Nieuwsbrief 17 november - 4 december 2018
ACTUEEL 
Geoblockingverordening is inwerking getreden op 3 december 2018
Verordening (EU) 2018/302 van het Europees Parlement en de Raad van 28 februari 2018 inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt, en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG (Voor de EER relevante tekst. )

HRJ - Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie
Vergadering van 27 november 2018
Lijst van voorgedragen kandidaten
1. Vacante plaats van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Beatrijs Deconinck
2. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Alexandra Van Kelst

Inning en invordering rolrechten – goedkeuring ontwerp-KB
Uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Ministerraad 23 november 2018
De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het houden van de registers in de griffies van de hoven en rechtbanken

Burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector - Tweede lezing
Ministerraad 23 november 2018
De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat

Verplichte afronding van het te betalen bedrag bij cash betalingen
Ministerraad 23 november 2018
De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een verplichte afronding van cashbetalingen tot op 5 cent. Inwerkingtreding 1 december 2019

Arrest Grondwettelijk hof - samenstelling rechterlijke macht - schending
GwH 2018/162 van 22 november 2018
Rechtbank van eerste aanleg - Samenstelling - Kamer met drie rechters - Hoger beroep tegen een vonnis van een politierechtbank over sommige overtredingen inzake aangelegenheden behorende tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten - Ontstentenis van vereiste van het voorafgaand volgen van een gespecialiseerde vorming of dat één van de rechters rechter is in de arbeidsrechtbank - Vergelijking met de vereisten voor de samenstelling van andere rechtscolleges

Arrest Grondwettelijk hof – verplichting ondernemingsnummer te vermelden – sanctie van onontvankelijkheid
GwH 2018/160 van 22 november 2018
Onontvankelijkheid ook van toepassing op elke vordering die niet bij deurwaardersexploot maar bij verzoekschrift op tegenspraak wordt ingesteld.

Bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen via DBFM-overeenkomst (Design, Build, Finance and Maintain)

7 NOVEMBER 2018. - Wet met betrekking tot het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst, voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen, BS 22/11/2018, bl. 89080

Rechters kunnen hun prejudiciële vraag elektronisch indienen bij Hof van Justitie vanaf 1 november 2018
Besluit van het Hof van Justitie van 16 oktober 2018 betreffende de neerlegging en de betekening van processtukken met behulp van de applicatie e-Curia, Publicatieblad van de EU 20/11/2018,  PB L 293 van 20 november2018, blz. 36–38

Wet op spijtoptanten wordt voor het eerst gebruikt

De wet op spijtoptanten is van kracht sinds september en wordt nu voor het eerst gebruikt in het gerechtelijk onderzoek in de Belgische voetbalwereld (Spelersmakelaar Veljkovic)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/20/veljkovic/

Buitengewone onderhoudskosten worden wettelijk vastgelegd
A. Roelandt, Het laatste Nieuws 20 november 2018
https://www.koengeens.be/news/2018/11/20/gedaan-met-smeken-om-centen-bij-ex

Er komt een verlaagd btw-tarief ook voor elektronische publicaties
Richtlijn (EU) 2018/1713 van de Raad van 6 november 2018
Deze nieuwe richtlijn staat de lidstaten toe om de btw-tarieven voor langs elektronische weg geleverde publicaties af te stemmen op de lagere btw-tarieven voor publicaties die op fysieke dragers worden geleverd.
Deze richtlijn treedt in werking op 4 december 2018

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering
Ministerraad 16 november 2018
De ministerraad keurt voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.
Zie ook website Koen Geens: ‘Betere toegang tot Justitie door rechtsbijstandverzekering’, Persbericht 15 november 2018

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters.- aangenomen Kamer 14 november 2018
Parlementair Document 54K3256
- bestrijding identiteitsfraude
- administratieve vereenvoudiging
- versterken volledigheid Rijksregister

De notarissen hebben een chatbot over de huwelijksstelsels gelanceerd
https://www.notaris.be/huwen-samenwonen  

Oprichting Brussels International Business Court
Commissie Justitie stemt in met oprichting Brussels International Business Court
Persbericht Koen Geens 27 oktober 2018

Nieuwe website van de staatsveiligheid
https://www.vsse.be/nl

PUBLIEK RECHT
Publiekrechtelijke kronieken (CDPK)
2018/1

Rechtspraak publiek recht
RABG 2018-14
Inhoudstafel

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Overheidsopdrachten – Rechtspraakoverzicht Raad van State 2017
K. Lemmens, J. Adriaenssens, C. Vandekeybus, TBO 2018/5, sep-okt 2018, 378

Raad van State & Overheidsopdrachten – Nederlandstalige rechtspraak 2016
T. G. Maes, OoO 2018/2, 393

OMGEVINGSRECHT


Milieuwetboek Vlarem II & III Editie 2019  
Heyman, J., Smout L., Wolters Kluwer 2018
Vlarem II (3 delen) en Vlarem III (één deel)
Beschrijving + inhoudstafel

Afval & Water Editie 2019
Jan Heyman en Leopold Smout, Wolters Kluwer 2018 (3 delen)
Beschrijving + inhoudstafel

Wetboek milieuhandhaving 2018-2019
J. Heyman, L. Smout, Wolters Kluwer 2018
Beschrijving + inhoudstafel

Herstelhandhaving onroerend erfgoed op lemen voeten? Over het herstel van erfgoedschade en het bewijs ervan
P.Vansant, TMR 2018/5, nov 2018, 547

Europees milieurecht
F.M. Fleurke, Brexit en milieu: return of the dirty old man?, Brexit-reeks, nr. 14, SEW nr. 10, okt 2018, 388

Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid (TOO)
nr. 3, jul-aug-sep 2018
Inhoudstafel

GEZONDHEIDSRECHT

Verantwoordelijkheden in de wondzorg
A. Bervoets, A. Billen, T. Gez. 2018-2019/2, nov-dec 2018, 89

VRIJHEID VAN MENINGSUITING


Rechtspraak vrijheid van meningsuiting – media
JLMB ‘Arts et médias’ 2018/38
Inhoudstafel

GEGEVENSBESCHERMING
Verbrandt de wetgever zijn vingers aan de vingerafdrukken op de identiteitskaart?
C. Van de Heyning en A. Van de Meulebroucke, RW2018-2019, nr.13, 24/11/2018, 482
 
BURGERLIJK RECHT
Nieuw Burgerlijk Wetboek op komst: stand van zaken
K. Van Tilborg, Balans nr. 816, 15/11/2018, 1

FAMILIERECHT

Nieuwe Erfwet. Een geactualiseerde kennismaking
H. Casman, NJW nr. 391, 21/11/2018, 810

Verrekenbedingen: weten we eigenlijk waar we heen willen?
F. Buyssens, T.Fam. 2018/9, 226

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht. Commentaar bij de wet van 22 juli 2018
C. Declerck, T. Fam. 2018/9, 228

VERBINTENISSENRECHT


Zorgen glijhuren of proefhuren voor een betere toegang tot de huurmarkt?
 
T. Vandromme, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2018-2019, nr. 14, 01/12/2018, 522

ZAKENRECHT


De hervorming van het appartementsrecht anno 2018  
V. Sagaert, RW 2018-2019, nr. 15, 08/12/2018, 562

GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
De uitholling van het beroepsgeheim?
Frederic Blockx, Vincent Dooms, Benoît Dejemeppe, CABG, Larcier 2018, 124 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Alternatieve geschillenbeslechting
P. van Leynseele, JT N° 6751, 01/12/2018, 877

De nieuwe gerechtelijke stage
R. Van Ransbeeck, RW2018-2019, nr. 13, 24/11/2018, 483

Verbetering van de toegankelijkheid van de rechtsbijstandsverzekering
Ministerraad 16 november 2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens, minister van Financiën Johan Van Overtveldt en minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat de rechtsbijstandsverzekering toegankelijker maakt, evenals het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van dit voorontwerp.

Rechtsbijstandsverzekering – openingsrede Balie Limburg
J. Amankwah, Openingsrede Balie Limburg 2018-2019 ‘De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt.’, LR 2018/4, 253

Gerechtelijk deskundigenonderzoek
T. Toremans, De coördinerende deskundige: een commentaar op artikel 964 Ger.W., TBO 2018/5, sep-okt 2018, 357

Advocaat – ereloon - betwisting
Antwerpen 24 april 2017, RW 2018-2019, nr. 13, 24/11/2018, 508
Advocaat – Ereloon – Betwisting – Raad van de Orde – Advies – Vereiste van deskundigenonderzoek

Advocaat – rechtsverhouding met cliënt
Antwerpen 7 december 2015, RW 2018-2019, nr. 13, 24/11/2018, 509
Advocaat – Rechtsverhouding met cliënt – Namens cliënt aan gerechtsdeurwaarder opdracht geven om akte te betekenen – Rechtsverhouding met gerechtsdeurwaarder – Niet beantwoorden van herinnerings¬brieven van gerechtsdeurwaarder

De uitvoerbare kracht van de notariël akte – wijziging door Potpourri V

G. Verlinden, Eenheid van akte, veelheid van verwijzingen, Not.Fisc.M. 2018/8, 258

HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
Hervorming ondernemingsrecht – vrije beroepen
F. Glansdorff, M. Krings, Les professions libérales après l’entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018, JT N° 6750, 24/11/2018, 853

Speciaal nummer ondernemingsrecht JT N° 6749

JT N° 6749, 17/11/2018
Inhoudstafel

INSOLVENTIERECHT

Boek XX WER insolventie van ondernemingen – niet van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen
A. Mayence, E. Slautsky, L’inapplicabilité du droit commun de l’insolvabilité aux personnes morales de droit pubic à l’épreuve du droit des aides d’État, TBH 2018/8, okt 2018, 827

Het nieuwe insolventierecht in de notariële praktijk (deel 1)
R. Jansen, Not.Fisc.M. 2018/8, 226

De openbare verkoop in het digitale tijdperk
L. Speltincx, Not.Fisc.M. 2018/8, 251

CONSUMENTENRECHT


Online shoppen – geoblocking
E. Van Severe, E. Lievens, Online winkelen over grenzen heen: De nieuwe Verordening inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking, DCCR N° 119, apr-mai-jun 2018, 3

Les sanctions pénales en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur (livre VI du C.D.E.)
H. Jacquemin, L. Kerzmann, DCCR N° 119, apr-mai-jun 2018, 17

MEDEDINGING

Wijziging van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht

Ministerraad 16 november 2018
De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht.

De Richtlijn inzake schadevorderingen bij inbreuken op het mededingingsrecht: gevolgen voor de clementieregeling
M.C. Buiten, P. van Wijck, J.K. Winters, SEW nr. 10, okt 2018, 395

Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit
T. De Meese, E. Wijckmans, Voorlopige maatregelen door de Belgische Mededingingsautoriteit: stand van zaken na 5 jaar prima facie-vaststellingen onder Boek IV van het Wetboek economisch recht, TBH 2018/8, okt 2018, 799

Entiteiten met deels economische en deels niet-economische activiteiten: altijd ondernemingen voor doeleinden van de staatssteunregels?
L. Goossens, TBH 2018/8, okt 2018, 818

VERZEKERINGEN

Omzetting van richtlijn betreffende verzekeringsdistributie
Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie
Aangenomen plenaire vergadering Kamer op 14 november 2018
Dossierfiche 54K3297

INTELLECTUELE EIGENDOM


Evoluties in het octrooirecht – Overzicht van rechtspraak 2014-2018
P. De Jong, C. Ronse, K. C. Claeyé, TBH 2018/8, okt 2018, 747

TRANSPORTRECHT

Algemene voorwaarden van expediteurs in Europa: op weg naar harmonisatie?
A.H.M. Zwanikken, TVR nr. 4, aug 2018, 69

STRAFRECHT
Tien jaar Salduz…
Toelichting en beschouwingen bij de huidige verhoorregeling in België

Speciaal nummer Politie & Recht 2018/4
Inhoudstafel

141bis Sw. – Vervolging tussen hamer en aambeeld van terreurbestrijding en internationaal humanitair recht
T. Ruys, S. Van Severen, RW 2018-2019, nr. 14, 01/12/2018, 523

Het zwijgrecht van rechtspersonen: aandachtspunten en (supra)nationale perspectieven
S. Lamberigts, TS 2018/5, nov 2018, 302

De wetten van 11 juli 2018
T. Decaigny, TS 2018/5, nov 2018, 314

Contra-Terrorisme
De gerechtelijke aanpak van terrorisme in België
Antoon Schotsaert, Philippe Van Linthout, Jan Kerkhofs (eds.), Bibliotheek Strafrecht Larcier nr. 6, 423 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Hervorming strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen.
F. Kuty, La réforme de la responsabilité pénale des personnes morales, RDP nr. 11, nov 2018, 1031

Panopticon afl. 2018/6 – nov-dec 2018
Inhoudstafel

Panopticon afl. 2018/5 – sep okt 2018
Inhoudstafel

Ondernemingsstrafrecht
Dorit pénal de l’entreprise 2018/4
Inhoudstafel

FISCAAL RECHT
Schrapping ‘activiteitsval’ enkel voor lage(re) pensioenen
JVD, Fiscoloog nr. 1589, 28/11/2018, 1

Successierechten
P. Van Eesbeeck, Levensverzekering en langstlevende echtgenoot: nieuwe ontwikkelingen, Fiscoloog nr. 1589, 28/11/2018, 3

Vlaams Gewest bereidt zich voor op komst nieuw vennootschapsrecht
CB, Fiscoloog nr. 1589, 28/11/2018, 6

Aanslag geheime commissielonen doorstaat eens te meer toets aan de Grondwet

B. Van Vlierden, E. Vandingenen, Fisc.Act. nr. 40, week 22-28 nov 2018, 1

Gegevensbescherming en fiscaal onderzoek: quo vadis?
S. Hamerijck, Fisc.Act. nr. 40, week 22-28 nov 2018, 3
(GwH 123/2018 van 4 oktober 2018)

De rechtsbijstandsverzekering wordt fiscaal aftrekbaar
 
Ministerraad 16 november 2018
Deze verzekering geeft recht op een belastingvermindering van 120 euro.

Straks belastingvermindering voor premie rechtsbijstandsverzekering
JVD, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 1

De hervorming van het Vlaams verkooprecht
H. Pelgroms, Reeks Notariële Praktijkstudies Wolters Kluwer 2018, 160 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Effectenrekeningentaks: eerst betalen en pas nadien aangeven?

K. Hellinckx, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 2

Douane
JVD, Strengere aangifteplicht ‘liquide middelen’ van minstens 10.000 EUR, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 5

Erfbelasting
A. Aydogan, Nieuw huwelijksvermogensrecht geen nadelige gevolgen voor erfbelasting, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 6

Advocaten en auteursrechten
JVD, Professionele vergoeding advocaat: geen auteursrecht en geen royalty?, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 11
JVD, Advocaten en auteursrechten: tegenbewijs altijd mogelijk, Fiscoloog nr. 1589, 28/11/2018, 9

Voordelen van alle aard
B. Van den Bussche, T. Goemaere, Aandelenopties en ‘zeker voordeel’: een win-win voor iedereen, Fisc.Act. nr. 39, week 15-21 nov 2018, 1

Vennootschapsbelasting - vernietiging fairness tax
P.-J. Wouters, G. Coppens, Vernietiging fairness tax: circulaire biedt nieuwe perspectieven, Fisc.Act. nr. 39, week 15-21 nov 2018, 5
Circ. 2108/C/106, 3 september 2018

Fairness tax toch nog aanvechten na arrest Grondwettelijk Hof?
K. Janssens, Fisc.Act. nr. 39, week 15-21 nov 2018, 10
GwH 2018/24 van 1 maart 2018

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing in bouwsector
W. De Visscher, Vrijstelling BV in bouwsector: nieuwe verduidelijkingen zorgen voor onduidelijkheid, Fisc.Act. nr. 39, week 15-21 nov 2018, 9

Lokale en Regionale Belastingen (LRB)
Volume 2018/3
Inhoudstafel

BTW

Er komt een verlaagd btw-tarief ook voor elektronische publicaties
Richtlijn (EU) 2018/1713 van de Raad van 6 november 2018
Deze nieuwe richtlijn staat de lidstaten toe om de btw-tarieven voor langs elektronische weg geleverde publicaties af te stemmen op de lagere btw-tarieven voor publicaties die op fysieke dragers worden geleverd.
Deze richtlijn is inwerking getreden op 4 december 2018

Wel of geen BTW-aftrek kosten aandelenverkoop: feitenkwestie
I. Massin, Fiscoloog nr. 1588, 21/11/2018, 9

Overname afgesprongen: btw toch aftrekbaar
T. Hermie, A. Rems, bespreking HvJ 17 oktober 2018, C-249/17, Btw Brief nr. 10, nov 2018, 1

Gedeeltelijk recht op aftrek van btw bij huurkoop
E. Geeraerts, S. Van Ooteghem, Btw Brief nr. 10, nov 2018, 3

Toch recht op aftrek tijdens inactief btw-identificatienummer
N. Pichal, R. De Cock, Btw Brief nr. 10, nov 2018, 5

Wijzigingen Btw-Wetboek: Vouchers en e-commerce
J.-P. Roux, E. De Ketelaere, Btw Brief nr. 10, nov 2018, 6

Btw-tarief
N. Pichal, T. Vervoort, Escape rooms ontsnappen dan toch aan standaard btw-tarief, Btw Brief nr. 10, nov 2018, 7

INTERNATIONALE FISCALITEIT


Zijn bindende arbitrageprocedures in overeenstemming met EU-recht?
B. Peeters, Fiscoloog Internationaal nr. 419, 31/10/2018, 1

Dividenden
P. Delacroix, O. Hermand, S. Kiebooms, Tate & Lyle: nieuwe regeling, maar zelfde toepassingsproblemen, Fiscoloog Internationaal nr. 419, 31/10/2018, 5

SOCIAAL RECHT
Glijdende roosters
F. Blomme, OR 2018/9, 246

Rechtspraak arbeidsovereenkomsten
JLMB 2018/39
Inhoudstafel

Het Grondwettelijk Hof bevestigt de geldigheid opzeggingsclausules van “hogere” bedienden die dateren van voor het eenheidsstatuut
SocialWeb, Actualiteiten 24 november 2018
(GwH 18 oktober 2018, nr. 140/2018 A.R. 6668).

Tijdskrediet en thematische verloven in de privésector
 
Koen Feremans, herziene editie, 1e editie 2018, Larcier 2018, 264 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Thematische verloven op maat van het moderne leven

A. Boseret, A. Bries, Sociale Wegwijzer nr. 20, nov 2018, 2

Loopbaanonderbreking voor zelfstandigen: mantelzorg
N. De Groot, Sociale Wegwijzer nr. 20, nov 2018, 9

Sociale partners bestrijden oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid
S. Bellemans, Sociale Wegwijzer nr. 20, nov 2018, 14
(cao nr. 108/2 van 24 juli 2018)

De indiciaire taxatie herbezocht
H. Vandebergh, rubriek ‘Vrijgesteld’, TFR 549-550, nov 2018, 891

Fiscale controle: introductie van ‘Cooperative Compliance
K. Wauters, De introductie van ‘Cooperative Compliance’ in België: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren…, TFR nr. 549-550, nov 2018, 894

Gedragsbeïnvloeding in het belastingrecht: are you ‘nudge’?
D. Van Hout, …, TFR nr. 549-550, nov 2018, 928

Sociaal Compendium Arbeidsrecht 2018-2019

van Eeckhoutte W., 3 boekdelen, Wolters Kluwer 2018, 3011 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Veiligheid en preventie

Themanummer TSR 2018/4
Inhoudstafel

Rechtspraak sociaal recht

JLMB 2018/37
Inhoudstafel

Detachering
Aurélie Frankart, Filip Dorssemont, Marc Morsa, Le travail détaché face au droit européen, Les Dossiers du Journal des Tribunaux nr. 108, Larcier 2018, 202 p.
Beschrijving + inhoudstafel

GRENSOVERSCHRIJDEND RECHT
INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT EN BREXIT

Brexit en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken
Brexit-reeks nr. 15, L. Deschuyteneer, J. Verhellen, SEW nr. 11, nov 2018, 167
 
STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
Komende juridische studiedagen en opleidingen vind u voortaan op onze website onder volgende link:
https://www.balieantwerpen.be/dashboard-2/juridische-vormingen
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief.
Lees oudere nieuwsbrieven via het online-archief
Studiedienst-Bibliotheek Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be                            els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be