WETGEVING 29 APRIL - 12 mei 2016 
Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme

Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht

Richtlijnen papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 inkomsten van 2015
  
 

Indexcijfer consumptieprijzen april 2016

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2016, BS 29/04/2016, bl. 29117
 
 
PUBLIEK RECHT

Jachtrecht
15 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, BS 29/04/2016, bl. 29052

Oprichting Federale Interne Auditdienst (FIA)
4 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot oprichting van de Federale Interneauditdienst, BS 12/05/2016, bl. 31145


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Aanwijzing van een lid (Nederlandstalige advocaat) van de federale bemiddelingscommissie
Aanwijzing van een lid van de federale bemiddelingscommissie, BS 04/05/2016, bl. 30186

Benoemingscommissies voor het notariaat
27 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat, BS 11/05/2016, bl. 30974


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers kostprijs beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 29/04/2016, bl. 29818

Consumentenkrediet – hypothecair krediet
22 APRIL 2016. - Wet houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 03/05/2016, bl. 30074

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 09/05/2016, bl. 30708FINANCIEEL RECHT

Uitgifte door Staat van lineaire obligaties
2 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,20 % - 22 oktober 2023 », BS 11/05/2016,  bl. 30975
2 MEI 2016. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,15 % - 22 juni 2066 », BS 11/05/2016, bl. 30976

Omzetting richtlijn depositogarantiestelsels
22 APRIL 2016. - Wet tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen, BS 12/05/2016, bl. 31137


STRAFRECHT

Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme
27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme, BS 09/05/2016, bl. 30567


FISCAAL RECHT

Papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 inkomsten van 2015
Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomsten-belastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, BS 11/05/2016, bl. 31087
De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 met betrekking tot de inkomsten van 2015 zijn beschikbaar op de website: http://financien.belgium.be


SOCIAAL RECHT

Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
9 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 12/05/2016, bl. 31212

Werkloosheidsreglementering
22 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de premie voor de beroepsopleiding en de mobiliteitstoeslag, BS 12/05/2016, bl. 31220.

ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF

2016-070


11-05-2016

Vordering tot schorsing
Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (art. 128 tot 134 en 135, 18°)

Verwerping van de vordering tot schorsing

Rolnummer(s): 6369
Energiebeleid - Vlaams Gewest - Heffingen - Heffing op de afnamepunten van elektriciteit - 1. Tarieven - 2. Inning door de toegangshouders. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
2016-069


11-05-2016

Prejudiciële vraag
Art. 28, § 1, van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, zoals vervangen bij art. 28 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2003 " waarbij beslist wordt de Dienst Kijk- en Luistergeld bedoeld in artikel 3, eerste lid, 9°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten te verzorgen en tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld ", vóór de wijziging ervan bij art. 3 van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april 2009 " houdende diverse wijzigingen van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, het Waterwetboek, het Wetboek der successierechten en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Ecobonus en tot voorziening in een machtiging aan de Regering om de Waalse fiscale wetgeving te codificeren "

Schending

Rolnummer(s): 6320
Fiscaal recht - Waals Gewest - Kijk- en luistergeld - Bezwaar - Vervaltermijn - Aanvangspunt - Datum van verzending die voorkomt op het aanslagbiljet.
2016-068


11-05-2016

Beroep tot vernietiging
Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding (art. 19quater, tweede lid)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6315
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gemeenschappen - Vlaamse Gemeenschap - Gebruik van de talen - Onderwijs - Taalkennisvereisten voor de leerkrachten van de vrije gesubsidieerde scholen - Territoriaal toepassingsgebied - Onderwijsinstellingen die gevestigd zijn in de gemeenten met een bijzonder taalstatuut - 2. Federale bevoegdheden - Gebruik van de talen - Residuaire bevoegdheid.
2016-067


11-05-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek der successierechten (art. 70, tweede lid)

Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter

Rolnummer(s): 6253
Fiscaal recht - Successierechten - Invordering bij erfgenamen - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Erfgenamen die opkomen met bijzondere legatarissen.
2016-066


11-05-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving (art. 8) - Decreet van de Franse Gemeenschap van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs (art. 5)

Vernietiging - Handhaving van de gevolgen

Rolnummer(s): 6213
Publiek recht - Onderwijs - Franse Gemeenschap - Programma's - Ontstentenis van het recht voor een ouder om op eenvoudig, niet anders gemotiveerd verzoek een vrijstelling te verkrijgen voor zijn kind om het onderricht in een van de erkende godsdiensten of de niet-confessionele zedenleer te volgen. # Rechten en vrijheden - 1. Vrijheid van eredienst en meningsuiting - 2. Recht op onderwijs.
2016-065


11-05-2016

Prejudiciële vraag
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (art. 193bis, § 1, eerste lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6208
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Vennootschapsbelasting - 1. Door de federale overheid toegekende premies voor werkgelegenheidssteun - Ontstentenis van vrijstelling - 2. Gewestelijke tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies - Vrijstelling.
2016-064


11-05-2016

Prejudiciële vraag
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 19bis-11, § 2)

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6204
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Verkeersongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Verdeling van de schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen tussen de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken - 1. Verzekeraars van geïdentificeerde voertuigen - 2. Niet-bekende verzekeraars van niet-geïdentificeerde voertuigen - Uitsluiting.
2016-063


11-05-2016

Beroep tot vernietiging
Wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (art. 95)

Vernietiging

Rolnummer(s): 6130
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Roerende voorheffing - 1. Dividenden uit aandelen in gereglementeerde vastgoedvennootschappen - 2. Dividenden uit aandelen in vastgoedbevaks - Vrijstelling.
Beschikking tot wijziging van het bijzonder reglement van de vredegerechten van het arrondissement Leuven van 26 september 2014

BS 03/05/2016
Pensionering vrederechter van het kanton Mechelen – pensionering vrederechter van het twaalfde kanton Antwerpen - kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen – ontslagverlening rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen

BS 04/05/2016
Politierechtbank Oost-Vlaanderen

BS 06/05/2016
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel - rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen
Hof van beroep te Antwerpen
Parket Halle-Vilvoorde – Erratum BS 01/04/2016
Gerechtelijk stagiair rechtsgebied hof van beroep te Brussel - erratum
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum BS 28/07/2015
Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. – Erratum BS 30/10/2015