Juridische nieuwtjes en attenderingen van rechtsleer,
jurisprudentie en wetgeving 
26 JUNI - 10 JULI 2015
Hoge Raad voor de Justitie - Ambtshalve advies - Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek i.v.m. de mandaten en de evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur

Hoge Raad voor de Justitie - Ambtshalve advies - Voorontwerp van wet tot wijziging van het strafrecht en de strafprocedure 
 
In Nederland uitstel verhoging griffierechten
Bron: Advocatenblad, nieuwsbrief 02/07/2015

Overeenkomst tussen België en China over wederzijdse rechtshulp in strafzaken
Ministerraad 3 juli 2015
De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China over wederzijdse rechtshulp in strafzaken
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN
  
De aansprakelijkheid van de advocaat: enkele verweermiddelen toegelicht
M. Lernout, TBBR 2015/6, 287

De rolrechten voor de familierechtbank. Commentaar bij de wet van 28 april 2015
P. Senaeve, T.Fam. 2015/6, 146

De geldingsduur van de voorlopige maatregelen tussen echtgenoten aangaande de goederen en de schulden na de wet op de familie- en jeugdrechtbank
P. Senaeve, T.Fam. 2015/6, 163 (noot onder Gent 21 mei 2015)

WCO
M. Vanmeenen, In de ban van continuïteit, TBH 2015/6, 487
S. Jacqmain, C. De Boe, L’article 37 de la loi sur la continuïté des entreprises: nouveaux développements et mise en perspective au regard de la responsabilité – en particulier en matière fiscale et sociale – des dirigeants d’entreprise, TBH 2015/6, 526

Una via-koorts stijgt Vlaanderen naar het hoofd
B. Verstraeten, P. Hannes, Fisc.Act. nr. 23, week 18-24 juni 2015, 1

Dataretentiewet door Grondwettelijk Hof vernietigd
C. Conings, F. Verbruggen, Grondwettelijk Hof plaatst reparateurs dataretentiewet voor moeilijke opdracht, Juristenkrant nr. 312, 24/06/2015, 1
GwH 11 juni 2015, 84/2015    

Vierde Witwasrichtlijn: welke gevolgen voor België?
S. Cloet, Balans nr. 742, 15/06/2015, 1

Opheffing immuniteit werkgever is soms veel te formalistisch
J. Van Dyck, Balans nr. 742, 15/06/2015, 4
Bespreking GwH 21 mei 2015, nr. 62/2015

Perikelen rond toepassing MIFID-gedragsregels in verzekeringssector
K. Termote, Balans nr. 742, 15/06/2015, 5
Goede afspraken maken goede aandeelhouders
J. Pattyn, Not. Fisc.M. 2015/6, 162

Afstammingsrecht – arresten Grondwettelijk Hof
S. Raes, Het afstammingsrecht opnieuw onder vuur door het Grondwettelijk Hof: gevolgen voor minnelijk verdeelde nalatenschappen, Not. Fisc.M. 2015/6, 182

Deontologie & Tuchtrecht
D&T 2015/1
Inhoudstafel

Themanummer Recidiveonderzoek in België
Panopticon mei-juni 2015
Inhoudstafel 

Ruimtelijke ordening – grond- en pandenbeleid
M. Valkeniers, Het decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, T.Gem. 2015/2, 60

Taks shift of taks drift?
F. Vanistendael, AFT 2015/6-7, 2

De versplinterde woonfiscaliteit na de zesde staatshervorming
J. Himpe, AFT 2015/6-7, 7

Bevoegdheden gewesten in het fiscaal recht
J. De Bruycker, Het lokalisatiecriterium ontcijferd in het licht van de bevoegdheden van de gewesten in het fiscaal recht, AFT 2015/6-7, 14

Kaaimantaks
L. Vanheeswijck, De Kaaimantaks: maat voor niets zonder tax shift?, TFR nr. 484 – juni 2015, 547

Invoering microvennootschappen en nieuwe definitie kleine vennootschap
J. Van Dyck, Balans nr. 743, 30/06/2015, 1
Zie ook:
Publicatieverplichting jaarrekening: de nakende invoering van de micro-entiteit
K. Deblock,  De Venn. 2015/6, juni 2015, 4

Nieuwe wet waardering vruchtgebruik
M. Puelinckx-Coene, De wet van 22 mei 2014 bracht helaas geen rust inzake de waardering van levenslang vruchtgebruik bij kapitalisatie of bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenote of wettelijk samenwonende, T. Not. 2015/5, 290

Verkoop zonder bodemattest
L. Weyts, Het Cassatiearrest van 24 juni 2010 stelt niet dat een verkoop zonder bodemattest zonder meer nietig is, . Not. 2015/5, 335

Vlaamse registratie- en erfbelasting
K. Desmet, Wegwijs in de nieuwe taxatieregels inzake de Vlaamse registratie- en erfbelasting, TFR nr. 484, juni 2015, 549

Afscheidscollege André Michielsens
A. Michielsens, Plinius, Not.Fisc.M. 2015/5, 140

Onverdeeldheid – art. 815 BW
J. Vananroye, Fifty ways to leave your lover: over verdeling, ontbinding overdracht en uittreding, Not.Fisc.M. 2015/5, 152 (noot onder Cass.20/09/2013)

IPR –  toepasselijk recht internationale verzekeringscontracten - aansprakelijkheidsvorderingen
B. Dubuisson, La loi applicable aux contrats d’assurance internationaux, d’après le Règlement Rome I, T.Verz. 2015/2, 133
S. Francq, C. Henricot, La loi applicable à la responsabilité civile: règles générales, T.Verz. 2015/2, 150

Medisch beroepsgeheim
F. Blockx, Kan informatie verkregen door een schending van het beroepsgeheim worden ‘witgewassen’ dankzij de Antigoon-leer?, noot onder Gent 07/11/2014, T.Gez. 2014-15, nr. 5, 359

De nieuwe procedure kortgeding voor Raad van State

P. Naessens, De nieuwe procedure in kortgeding voor de Raad van State: (r)evolutie, TOO 2015/2 -apr-mei-jun 2015, 167

Het gewijzigde Bodemdecreet: veel nieuws onder de grond
S. Vandamme, TOO 2015/2 -apr-mei-jun 2015, 185

Factuur en opeisbaarheid BTW: terug van (nooit helemaal) weggeweest
JVD, Fiscoloog nr. 1437, 01/07/2015, 1

Factuur wordt nog belangrijker dan vroeger
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 24, week 25 juni-1 juli 2015, 1

Minderwaarde op aandelen bij faillissement: een trendbreuk?
D. Mussche, S. Louwagie, , Fisc.Act. nr. 24, week 25 juni-1 juli 2015, 2

België trekt antimisbruikbepaling btw-eenheid in na Skandia-arrest
S. Reynders, E. Van Dijck, , Fisc.Act. nr. 24, week 25 juni-1 juli 2015, 5

Toch 6 % btw voor verwijderen stookolietanks
J. Opreel, Fisc.Act. nr. 24, week 25 juni-1 juli 2015, 9

Nuttige cijfers voor 2015
W. Defoor, Nieuwsbrief Notariaat nr. 10, weken 25-26 2015, 1

Belangenconflicten bij architecten
K. Uytterhoeven, D&T 2015/1, 5

De nieuwe tucht voor de vastgoedmakelaar
C. Heeb, D&T 2015/1, 59

Kan de verhuurder solidair aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde elektriciteitskosten van de huurder
R. Timmermans, Huur 2015/2,51

Visitatierecht fiscus – bescherming privéleven
S. De Raedt, La portée du droit au respect de la vie privée et le droit de visite de l’administration fiscale – L’importance de l’arrêt Bernh Larsen nancée, RGCF 2015/3, 153

Lening op afbetaling – korte verjaringstermijn van art. 2277 BW
K. Willems, Artikel 2277 BW: een stand van zaken na GwH 6 maart 2014, Bank en Fin.R. 2015/III, 151

Precontractuele verplichtingen kredietgever en kredietbemiddelaar
R. Steennot, De precontractuel verplichtingen van de kredietgever en de kredietbemiddelaar toegelicht door het Hof van Justitie, , Bank en Fin.R. 2015/III, 214
Noot onder HvJ 18 december 2014

De automatische uitwisseling van bankgegevens binnen de Europese Unie:
Analyse van de due diligence procedures, K. Deferm, D.-E. Philippe, Bank en Fin.R. 2015/III, 224

De broeikasvergunning
D. Lindemans, D. Devos, De broeikasvergunning: een analyse van de implementatie in België en een korte blik op enkele andere lidstaten, TMR 2015/3, 268

BOEKEN

  
Het advocatenkantoor 2.0
I. Aerts, J.-P. Blumberg, L. Brants, E. Claesen, K. De Blick, M. de Haas, J. Rochtus, Y. Vandendriessche, de Conferentie-Intersentia 2015, 192 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De rol van de rechter in de precontractuele fase
C. Vervack, die Keure 2015, 157 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheid van een contractant jegens derden
S. Demeyere, die Keure 2015, 167 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
C. Van Schoubroeck, I. Samoy (eds.), Themis nr. 93, die Keure 2015, 140 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtskroniek voor het Notariaat
A. Wylleman (ed.), die Keure 2015, 168 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Jeugdbeschermingsrecht
J. Put, 3de editie, die Keure 2015, 590 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht

F. Hendrickx, C. Engels, Deel 2, die Keure 2015, 455 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek fiscale santionering
M. Maus, die Keure 2015, 300 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internering
Nieuwe interneringswet en organisatie van de zorg
J. Casselman, R. De Rycke, H. Heimans (eds.), die Keure 2015, 305 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Heibel in het appartementsgebouw
A. Clabots, 2e herziene uitgave, Maklu 2015,135 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Salduz Plus
Aandachtspunten bij de implementatie van de EU-richtlijn 2013/48
M. Bockstaele & P. Ponsaers (red.), Maklu 308 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
J. Baelus, G. Vloebergh, Goed omgaan met gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en er bij winnen, die Keure 2015, 66 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onteigeningsrecht in verschillende Europese landen
J.A.M.A. Sluysmans, S. Verbist, E. Waring, Expropriation Law in Europe, Wolters Kluwer 2015,494 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Consumentenbescherming kredietovereenkomsten
J. Vannerom, Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten, Intersentia 2015, 699 p.
Beschrijving + inhoudstafel

(Te) hoge werkdruk
K. Reyniers, A. Van Regenmortel (eds.), (Te) hoge werkdruk: psychosociaal risico of economische dwangmatigheid?, Intersentia 2015, 106 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Architect en vennootschap
S. De Coster, Intersentia 2015, 336 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervoming
R. Palmans, J. Toury (eds.), Intersentia 2015, 2017 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De Verzekeringswet 2014
Th. Vansweevelt, B. Weyts (eds.), Intersentia 2015, 177 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beslag en verbeurdverklaring in strafzaken
Duiding 2015
F. Desterbeck, J. Van Droogbroeck (ed), Larcier 2015, 620 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Medisch recht Topics
C. Alexander, T. Van Loon, E. Guldix, L. Wostyn
De Praktijkjurist nr. 22, Story Publishers 2015, 2014, 125 p.
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK

Rechtspraakkroniek EHRM
F. Krenc, S. van Drooghenbroeck, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (1er juillet – 31 décembre 2014), JT N° 6611, 27/06/2015, 537

Rechtspraak faillissement/WCO
TBH 2015/6 – juni 2015

Rechtspraak IPR
RABG 2015/12
Beschrijving + inhoudstafel

Verbod bestuurdersschap vennootschap voor plaatsvervangend magistraat (art. 299 Ger.W.)
Cass. 11 december 2014, D&T 2015/1, 140

 
ORGANISATIES STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN        

Online seminaries
http://www.lexalert.net/nl/seminaries

CBR opleidingen
https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-rechten/onderwijs/permanente-vorming/centrum-beroepsvervolmaking-rechten/opleidingsaanbod/


CBR "Bemiddeling" academiejaar 2015-2016
Programma

De Juristenclub
Uitstraling Permanente Vorming – UPV van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen– Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Programma

Lexdura
Seminaries en opleidingen
http://lexdura.be/

Themis - studiedagen & congressen
http://www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/portaal/

Escala juridische opleidingen
http://www.escala.be/opleidingen/juridische_opleidingen

M & D Seminars
Opleidingen

Intersentia
http://intersentia.be/nl/studiedagen

Larcier opleiding – juridische vormingen
http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/pages/s_00000052461/aanbod-larcier-opleiding.html

Ghybo
http://www.ghybo.be/

Studipolis
www.studipolis.be

Mijnwetboek
Opleidingen

bMediation
Opleidingen bemiddelaar handels- en burgerlijke zaken
Informatie

Evenaar
http://www.evenaar.info/pagina2.html

Instituut voor gerechtelijke opleiding
http://www.igo-ifj.be/nl/content/opleidingen

Confocus
Opleidingen

 
STUDIEDAGEN
 
Summer School ‘bewindvoering’
JustWatch, Brugge, Summer School: 23 juli, 30 juli, 6 augustus, 12 augustus, 20 augustus, 27 augustus
Gepersonaliseerde infosessies op aanvraag.
Spreker: Jan Nolf
Programma

Europese Erfrechtverordening
Op vrijdag 21 augustus 2015 herhaalt M&D Seminars in sint-Niklaas de studienamiddag 'Internationale nalatenschappen en planningen. De impact van de Europese Erfrechtverordening, die op 17 augustus 2015 volledig in werking treedt!’
Programma

De Kaaimantaks
Vrijdagnamiddag 21 augustus 2015 (Sint-Niklaas) organiseert M&D Seminars de studienamiddag ‘De ‘Kaaimantaks’ in het tijdperk van automatische financiële gegevensuitwisseling’.
Programma Sint-Niklaas 21 augustus 2015

De burgerlijke maatschap, de gewone commanditaire vennootschap en de private stichting als controleorgaan in het kader van een familiale vermogensplanning
M&D Seminars, (Sint-Niklaas) (Studievoormiddag), 21 augustus 2015
Programma

De Juristendagen – 25, 26 en 27 augustus 2015
Op dinsdag 25 augustus 2015 (De Lozen Boer, Lochristi), woensdag 26 augustus 2015 (Faculty Club, Leuven) en donderdag 27 augustus 2015 (Kasteel van Brasschaat) organiseert M&D Seminars voor de achtste maal ‘De Juristendagen’, in samenwerking met De Juristenkrant.
Programma

Vijf jaar nieuwe appartementsrecht: overzicht van het eerste lustrum
Intersentia, Leuven 25 augustus 2015 - Antwerpen 27 augustus 2015 - Kortrijk 31 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Gent: handels- economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Edegem: handels- en economisch recht, strafrecht, verkeers- en verzekeringsrecht, sociaal en fiscaal recht
Confocus, Edegem 26 augustus 2015
Programma

Rechtsdag Hasselt: handels- en economisch recht, vastgoed en fiscaal recht, familie- en familiaal vermogensrecht en ICT- en mediarecht
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Zomerse update milieuwetgeving: onroerenderfgoeddecreet, natuurbehoudsrecht en omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 27 augustus 2015
Programma

Het eenheidsstatuut: wat is er veranderd?
Ghybo, Dilbeek 27 augustus 2015
Programma

Hoe de overdracht van (on)roerende goederen (bij leven én na overlijden) optimaliseren anno 2015? (Sint-Niklaas)
M&D Seminars, 28 augustus 2015
Programma

Aankoop & verkoop van onroerend goed in de publieke sector: actuele decreten, valkuilen & best practice
Confocus, Berchem 3 september 2015
Programma

R.O. actueel - het decreet complexe projecten & het criterium van de goede ruimtelijke ordening (1 voormiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

R.O. actueel - het mobiliteitsbeleid binnen R.O. (1 namiddag)
Confocus, Hasselt 4 september 2015
Programma

De reglementering van overheidsopdrachten
Studipolis, woensdag 9 september 2015 , Gent 
Programma

Wet Breyne
Intersentia, Brugge 9 september 2015 (herneming studiedag van 21 mei te Antwerpen)
Programma

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
M&D Seminars(Edegem) (2 studiedagen) 10 september 2015
Programma

Ondernemingsverzekeringen: juridische en verzekeringstechnische knelpunten van productaansprakelijkheid en B.A. na levering
Confocus, Berchem 10 september 2015 OF Berchem 10 september 2015
Programma

Sociale verkiezingen: overzicht van rechtspraak
(Gent) (Studienamiddag) M&D Seminars 11 september 2015
Programma

De nieuwe omgevingsvergunning: klaar voor de start
M&D Seminars, 15 september 2015
Programma

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers
(Leuven) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Contracten in vennootschapsverband: twee praktijkgerichte analyses
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 16 september 2015
Programma

Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Met bijzondere aandacht voor de laatste wijzigingen
M&D Seminars(Edegem) (2 studiedagen) 17 september 2015
Programma

Jacht in Vlaanderen met focus op de nieuwe wetgeving
Studipolis, vrijdag 18 september 2015 , Gent
Programma

Optimalisatie en risicobeheer van btw bij onroerend goed en dit aan de hand van een aantal praktijkgevallen
M&D Seminars (Sint-Niklaas) (Studienamiddag) 22 september 2015
Programma

Een Franse vakantiewoning. De impact van de laatste wetswijzigingen. Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 26 februari 2015
M&D Seminars (Gent) (Studienamiddag) 23 september 2015
Programma


Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z
Op donderdag 10 september en donderdag 24 september 2015 organiseert M&D Seminars in Antwerpen de tweedaagse ‘De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van A tot Z’
Programma

Update verzekeringsrecht: de wetgeving anno 2015 en de verschillende vormen van collectieve geschillenvoering
Confocus, Berchem 11 september 2015
Programma

Update overheidsopdrachten
Update overheidsopdrachten: De nieuwe reglementering van de overheidsopdrachten Studipolis, donderdag 17 september 2015 , Gent
Programma

Actualia inzake witwaswetgeving
Confocus, Diegem 17 september 2015
Programma

Stedenbouwkundig vergunningenbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 17 september 2015
Programma

Milieunetwerk: duurzaam omgaan met hemelwater en juridische kijk op de waterheffing
Confocus, Berchem 22 september 2015
Programma

Decreet complexe investeringen uit de startblokken
Studipolis,dinsdag 22 september 2015 , Brussel
Programma

De wapenwet van A tot Z: het wapenhandeldecreet 2 jaar later, vergunningsplicht, indeling van de wapens, verboden en vrij verkrijgbare wapens, economische activiteit met wapens
Confocus, Berchem 24 september 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Gent 25 september 2015
Programma

Overheidsopdrachten
Op vrijdag 25 september 2015 organiseert M&D Seminars in Gent de studiedag ‘Overheidsopdrachten. Vijf courante probleemsituaties praktijkgericht ontrafeld’
Programma

Datamanagement en dataprivacy: gevolgen van de nieuwe Europese reglementering in de praktijk
Confocus, Diegem 29 september 2015
Programma

M&A anno 2015: 7 value drivers in overnamecontracten
M&D Seminars(Edegem) (Studienamiddag) 29 september 2015
Programma

Due diligence: een praktijkgerichte analyse van een aantal concrete probleemstellingen
M&D Seminars (Leuven) (Studienamiddag) 30 september 2015
Programma

Registratiebelasting en erfbelasting; praktijkervaringen na januari 2015
Studipolis, donderdag 1 oktober 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Hasselt 1 oktober 2015 OF Gent 29 oktober 2015
Programma

Ambtenarenrecht Capita Selecta
Confocus, Gent 1 oktober 2015
Programma

IT due diligence in de financiële sector
Confocus, Diegem 1 oktober 2015
Programma

De wet roerende zekerheden: de praktische draagwijdte van enkele innovaties (Gent)
M&D Seminars, 2 oktober 2015
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel I)
Confocus, Berchem 6 oktober 2015
Programma

Strafrechtelijke thema’s toegelicht: Gemeenschapsgerichte straffen en maatregelen - Criminaliteit in Cyberspace – Salduz
Larcier opleiding, Gent 12 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - de omgevingsvergunning
Confocus, Hasselt 13 oktober 2015
Programma

Time management voor de advocaat en de juridische professional
Confocus, Gent 15 oktober 2015
Programma

Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen
Confocus, Berchem 15 oktober 2015
Programma

Onbemande luchtvaartuigen aka drones: wetgeving, laatste stand van zaken en het operationeel gebruik
Confocus, Gent 16 oktober 2015 OF Hasselt 20 november 2015
Programma

Milieunetwerk: overzicht van de meest relevante milieuwetgeving in 2015 en van de recente rechtspraak van de Raad van State inzake milieuvergunningen en het milieuhandhavingscollege
Confocus, Berchem 20 oktober 2015
Programma

Colloquium 10 jaar Nullum Crimen
Intersentia, Antwerpen 20 oktober 2015
Programma

Tucht bij politiediensten: praktische voorbeelden met een alternatieve oplossing
Confocus, Berchem 22 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - milieueffectrapportage & windturbines en vergunningen (1 voormiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

R.O. actueel - pop-up stores & nachtwinkels: aandachts- en knelpunten (1 namiddag)
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Milieuhandhaving door een bestuursrechtelijke en strafrechtelijke bril
Confocus, Gent 29 oktober 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: plannen en vergunningen (2 sessies)
Studipolis, dinsdag 10 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma

Milieunetwerk: basisbeginselen van R.O. en stedenbouw voor de milieusector (deel II)
Confocus, Berchem 17 november 2015
Programma

Indicatieve tabellen letselschade
Confocus, Berchem 19 november 2015
Programma

Ruimtelijke ordening in een notendop: vergunningen
Studipolis, dinsdag 24 november 2015 , Berchem (Antwerpen)
Programma