25 september - 8 oktober 2015 
 

Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten
O.a volgende wijzigingen:
- verhoging minimumvergoeding advocaat-stagiair per 1 september 2015
- stagecontract
- ombudsdienst voor consumentengeschillen tussen advocaten en cliënten
- organiseren van eigen klachtendienst op advocatenkantoor zoals bepaald in titel 2 van boek XVI WER
- opvolging van advocaten bij juridische tweedelijnsbijstand en Salduz
- permanente vorming
- erkenningscommissie permanente vorming
- schrapping van de regel dat  bij weglating van de lijst van stagiairs of onderbreking van de stage in de loop van het jaar om enige andere reden dan overstap naar een andere balie, de advocaat-stagiair geen recht op teruggave heeft


Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen – de koninklijke besluiten zijn gepubliceerd

Beperking uitbetaling loon in cash

Voorafbetalingen aj. 2016: derde kwartaalbetaling ten laatste op 12 oktober 2015


Overeenkomst België-Frankrijk grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken

Grondwettelijk Hof: dringende medische hulp voor alle vreemdelingen
GwH 131/2015 van 1 oktober 2015

 

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2015
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2015, bl. 61478


PUBLIEK RECHT

Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015
Wettelijke bevolking per gemeente op 1 januari 2015, BS 01/10/2015, bl. 61981


GERECHTELIJK RECHT, NOTARIAAT EN JUSTITIE

Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten van 24 juni 2014
Wijziging van de Codex Deontologie voor Advocaten van 24 juni 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 september 2014, BS 30/09/2015, bl. 61466


FINANCIEEL RECHT

Toestand van de Deposito- en Consignatiekas
Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2014 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935, BS 30/09/2015, bl. 61470


STRAFRECHT

Overeenkomst België-Frankrijk grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken
22 MEI 2014. - Wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik, op 18 maart 2013, BS 29/09/2015, bl. 60581


FISCAAL RECHT

Modellen aangifteformulieren bijzondere aanslag
18 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de modellen van de aangifteformulieren voor de bijzondere aanslag bedoeld in artikel 541 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 25/09/2015, bl. 60077

Voorafbetalingen aj. 2016: derde kwartaalbetaling ten laatste op 12 oktober 2015
Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2016, BS 01/10/2015, bl. 61978

Bedrijfvoorheffing - erratum
10 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing Erratum, BS 05/10/2015, bl. 61563

Automatische vrijstelling voor buitenlandse beleggingsvennootschappen van RV op Belgische interesten
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de verzaking van de inning van roerende voorheffing, BS 05/10/2015, bl. 61558


SOCIAAL RECHT

Werkbonus aan werknemers met lage lonen en in geval van herstructurering
16 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 29/09/2015, bl. 60611

Grensoverschrijdende gezondheidszorg
8 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg, BS 01/10/2015, bl. 61564

Beperking uitbetaling loon in cash
23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft, BS 05/10/2015, bl. 61543

Werkloosheidsreglementering
23 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 126 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 05/10/2015, bl. 62611

Statuut van mantelzorgers voor de zelfstandigen – de koninklijke besluiten zijn gepubliceerd
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon, BS 05/10/2015, bl. 62612
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot invoering van een gelijkstelling met een periode van bezigheid in geval van zorgen gegeven aan een persoon, BS 05/10/2015, bl. 62616
29 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van zorgen gegeven aan een persoon, BS 05/10/2015, bl. 62618


ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 24 september – 1 oktober 2015
 
2015-137


01-10-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII " Bijzondere rechtsprocedures " van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht

Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6071
Economisch recht - Consumentenbescherming - Rechtsprocedures - Rechtsvordering tot collectief herstel - Exclusieve bevoegdheidstoewijzing aan de Brusselse rechtscolleges - 1. Taalregeling - a. Franstalige en Nederlandstalige rechtzoekenden - b. Duitstalige rechtzoekenden - 2. Wijziging van de taal van de rechtspleging.
2015-136


01-10-2015

Prejudiciële vragen
Art. 5, eerste lid, c), van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, zoals ingevoegd bij art. 44 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen

Geen schending

Rolnummer(s): 6059
Sociaal recht - Sociale zekerheid - Pensioenen - Overheidspersoneel - Recht opent op een pensioen ten laste van de Schatkist - Berekening - 1. Leden van het onderwijzend personeel die een schepenmandaat uitoefenden - 2. Personeelsleden van de andere overheidsdiensten, die eenzelfde mandaat uitoefenden. # Rechten en vrijheden - Politieke rechten - Verkiesbaarheidsrecht.
2015-135


01-10-2015

Beroep tot vernietiging
Decreet van het Waalse Gewest van 13 maart 2014 tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van diverse bepalingen betreffende het toezicht over de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

Gedeeltelijke vernietiging - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 6051
Grondwettelijk recht - 1. Bevoegdheden van de gewesten - Waals Gewest - Ondergeschikte besturen - Kerkfabrieken en instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten - 2. Federale bevoegdheden - Giften of schenkingen aan de seminaries - Vereiste van een toelating op voordracht van de minister van Erediensten. # Publiek recht - Administratief toezicht - Instellingen die zijn belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten - 1. Beperkingen van de rol van de bisschoppen - a. Informatie aan het representatieve orgaan van de eredienst - b. Advies van het representatieve orgaan van de eredienst - c. Termijnen waaraan het representatieve orgaan van de eredienst is onderworpen - d. Beroep - 2. Inmegingen in de organisatorische vrijheid die de kerkfabrieken en de bisschoppen genieten - a. Verplichting tot mededeling - b. Goedkeuring van de begrotingen - c. Opheffing van sommige vormen van toezicht - 3. Regeling geinspireerd op het toezicht op de OCMW's. # Rechten en vrijheden - Vrijheid van godsdienst en met de vrijheid van eredienst - Recht van de erkende erediensten om hun werking autonoom te regelen.
2015-134


01-10-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaams Gewest van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 16.3.8, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 6040
Milieubeleid - Vlaams Gewest - Toezicht op de naleving van de milieuwetgeving - Gewestelijke toezichthouders - Verbod van cumulatie met de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie - Uitzondering - Toezichthouders die toezicht uitoefenen op het milieubeheerrecht.
2015-133


01-10-2015

Prejudiciële vragen
Art. 57sexies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd bij art. 20 van de programmawet van 28 juni 2013

Schending

Rolnummer(s): 5905
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting. # Rechten en vrijheden - Economische, sociale en culturele rechten - a. Recht om een menswaardig leven te leiden - b. Recht op sociale bijstand - Standstillverplichting.
2015-132


01-10-2015

Beroep tot vernietiging
Vlaams decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (art. 6.1.1 tot 6.5.4 en 10.2.2)

Gedeeltelijke vernietiging - Handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling - Verwerping van het beroep onder voorbehoud van de interpretaties vermeld in B.13.4 en B.25.

Rolnummer(s): 5891
Bestuursrecht - Bescherming van het onroerend erfgoed - 1. Beperking van het gebruik van het beschermde goed - Afwezigheid van vergoedingsregeling - Gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten - 2. Beschermingsprocedure - a. Toegang van erfgoedambtenaren tot particuliere woningen en bedrijfslokalen - Rechterlijke machtiging - Eenzijdig verzoekschrift - b. Fotoregistratie - 3. Financiering onroerenderfgoedzorg - Premies. # Rechten en vrijheden - 1. Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven - Onschendbaarheid van de woning - 2. Jurisdictionele waarborgen - a. Recht op toegang tot de rechter - b. Rechten van de verdediging - Beginsel van de tegenspraak - 3. Eigendomsrecht - Beperkingen - 4. Recht op de bescherming van een gezond leefmilieu.
2015-131


01-10-2015

Beroep tot vernietiging
Programmawet van 28 juni 2013 (art. 20)

Vernietiging

Rolnummer(s): 5798
Bestuursrecht - Vreemdelingenrecht - Dringende medische hulp - Vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een beperkt verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, wegens een arbeidskaart B of een beroepskaart - Uitsluiting.
2015-130


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 745bis, § 1, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6091
Burgerlijk recht - Familiaal vermogensrecht - Erfrechten van de langstlevende echtgenoten - Deel van de overledene in het gemeenschappelijk vermogen - 1. Echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van gemeenschap van goederen - 2. Echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen.
2015-129


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Decreet van het Vlaamse Gewest van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (art. 25)

Geen schending

Rolnummer(s): 6067
Grondwettelijk recht - Bevoegdheden van de gewesten - Vlaams Gewest - Openbare werken en vervoer - Taxivervoer - Exploitatievergunning - Taxidiensten die zich uitstrekken over het grondgebied van meer dan één gewest - 1. Verplicht samenwerkingsakkoord tussen de gewesten - 2. Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitalen, vrijheid van handel en nijverheid, economische unie en monetaire eenheid. # Europees recht - Vrij verrichten van diensten - Vrijheid van vestiging.
2015-128


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 488bis, i), tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6046
Burgerlijk recht - Beschermde personen - Handelingen verricht door de beschermde persoon - Handelingen verricht na de indiening van het verzoekschrift tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder - Nietigheid - Uitsluiting - Testament.
2015-127


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Art. 171, 5°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing op het aanslagjaar 1994

Schending of geen schending, afhankelijk van de interpretatie

Rolnummer(s): 6044
Fiscaal recht - Inkomstenbelastingen - Personenbelasting - Berekening van de belasting - Bijzondere stelsels van aanslag - Afzonderlijke aanslagen - Toepassingsgebied - 1. Werknemers en bestuurders van vennootschappen die een vergoeding genieten ten gevolge van de stopzetting van hun functies - 2. Werkende vennoten van personenvennootschappen die dezelfde vergoeding genieten.
2015-126


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Burgerlijk Wetboek (art. 330, § 1, tweede lid)

Geen schending

Rolnummer(s): 6041
Burgerlijk recht - Afstamming - Afstamming van vaderszijde - Erkenning van vaderschap - Vordering tot betwisting ingesteld door de moeder - Ontvankelijkheid - Gebrek in de toestemming. # Rechten en vrijheden - Recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
2015-125


24-09-2015

Beroep tot vernietiging
Wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (art. 4 en 5)

Vernietiging - Verwerping van het beroep

Rolnummer(s): 5961
Publiek recht - Private veiligheid - Vergunningen - Verplichting om de ontstentenis van fiscale of sociale schulden aan te tonen - 1. Ondernemingen die actief zijn in de bewakingssector en personen die leidinggevende functies uitoefenen in een dergelijke onderneming - 2. Ondernemingen die actief zijn in andere sectoren en personen die een leidinggevende functie uitoefenen in een dergelijke onderneming.
2015-124


24-09-2015

Prejudiciële vraag
Faillissementswet van 8 augustus 1997 (art. 72, derde lid)

De prejudiciële vraag behoeft geen antwoord

Rolnummer(s): 5945
Handelsrecht - Faillissement - Aangifte van de schuldvorderingen - 1. Termijn - 2. Vorderingen tot opname van schuldvorderingen van laattijdige schuldeisers - Fiscale schuldvordering.
2015-123


24-09-2015

Prejudiciële vragen
Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (art. 19bis 11, § 2)

Geen schending

Rolnummer(s): 5932 • 5957 • 5958
Verzekeringsrecht - Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen - Verkeersongeval met verscheidene voertuigen - Onmogelijkheid om vast te stellen welk voertuig het ongeval heeft veroorzaakt - Schadevergoeding van de benadeelde persoon in gelijke delen verdeeld onder de verzekeraars die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van die voertuigen dekken - 1. Vergoeding van materiële schade - 2. Vergoeding van de schade van bestuurders van een motorvoertuig - 3. Risico op collusie.


RECHTERLIJKE ORDE

BS 25/09/2015
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

BS 28/09/2015
Opdrachten tijdelijk ambt griffier
Vacante plaatsen Attaché jurist en parketjuristen

BS 01/10/2015
Openstaande plaats werkend rechter in sociale zaken, als werkgever arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen
Vacante betrekkingen. - Erratum

BS 02/10/2015
Pensioneringen/ontslagnemingen diverse magistraten
Tijdelijke opdrachten griffiers
Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter van de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

BS 05/10/2015
Griffiers/parketsecretarissen, benoemingen/pensioneringen/ontslagnemingen

BS 06/10/2015
Hernieuwing ambt rechter in handelszaken rechtbank van koophandel te Gent, afd. Dendermonde

BS 08/10/2015
Ontslagverlening plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - Rechtbank van koophandel te Antwerpen  afd. Tongeren - Rechtbank van koophandel te Leuven - Rechtbank van koophandel te Gent afd. Gent en Oostende