8

Schenkingen binnen ‘verdachte’ periode: wie betaalt successierecht?
CB, Fiscoloog nr. 1477, 25/05/2016, 10

Economische werkloosheid: bijzondere RSZ-bijdrage voortaan per kwartaal
K. Van Tilborg, Balans nr. 762, 15/05/2016, 1
16 MEI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 23/05/2016, bl. 32823

Recht op vergetelheid
E. Montero, Q. Van Enis, Les métamorphoses du droit à l’oubli sur le net, TBBR 2016/5, 243

Deskundigenonderzoek in het domein van het familierecht
D. Carré, Expertise médico-psychologique ou pédopsychiatrique: les principes du Code judiciaire sont-ils solubles dans le droit de la famille?, Act.dr.fam. 2016/5, 94

Racisme – blasfemie – vrijheid van meningsuiting – ‘hate speech’
Themanummer (colloquium 28/04/2016), Auteurs & Media 2016/1, mei 2016
Beschrijving + inhoudstafel

Kostenaftrek personenbelasting
S. Gnedasj, Cassatie (te) streng bij aftrek loon gezinsleden bedrijfsleider?, Fisc.Act. nr. 18, week 12-18 mei 2016, 1

Arbeidsongevallen
Terra Laboris vzw, Bepaalt de wet een termijn om een vordering in te leiden bij de arbeidsrechtbank bij een overeenkomst-vergoeding die geweigerd wordt door het FAO?, Verzekeringsnieuws, nr. 5, mei 2016, 1
(Cass. 14/12/2015)
Terra Laboris vzw, Kan een stresssituatie de directe aanleiding zijn tot een arbeidsongeval?,  Verzekeringsnieuws, nr. 5, mei 2016, 4
(Arbeidshof Brussel 26/10/2015)

Auteursrecht - volgrecht
H. Vanhees, De vernieuwde regeling inzake het volgrecht in Boek XI WER, Auteurs & Media 2015/5-6, 363

Auteursrecht – licentieovereenkomst software
J. Clinck, Analyse van de UsedSoft-principes naar aanleiding van eerste toepassing in de Belgische rechtspraak, Auteurs & Media 2015/5-6, 376
(Brussel 11/09/2015)

Milieurecht – exploitatieverbod
A. Bloch, Het exploitatieverbod, TMR 2016/2, 5

Vlaamse Codex Fiscaliteit
M. Gijbels, De Vlaamse omzendbrief inzake familiebedrijven: enkele aandachtspunten voor de praktijk belicht, Nieuwsbrief Notariaat nr. 9, weken 19-20 2016, 1

Aansprakelijkheid notaris
W. Defoor, De fiscale rol van de notaris: niet-naleving notificatieplicht kan leiden tot buitencontractuele aansprakelijkheid, Nieuwsbrief Notariaat nr. 8, weken 17-18 2016, 1
BOEKEN

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2016
Wijzigingen van 2015 - Parlementaire voorbereiding
A. Desmet, 13e aanvullende editie, Wolters Kluwer 2016, 801 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Raad voor Vergunningsbetwistingen
Leidraad bij de procedure en overzicht van rechtspraak
A. Maes, Editie 2015, Vanden Broele 2015, 308 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De ‘Belle Epoque’ van het Belgisch Recht (1870-1914)
B. Debaenst (ed.), die Keure 2016, 208 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Potpourri II – Strafrecht en strafprocesrecht
T. De Meester (ed.), L. Augustyns, K. Beirnaert, P. Tersago, Intersentia 2016, 308 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2011-2016
Wetgeving-rechtspraak
J. Put, Y. Stevens (eds.), die Keure 2016, 748 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procederen qualitate qua
S. Sobrie, Intersentia 2016, 367 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Smaakmakers in het procesrecht
Over buitengerechtelijke recepten, vergeten vorderingen en exotische incidenten
J. Flo, L. Janssens, Vlaams Pleitgenootschap (eds.), Intersentia 2016, 216 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek registratierechten
A. Peeters, T. Wustenberghs, 2e ed., Intersentia 2016, 338 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het Notariaat deel 28
J. Bael (ed.), die Keure 2016, 299 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De bevoegdheden van de gewesten
B. Seutin, G. van Haegendoren (eds.), die Keure 2016, 496 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Contrat d’entreprise
B. Kohl, Répertoire pratique du droit belge, Bruylant 2016, 1286 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraak fiscale procedures
RABG 2016/11
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak detentierecht en wegverkeer
JLMB 2016/21

Rechtspraak fiscaal recht
JLMB 2016/20
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

STUDIEDAGEN

Meerderjarige beschermde personen: focus op het beslag
Studipolis, dinsdag 7 juni 2016 , Oostkamp
Programma

Internationaal Congres Fondsen
ALLIC (De Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht - Antwerp Liability Law and Insurance Chair), UAntwerpen 7 juni 2016
Programma

Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten
Op dinsdag 7 juni 2016 organiseert M&D Seminars in Leuven de studiedag ‘Rechtspraakoverzicht Overheidsopdrachten’.
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Berchem dinsdag 7 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: seksueel strafrecht: voyeurisme en wraakporno en forensisch onderzoek
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Familiaal Vermogensrecht Dialogen 2.0
KU Leuven Donderdag 9 juni 2016
Programma

Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR): nieuwe regels en verplichtingen
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Hasselt donderdag 9 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Gent donderdag 9 juni 2016
Programma

Energierecht: Capita Selecta
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag), 9 juni 2016
Programma

Inkomstenbelastingen: overzicht van recente rechtspraak
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 10 juni 2016
Programma

Borgtocht, een rechtsfiguur met veel facetten
M&D Seminars, Leuven maandag 13 juni 2016
Programma

Is België nog steeds een pensioenparadijs voor Nederbelgen? Een stand van zaken.
Larcier Ontbijtseminarie, Herentals 14 juni 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: (help) wat nu!
Confocus, Berchem dinsdag 14 juni 2016
Programma

Straf- en verkeersrecht: uitstel en probatie in verkeerszaken, alternatieve bestraffing in verkeerszaken en het strafrechtelijk aspect van verzekeringen
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: jeugdrecht, een stand van zaken en de nieuwe rol van de Jeugdadvocaat
Confocus, Hasselt dinsdag 14 juni 2016
Programma

Nederbelgen seminar– editie 2016
Stichting Recht & Vermogen, Hof ter Delft in Ekeren dinsdag 14 juni 2016
Programma

Levens- en beleggingsverzekeringen
M&D Seminars(Leuven) (Studiedag) 14 juni 2016
Programma

Cybersecurity op de werkvloer – wat moet u weten? (Webinar) (Studiemiddag)

M&S Seminars 14 juni 2016
Programma

Opleiding  Advocatenmarketing 2.0

Larcier 15 juni 2016
Programma

Vennootschapswinst: beleggen, reserveren of uitkeren?

M&D Seminars (Edegem) (Studienamiddag) 15 juni 2016
Programma
 
De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later: evaluatie en blik op de toekomst
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

E-bikes onder juridisch spanningsveld
Confocus, Hasselt donderdag 16 juni 2016
Programma

Merkenrecht - anno 2016 - Droit des Marques
KU Leuven 16 juni 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Beringen donderdag 16 juni 2016
Programma

Verzekeringen in het Bouwrecht. Krijtlijnen, aandachtspunten en nieuwe wetgeving
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag) 16 juni 2016
Programma

Fiscale regularisatie anno 2016
M&D Seminars, Gent 17 juni 2016
Programma

Het jachtdecreet in de praktijk: evaluatie en vooruitblik
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Hasselt vrijdag 17 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: actualiteit inzake verjaring en impact voor schuldbemiddelaars
Confocus, Berchem dinsdag 21 juni 2016
Programma

Regeling lichamelijke schade in de praktijk
Confocus, Antwerpen dinsdag 21 juni 2016
Programma

Bijkantoor/vaste inrichting: de juridische en fiscale (directe belastingen én btw) implicaties
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 22 juni 2016
Programma

Een tweede verblijf buiten de grenzen. Een analyse van de mogelijke juridische en fiscale knelpunten
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 22 juni 2016
Programma

Bouwrecht: aansprakelijkheid bij waterschade en valkuilen van de ABR-polis
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu?
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

De Europese Erfrechtverordening en internationale nalatenschappen voor de notariële praktijk
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Gent donderdag 23 juni 2016
Programma

Boekhouden, balanslezen en jaarrekening ontcijferd
M&D Seminars, donderdag 23 juni 2016
Programma

De belangrijkste hervormingen in het strafrecht gewikt en gewogen
M&D Seminars (Kontich) (Studienamiddag) 23 juni 2016
Programma

Schaderegeling buiten aansprakelijkheid bij verkeersongeval
M&D Seminars(Leuven) (Studienamiddag) 23 juni 2016
Programma

Verkeersrecht. Algemeen overzicht en bespreking van recente rechtspraak
M&D Seminars(Gent) (Studienamiddag) 24 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak | meten van luchtverontreiniging, een praktische insteek
Confocus, Gent vrijdag 24 juni 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: de toekomst van de schuldbemiddelaar | Tips & tricks voor uw praktijk als schuldbemiddelaar
Confocus, Edegem, dinsdag 28 juni 2016
Programma

Cyclus familie- en jeugdrecht: de wet vereffening-verdeling in de praktijk getoetst
Confocus, Edegem dinsdag 28 juni 2016
Programma

Drones wetgeving – einde van de rechtsonzekerheid?
M&D Seminars (Webinar) (Studiemiddag) 28 juni 2016
Programma

Bouwrecht: bemiddeling in bouwgeschillen
Confocus, Hasselt maandag 4 juli 2016
Programma

De Leuvense en Gentse Wetsdagen - 4 tot 8 juli 2016
M & D Seminars, Faculty Club in Leuven en de Holiday Inn Gent Expo
Programma

Update verbintenissenrecht
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gefailleerde en de bestuurders van een gefailleerde vennootschap | arbeidsrecht en insolventie
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Opstellen van een koop-verkoopovereenkomst aandelen bij een bedrijfsovername: behoed uw klant voor een financiële kater!
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Studiereeks voor schuldbemiddelaars: het nieuwe pandrecht en zakelijke zekerheden op roerende goederen | raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

De omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 5 juli 2016
Programma

Curator opleiding: ik word curator - wat nu? | balanslezen voor curatoren
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Burenruzies: erfdienstbaarheden (sessie 2)
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

Vennootschappen en dwangmaatregelen: bijzondere aspecten van geschillen met vennootschappen
Confocus, Edegem woensdag 6 juli 2016
Programma

De nieuwe bemiddelingswet en de rol van de advocaat hierin: workshop aan de hand van cases en rollenspel
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: zakelijke zekerheden | bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator & het (voormalige) bestuur
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Geurhinder | natuurbehoud in Vlaanderen: een praktisch overzicht en de recente rechtspraak
Confocus, Kortrijk donderdag 7 juli 2016
Programma

Curator opleiding: wet continuïteit ondernemingen | faillissementsrecht in de praktijk met een korte kijk op rangconflicten
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Bewind
Confocus, Kortrijk vrijdag 8 juli 2016
Programma

Rechtsdag Gent: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Gent dinsdag 23 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Hasselt: vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden, familie- en jeugdrecht, vastgoedrecht en bemiddeling
Confocus, Hasselt donderdag 25 augustus 2016
Programma

Lichamelijke schade: eerste inzichten voor personen die hierover basiskennis wensen te verwerven
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Rechtsdag Edegem: vennootschapsrecht, verzekeringsrecht, de advocaat als ondernemer en bemiddeling
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

Technische achtergronden bij de lozing van afvalwater | de omgevingsvergunning
Confocus, Edegem dinsdag 30 augustus 2016
Programma

De regelgeving voor drones is er: wat mag en vooral wat niet?
Confocus, Hasselt dinsdag 6 september 2016
Programma

Waardering van vruchtgebruik: do's en dont's
Confocus, Gent donderdag 8 september 2016
Programma

Co-ouderschap vandaag en morgen
KU Leuven, Kortrijk 14 oktober 2016
Programma

Innovation and Future of the Legal Profession

CCBE, Parijs 21 oktober 2016
Programma