BIBLIOTHEEK & STUDIEDIENST ORDE VAN ADVOCATEN ANTWERPEN
 NIEUWSBRIEF WETGEVING
21 november - 4 december 2014
 
Advocaten - Recht op aftrek van historische btw – Inventaris
Beslissing Btw, nr. E.T.127.108, dd. 27.11.2014

Wet zakelijke zekerheden roerende goederen – inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2017

Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 september 2014


Vlaamse bestuursrechtcolleges – rechtspleging
Vlaamse bestuursrechtcolleges – huishoudelijk reglement – algemene vergadering

PUBLIEK RECHT

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
12 MEI 2014. - Wet tot wijziging van titel XIII, hoofdstuk VI, van de programmawet (I) van 24 december 2002 wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft, BS 21/11/2014, bl. 91394 

Overheidsopdrachten - omzendbrief
20 NOVEMBER 2014. - Omzendbrief. Overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken. Betalingsregels van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014. Termijnen en sancties, BS 26/11/2014, bl. 92185 

Civiele veiligheid - opvorderingsbevoegdheid
25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, BS 27/11/2014, bl. 92238  

Vlaamse Bestuursrechtcolleges
3 NOVEMBER 2014. - Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges en hun algemene vergadering, BS 02/12/2014, bl. 94589 
16 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 03/12/2014, bl. 94663
26 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, BS 03/12/2014, bl. 94696


BURGERLIJK RECHT

Wet zakelijke zekerheden roerende goederen – inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2017
26 NOVEMBER 2014. - Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake, BS 01/12/2014, bl. 93115


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg (ongeregeld vervoer), BS 24/11/2014, bl. 91682
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 26/11/2014,  bl. 92196


FINANCIEEL RECHT  

Uitgifte Staatsbons
21 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons, BS 01/12/2014, bl. 93163


STRAFRECHT

Samenstelling juryleden Assisen – inwerkingtreding uitgesteld naar 1 december 2015
26 NOVEMBER 2014. - Wet tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft, BS 28/11/2014, bl. 92908


FISCAAL RECHT

Uitwisseling inlichtingen belastingaangelegenheden tussen België en Liechtenstein
28 FEBRUARI 2014. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 10 november 2009, BS 04/12/2014, bl. 95686

SELECTIE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF

Huwelijksvermogensrecht – herwaardering vergoedingen – geen schending

Arrestnummer: 168/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 5742
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Art. 1, 3°, van artikel 3 (Overgangsbepalingen) van de wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Huwelijksvermogensstelsels - Overgangsrecht - Vereffening en verdeling - Herwaardering van de vergoedingen - Toepassingsgebied - 1. Echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van de wet van 14 juli 1976 zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen met een gemeenschap van aanwinsten die aan de regels inzake de wettelijke gemeenschap is onderworpen - 2. Echtgenoten die daarna onder hetzelfde stelsel zijn gehuwd - 3. Echtgenoten die vóór de inwerkingtreding van die wet onder het wettelijke stelsel zijn gehuwd voor de vergoedingen waarvan de grond ontstaat na een termijn van één jaar volgend op die inwerkingtreding.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-168n.pdf

Dubbele belasting België-Frankrijk -  De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord – Geen schending
Arrestnummer: 169/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 5748
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Gerechtelijk Wetboek (art. 608) - Art. 1 van de wet van 14 april 1965 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, van het slotprotocol en van de bijgevoegde brieven, ondertekend op 10 maart 1964 te Brussel, art. 10, §§ 1 en 2, en 11, § 2, c), van die Overeenkomst en art. 2 van de wet van 9 juni 1999 houdende instemming met het Avenant bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 8 februari 1999
Beschikkend(e) gedeelte(n): De eerste prejudiciële vraag behoeft geen antwoord - Geen schending
Trefwoorden: Internationaal fiscaal recht - Internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting - 1. Jurisdictionele bevoegdheid tot interpretatie van de verdragtekst door de nationale overheden - 2. Bezoldigingen toegekend door een publiekrechtelijke rechtspersoon die geen nijverheids- of handelsactiviteit uitoefent - Belastingheffing in de Staat van de publiekrechtelijke rechtspersoon - a. Ziekenhuisintercommunales - b. Autonome gemeentebedrijven die verzorgende activiteiten uitvoeren. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de eigendom - 2. Gelijkheid in fiscale zaken.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-169n.pdf

Brussels Hoofdstedelijke Gewest – parkings buiten de openbare weg – Verwerping van de beroepen
Arrestnummer: 170/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 5750 • 5751
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging Getoetste norm(en): Art. 2.3.51 tot 2.3.62 (Parkings buiten de openbare weg) en 4.1.1, §§ 4 tot 9, van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de beroepen
Trefwoorden: Bestuursrecht - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu - Milieuvergunningen - Beperking van het aantal parkeerplaatsen van parkings buiten de openbare weg. # Rechten en vrijheden - 1. Bescherming van de eigendom - 2. Economische, sociale en culturele rechten - Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu - 3. Vrijheid van handel en nijverheid - 4. Economische en monetaire unie - 5. Rechtszekerheid.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-170n.pdf

Successierechten – Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Arrestnummer: 171/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 5765
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Art. 70 van het Wetboek der successierechten, in samenhang gelezen met art. 7 van hetzelfde Wetboek
Beschikkend(e) gedeelte(n): Terugzending van de zaak naar de verwijzende rechter
Trefwoorden: Fiscaal recht - Successierechten - Betaling - Hoofdelijke aansprakelijkheid - 1. Erfgenamen die opkomen met bijzondere legatarissen - 2. Erfgenamen die opkomen met de begunstigde van een schenking van roerende goederen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-171n.pdf

Sociaal recht - Interprofessioneel akkoord 2007-2008 – Geen schending
Arrestnummer: 172/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 5767
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (art. 2) - Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) (art. 158)
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending
Trefwoorden: Sociaal recht - Arbeidsrecht - Stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Toepassingsgebied - 1. Private ondernemingen - 2.Autonome overheidsbedrijven - 3. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Uitsluiting.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-172n.pdf

Bijzondere sociale zekerheidsstelsels – Verwerping van de vordering tot schorsing
Arrestnummer: 173/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 6031
Rechtspleging: Vordering tot schorsing
Getoetste norm(en): Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van de vordering tot schorsing
Trefwoorden: Sociaal recht - Hervorming van de sociale zekerheid - Bijzondere stelsels. # Schorsing - Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-173n.pdf

Verplichting prejudiciële vraagstellng en/of beantwoorden prejudiciële vraag – Verwerping van het beroep (klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof)
Arrestnummer: 174/2014
Arrestdatum: 27/11/2014
Rolnummer(s): 6038
Rechtspleging: Beroep tot verplichting van een prejudiciële vraagstelling en/of beantwoorden van een prejudiciële vraag Getoetste norm(en): Alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen
Beschikkend(e) gedeelte(n): Verwerping van het beroep (Klaarblijkelijke niet-bevoegdheid van het Hof)
Trefwoorden: Voorafgaande rechtspleging - Beroep - Klaarblijkelijke onbevoegdheid van het Hof - 1. Bij een rechtscollege erop aandringen een prejudiciële vraag te stellen - 2. Zichzelf ambtshalve een prejudiciële vraag stellen.
PDF-document:
http://www.const-court.be/public/n/2014/2014-174n.pdf

RECHTERLIJKE ORDE

BS 21/11/2014
Griffiers vredegerechten Gent

Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 1 september 2014

ERRATA - Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandidaten bekendgemaakt op 14 mei 2014.   


BS 24/11/2014
Benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken

Benoemingen diverse magistraten  

Tweede lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep


BS 26/11/2014
Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten  


BS 03/12/2014

Pensioneringen diverse magistraten     

Vredegerecht van het derde kanton Leuven-erratum

BS 04/12/2014
Grondwettelijk Hof. Cumulatie van ambten

Benoemingen substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen  en parket Limburg - substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel  en parket Waals-Brabant - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale zaken bij het parket Brussel en parket Waals-Brabant
 
 
Studiedienst - Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen