RECENT GEPUBLICEERDE WETGEVING 
RECENTE ARRESTEN GRONDWETTELIJK HOF 
 
6 - 23 SEPTEMBER 2022
 
 
 
WETONTWERPEN EN -WETSVOORSTELLEN

Wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register: inperking van personen die vrijelijk rechtspraakdatabank kunnen raadplegen – geen toepassing van datamining op deze databank?
Parlementair Document 55K2754
Artikel 8 van het wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en arresten voegt een § 8 in artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek inzake het beheer van de toegang tot het register.
Amendement 2754/006, 19/09/2022, ronddeling 22/09/2022
Amendement nr. 14:
‘Ook de rechtzoekenden en hun advocaten moeten van het Centraal register gebruik kunnen maken via artificiële intelligentie
Zoals het wetsontwerp nu luidt, is die mogelijkheid er echter alleen voor de magistraten’
 
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen
Parlementair Document 55K2868
Indieningsdatum 14 september 2022

COVID-19

Covid-19 arrest Grondwettelijk Hof inzake grondwettigheid wet civiele veiligheid – rechter mag rekening houden met ‘verzachtende omstandigheden’
GwH 109/2022 van 22 september 2022
Rolnummer(s): 7543
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wet van 15 mei 2007 « betreffende de civiele veiligheid » (art. 182 en 187)
Trefwoorden: Civiele veiligheid - Dreigende omstandigheden - Bescherming van de bevolking - Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 - 1.
Machtiging aan de minister - 2. Vervolgingen en sancties - Verzachtende omstandigheden
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1. Geen schending (artikelen 182, eerste lid, en 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007)
2. Onontvankelijkheid van de tweede prejudiciële vraag in de zaken nrs. 7543 en 7544 (in zoverre zij betrekking heeft op de bestaanbaarheid van artikel 182 van de wet van 15 mei 2007 met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens)
3. Geen schending (artikel 182 van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het niet voorziet in procedurele waarborgen die het door de minister van Binnenlandse Zaken gegeven bevel tot verwijdering omkleden of in een parlementaire controle a posteriori van die beslissing)
4. Schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in samenhang gelezen met artikel 100 van het Strafwetboek, in zoverre het van toepassing is op de weigering of het verzuim zich te gedragen naar een ministerieel besluit dat, genomen met toepassing van artikel 182, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, dringende maatregelen inhoudt om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in zoverre het de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de misdrijven die het invoert, niet toestaat om rekening te houden met verzachtende omstandigheden ten aanzien van de feiten die bij hem aanhangig zijn gemaakt)
5. Geen schending (artikel 187, eerste lid, van de wet van 15 mei 2007, in zoverre het de persoon die verzuimt zich te gedragen naar de ministeriële maatregelen die met toepassing van artikel 182, eerste lid, van dezelfde wet zijn bevolen, op dezelfde wijze behandelt als de persoon die weigert zich te gedragen naar die maatregelen)
6. Onontvankelijkheid van de laatste vijf prejudiciële vragen in de zaken nrs. 7543 en 7544
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-109n-info.pdf

Grondwettelijk Hof oordeelt dat de wetgeving over de  manuele en digitale contactopsporing ter bestrijding van COVID-19 grondwettig is, behalve op drie punten
GwH 110/2022 van 22 september 2022
Rolnummer(s): 7555 • 7556 • 7557 • 7558 • 7559 • 7560
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2020, decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 12 oktober 2020, artikel 2 van de wet van 9 oktober 2020, ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 oktober 2020 en decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 oktober 2020 « houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano »
Trefwoorden: COVID-19-pandemie - Maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 - Contactopsporing van de met COVID-19 besmette personen - Oprichting van gegevensbanken
Beschikkend(e) gedeelte(n): 1) Vernietiging (decreet van het Waalse Gewest van 30 september 2020, artikel 1 van het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 12 oktober 2020, artikel 2 van de wet van 9 oktober 2020, de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 oktober 2020 en het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 2 oktober 2020, in zoverre daarbij instemming wordt verleend :
- met de artikelen 2, § 3, en 15, §§ 1 en 3, tweede zin, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, in zoverre die bepalingen niet voorzien in een maximale bewaringstermijn van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Gegevensbank IV;
- met artikel 2, § 4, van hetzelfde samenwerkingsakkoord, in zoverre die bepaling niet erin voorziet dat de bevoegde gefedereerde entiteiten of hun agentschappen onder wier gezag de contactcentra, de mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten werken, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I zijn;
- met hetzelfde samenwerkingsakkoord in zoverre artikel 11, § 1, ervan de woorden « zowel » en « als de verdere mededeling van die persoonsgegevens door Sciensano aan derden bepaald in artikel 10, » bevat; en
- met artikel 10, § 3, tweede zin, van hetzelfde samenwerkingsakkoord)

2) Verwerping van het beroep voor het overige (onder voorbehoud van de in B.30.4 en B.61 vermelde interpretaties en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.55.2)

3) Handhaving van de gevolgen van de vernietigde akten (in zoverre daarmee instemming wordt verleend :
- met de artikelen 2, § 3, en 15, §§ 1 en 3, tweede zin, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020, tot wanneer de betrokken wetgevers hun goedkeuring verlenen aan een aanvullend samenwerkingsakkoord dat een maximale bewaringstermijn van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen in Gegevensbank IV bepaalt en uiterlijk tot en met 31 maart 2023 ;
- met artikel 2, § 4, van hetzelfde samenwerkingsakkoord, tot wanneer de betrokken wetgevers hun goedkeuring verlenen aan een aanvullend samenwerkingsakkoord dat bepaalt dat de bevoegde gefedereerde entiteiten of hun agentschappen onder wier gezag de contactcentra, de mobiele teams en de gezondheidsinspectiediensten werken, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van Gegevensbank I zijn, en uiterlijk tot en met 31 maart 2023)
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2022/2022-110n-info.pdf

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Verlenging van het terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector
26 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot verlenging van het terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, BS 21/09/2022, bl. 68387

APENPOKKENVIRUS

11 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit houdende aflevering van vaccins tegen het apenpokkenvirus, BS 15/09/2022, bl. 67364
 
PUBLIEK RECHT

PARLEMENTEN      

Kamer: parlementaire zitting 2021-2022 wordt gesloten op 10 oktober 2022
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2021-2022, BS 14/09/2022, bl. 67235

Vlaams Parlement: parlementaire zitting 2021-2022 wordt gesloten op 26 september 2022
8 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot sluiting van de zitting 2021-2022 van het Vlaams Parlement, BS 23/09/2022, bl. 69654

GEMEENTEN

Ontslag en benoeming burgemeester Ronse
23 AUGUSTUS 2022. - Ontslag en benoeming burgemeester, BS 09/09/2022, bl. 66828

MIGRATIERECHT

Verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad – instemmingsdecreet met samenwerkingsakkoord
5 JULI 2022. - Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2022 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, BS 12/09/2022, bl. 66940

Asielprocedure – online horen van verzoekers blijft mogelijk ook na corona
26 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, BS 09/09/2022, bl. 66740

Eerste gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken om internationale bescherming kan online
26 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 09/09/2022, bl. 66752

OMGEVINGSRECHT

Vlaams decreet verfijnt watertoets en informatieplicht overstromingsgevoelige gebieden
24 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, BS 16/09/2022, bl. 67491

WONEN - ENERGIE

Woonmaatschappijen
25 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse reglementaire ministeriële besluiten over wonen, BS 21/09/2022, bl. 68397

Brusselse Huisvestingscode: nieuwe bepalingen tegen discriminatie en voor gelijke behandeling m/v/x
9 JUNI 2022. - Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en discriminatiebestrijding, BS 20/09/2022, bl. 68235

Verwarmingstoelage
6 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds, BS 15/09/2022, bl. 67360

Noodplan voor gasleveringszekerheid
8 SEPTEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het noodplan voor de gasleveringszekerheid bedoeld in artikel 15/13, § 6, zevende lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en bedoeld in de artikelen 8 en 10 van Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010, BS 14/09/2022, bl. 67244

Verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers
13 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 januari 2023, BS 13/09/2022, bl. 67079

Codex Wonen – Mijn Verbouwlening: maximum 60.000 euro, maximum looptijd 25 jaar
8 JULI 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 in het kader van de verbouwlening, BS 07/09/2022, bl. 66491

GEZONDHEIDSRECHT

Uitbreiding Vitalink: platform digitalisering zorg
8 JULI 2022. - Decreet tot oprichting van het platform Vitalink, BS 16/09/2022, bl. 67512

NATIONALITEIT

GwH 113/2022 van 22 september 2022
Rolnummer(s): 7580
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 23, § 6, eerste lid)
Trefwoorden: Publiek recht - Nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Vervallenverklaring - Cassatieberoep - Middelen ontvankelijk naar gelang van de procedure
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Vrijstelling openbaarmaking effectenverrichtingen bij aandelen-gerelateerde vergoeding voor het personeel
31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging en vervreemding van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF betreft, van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, BS 12/09/2022, bl. 66931

VERZEKERINGEN

Vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur
25 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur, BS 09/09/2022, bl. 66767

 
STRAFRECHT
 
Arrest Grondwettelijk Hof inzake rechtsplegingsvergoeding burgerlijke partij die strafvordering instelt
GwH 108/2022 van 15 september 2022
Rolnummer(s): 7652
Rechtspleging: Prejudiciële vragen
Getoetste norm(en): Wetboek van strafvordering (art. 128, tweede lid)
Trefwoorden: Strafrechtspleging - Rechtsplegingsvergoeding - Burgerlijke partij die de strafvordering instelt - Betaling aan de inverdenkinggestelde die voor bepaalde feiten buiten vervolging wordt gesteld en wegens andere feiten wordt verwezen naar het vonnisgerecht
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending (artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, in zoverre het ertoe leidt dat de burgerlijke partij die de strafvordering instelt door een klacht met burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter, een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is aan de inverdenkinggestelde die door het onderzoeksgerecht voor bepaalde tenlasteleggingen naar de strafrechter wordt doorverwezen maar voor andere tenlasteleggingen, waarvoor enkel de burgerlijke partij de strafvordering heeft geïnitieerd, buiten vervolging wordt gesteld)

VERKEERSRECHT

Wijzigingen wegverkeersreglement – aanpassingen door komst van o.m. speed pedelecs, laadpalen voor elektrische auto’s
30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 15/09/2022, bl. 67341

Overtredingen verkeersbord C23 (toegangsverbod vrachtwagens) kan nu ook via ANPR-camera’s worden vastgesteld
30 JULI 2022. - Wet betreffende het gebruik van onbemande automatisch werkende toestellen ter controle op de inbreuken op het verbodsbord C23, BS 15/09/2022, bl. 67340

Vlaamse verkeerswetgeving krijgt update voor meer rechtszekerheid
8 JULI 2022. - Decreet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van artikel 16 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en van artikel 44 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, BS 13/09/2022, bl. 67081

FISCAAL RECHT

Tarieven notionele interestaftrek aanslagjaar 2023
Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2023, BS 19/09/2022, bl. 67867

Bijzonder belastingstelsel inkomende belastingplichtigen en inkomende onderzoekers – formulier aanvraag tot verlenging
1 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de vorm en inhoud van het formulier voor de aanvraag tot verlenging van de toepassing van het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers, BS 19/09/2022, bl. 67620

Grondwettelijk Hof vernietigt aantal bepalingen inzake verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied
GwH 103/2022 van 15 september 2022
Rolnummer(s): 7407 • 7409 • 7410 • 7412
Rechtspleging: Beroepen tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 20 december 2019 « tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies »
Trefwoorden: Fiscale transparantie binnen de Europese Unie - Vlaams Gewest - Agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies - Meldingsplicht - Intermediairs - Advocaten - Beroepsgeheim
Beschikkend(e) gedeelte(n): - Vernietiging (artikel 326/7, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 289bis/7, § 3, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 146duodecies, § 3, van het Wetboek der successierechten en artikel 211bis/7, § 3, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de artikelen 9, 26, 41 en 55 van de wet van 20 december 2019 « tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie[s] », in zoverre zij erin voorzien dat de intermediair die gehouden is tot het strafrechtelijk gesanctioneerde beroepsgeheim zich niet kan beroepen op het beroepsgeheim ten aanzien van de periodieke meldingsplicht inzake marktklare constructies in de zin van artikel 326/4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van artikel 289bis/4 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, van artikel 146nonies van het Wetboek der successierechten en van artikel 211bis/4 van het Wetboek diverse rechten en taksen)

- Vernietiging (artikel 289bis/13 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, artikel 146septdecies van het Wetboek der successierechten en artikel 211bis/12 van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de artikelen 32, 46 en 60 van de voormelde wet van 20 december 2019)

- Houdt de uitspraak aan over de grieven die zijn vermeld in B.64 en B.87, in afwachting van het antwoord van het Hof van Justitie van de Europese Unie op de prejudiciële vraag die is gesteld bij het arrest nr. 167/2020 van 17 december 2020

- Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (alvorens ten gronde uitspraak te doen over de grieven vermeld in B.21, B.32, B.38, B.52, B.92 en B.94)

- Verwerping van de beroepen voor het overige


SOCIAAL RECHT

Wijziging codex over het welzijn op het werk wat betreft het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers
11 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk wat het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers betreft, BS 20/09/2022, bl. 67990

Vlaamse jobbonus voor startende zelfstandigen
15 JULI 2022. - Decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen, BS 14/09/2022, bl. 67245

Vrijwilligers – verhoging jaarlijks kostenplafond
31 AUGUSTUS 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2018 tot verhoging van het jaarlijks kostenplafond, zoals bepaald in artikel 10, eerste lid van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers, voor bepaalde categorieën van vrijwilligers, BS 12/09/2022, bl. 66925


RECHTERLIJKE ORDE

BS 07/09/2022
Benoeming secretaris arbeidsauditoraat Gent, ger. arr. Oost-Vlaanderen
Vacante betrekking senior jurist kwalificaties voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie
Erratum BS 14/06/2022

BS 09/09/2022
Benoeming rechter in de arbeidsrechtbank te Gent.en rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent-Oudenaarde en bij parket-generaal Gent

BS 12/09/2022
Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren (Tweede semester 2022). - Oproep tot de kandidaten. - Inschrijvingsprocedure langs elektronische weg

BS 13/09/2022
Hoge Raad voor de Justitie - Vervanging lid-magistraat

BS 14/09/2022
Arbeidshof Antwerpen. - Beschikking
Parket West-Vlaanderen
Griffie rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

BS 15/09/2022
Koninklijk besluit van 01/09/2022  tot vaststelling van de presentiegelden die kunnen worden toegekend aan rechters in ondernemingszaken
Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Vacante betrekkingen

BS 16/09/2022
Pensioneringen/ontslagverlening magistraten
Vacante betrekking senior jurist strafrechtelijk beleid voor de Gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie: 1 (Nederlandstalige).

BS 19/09/2022
Vacante betrekking referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel: 1 (Nederlandstalig)
Vacante betrekkingen assistenten dossierbeheer bij de Rechtbank van eerste aanleg Leuven

BS 20/09/2022
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg

BS 21/09/2022
Politierechtbank Halle-Vilvoorde - parket Halle-Vilvoorde - parket Leuven

BS 23/09/2022
Benoemingen/aanwijzigingen/ontslagnemingen diverse (plaatsvervangende) magistraten


 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be