Nieuwsbrief 29 mei - 17 juni 2019
Tentoonstelling "Recht in Kunst" - Rechtbank eerste aanleg Gent
Vanaf 21 mei 2019
Info

Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
BS 17/06/2019

OVB-Reglement samenwerkingsverbanden tussen advocaten(-kantoren) en samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten
BS 13/06/2019

Advocaten ontsnappen niet aan btw-listing

Zijn advocaten onderworpen aan aanbestedingsvoorschriften?


De wet frauduleuze erkenningen – Nieuw hoofdstuk in de strijd tegen het gebruik van het familierecht voor verblijfsrechtelijke doeleinden

Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020

Themanummer JT N° 6776 ‘anonimisering van rechterlijke uitspraken

Twee artikels inzake de nieuwe rolrechtenThemanummer JT N° 6775 inzake het Brussels justitiepaleis

Brussels justitiepaleis in laatste stripverhaal Blake  & Mortimer
Verschijningsdatum: 29 mei 2019
 PUBLIEK RECHT
ADMINISTRATIEF RECHT

Hof van Justitie fluit Gerecht terug over Europees burgerinitiatief

M. Geuens, Juristenkrant nr.391, 12/06/2019, 5

Economisch bestuursrecht

P.-J. Van de Weyer, De rechtspraak van het Marktenhof in het licht van het recht op een effectieve rechtsbescherming, RDIR 2018/3, 155

Verbod op het gebruik van managementvennootschappen voor overheidsbestuurders
Strada lex Nieuws 11 juni 2019
17 MEI 2019. - Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders, BS 29/05/2019, bl. 52667

De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen
D. Desmet, die Keure 2019, 293 p.
Beschrijving + inhoudstafel

WET FRAUDULEUZE ERKENNINGEN

De wet frauduleuze erkenningen – Nieuw hoofdstuk in de strijd tegen het gebruik van het familierecht voor verblijfsrechtelijke doeleinden

J. Verhellen, S. Den Haese, RW 2018-2019, nr. 43, 22/06/2019,

PROCEDURE RAAD VAN STATE


Schadevergoeding door Raad van State is grondwettig alternatief voor procedure bij burgerlijke rechter
J. Riemslagh, Juristenkrant nr.391, 12/06/2019, 8
GwH 70/2019, 23 mei 2019

OMGEVINGSRECHT


Grondwettelijk Hof scherpt vergunningsplicht voor verkavelen terug aan
P. De Smedt, Juristenkrant nr.391, 12/06/2019, 4
GwH nr. 80/2019, 23 mei 2019

Bossen – ontbossing – boskaarten in het Vlaams Gewest
G. Van Hoorick, Waar is da bosje? Over (te kleine) bossen, ontbossing en boskaarten in het Vlaamse Gewest: geen feest, TMR 2019/2, 108

Internationaal milieurecht
S. De Borchgrave, Het principe van ‘common but differentiated responsibilities’ in het internationaal milieurecht, TMR 2019/2, 123

Milieuheffingen & -subsidies
Editie 2019-2020, Wolters Kluwer 2019, 390 p.
Beschrijving + inhoudstafel

PRIVATE VEILIGHEID


Private bewaking
L. Verstaen, reeks Advocatenpraktijk, Administratief en Publiek Recht nr. 22, juni 2019, 70 p.

GEGEVENSBESCHERMING


Eerste GDPR-sanctie is een feit
T. Van Gremberghe, Juristenkrant nr.391, 12/06/2019, 3
(Beslissing 04/2019 van 28 mei 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit)

Privacy & Persoonsgegevens: handboek - Ed. 2

F. Schram, Politeia 2019, 760 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Themanummer GDPR
DCCR 2019/1, nr. 122-123, mrt-jun 2019
Inhoudstafel

Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus?

S. De Raedt, rubriek ‘Vrijgesteld’, TFR nr. 562, mei 2019, 475

BURGERLIJK RECHT
Wetgevingskroniek burgerlijk recht
R. Jafferali (coord.), Chronique de législation en droit privé (1er janvier – 31 décembre 2018) (Première partie), JT N° 6777, 15/06/2019, 461

PERSONEN- EN FAMILIAAL (VERMOGENS)RECHT


De vereffening-verdeling van een feitelijke samenwoningsrelatie.
Een stand van zaken anno 2019
S. Seyns, Not.Fisc.M. 2019/5, 138

Voorlopige maatregelen voor wettelijk samenwonenden: de maximumduur van één jaar is ongrondwettelijk

S. Brouwers, noot onder GwH 2018/177, 6 december 2018, Not.Fisc.M. 2019/5, 164

Zorgvolmacht
E. De Nolf, Gewijzigde wetgeving inzake de ‘zorgvolmacht’: de nieuwigheden op een rijtje, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 13 en 14 2019, 1

Buitengewone kosten kinderen
Buitengewone kosten voor kinderen om de drie maanden af te rekenen, Nieuwsbrief Notariaat nr. 7, weken 13 en 14 2019, 60
22 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan, BS 02/05/2019, bl. 42556

Rechtspraak nationaliteit en alimentatie
JLMB 2019/22, 31 mei 2019
Inhoudstafel

Het verbod van erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht

J. Bael, die Keure 2019, 322 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Procederen in internationale nalatenschappen
B. Verdickt, A.L. Verbeke, TEP 2019/1, 10

UBO-register: een volgende stap naar meer transparantie van private vermogens
S. Vanthienen, F. Smet, TEP 2019/1, 33

VERBINTENISSENRECHT

Dwangsombeding
N. Burette, NJW nr. 404, 12/06/2019, 454

Rechtspraak contracten
JLMB 2019/23
Inhoudstafel

De studentenhuurovereenkomst

R. Timmermans, Reeks Recht & Praktijk nr. 100, Wolters Kluwer 2019, 291 p.
Beschrijving + inhoudstafel

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


Wanneer verjaart uw aansprakelijkheid? Een aantal relevante Cassatie-arresten onder de loep
LegalNews.be, 25 mei 2019
Zie ook zomeracademie Larcier 4 juli 2019

BURGERLIJK BEWIJSRECHT


Nieuwe bewijsregels in burgerlijk recht vanaf 1 november 2020
I. Vogelaere, Juristenkrant nr.390, 29/05/2019, 3
13 APRIL 2019. - Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat Wetboek, BS 14/05/2019, bl. 46353

JEUGDRECHT


Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK)

2019/2, juni 2019
Inhoudstafel

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
26 APRIL 2019. - Decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, BS 17/06/2019, bl. 61529

Zaakverdelingsreglement rechtbank eerste aanleg Antwerpen
6 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 17/06/2019, bl. 61627

OVB-Reglement samenwerkingsverbanden tussen advocaten(-kantoren) en samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten
Reglement tot wijziging van Hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten en Hoofdstuk V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 13/06/2019, bl. 61042

Advocaten ontsnappen niet aan btw-listing
M. Vandevelde, Juristenkrant nr. 391, 12/06/2019, 9
GwH 43/2019, 14 maart 2019

Zijn advocaten onderworpen aan aanbestedingsvoorschriften?
Strada lex Nieuws 13 juni 2019
HvJ C-264/18, 6 juni 2019
Verzoek om prejudiciële beslissing door Belgisch Grondwettelijk Hof aan Hof van Justitie
Het Hof van Justitie bevestigt de uitsluiting van het toepassingsveld van richtlijn 2014/24 (omgezet naar Belgisch recht op 17 juni 2016) inzake de aanbestedingsvoorschriften voor activiteiten van advocaten voor vertegenwoordiging in rechte, alsook voor personen die arbitrage- en bemiddelingsdiensten leveren

De veroordeling tot de rolrechten uitgelegd
T. De Jaeger, RW 2018-2019, nr. 42, 15/06/2019, 1677

Themanummer JT ‘anonimisering van rechterlijke uitspraken
JT N° 6776, 08/06/2019
G.-A. Dal,Éditorial,  L’anonymisation des décisions de justice, p. 441
J. Mont, RGPD: faut-il anonymiser la jurisprudence publiée?, 442
B. Docquir, Quelques observations complémentaires sur la publication des décisions, 449

Rechtspraak beroepsgeheim advocaat
JLMB 2019/24
Inhoudstafel

Rechtspersoonlijkheid voor bomen: (on)denkbaar?  
A. Van Hoe, RW 2018-2019, nr. 41, 08/06/2019, 1602

Themanummer JT N° 6775 inzake het Brussels justitiepaleis
G.-A. Dal, Editorial “Le palais de justice: un chef-d’oeuvre en péril”
en verder bijdragen van: J. De Brouwer, G. Dubois en X. Rousseaux; J. de Codt;  J.-P. Buylle en D. van Gerven; L. Vrijdaghs; P. Martens; F. Metzger; S. Van Reeth; C. Noirhomme
Inhoudstafel

Brussels justitiepaleis in laatste stripverhaal Blake  & Mortimer

De laatste farao, Reeks: Blake & Mortimer door Schuiten
Schuiten – Van Dormael – Gunzig - Durieux
ISBN-nummer: 9789067370912
Verschijningsdatum: 29/05/2019
Info

Rolrechten

Nieuwe regeling vanaf 1 februari 2019
P. Thiriar, NJW nr. 403, 29/05/2019, 406

Us too? International Bar Association legt pesterijen en seksueel misbruik in de juristerij bloot
R. Boone, Juristenkrant nr.390, 29/05/2019, 8
https://www.ibanet.org/bullying-and-sexual-harassment.aspx

Ius & Actores
Tijdschrift voor de actoren van het gerecht en de invordering
Statuut – Deontologie – Mandaten – Werking van Justitie – Recht van invordering – Fiscale invordering – Europese procedures – Recht op uitvoering en Rechten van de Mens
Nummer 2018/3

Notariële actualiteit 2018
Verslagboek van de vormingsdagen van de Studiekring Provinciaal Genootschap der Notarissen van Oost-Vlaanderen
die Keure 2019, 241 p.
Beschrijving + inhoudstafel

ARBITRAGE EN BEMIDDELING

Praktische gids bemiddeling met modellen
W. Meuwissen, Wolters Kluwer 2019, 394 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018

P. Senaeve, Intersentia 2018, 233 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Débats succincts et arbitrage

Y. Herinckx, TBH 2019/2, 158

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
De nieuwe wettelijke regeling betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen  
H. Vanhees, RW 2018-2019, nr. 42, 15/06/2019, 1642

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV: even wennen
C. Van Wymeersch, K. Van Tilborg, Balans nr. 830, 15/06/2019, 1

Nieuwe voorstelling van het eigen vermogen in de balans

S. Van Crombrugge, Balans nr. 830, 15/06/2019, 4

Verbod op het gebruik van managementvennootschappen voor overheidsbestuurders

Strada lex Nieuws 11 juni 2019
17 MEI 2019. - Wet tot het verbieden van een beroep op managementsvennootschappen door overheidsbestuurders, BS 29/05/2019, bl. 52667

Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: tijd voor actie

E. Leroux, TEP 2019/1, 4

INSOLVENTIERECHT


Donkere wolken boven Belgische insolventieprocedure
S. Brijs, A. Van Hoe, Juristenkrant nr. 391, 12/06/2019, 1
(HvJ 16 mei 2019, arrest Plessers)

Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR)
Nummer 2019/01

CONSUMENTENRECHT


De Reiswet 21 november 2017
P. Nelissen Grade, I. Meyers, Wolters Kluwer 2019, 477 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten
R. Van der Bruggen, die Keure 2019, 477 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Digitale consumptie

R. Feltkamp, J. Danhieux, Digitale consumptie: (Hoe goed) is de consument beschermd bij levering van digitale goederen of diensten?, TBBR 2019/5, 250

VERZEKERINGEN


Rechtsbijstand
I. Vogelaere, Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering?, Verzekeringsnieuws nr. 6, juni 2019, 11
22 APRIL 2019. - Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08/05/2019, bl. 44098

Schuldsaldoverzekering

B. Lysy, Vergeetrecht: geen bijpremies meer voor mensen die genezen zijn van kanker, Verzekeringsnieuws nr. 6, juni 2019, 13
4 APRIL 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen waarbij voor bepaalde persoonsverzekeringen een recht om vergeten te worden wordt ingevoerd, BS 18/04/2019, bl. 39291

Tussenpersonen
I. Vogelaere, Versnelde procedure bij Raad van State ook voor nevenverzekeringstussenpersonen, Verzekeringsnieuws nr. 6, juni 2019, 16
5 MEI 2019. - Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 17/05/209, bl. 47300

AVG en verzekeringssector
J. Amankwah, In het licht van de AVG: het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de verzekeringssector, TBH 2019/2, 245

INTELLECTUELE RECHTEN

Kroniek intellectuele rechten (2017-2018)
 
F. Brison, M.-C. Janssens, P. Maeyaert en H. Vanhees, RW 2018-2019, nr. 41, 08/06/2019, 1603

FINANCIEEL RECHT
De ITO: A new kid on the block in het kapitaalmarktenrecht
A. Snyers, K. Pauwels, TBH 2019/2, 174

Product Governance – Wat leert de praktijk?
M. Verleyen, TBH 2019/2, 207

Le retrait litigieux à l’épreuve de la pratique financière contemporaine
C. De Jonghe, TBH 2019/2, 215
STRAFRECHT
Derdenbeslag in strafzaken
A. Vanderhaeghen, Kaalplukwet krijgt update, Juristenkrant nr. 391, 12/06/2019, 6

Een bijkomende beroepstermijn ook voor de beklaagde
Strada lex Nieuws 14 juni 2019
GwH 096/2019, 6 juni 2019

Uitvoering van de internering
P. Hoet, Verstek, vertegenwoordiging en verzet bij de uitvoering van de internering (vergeleken met de strafvervolging en de strafuitvoering), T. Strafr. 2019/2, 87

Freedom of (hate/political) speech
N. Audenaert, W. De Bondt, Koffiedik kijken: ‘Freedom of (hate/political) speech’ in botsing met antidiscriminatiewetgeving en het recht op een eerlijk proces?, T. Strafr. 2019/2, 100

Herhaling van misdaad na wanbedrijf: nieuw artikel 55bis van het Strafwetboek
5 MEI 2019. - Wet tot invoeging van een artikel 55bis in het Strafwetboek, wat de herhaling betreft, BS 28/05/2019, bl. 51916

Het strafdossier, een straf dossier
A. Bloch, die Keure 2019, 106 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Themis 110 - Straf- en strafprocesrecht
Bailleux Ann,  Spriet Bart,  Van Herpe Ruben,  Vanheule Jan,  Verbruggen Frank,  Verstraeten Raf, die Keure 2019, 186 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Halfjaarlijks rechtspraak overzicht strafrecht
A. De Nauw, H. D. Bosly, N. Colette-Basecqz, É. Delhaise, P. Mandoux, O. Nederlandt, D. Vandermeersch, Chronique semestrielle de jurisprudence, RDP 2019/5, mei 2019, 569

Ongedaanverklaring verzet blijft uitzonderlijk

P. Vanwalleghem, Juristenkrant nr.390, 29/05/2019, 6
Cass. N° P.19.0032.F, 3 april 2019; Brussel 14e kamer, 10 april 2019, onuitg.

Rechtspraak Straf- en strafprocesrecht
RABG 2019/8
Inhoudstafel

VERKEERSRECHT
 

Verkeersovertredingen: wat verandert er op 1 juli?
Persbericht FOD Mobiliteit en Vervoer 31 mei 2019
-Meer overtredingen kunnen met automatische apparaten vastgesteld worden
-Gradatie van sommige verkeersovertredingen is verhoogd
26 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31/05/2019, bl. 54320
FISCAAL RECHT
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het Wetboek Inkomstenbelastingen
M. Dhaene, TFR nr. 563, juni 2019, 543

Algemene Anti-misbruikbepaling
W. Panis, Algemene anti-ontwijkingsmaatregelen en toepassingsgebied – Algemene antimisbruikbepaling en anderre regels. Belgisch rapport n.a.v. het 72ste IFA-congres te Seoul, Zuid-Korea (2-6 september 2018) (Anti-avoidance measures of general nature and scope – GAAR and other rules, TFR nr. 563, juni 2019, 547

Meerwaarden op gronden: is er sprake van ‘discriminatie’?
JVD, Fiscoloog nr. 1615, 12/06/2019, 1

Vennootschapsbelasting
S. Gommers, Fiscoloog nr. 1615, 12/06/2019, 2

Kaaimantaks
K. Hellinckx, Kaaimantaks: nieuw ‘niet-EER-KB’ met uitbreiding omkering bewijslast, , Fiscoloog nr. 1615, 12/06/2019, 9

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019
CB, Fiscoloog nr. 1614, 05/06/2019, 1

Beroepskosten
- K. Janssens, Autokosten mogen worden verminderd met ‘terugbetaald’ voordeel alle aard, Fisc. Act. nr. 21, week 6-12 juni 2019, 1
- F. Desterbeck, Lusthuis of privéwoning: voor aftrek kosten eerst werkleijke prestaties aantonen, Fisc. Act. nr. 20, week 30 mei – 5 juni 2019, 1

Nederlandse pensioenen

D. Vanhove, P. Gillemon, Fisc. Act. nr. 20, week 30 mei – 5 juni 2019, 3

Verrekenprijzen
P.-J. Wouters, TP-rapportering: notificatieplicht versoepeld en sancties verduidelijkt, Fisc. Act. nr. 20, week 30 mei – 5 juni 2019, 7

Elektronische uitwisseling via eBox bij de FOD Financiën vanaf 1 juli 2019
Strada lex Nieuws 10 juni 2019
Ministerraad 17 mei 2019

Belastingvermindering voor premies van rechtsbijstandverzekering

Taxwin, Actua 29 mei 2019
22 APRIL 2019. - Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08/05/2019, bl. 44098
Inwerkingtreding 1 september 2019

Voordelen van alle aard
B. Van den Bussche, E. De Schryder, Het cafetariaplan: kiezen is (soms) verliezen, Fisc. Act. nr. 19, week 23 – 29 mei 2019, 1

Belastingverminderingen
A.M. Vandekerkhove, Tax shelter voor starters: stand van zaken, Fisc. Act. nr. 19, week 23 – 29 mei 2019, 7

Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus?

S. De Raedt, rubriek ‘Vrijgesteld’, TFR nr. 562, mei 2019, 475

Vlaamse kilometerheffing voor vrachtwagens
E. Van de Velde, N. Appermont, J. Himpe, De kilometerheffing voor vrachtwagens als ‘belasting via outsourcing’ in het Vlaamse fiscale landschap: wat met de rechtsbescherming van de belastingplichtige? TFR nr. 562, mei 2019, 478

Erfbelasting

K. Desmet, N. Lauwers, Het decreet van 6 juli 2018 als fiscaal antwoord op het nieuw erfrecht: dekt de vlag de lading?, TFR nr. 562, mei 2019, 505

Dubbelbelastingverdragen
C. Moeskops, E. Saporito, A. Zadeling, J. Noël, Het (onzekere) lot van ‘winstpremies’ in een internationale context, Fiscoloog Internationaal nr. 425, 30/04/2019, 1

Europees recht
P. Delacroix, O. Hermand, M. Protin, Deens fiscaal stelsel fondsen veroordeeld: gevolgen voor andere lidstaten?, Fiscoloog Internationaal nr. 425, 30/04/2019, 5
HvJ C-480/16, 21 juni 2019

BTW


Onroerende verhuur
J. Opreel, Btw op opslagruimte: achter nieuwe regels gaan heel wat complicaties schuil, Fisc. Act. nr.21, week 6-12 juni 2019,4

Kettingtransacties bij tankkaarten: geen opeenvolgende leveringen
I. Massin,Fiscoloog nr. 1615, 12/06/2019, 6

SOCIAAL RECHT
Cao bindt ook ondernemingen zonder werknemers
I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 391, 12/06/2019, 7
GwH 59/2019, 8 mei 2019

Ook outplacement in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

Strada lex Nieuws 8 juni 2019
7 APRIL 2019. - Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19/04/2019, bl. 39490

Een wetsvoorstel voor de erkenning van mantelzorgers werd aangenomen in het Parlement

Socialweb 8 juni 2019
Wetsontwerp tot erkenning van de mantelzorgers – 54K0095
Aangenomen Kamer 25 april 2019

Naar een Europese Arbeidsauditoriaat

Strada lex Nieuws 5 juni 2019
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

De sociale verkiezingen 2020 komen dichterbij…
M. Santermans, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 2

Educatief verlof kent doorstart onder de noemer Vlaams opleidingsverlof
I. Verdonck, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 5

Leerling en student: kan dit nog in 2019?
N. Mertens, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 10

Kostenvergoedingsregeling voor vrijwilligers herwerkt: verwarring alom
B. Mariscal, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 12

Aanvullende pensioenkapitalen
B. Mariscal, Aanvullende pensioenkapitalen geïnd op het einde van een volledige beroepsloopbaan: taxatie aan 10%, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 15

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag: cao’s van de Nationale Arbeidsraad verschenen
M. Dauphin, Sociale Wegwijzer nr. 11, juni 2019, 17

EU-recht verplicht dagelijkse arbeidstijd te registreren

I. Van Hiel, Juristenkrant nr. 390, 29/05/2019, 1-2
HvJ 14 mei 2019, C-55/18

Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie

E. De Becker, die Keure 2019, 453 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Meervoudig werkgeverschap: een work-around voor de verboden terbeschikkingstelling van personeel?
A. Boseret, K. Magerman, I. Verdonck, OR 2019/5, 138

Gegevensbescherming in de HR-praktijk: een stand van zaken na één jaar GDPR
I. Verhelst, W. Van Loon, S. Conix, OR 2019/5, 153

Verplaatsing van woonplaats naar klant maakt arbeidstijd uit

Noot bij arrest Arbh. Antwerpen (3e k.) 17 april 2018, Soc. Kron. 2018/08, 295

STUDIEDAGEN
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be