Nieuwsbrief 17 november - 1 december 2017


Aanbod privé-bibliotheek collectie
Inventaris
Geïnteresseerd in bepaalde items ? : stuur een mail naar bib@balieantwerpen.be  met vermelding van het boeknummer
 
 
 
 


ACTUALITEIT

Hervorming van het huwelijksvermogensrecht

Persbericht ministerraad 1 december 2017
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een nota goed met de krachtlijnen van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft.
Zie presentatie in bijlage

Hervorming van het ondernemingsrecht - Tweede lezing
Persbericht ministerraad 1 december 2017
Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens keurt de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Grievenformulier hoger beroep strafzaken
23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van strafvordering, BS 01/12/2017, bl. 106733
Formulier in Frans en Nederlands

Europees aanhoudingsbevel
GwH 2017/140,  30 november 2017
Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (art. 11, § 5)
Schending

maximale aanhoudingstermijn verdachten voor àlle strafbare feiten opgetrokken tot 48 uur

Wijziging art. 12 Grondwet
24 OKTOBER 2017. - Herziening van artikel 12 van de Grondwet, BS 29/11/2017, bl. 104076

Nieuwe verklaring van rechten

23 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 23 november 2016 tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering, BS 29/11/2017, bl. 104139
Bijlagen formulieren verklaring van rechten in Frans en Nederlands
Zie ook FOD Justitie Nieuws 29/11/2017

Wijzigingen voorlopige hechtenis, opsporing ten huize huiszoeking en aanhouding
31 OKTOBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, BS 29/11/2017, bl. 104136

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 54K2695
24/11/2017 Artikelen bij 1e stemming aangenomen

Justitie - Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep
Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep, BS 24/11/2017, bl. 100999
Oproep tot de magistraten ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger beroep samen te stellen

Justitie: invoering van de burgerinfiltratie als bijzondere opsporingsmethode
Ministerraad 23 november 2017
Op voorstel van minister van Justitie Koen Geens heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake burgerinfiltratie goedgekeurd.

Consultatie Nieuw Burgerlijk Wetboek
E. Dirix, P. Wéry, RW 2016-2017, nr. 13, 25/11/2017, p. 482
https://rw.be/artikels/8732
Op 7 december 2017 zullen de ontwerpen worden gepubliceerd op de volgende website: www.justitie.belgium.be/bwcc

Concurrentie op de verhuurmarkt van toeristische logies via online platformen
Ministerraad 23 november 2017
Goedkeuring voorontwerp van wet betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie.
Dit wetsontwerp moedigt de mededinging aan. De hotels zullen op hun website goedkopere offertes mogen voorstellen dan deze die zich op de online platformen bevinden.

De “geoblocking” wordt eind 2018 afgerond
Stradalex 23/11/2017
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben op 20 november 2017 een akkoord bereikt over de afschaffing van onterechte geoblocking. Dit betreft consumenten die online producten of diensten wilden kopen in de EU.

Rocket Lawyer Neder officieel gelanceerd
Advocatenblad, 21 november 2017
‘Na de betaversie vanaf april 2017 is juridisch platform RocketLawyer dinsdag officieel van start gegaan in Nederland. Vanaf 21 november is ook de ‘Vraag een advocaat’-dienst live.’
 
 
 
 
 
ARTIKELS IN TIJDSCHRIFTEN EN NIEUWSBRIEVEN 
BURGERLIJK RECHT

Het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed: een pleidooi voor het opwaarderen van de precontractuele fase
F. Van De Velde, RW 2017-2018, nr. 14, 02/12/2017, 523

Interferentie tussen alimentatierecht en leefloonregeling
Schipperen tussen familiale en maatschappelijke solidariteit
E. Alofs, NJW nr. 371, 29/11/2017, 770

Consultatie Nieuw Burgerlijk Wetboek
E. Dirix, P. Wéry,  RW 2017-2018, nr. 13, 25/11/2017, 482
E. Dirix, P. Wéry, Le projet de réforme du Code civil entre dans une nouvelle phase: la consultation publique, JT N° 6706, 18/11/2017, 705

Afstand van recht

P.-Y. Thoumsin, JT N° 6706, 18/11/2017, 712

Familieprocesrecht
P. Senaeve, Imbroglio in de familierechtbank,Editoriaal, T. Fam. 2017/9, nov 2017, 238

Ouderlijk gezag en verblijf in het belang van het kind en EHRM
E. Merckx, Het EHRM over ouderlijk gezag en verblijf in het belang van het kind na relatiebreuk, T.Fam. 2017/9, 241

Het Belgische privaatrecht

D. Heirbaut, Weg met De Page? Leve Laurent! Een pleidooi voor een andere kijk op de recente geschiedenis van het Belgische privaatrecht, TPR 2017/1, 267

Rechterlijke handelshuurprijsherziening en –bepaling ‘naar billijkheid’
J. Baeck, I. Claeys, Rechterlijke handelshuurprijsherziening en –bepaling ‘naar billijkheid’: een exploratieve casestudy, TPR 2017/1, 323

Cohousing
La colocation et coacquisition, speciaal thema, Jurim pratique, 2017/1
Inhoudstafel

Schenking

C. Castelein, De fiscale behandeling van de conventionele terugkeer: waakzaamheid geboden!, Nieuwsbrief Notariaat nr. 15, weken 39 en 40 2017, 1

Tot de dood ons scheidt? Over verbonden overeenkomsten
T. Dang Vu, TBH 2017/9, nov 2017, 913


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Gezocht: een statisticus voor het Grondwettelijk Hof
E. Dirix, Actualiteit, RW 2017-2018, nr. 14, 02/12/2017, 522

Instelling van de rechtsvordering
P. Knaepen, Le point sur l’introduction irrégulière des demandes principales, JT N° 6707, 25/11/2017, 721


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Wetboek van vennootschappen en verenigingen: stand van zaken
K. Van Tilborg, Balans nr.794, 15/11/2017, 1

Thema consumentenbescherming TPR 2017/1

E. Terryn, Transparantie en algemene voorwaarden – Nood aan hervorming?, TPR 2017/1, 13
R. Steennot, De bescherming van de consument door het Hof van Justitie: een brug te ver?, TPR 2017/1, 81
S. Jansen, Hiërarchie der remedies in de consumentenkoop: EU vs. VS, TPR 2017/1, 181

Verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid  in de bouw en de verplichtingen van de notaris
B. Kohl, L’assurance obligatoire de la responsabilité décennale des rofessionnels de la construction et les obligations du notaire, RNB , nov 2017, 719


STRAFRECHT

‘Minnelijke schikking’: wetgever breidt rechterlijke controle uit

CB, , Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 10
Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht.- 54K2753

Veiligheid en terrorisme

C. de Valkeneer, Les réponses face au terrorisme: les glissements du judiciaire vers l’administratif, JT N° 6706, 18/11/2017, 707

Over de noodzaak tot rechterlijk activisme in het jeugdrecht
F. Vroman, RW 2017-2018, nr. 13, 25/11/2017, 483

Straftoemeting in de nieuwe hervormingsvoorstellen van het strafrecht
E. Gilbert, De vergelding voorbij? Een theoretische reflectie over het geïndividualiseerde en niet-vergeldende karakter van de ‘nieuwe straf, Panopticon 2017/5, sep-okt 2017,309

Voorlopige invrijheidsstelling van gedetineerde vreemdelingen
L. De Pelecijn, S. De Ridder, V. Scheirs, Wie niet weg is, is gezien? De beslissing tot voorlopige invrijheidsstelling van gedetineerde vreemdelingen zonder verblijfsrecht door de strafuitvoeringsrechtbank, Panopticon 2017/5, sep-okt 2017, 319

Crimmigatie en gedetineerden zonder verblijfsrecht
S. De Ridder, Panopticon 2017/5, sep-okt 2017, 338

Chronique de criminologie
A. Wyvekens, La justice pénale face à la ‘diversité culturelle’: la défense culturelle en questions, RDP nr. 11, nov 2017, 887


FISCAAL RECHT

Oplossing voor erkende coöperatieve vennootschappen: vrijstelling blijft
JVD, Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 1

Geregistreerde kassa
I. Massin, Circulaire breidt toepassingsgebied ‘geregistreerde kassa’ uit, Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 2
Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem

Buitenlandse dienstreizen: nieuwe lijst vanaf 22 november 2017
JVD, Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 8
16 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in inter-nationale commissies, BS 22/11/2017, bl. 99910

PC-privé: drastische afslanking van kwalificerende’randapparatuur’
JVD, Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 8
Circulaire 2017/C/75 betreffende de notie randapparatuur in het kader van het project 'privé-pc'

‘Minnelijke schikking’: wetgever breidt rechterlijke controle uit
CB, , Fiscoloog nr. 1544, 29/11/2017, 10
Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht.- 54K2753

Hervorming vennootschapsbelasting
P. Van den Berghe, P.-J. Wouters, Hervorming biedt kansen en uitdagingen voor grote ondernemingen, Fisc.Act. nr. 40,week 23-29 nov2017, 1

Internationale dubbele belasting
B. Markey, S. De Baets, V. De Brabanter, Nieuwe richtlijn over beslechten van belastinggeschillen stelt rechten belastingplichtige voorop, Fisc. Act. nr. 40, week 23-29 nov 2017, 9 (Ecofin richtlijn 10 oktober 2017)

De gecentraliseerde invordering
M. Delanote, Fisc.Act. nr. 40,week 23-29 nov2017, 13
Ontwerp van programmawet - 54K2746

Kostenforfait voor ‘winsten’: bij voorbaat een ‘lege doos’?
JVD, Fiscoloog nr. 1543, 22/11/2017, 1

Wetsontwerp ‘houdende diverse fiscale bepalingen II’
CB, Aanpassingen tax shelter startende KMO, aftrek innovatie-inkomsten, enz., Fiscoloog nr.1543, 22/11/2017, 2
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen II. - 54K2764

Uitbreiding vrijstelling naar andere sectoren en gepensioneerden
JVD, Fiscoloog nr.1543, 22/11/2017, 6
Ontwerp van programmawet. - 54K2746

Beroepskosten
S. Van Crombrugge, Cassatie preciseert mogelijke aftrek voordeel van alle aard als beroepskost, Fiscoloog nr.1543, 22/11/2017, 8
(Cass. 19 oktober 2017)

Afzonderlijke taxatie: ook voor opzegvergoedingen van ‘bedrijfsleiders’
CB, , Fiscoloog nr.1543, 22/11/2017, 10
Circulaire 2017/C/73 betreffende opzeggingsvergoedingen van zelfstandige bedrijfsleiders

BTW

I. Massin, ‘Boete’ wegens laattijdige uitvoering: geen invloed op maatstaf van heffing, Fiscoloog nr.1543, 22/11/2017, 11

Hervorming vennootschapsbelasting
A.M. Vandekerkhove, De impact van het zomerakkoord voor kmo-vennootschappen, Fisc.Act. nr. 39, week 16-22 nov 2017, 1

Nieuwe (gunstige) forfaits voor privégebruik pc, gsm of tablet
Korte berichten, Fisc.Act. nr. 39, week 16-22 nov 2017, 14
2 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde PC, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, BS 13/11/2017, bl. 98508

Panama is geen belastingparadijs meer
Aanpassing zwarte lijst OESO, Korte berichten, Fisc.Act. nr. 39, week 16-22 nov 2017, 15

Aftrek autokosten bij zelfstandigen ‘vergroend’
K. Janssens, Regering pakt valse hybrides aan, Fisc. Act. nr. 38, week 9-15 nov 2017, 1

Relancewet
M. Delanote, Nalatigheids- en moratoriuminteresten worden aangepakt, Fisc. Act. nr. 38, week 9-15 nov 2017, 5

Fiscale misdrijven – daders/medeplichtigen hoofdelijk gehouden
M. Delanote, Derde is nu ook aansprakelijk na ‘quasi-veroordeling’, Fisc. Act. nr. 38, week 9-15 nov 2017, 8

Belastingschuld verjaart minder snel
M. Delanote, Fisc. Act. nr. 38, week 9-15 nov 2017, 9

Minnelijke schikking herzien
F. Desterbeck, ‘Daadwerkelijke’ rechterlijke controle ingevoerd en vetorecht fiscus beklemtoond, , Fisc. Act. nr. 38, week 9-15 nov 2017, 11

Heen en weer naar Nederland: wat met de 183 dagen-grens?
CB, Fiscoloog Internationaal nr. 407, 31/10/2017, 1

EU-Richtlijnen en belastingverdragen

L. De Broe, EU-Richtlijnen en belastingverdragen: andere kijk op ‘moeilijk huwelijk’, Fiscoloog Internationaal nr. 407, 31/10/2017, 3

‘Het moeilijke huwelijk…’ (vervolg)
 
C. Docclo, Fiscoloog Internationaal nr. 407, 31/10/2017, 6

Fiscale draagkracht van familie en alleenstaanden
F. Vanistendael, AFT 2017/11, 25
(Dezelfde tekst werd gepubliceerd in het Liber amicorum Patrick Senaeve)

Anti Tax Avoidance-richtlijn

W. Willems, Exit- en entry-taxatie. Analyse van de Anti Tax Avoidance-richtlijn en de impact op het Belgisch fiscaal recht, AFT 2017/11,, 5


SOCIAAL RECHT

Open normen en het arbeidsrecht

A. Van Bever, Open normen en het arbeidsrecht: een juridisch onderzoek nar verborgen patronen in arbeidsrelaties, OR 2017/9, 2

De loonnorm 2017-18: bazooka of waterpistool?
J. Vanthournout, OR 2017/9, 10

Doelgroepvermindering voor oudere werknemers in België
De Venn. nr. 10, nov 2017, 4

NIEUWE BOEKEN IN ONZE BIBLIOTHEEK
Liber amicorum Patrick Senaeve
Editors: I. Boone, J. Put, F. Swennen en G. Verschelden - met bijdragen van E. Alofs, F. Aps, H. Asselman, I. Boone, F. Buyssens, C. Castelein, A.-S. D’Herde, I. De Coninck, G.-R. de Groot, N. Debruyne, E. Dirix, J. Du Mongh, A. Heyvaert, C. Jacobs, H. Jacobs, P. Lemmens, A. Marissens, K. Matthys, S. Mosselmans, W. Pintens, J. Put, V. Sagaert, I. Samoy, S. Stijns, F. Swennen, B. Tilleman, A. van der Linde, J. Van Langendonck, C. Van Roy, S. Vanassche, F. Vanistendael, B. Vanlerberghe, A.L. Verbeke, G. Verschelden, P. Vlaardingerbroek, H. Willekens, T. Wuyts
Wolters Kluwer 2017, 836 p.
Beschrijving + inhoudstafel

In het vennootschapsbelang
Liber amicorum Herman Braeckmans
E. Dirix, R. Houben, E. Wymeersch (eds.), Intersentia 2017, 588 p.
Beschrijving + inhoudstafel

La déontologie en pratique
Questions choisies
M. Dal (coörd.), Conférence du jeune barreau, Larcier 2017, 136 p.

Overzicht van het Belgisch administratief recht 2017
A. Mast (†), J. Dujardin, M. Van Damme, J. Vande Lanotte, Wolters Kluwer 2017, 1522 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Handboek Familieprocesrecht
P. Senaeve, Wolters Kluwer 2017, 1046 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Brieven & contracten voor zelfstandige ondernemers

Indicator, 2017 (met digitale toegang tot de modellen in word-versie)
Beschrijving + inhoudstafel

Gemeentelijke administratieve sancties voor verkeersinbreuken
I. Bruggeman, Wolters Kluwer 2017, 540 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Arbeidsrecht deel 1
F. Hendrickx, C. Engels, 2e volledig bijgewerkte editie, die Keure 2017, 408 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen
Kompas doorheen de aanverwante domeinen van de ruimtelijke ordening
B. Hubeau, G. Vloebergh (eds.), die Keure 2017, 444 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gerechtelijk privaatrecht
…na de hervormingen van Potpourri I tot V
B. Maes, P. Vanlersberghe, N. Clijmans, S. Van Schel, die Keure 2017, 457 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Internationaal fiscaal zakboekje
P. Van Rompaey,  naar een idee van J. Dillen, Wolters Kluwer 2017,
Beschrijving + inhoudstafel

RECHTSPRAAK
Rechtspraak IPR
RABG 2017/17
Inhoudstafel

Rechtspraak insolventierecht
RABG 2017/16
Inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2017/39
Inhoudstafel

Rechtspraak collectieve schuldenregeling
JLMB 2017/38
Inhoudstafel

Rechtspraak huur
JLMB 2017/37
Inhoudstafel
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Programma studieactiviteiten CBR - Intersentia 2017-2018
Programma

Actualia Familie(proces)recht
Opleidingscyclus 2017-2018
1 maart 2018
UHasselt, auditorium Louis Verhaegen, Martelaerenlaan 42, 3500 Hasselt
19 april 2018
KU Leuven, Zeger Van Hee, College De Valk, Tiensestraat 41, 3000 Leuven of livestream
24 mei 2018
VUB, Brussels Engineering, Sciences & Humanities Campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel
30 augustus 2018
UAntwerpen, Stadscampus, aula R.001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen of livestream

De Juristenclub / UPV
36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018 (najaar)
Programma

Het nieuwe erfrecht
Intersentia
Vrij 24 november 2017 | Hasselt
Vrij 8 december 2017 | Brussel
Di 12 december 2017 | Kortrijk
Di 19 december 2017 | Gent
Programma

Studiedag ondernemingsstrafrecht
M&D Seminars, Sint-Niklaas 1 december 2017
Programma

GDPR-compliance in het kader van klantenbeheer en direct marketing
Lexalert online seminarie 4 december 2017
Programma

Studiedag precontractuele informatie en aansprakelijkheid
M&D Seminars, Sint-Niklaas 5 december 2017
Programma

Studienamiddag: Het Belgisch insolventierecht in de kering?
Larcier opleiding, Zwijnaarde 5 december 2017
Programma

Retail beleggersbescherming
Intersentia, Brussel 5 december 2017
Programma

Webinar procedure invordering onbetwiste schuldvorderingen (IOS)
M&D Seminars, Webinar 6 december 2017
Programma

Studiedag Successieplanning anno 2018: 2 actuele items
M&D Seminars, Leuven 7 december 2017
Programma

Elektronische procesvoering in burgerlijke zaken
Larcier opleiding, Kontich 7 december 2017
Programma

Zesde Antwerps Juristenongres: Digitalisering & Recht
Antwerpen 8 december 2017
Programma

De invoering van een specifiek regime voor de handelshuur van korte duur - Bespreking van het Vlaams Pop-up Decreet
Story Publishers, 36ste Cyclus Permanente Vorming 2017-2018
8 december 207
Programma

Het Nationaal Pandregister in werking op 1 januari 2018
Lexalert online seminarie 8 december 2017
Programma

Webinar Class Action
M&D Seminars, 12 december 2017
Programma

Fiscale optimalisatie in de vastgoedsector: zakelijke rechten en overdracht van aandelen in een vastgoedvennootschap
Larcier opleiding, Brussel 12 december 2017
Programma

Colloquium Handhaving van intellectuele rechten in België
Larcier opleiding, Dworp 14 december 2017
Programma

Conferentie CCBE over permanente vorming voor advocaten
Brussel 14 december 2017
Programma
Registratie: event@ccbe.eu

De hervormingen van het insolventierecht
M&D Seminars
•14/12/2017 Holiday Inn Gent Expo
•19/12/2017 Kontich (De Jachthoorn)
Programma

De nieuwe wetgeving inzake zekerheden op roerende goederen: een transparant rechtskader voor een flexibele zekerheidsaanwending?
Story Publishers, Zwijnaarde 19 december 2017
Programma

Studieavond: Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van?
Larcier opleiding, Gent 21 december 2017
Programma

Masterclass RABG: Familie- en Familiaal Vermogensrecht
Larcier opleiding, Gent 23 januari 2018
Programma

Colloquium CABG Impact van de Potpourri-wetten op het burgerlijk procesrecht en straf(proces)recht: een volledige update
Larcier opleiding, Kontich 1 februari 2018
Programma

Masterclass RABG: Sociaal Recht
Zwijnaarde 8 februari 2017
Programma
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Orde van Advocaten Antwerpen
 

www.balieantwerpen.be
                              els.haagsman@balieantwerpen.be