Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #22 - 27/05/2021
70 minutenrooster vanaf schooljaar 21-22

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
De laatste schoolweken staan voor de deur. De afgelopen periode was het relatief rustig. Terwijl ik dit schrijf, zijn de examens in volle gang. Ook hier merk ik een zekere rust, maar uiteraard is dit ook spannend: voor de examenleerlingen en voor hun ouders. Niet alleen vanwege de examens, maar ook vanwege de zorgen omtrent het virus: wat als mijn zoon/dochter klachten ontwikkelt tijdens het examen? Wat als hij/zij positief blijkt te zijn? Ik wens alle leerlingen die examen doen en hun ouders (nogmaals) veel succes!
 
Afgelopen zaterdag kondigde onze regering aan dat de scholen met ingang van 31 mei weer open mogen en vanaf 7 juni volledig open moeten zijn. Dat zal u ook niet ontgaan zijn. De schoolleiding ziet het belang voor leerlingen om op school met elkaar onderwijs te volgen. Maar tegelijkertijd zien we ook risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. De besmettingscijfers op het Minkema College zijn op dit moment laag en we willen dat graag zo houden.
 
Deze week ontvangen onze leerlingen ook een speciale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leggen we nogmaals uit waarom wij met ingang van volgend schooljaar werken met een 70 minutenrooster. Ook u kunt hierover lezen in deze nieuwsbrief.
 
Volledige heropening vo-scholen
Onderstaand bericht is gisterenmiddag ook aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers(s) gemaild.
 
Zoals je ongetwijfeld de afgelopen dagen in de media hebt vernomen, heeft het kabinet besloten dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 31 mei niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. De 1,5 meterregel blijft wel bestaan tussen leerlingen en onderwijspersoneel en voor onderwijspersoneel onderling. De scholen mogen van het kabinet vanaf maandag 31 mei weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open.
 
Natuurlijk vinden we het fijn dat jullie weer vaker naar school mogen en meer vrienden en klasgenoten kunnen zien. Maar tegelijkertijd zien we ook risico’s met betrekking tot de gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers. De besmettingscijfers op het Minkema College zijn op dit moment laag en we willen dat graag zo houden.
 
Minkema College niet eerder open dan 7 juni
Het Minkema College heeft besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om op maandag 31 mei de deuren al helemaal te openen. Er is nog teveel onduidelijk en het tijdsbestek is simpelweg te kort om een volledige heropening per 31 mei verantwoord te organiseren. Dit betekent dat het huidige beleid (met halve klassen) voor de week van 31 mei wordt gecontinueerd.
 
Vandaag vindt er nog een kamerdebat plaats over de volledige heropening en we zijn nog in afwachting van een protocol. Als we alle informatie van de overheid hebben ontvangen, stellen we aan het einde van deze week een plan van aanpak op voor de periode van 7 juni tot het einde van het schooljaar. Dit plan bespreken we begin volgende week met de medezeggenschapsraad.
 
Vervolgens zullen we jou en je ouders informeren. Dit zal uiterlijk op woensdag 2 juni zijn.
 
O&O (Onderzoek & Ontwerpen): nieuw vak op het Minkema
De MakerSpace
 
Sinds 2019 kunnen eerstejaars havo/vwo-leerlingen bij Minkema Discovery kiezen voor Discover Tech. De leerlingen die hiervoor kozen, kregen vervolgens de module Onderzoek & Ontwerpen (O&O) aangeboden.
 
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om O&O als separaat vak vorm en inhoud te geven. 
 
Vanaf schooljaar 2021-2022 staat O&O dan ook separaat op de lessentabel en worden de leerlingen die voor dit vak hebben gekozen, ingedeeld in O&O-klassen. In september beginnen maar liefst drie nieuwe brugklassen O&O: 1 havo/vwo-, 1 atheneum- en 1 combinatie atheuneum/gymnasiumklas.
Het vak O&O kunnen we volgend schooljaar naar alle waarschijnlijkheid aanbieden onder de vlag van het introductiejaar van het Technasium. Nét voor de zomervakantie horen we of we inderdaad het introductiejaar ingaan.
 
Speciale ruimte voor O&O: MakerSpace
O&O wordt gegeven in de MakerSpace op onze locatie aan de Steinhagenseweg. Deze ruimte wordt hiervoor speciaal ingericht en krijgt in de zomervakantie een make-over. Bekijk ook het filmpje van de architect Pjotr Design met de artist impressions van de MakerSpace.
 
Wat is O&O?
Het draait bij O&O om opdrachten uit het echte bedrijfsleven. De leerlingen werken samen aan projecten rondom deze opdrachten. Ze krijgen niet op de gebruikelijke manier les, maar gaan op bedrijfsbezoek, volgen workshops, doen onderzoek en komen samen tot een ontwerp. De O&O-docenten coachen hen daarbij.
 
Bij de projecten is altijd sprake van een echte opdrachtgever uit de regio Woerden. Deze wil voor een technisch vraagstuk een resultaat waar hij of zij ook echt iets mee kan. De opdrachten die aan bod komen worden ontwikkeld door een O&O-docent in samenspraak met de opdrachtgever. Om tot een oplossing te komen, passen de leerlingen (nieuwe) kennis toe en zijn ze genoodzaakt op een professionele wijze te denken en (samen) te werken.
 
70 minutenrooster met ingang van schooljaar 2021-2022
Met ingang van volgend schooljaar duren alle lessen op het Minkema College 70 minuten. In eerdere nieuwsbrieven hebben we hier al aandacht aan besteed. De reden voor deze verandering is onderwijskundig. Door te werken met een 70 minutenrooster is er meer ruimte voor de leerlingen & docent om de gehele leercyclus in een les te doorlopen. Voor onze lessen hanteren wij dit model:
Aan het begin van de les is er ruimte voor een ‘opwarmer’ en instructie met leer- en/of lesdoelen, waarna de leerling - in de romp - zich de leerstof op verschillende manieren eigen maakt. Aan het einde van de les blijft er voldoende ruimte over om terug te blikken en na te gaan of de leerlingen de lesstof ook daadwerkelijk begrepen hebben en de lesdoelen hebben behaald.
 
Het 70 minutenrooster stelt de docenten meer in staat om effectief feedback te geven op het leerproces en rekening te houden met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast geeft het ook rust in de school, o.m. doordat er minder verschillende lessen, dus minder opstart- en afbouwmomenten per dag voor leerlingen en docenten zijn.
 
Uiteraard zullen wij deze verandering monitoren en evalueren en - indien nodig - aanpassingen doen. De lessentabellen voor schooljaar 2021-2022 zullen worden opgenomen in de schoolgids en gepubliceerd op de website. De schoolleiding gaat binnenkort ook met de leerlingen in gesprek over deze verandering.
 
Nationaal Onderwijs Programma
Het onderwijs heeft nu al meer dan een jaar te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor onze leerlingen. Sommigen hebben een vertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen te beperken en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs.
 
Taskforce NPO
Op het Minkema College hebben wij een speciale taskforce NPO in het leven geroepen. De taskforce NPO buigt zich over interventies die nodig zijn om onze leerlingen in staat te stellen hun vertragingen in te lopen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De eerste bijeenkomst van de taskforce NPO-gelden is inmiddels achter de rug. Voor de zomervakantie hopen wij onze eerste plannen voor het komende schooljaar gereed te hebben.
 
Leer- of leefachterstand?
In de pers wordt vaak gesproken over ‘leerachterstanden’. Onlangs stond er in de Volkskrant een ingezonden brief van een 17-jarige scholiere. Zij stelt: “Corona geeft ons geen leerachterstand, het geeft ons een leefachterstand.” Naar aanleiding van deze brief publiceerde De Correspondent een interessant artikel met de titel School gaat niet om prestaties. School gaat om relaties. Absoluut het lezen waard!
 
Activiteitenweek mei
Voor de activiteitenweek van 31 mei hebben we helaas opnieuw moeten besluiten om de meeste excursies af te zeggen. Uitstapjes waarbij busvervoer nodig is of een buitenlandse bestemming op het programma stond, zijn nog niet verantwoord. Projecten die we in de school of de nabije buitenlucht op een veilige manier kunnen organiseren, gaan wel door, zoals de Veenfietsexcursie voor klas 4 (aardrijkskunde/biologie) en kunst/CKV-activiteiten.
 
Lesvrije dag 8 juni
8 juni is dit schooljaar de laatste van vijf wettelijk verplichte lesvrije dagen voor de leerlingen. Voor de werknemers van school is dit een ontwikkeldag om aan professionalisering en afronding van het huidige èn voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te werken.
 
Kennismaking nieuwe bruggers
 
Terwijl de huidige bruggers nog volop bezig zijn om hun eerste jaar goed af te ronden, staan de nieuwe bruggers al te popelen om te beginnen. Dit jaar mag het Minkema College in totaal maar liefst ruim 500 nieuwe leerlingen verwelkomen.
 
Op woensdagmiddag 30 juni komen zij, als de ontwikkelingen rondom Covid-19 het toelaten, op school kennismaken met hun aanstaande klasgenoten en mentor. Ook de zorgvuldig uitgekozen Minkema Mentor Assistenten uit de bovenbouw zijn daarbij! 
 
We starten het nieuwe jaar met iets meer dan 150 nieuwe vmbo-leerlingen, verdeeld over 7 klassen. Op het havo/vwo starten in september ruim 350 brugklassers, verdeeld over 13 klassen (7 havo/vwo-klassen en 6 atheneum- en gymnasiumklassen). Drie van deze klassen gaan het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) volgen: 1 h/v-groep, 1 atheneum-groep en een combigroep atheneum/gymnasium.
 
We kijken uit naar hun komst op 30 juni en zijn blij met het vertrouwen dat zij en hun ouders stellen in onze school.
 
Cijferkolommen Magister niet zichtbaar
Van maandag 28 juni tot donderdag 8 juli 12.00 uur zullen de cijferkolommen in Magister niet zichtbaar zijn voor leerlingen en ouders. We hopen hiermee te voorkomen dat leerlingen in de loop van de toetsweek ontmoedigd raken door tegenvallende cijfers of juist overmoedig worden en het niet meer zo nauw nemen met de laatste proefwerken. Ook stellen we alle docenten op deze manier in de gelegenheid om de laatste gegevens rustig en zorgvuldig in Magister in te voeren.
 
Proefwerken ophalen op 8 juli
Op donderdagochtend 8 juli halen de leerlingen tussen 8.30 en 11.00 uur hun proefwerken op (onderbouw tussen 8.30 en 9.30 uur; bovenbouw van 10.00 tot 11.00 uur). De docenten hebben daarna tot 11.30 uur de tijd om laatste cijferwijzigingen in te voeren.
 
Voor alle duidelijkheid: de eindrapportgegevens van alle leerlingen liggen officieel pas vast op donderdag 15 juli om 13.00 uur. Dan zit de revisievergadering erop, waarin de directeur onderwijs alle uitkomsten van de rapportvergaderingen vaststelt.
 
Introductie op Steinhagenseweg voor 1 h/v -> 2 m/h
De leerlingen van 1Ba t/m 1Be die (vermoedelijk) naar 2 mavo/havo gaan, maken op donderdagochtend 8 juli, nadat zij hun toetsen van de toetsweek hebben opgehaald, kennis met onze vmbo-locatie. Zij verzamelen die ochtend om 10.00 uur bij 037 en gaan samen met enkele docenten op de fiets naar de Steinhagenseweg.
 
Zij kunnen zich op deze manier een beeld vormen van de andere locatie. Ook krijgen ze allerhande praktische informatie en kunnen ze vragen stellen.
 
De brugklasmentoren brengen deze kennismaking onder de aandacht van de leerlingen voor wie die bedoeld is. Overigens is het voor de ouders van deze kinderen goed om te weten dat de leerlingdossiers automatisch worden overgezet. Uitschrijven en opnieuw inschrijven is dus niet nodig. Ook de informatieverstrekking van school naar leerlingen & ouders wordt gewoon voortgezet.
 
Geen verlof voor vervroegde vakantie
Elk jaar ontvangen wij verlofverzoeken van gezinnen die eerder op zomervakantie willen. Hoewel het misschien geen probleem lijkt om alvast naar de zon te gaan wanneer er voor de leerlingen nauwelijks nog activiteiten zijn, is de leerplichtwet er heel duidelijk over: dit zogenaamde luxe verlof is niet toegestaan.
 
Het ophalen van het rapport op vrijdagochtend 16 juli is de laatste verplichte schoolactiviteit voor alle leerlingen. De leerplichtambtenaar neemt steekproeven op scholen om deze wet te handhaven.
 
Roosters einde schooljaar en inleveren boeken
Het toetsrooster van de laatste toetsweek wordt binnenkort voor leerlingen zichtbaar in Google drive (Toetsrooster). Ook de roosters voor het ophalen van de proefwerken (8 juli) en het ophalen van het overgangsrapport (16 juli) zijn hier te vinden.
Inleveren boeken
Het duurt nog even... maar aan het einde van dit schooljaar dienen de boekenpakketten weer in te worden geleverd. De data waarop dit moet gebeuren zijn bekend! Het boeken inleveren is voor de Minkemalaan op maandag 12 juli en dinsdag 13 juli volgens rooster.
 
Bekijk de schema's voor het inleveren van de boeken.
 

 
De leerlingen ontvangen tegen die tijd nog een uitgebreide email met instructies over het inleveren van de boeken.
 
Reminder: Oudertevredenheidsonderzoek
Omdat de mening van ouders voor de school belangrijk is, vragen wij uw medewerking voor een onderzoek naar oudertevredenheid. Het onderzoek strekt zich uit over alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de eerste en derde klassen op het vmbo en het havo/vwo. Ook bij de leerlingen uit leerjaar 3 én bij de brugklassers wordt dit onderzoek afgenomen.
 
Invullen kost circa 5 minuten en kan tot en met uiterlijk 30 juni
Voor een kwalitatief goed onderzoek is het absoluut nodig om van een groot aantal ouders antwoord te krijgen. Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op de ouders die het betreft om deze vragenlijst in te vullen. Deelname kost circa 5 minuten en kan tot en met uiterlijk 30 juni. (Inmiddels is de inleverdatum iets uitgesteld). De link naar het onderzoek is eerder in een mail aan u verzonden.
 
Het onderzoek bestaat uit een enquête met een beperkt aantal vragen, die door Scholen op de Kaart/Kwaliteitscholen is georganiseerd. U kunt hierover meer lezen op www.kwaliteitscholen.nl. Wij stellen uw deelname aan deze enquête bijzonder op prijs.
 
Diploma-uitreiking
Het traditionele gala zoals we dat normaal gesproken organiseren in mei heeft helaas niet door kunnen gaan. Maar…..we laten hoe dan ook het behalen van het diploma door onze leerlingen niet onopgemerkt voorbijgaan! Zij hebben een zeer bijzonder examenjaar achter de rug, wat niet altijd even gemakkelijk was met de coronabeperkingen en de lockdownperiodes. Ze verdienen het dan ook om in het zonnetje te worden gezet en beloond te worden voor hun extra bijzondere prestatie.
 
Op vrijdag 2 juli vindt de diploma-uitreiking plaats voor het vwo en de geslaagde havo-leerlingen krijgen hun diploma uitgereikt op maandag 5 juli. Voor leerlingen die in het derde tijdvak nog examens moeten maken is er een uitreiking op donderdag 15 juli.
 
Op welke manier we de diploma-uitreiking kunnen vormgeven wordt op dit moment uitgewerkt.
 
Gouden Schaal voor kantine
 
Cateraar de HALL van het Minkema College heeft een halfjaar na zijn start de gouden Schoolkantine Schaal 2021 van het Voedingscentrum ontvangen. Nadat in 2019 de zilveren schaal was behaald, zijn nu de volgende stappen gezet om de kantine nóg gezonder te maken voor leerlingen en medewerkers. Op donderdag 22 april 2021 werd de schaal online ‘uitgereikt’ aan cateraar Frans van Hall voor de kantines op onze beide locaties.
 
 
Agenda
31/05: Activiteitenweek
08/06: Lesvrije dag
10/06: Uitslag examens 1e tijdvak
11/06: Deadline aanmelden herkansingen 2e tijdvak
 
Nieuwsbrief #22, 2021 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Minkemalaan 1, 3446 GL Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.