MEI 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase mei 2019
Release Studiekeuzedatabase mei 2019
 
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.4) is beschikbaar.
 
We raden afnemers van de database aan om wijzigingen t.o.v. de vorige release zorgvuldig te controleren. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Studiekeuze123. 
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 6 mei 2019 zijn doorgevoerd.
 • Voor opleidingen die recentelijk zijn overgegaan in een andere opleiding worden nu ook gegevens over doorstroom naar het tweede jaar, diplomacijfers en doorstuderen op het opleidingsniveau getoond.
 • Door een aanpassing in het datamodel van de studiekeuzedatabase wijzigen bij zes wo-masters de waarden van een tweetal indicatoren op het landelijke studieniveau. Het betreft het aantal eerstejaars en de landelijke NSE-oordelen. Gegevens uit 1cijferHO en de NSE worden nu voor deze zes wo-masters op het landelijke niveau op dezelfde manier gekoppeld als bij alle andere opleidingen. Het gaat om wo-masters waar recentelijk bij één onderwijsinstelling de ene master is overgegaan in een andere master: International Business Law, Biomolecular Sciences, Taalwetenschappen, Communicatie- & Informatiewetenschappen, Public International Law, Linguistics and Communicational Sciences.
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is geactualiseerd voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is.
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast.
 • Arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie afkomstig van de hbo-monitor 2018 zijn ververst.
 • Prognoses tot 2022 in het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA zijn geactualiseerd.
 • De bron 1CijferHO (2018) is ververst; diverse opleidingskenmerken m.b.t. het eerste studiejaar en het studieverloop zijn hierdoor geactualiseerd;
 • Contacttijd wo (2019) afkomstig van wo-instellingen is ververst.
 • Het accreditatiestelsel is met ingang van 2019 gewijzigd. Dat houdt onder andere in dat er geen oordelen in de vorm van een letter (G, V, O) worden toegekend aan deelgebieden van een opleiding, zoals voorheen het geval was. Onze database bevat deze oordelen nog wel voor opleidingen die in een ouder kader geaccrediteerd zijn. Voorlopig blijven deze oordelen beschikbaar mits zij nog geldig zijn. Wanneer een opleiding opnieuw geaccrediteerd wordt, worden de oude gegevens verwijderd uit onze database. In de toekomst zullen wij heroverwegen welke accreditatiegegevens wij beschikbaar stellen in de database.
 • Bij de NAE 2017 is een correctie doorgevoerd in de berekening van de indicator baan op niveau. Nu is de categorie “mbo” ook meegenomen in de groep alumni waarvan wordt bepaald of ze een baan op niveau hebben; deze categorie was per abuis in een vorige release niet meegenomen.  Een gevolg is dat de percentages ‘baan op niveau’ licht dalen (het merendeel tussen 0 en -3 procentpunt).
Met de wijzigingen in deze release worden de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl ten behoeve van het studiejaar 2019-2020 aangepast. De onderwijsinstellingen worden in de gelegenheid gesteld om de toelichtingen bij de gewijzigde plaatjes aan te passen aan de nieuwe situatie via het Dashboard. Tot in september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline. De exacte datum waarop de nieuwe bijsluiters weer online staan, hangt samen met de ontwikkelingen rond de NSE 2019.
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API. Wilt u deze Bijblijver niet meer ontvangen? U kunt zich onderaan deze e-mail uitschrijven via Uitschrijven / Gegevens wijzigen.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.