Nieuwsbrief 10 - 31 maart 2021
Nieuw in onze bibliotheek:


De nieuwe databank Omnilegie die de volledige die Keure-verzameling van geannoteerde wetgeving bevat (de bekende blauwe wetboeken).
Deze databank is te consulteren vanuit de pc’s in de bibliotheek
Meer info: www.omnilegie.be
 
 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
 
 
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

ACTUEEL
Corona - Uitstel zittingen Raad van State
Nieuws RvS 23/03/2021
Gelet op de huidige heel ernstige gezondheidssituatie en in afwachting van eventuele bijkomende maatregelen die door het Overlegcomité zouden getroffen worden, heeft de Raad van State beslist alle zittingen gepland van woensdag 24 maart tot en met vrijdag 16 april 2021, uit te stellen. Deze maatregel geldt niet voor zaken ingeleid bij uiterst dringende noodzakelijkheid.
Een gelijkaardige maatregel werd ook genomen in maart 2020.
 
Hervorming van het insolventierecht: publicatie BS 26 maart 2021
Wijzigingen boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
21 MAART 2021. - Wet tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/03/2021, bl. 28193
 
Verlenging maatregelen bij Justitie tegen Covid-19 – BS 31 maart 2021
29 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30605

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende beslissing inzake de verlenging van de maatregel van de onderbreking van de strafuitvoering "COVID-19" in uitvoering van artikel 66, § 2, van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30607

29 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de periode van opschorting van de uitvoering van bepaalde uitgaansmodaliteiten van gedetineerden ter uitvoering van artikel 62 van de wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 31/03/2021, bl. 30608

 PUBLIEK RECHT
België voor beginners
Bracke Siegfried, Goedertier Geert, Johan Vande Lanotte, editie 2021, die Keure 307 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Publiekrecht
K. Willems, J. Theunis (eds.), Themis nr. 116, Academiejaar 2020-2021, die Keure 2021, 111 p.
Beschrijving + inhoudstafel

WETTEN, DECRETEN EN BESLUITEN

Het standstill -beginsel houdt een verscherpte materiële en formele motiveringsplicht in voor de regelgever. Een bespreking van arrest nr. 243.760 van 20 februari 2019 van de Raad van State

D. Van Eeckhoutte, L. Burssens, RW 2020-2021, nr. 29, 20/03/2021, 1123

Werking in de tijd – rechtsvinding door anticipatie
E. Dirix, ‘Kanttekening’, Rechtspraak en Nieuw BW: vooruitlopen en teruggrijpen, RW 2020-2021, nr. 29, 20/03/2021, 1158

Nood kweekt wet… enkele bedenkingen over de draagwijdte van de noodzakelijkheidstoets
S. Feyen, Juristenkrant nr. 425, 10/03/2021, 12

ADMINISTRATIEF PROCESRECHT

Tijd is geldigheid: Objectieve verantwoording voor ongelijke behandeling van stellers van onwettige handeling in artikel 11bis RvS-Wet
F. Fonteyn, L. Proost, V. Verbelen, C. Jenart, M. Leloup, TBP 2021/3, 139

NATIONALITEIT

Terrorisme als grond van vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit
M. Van de Putte, T. Vreemd. 2021/1, 6

BURGERLIJKE STAND

Over het bewijs van de ongehuwde staat
A. Bloch, T. Vreemd. 2021/1, 16

MIGRATIERECHT

Statushouder: quo vadis? Een overzicht ven de Europese en Belgische ontwikkelingen omtrent begunstigden van internationale bescherming in een andere Europese lidstaat
N. Desguin, T. Vreemd. 2021/1, 19

OMGEVINGSRECHT

Actualia omgevingsrecht
Gregory Verhelst (ed.), Intersentia 2021, 302 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Stikstof, natuurbescherming en de programmatische aanpak stikstof (PAS)
H. Schoukens, NJW nr. 439, 24/03/2021, 238

Precedentarrest over stikstofbeleid duwt Vlaanderen richting vergunningenstop

H. Schoukens, Juristenkrant nr. 425, 10/03/2021, 1
RvV 25 februari 2021

De handhaving van het beschermd onroerend erfgoed
M. Deweirdt, TBO 2020/6, 456

ONDERWIJSRECHT

België opnieuw veroordeeld voor te trage realisatie van inclusief onderwijs
M. Spinoy, K. Willems, Juristenkrant nr. 425, 10/03/2021, 2
No. 141/2017 International Federation for Human Rights (FIDH) and Inclusion Europe v. Belgium, gepubliceerd 03/02/2021

GEZONDHEIDSRECHT

Het maken en gebruiken van beeld- en geluidsopnames door zorgverlener en patiënt. Een toetsing aan het regelgevend kader voor gegevensbescherming
E. Delbeke, T.Gez. 20/21, nr. 4, 294

MENSENRECHTEN EN GRONDRECHTEN

Recht en gender in België – 10 jaar later

Brems Eva, Cannoot Pieter, Stevens Liesbet (eds.), die Keure 2021, 573 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gelijk zijn versus gelijk krijgen
Een juridische evaluatie van het Vlaamse Gelijkekansendecreet

Elke Cloots, Marie Spinoy, Jogchum Vrielink, Reeks Discriminatierecht in theorie en praktijk nr. 5, Intersentia 305 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Beperkingen in de vrijheid van godsdienst door tweede coronagolf
S. Wattier, F. Xavier, Les restrictions à la liberté de religion durant la deuxième vague de coronavirus: analyse des arrêts du Conseil d’État, JT N° 6851, 27/03/2021, 241

Une obligation de vaccination contre la Covid-19 serait-elle une restriction ou une réalisation de nos droits fondamentaux?
V. De Greef, JT N° 6850, 20/03/2021, 221

DIERENRECHTEN

De rechten van mensen en andere dieren: waarom dierenrechten al bestaan
E. Bernet Kempers, TMR 2021/1, 4

MEDIARECHT

Geheim van het onderzoek in terroristische zaken – vrijheid van meningsuiting – persvrijheid

A. Regout, La liberté d’expression face au secret de l’enquête dans les affaires terroristes, A&M 2020/2-3, 240

Vrouwen, journalistiek, media(recht) en seksisme
D. Voorhoof, A&M 2020/4, 367

Online intimidatie in de journalistiek vanuit een intersectioneel perspectief
S. De Vuyst, A&M 2020/4, 384

Portrettering, profilering en participatie van vrouwen in (digitale) reclame
V. Verdoodt, A&M 2020/4, 393

Seksistische haatspraak en vrijheid van meningsuiting: a sordid affair or a liaison dangereuse?
P. Neel, L. Stevens, A&M 2020/4, 406

GEGEVENSBESCHERMING
 

Kustgemeenten mogen slimme camera’s inzetten tegen corona
T. Van Gremberghe, Juristenkrant nr. 426, 24/03/2021, 6
 
 BURGERLIJK RECHT
FAMILIAAL(VERMOGENS)RECHT

Naar een coherente rechtspositie van broers en zussen? Fundamentele bedenkingen bij wetsvoorstel nr. 55-780
Vereniging voor Familierecht, ‘Editoriaal’, T. Fam. 2021/3, 58
(Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de persoonlijke banden tussen broers en zussen.- 55K0780)

De blijvende saisine in de praktijk van de familierechtbanken
P., Senaeve, T. Fam. 2021/3, 60

Beschermde personen
J. Verhellen, De vrederechter en beschermde personen in een internationale context, p. 1
F. Deguel, La protection des majeurs – jurisprudence récente, p. 27
P. Wautelet, A. Ernoux, La protection de l’incapable au-delà des frontières, p. 83
Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021, nr. 31, die Keure 2021
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak familierecht
JLMB 2021/10
Inhoudstafel

GOEDERENRECHT


Rechtspraak goederenrecht
JLMB 2021/12
Inhoudstafel

Besluitvorming op afstand: hoe diep gaapt de digitale kloof bij appartementseigendom?
R. Timmermans, T.App. 2021/1, 3

VERBINTENISSENRECHT

Bijzondere overeenkomsten
B. Tilleman, A.L. Verbeke (eds.), Themis Academiejaar 2020-2021, nr. 115, 258 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Wetsontduiking in het privaatrecht
N. Van Damme, RW 2020-2021, nr. 31, 03/04/2021, 1203

Schijnvertegenwoordiging en vertrouwensleer revisited
B. Verheye, RW 2020-2021, nr. 30, 27/03/2021, 1163

Het woninghuurdecreet twee jaar na de inwerkingtreding van het Vlaams woninghuurdecreet
M. Dambre, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021, nr. 31, die Keure 2021, p. 111

Nieuw Burgerlijk Wetboek: hervorming verbintenissenrecht ingediend
K. Van Tilborg, Balans nr.868, 15/03/2021,1

Handelshuur en coronavirus
M. Dupont, J.-S. Lenaerts, Bail commercial et coronavirus: premier bilan à la lumière des décisions prononcées par les juges de paix, JT n° 6849, 13/03/2021, 205

Handelshuur van korte duur

J.-S. Lenaerts, P. d’Argent, JT N° n° 6849, 13/03/2021, 209

Co-working spaces: de juridische kwalificatie van de (huur)overeenkomsten
O. Oosterlynck, TBO 2020/6, 468

Niet de handelsverhuurder, maar de handelshuurder draagt de risico’s van de sluiting van de handelszaak wegens COVID-19-maatregelen
R. Timmermans, Huur 2021/1, 3

Kan een voucher door verhuurders worden ingezet om in plaats van terugbetaling de huurder wegens beperkende COVID-19-maatregelen te compenseren?
R. Timmermans, Huur 2021/1, 11

BOUWRECHT

Gebrek in het materiaal van het werk. Welke voorwaarden en termijnen moet de bouwheer voor zijn verschillende vorderingen in acht nemen?
J.-W. Verbeke, TBO 2020/6, 478

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Risicoverdeling bij eventuele bijwerkingen op lange termijn van het coronavaccin
H. Claes, RW 2020-2021, nr. 30, 27/03/2021, 1162
 
JEUGDRECHT
Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten (TJK)
Inhoudstafel 2021/1, mrt 2021
 
GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
ADVOCATUUR

‘De balie is in vele bedjes ziek’
R. Boone, Interview met Jo Stevens, Juristenkrant nr.425, 10/03/2021, 8
Bespreking van:
Van nationale Orde naar Orde van Vlaamse Balies en terug?
Met: een proeve van kleine psychologie van de stafhouders’,
Jo Stevens, Wolters Kluwer 2021, 253 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Kernwaarden van de advocatuur
Diana de Wolff, Wolters Kluwer 2020, 234 p.
Beschrijving + inhoudstafel

De advocaat?! Een oud beroep in een modern landschap
Jan Meerts, Intersentia – Nexus 2021,  85 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hof van beroep veroordeelt advocaat Rieder voor bedreiging magistraat
J. Flo, Juristenkrant nr.425, 10/03/2021, 7 (Antwerpen 24 februari 2021, onuitg.)
Zie ook opiniestuk van C. Bevernage, De verdedigingsstrategie als passe-partout: Gentse rechtbank zet poort voor excessen wagenwijd open (vergelijking van de uitspraken in de zaken Rieder en Van Steenbrugge), Juristenkrant nr.425, 10/03/2021, 11

GERECHTELIJKE RECHT

Wie zal dat betalen…?
De rechtsplegingsvergoeding ont(k)leed

B. Van den Bergh, S. Sobrie, J. Meese, P. Tersago, Wolters Kluwer 2021, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Regards croisés sur le statut, le rôle et la déontologie du mandataire de justice
H. Boularbah, J.-F. van Drooghenbroeck (eds.), CUP vol. 200, Anthemis 2020, 309 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Notarieel executierecht
Matthias Storme , Leen Dekeyser, Acco 2020, 357 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Is een beslissing alvorens recht te spreken een eindbeslissing?

P. Thiriar, RW 2020-2021, nr. 29, 20/03/2021, 1122

Het ICC-arbitragereglement 2021
M. De Ruysscher, P&B 2021/1, 3

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Het WVV doorgelicht

Marieke Wyckaert, Hans De Wulf (eds.), Intersentia 2021, 786 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Niet-concurrentieverbintenis van bestuurders
Tijdens en na de beëindiging van hun bestuursmandaat
S. De Geyter, NJW nr. 438, 10/03/2021, 194

Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (TRV&RPS)
Inhoudstafel 21/1

INSOLVENTIERECHT

Wijzigingen van boek XX WER
A. Van Hoe, Taxwin 25/03/2021
21 MAART 2021. - Wet tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 26/03/2021, bl. 28193

VERZEKERINGEN

Voorschotten op groepsverzekeringscontracten: fiscale gevolgen als de begunstigde de verschuldigde interesten niet betaalt

B. Mariscal, Verzekeringsnieuws nr. 03, mrt 2021, 1

Elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen: een kwestie van verzekering
S. Vereecken, L. Schoonbaert, M. Dambre, Rechtskroniek voor de vrede- en politierechters 2021, nr. 31, die Keure 2021, p. 223

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht
T.Pol. 2021/1
Inhoudstafel
De indicatieve tabel 2020 wordt gepubliceerd in nummer 2021/2 op 15 mei 2021

CONSUMENTENRECHT

Informatieverplichtingen en herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand: impact van recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de nieuwe Omnibusrichtlijn
R. Steennot, DCCR nr. 130, jan-feb-mrt 2021, 3

Wat brengt de Europese richtlijn inzake het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (DSM-richtlijn) voor de gebruiker (de consument) van auteursrechtelijk beschermde werken en materialen?
H. Vanhees, DCCR nr. 130, jan-feb-mrt 2021, 23

Micromobiliteit, duurzaamheid en veiligheid
Welke weg voor passagiersrechten in de roaring twenties?

W. Verheyen, B. Pavlovski-Dikker, DCCR nr. 130, jan-feb-mrt 2021, 41

REIS- EN TOERISMERECHT


Reisverbod botst met tijdelijkheids- en evenredigheidsvereisten
M. Taeymans, Juristenkrant nr. 426, 24/03/2021, 13

INTELLECTUELE RECHTEN

Exit digitale uitputting?
S. Geiregat, A&M 2020/2-3, 196

Kroniek van de kabelexploitaties. Hoe het verschil tussen de kabeldoorgifte en de directe injectie overkomen werd
S. Depreeuw, A&M 2020/2-3, 217

STAATSTEUN

Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 juli 2020 in de Apple-zaak
L. De Broe, SEW 2021/3, mrt 2021, 84
STRAFRECHT
Overzicht van het Belgisch algemeen strafrecht
F. Deruyck, derde editie, die Keure 2021, 249 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Rechtspraak strafrecht
JLMB 2021/11
Inhoudstafel

Dwang als motivering voor bevel tot aanhouding leidt onherroepelijk tot vrijheid
P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr. 426, 24/03/2021, 1

Het openbaar ministerie en de conclusietermijnen: de wetgever wikt, het parket beschikt
P. Daeninck, Juristenkrant nr. 426, 24/03/2021, 11

De gezondheidscrisis en de strafrechtelijke gevolgen ervan
N. Colette-Basecqz, Redactioneel voorwoord, T.Gez. 20/21, nr. 4, 291

Geheim van het onderzoek in terroristische zaken – vrijheid van meningsuiting – persvrijheid
A. Regout, La liberté d’expression face au secret de l’enquête dans les affaires terroristes, A&M 2020/2-3, 240

Opnieuw vrijspraak wegens ‘upskirting’
R. Vasseur, Juristenkrant nr. 425, 10/03/2021, 3
Corr. West-Vlaanderen, afd. Veurne, 8 januari 2021, onuitg.

VERKEERSRECHT

Verkeersboete online betalen op verkeersboetes.be
Vanaf 23 maart 2021 heeft de website www.verkeersboetes.be een volledig nieuwe interface.
www.verkeersboetes.be

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht

T.Pol. 2021/1
Inhoudstafel
De indicatieve tabel 2020 wordt gepubliceerd in nummer 2021/2 op 15 mei 2021
 
 FISCAAL RECHT
Roerende voorheffing
M. Vandemaele, K. Martens,
VVPRbis: Grondwettelijk Hof verduidelijkt situatie van ‘oude’ kapitaalloze vennootschappen, Fisc. Act. nr. 11, week 18-24 mrt 2021, 1
GwH 135/2020, 15 oktober 2020

Vennootschapsbelasting
A. Deboever, 30% EBITDA vs. €3 miljoen-grens: geen gemakkelijke keuze, Fisc. Act. nr. 11, week 18-24 mrt 2021, 3

Wijziging insolventieregels: fiscale vrijstelling vereist opgeven van discretie
P. Smet, T. Mertens, Fiscoloog nr. 1695, 24/03/2021, 4

Kwijtschelding huur en verlaging nalatigheidsinteresten: nog aanpassingen
CB, Fiscoloog nr. 1695, 24/03/2021, 6

Eigen kosten van de werkgever
K. Janssens, Bureaustoel en IT-materiaal mag bovenop thuiswerkvergoeding, Fisc.Act. nr. 10, week 11-17 mrt 2021, 1
(Circulaire 2021/C/20, 26 februari 2021)

Pensioenopbouw
C. Hendrickx, Circulaire mildert 80%-grens voor aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders maar biedt geen rechtszekerheid, Fisc.Act. nr. 10, week 11-17 mrt 2021, 4

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing
W. De Visscher, Ploegen- en nachtarbeid: rechtspraak zorgt voor extra onzekerheid, Fisc.Act. nr. 10, week 11-17 mrt 2021,8

Rekeningrijden of stadstol?
F. Vanistendael, ‘Editoriaal’, AFT 2021/2, 2

De herziene preventieve antiwitwaswetgeving als instrument in de strijd tegen (ernstige) fiscale fraude

F. Desmyttere, J. Goetghebuer, AFT 2021/2, 5

Geen roerende voorheffing verschuldigd bij moeder-dochterfusies van vennootschappen, zonder effectieve uitkering aan de aandeelhouders
B. Indekeu, AFT 2021/2, 55

Fiscale ‘potpourri’-wet viseert ‘variabele’ kostenvergoedingen
J. Van Dyck, Fiscoloog nr. 1694, 17/03/2021, 1

Fiscale ‘recuperatie’ kwijtgescholden huur: ook bij particuliere verhuurders
CB, Fiscoloog nr. 1693, 10/03/2021, 1

KI & buitenlands onroerend goed: welke ‘verkoopwaarde’ aangeven?
JVD, Fiscoloog nr. 1693, 10/03/2021, 6

Antimisbruikbepaling
S. Gommers, Rechtbank Brussel verdeeld over toepassing art. 344, § 2 WIB binnen EU, Fiscoloog nr. 1693, 10/03/2021, 9

Bewijs
F. Desterbeck, Correcte inning van belasting en fraudebestrijding primeren (soms?) op bescherming privéleven, Fisc.Act. nr. 9, week 4-10 mrt 2021, 5

BTW

Bevestiging van het Skandia-arrest door het Europees Hof

Y. Bernaerts, Taxwin 26/03/2021
HvJ, arrest Danske, 11 maart 2021, C-812/19

Fiscus toont zich dan toegeeflijk voor opstalconstructies bij afbraak en heropbouw
B. Buelens, Fisc. Act. nr. 11, week 18-24 mrt 2021, 9

Soepele invulling van ‘afbraak en heropbouw’ door ‘dezelfde’ persoon
I. Massin, Fiscoloog nr. 1695, 24/03/2021, 8

Waar vindt terbeschikkingstelling voertuig aan werknemer plaats?

A. H. Kizilkilic, Fiscoloog nr. 1695, 24/03/2021, 10

Circulaire verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw gepubliceerd
T. Van Beveren, L. Wyffels, Btw Brief nr. 3, mrt 2021, 1
Circulaire 2021/C/18 dd. 25/02/2021 betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen in het hele Belgische grondgebied en de levering ervan

Autonome gemeentebedrijven en covid-19-crisis: verlenging van niet in aanmerking genomen periode?
S. Kirsch, O. Van Nuffel, Btw Brief nr. 3, mrt 2021, 3

‘Zelfstandige groeperingen’ in financiële sector: einde vrijstelling
CB, Fiscoloog nr. 1694, 17/03/2021, 9

Verlaagd btw-tarief
J. Opreel, Circulaire over afbraak en heropbouw brengt nog geen volledige rechtszekerheid, Fisc.Act. nr. 9, week 4-10 mrt 2021, 1

DOUANE EN ACCIJNZEN

Douanestrafrecht
E. Van Dooren, Douanecuriositeit, ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 31, 03/04/2021

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

Internationale fiscale procedure
M. Delanote, L. Vanneste, die Keure 2021, 209 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Franse dividenden: Administratie legt zich neer bij cassatierechtspraak
JVD, Fiscoloog nr. 1695, 24/03/2021, 4
 
 SOCIAAL RECHT
Inleiding tot het Belgische arbeidsrecht
F. Hendrickx, derde editie, die Keure 2021, 306 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Pensioenzakboekje 2021

Mark Deeren, Greet van Gool, Bernard Vandenbussche, Mieke Bruyninckx, Wolters Kluwer 2021, 430 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Covid-19 en welzijn op het werk
Reyniers Kelly, Van Regenmortel Anne (eds.), die Keure 2021, 161 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis voortaan geregeld door collectieve arbeidsovereenkomst van de NAR
C. Delvaux, C. Leflot, Sociale wegwijzer nr. 6, mrt 2021, 2
NAR, CAO nr. 149 van 26 januari 2021

Klein verlet voor werknemers voor vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19
Wetsontwerp houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19.- 55K1849
Aangenomen Kamer plenaire vergadering 25 maart 2021

Ueberchauffeur is werknemer
I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 426, 24/03/2021, 4
Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie 20 oktober 2020, Beslissing nr. 187

Nieuwe arbeidsrechtelijke coronamaatregelen voor werkgevers in bepaalde sectoren
C. Van Braeckel, T. De Burchgraeve, Sociale wegwijzer nr. 6, mrt 2021, 6
20 DECEMBER 2020. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30/12/2020, bl. 96102

Compensatie van de RVA voor tijdelijke werklozen in 2020: de verminderde eindejaarspremie
S. Van Puyvelde, Sociale wegwijzer nr. 6, mrt 2021, 9
20 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, BS 27/01/2021, bl. 5495

Van onbelast naar goedkoop belast bijklussen via deeleconomie-activiteiten en verenigingswerk in de sportsector
C. Priem, E. Verhaegen, Sociale wegwijzer nr. 6, mrt 2021, 13
26 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de herinvoering van de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden op de inkomsten uit de deeleconomie, BS 29/01/2021, bl. 6597

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
C. Persyn, OR 2021/3, 58

Detacheren blijft proberen. Over de omzetting van de nieuwe Detacheringsrichtlijn in België
K. Aerts, P. De Roo, OR 2021/3, 67

Europese kaderovereenkomst over digitalisering

M. De Gols, Sociale wegwijzer nr. 5, mrt 2021, 2
https://www.businesseurope.eu/publications/european-social-partners-framework-agreement-digitalisation

Terugblik op een bijzondere editie van de sociale verkiezingen
N. Bastiaens, C. Van Braeckel, Sociale wegwijzer nr. 5, mrt 2021, 10

Het nieuwe bewijsrecht, een bespreking en kadering binnen de arbeidsrechtelijke context
T. De Burchgraeve, Sociale wegwijzer nr. 5, mrt 2021, 14

Werkgeverscompensatie voor de gelijkstelling van periodes van tijdelijke werkloosheid voor jaarlijkse vakantie

C. Van Braeckel, T. De Burchgraeve, Sociale wegwijzer nr. 5, mrt 2021, 18
20 DECEMBER 2020. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30/12/2020, bl. 96102
22 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020, BS 31/12/2020, bl. 98071

Onregelmatige overeenkomst voor structureel telewerk: arrest van het Hof van Cassatie van 5 oktober 2020
C. Delvaux, C. Leflot, Sociale wegwijzer nr. 5, mrt 2021, 21

De opvangwet
D. Torfs, Soc.Kron. 2021/01-02, 1
 
GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
Ook Poolse magistraten hebben het recht benoemingsbeslissingen aan te vechten
B. Lietaert, F. Gremmelprez, Juristenkrant nr.425, 10/03/2021, 6
HvJ 2 maart 2021, zaak C-824/18
 
 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
 
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.