WETGEVING 15 mei - 3 juni 2021
 
 
 
Openingstijden bibliotheek:
ma-vrij van 8.30u - 13.00u en van 13.30u-16.30u
 
 
Wet regeling telewerkvergoeding gerechtspersoneel

Europees Openbaar Ministerie gaat van start op 1 juni 2021
 
Verdrag tussen België en China inzake de overbrenging van gevonniste personenInwerkingtreding op 4 juni 2021

GwH 76/2021 van 20 mei 2021 vernietigt het tijdelijk en principieel verbod voor geïnterneerden om in persoon te worden gehoord op de zittingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij

Uitbreiding van consulaire bijstand aan Belgen met dubbele nationaliteit, erkende vluchtelingen en staatlozen

Grondwettelijk Hof 77/2021 van 27 mei 2021 – verkrijging van de Belgische nationaliteit - schending

Vaststelling minimumbedrag van het loon om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd

Aanpassing regelgeving digitale meters

Gedeeltelijke omzetting diverse EU-richtlijnen inzake energieprestatie van gebouwen, energie-efficiëntie, gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsmarkt

Digitale gebouwenpas 

Bewegingen in de rechterlijke orde

CORONAMAATREGELEN

Federaal

Toevoeging advies RvS aan MB 7 mei 2021,  BS 07/05/2021 (heropening terrassen en andere versoepelingen)
7 MEI 2021 - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Addendum, BS 02/06/2021, bl. 56368

Toevoeging advies RvS aan MB 24 april 2021, BS 25/04/2021 (versoepelingen vanaf 26 april)
24 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Addendum, BS 21/05/2021, bl. 52909

Vlaamse overheid

Vlaams personeelsstatuut – tijdelijk verlof bij sluiting school of opvang
7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de invoering van een tijdelijk verlof bij sluiting van de school, opvang of centrum voor opvang voor personen met een handicap als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken, BS 25/05/2021, bl. 53381

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27 MEI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/047 van 17 december 2020 betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan huurders in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 03/06/2021, bl. 56723

27 MEI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 , BS 02/06/2021,bl. 56510

27 MEI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan Brusselse ondernemingen en de leveranciers van de horecasector vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis, BS 02/06/2021, bl. 56519


PUBLIEK RECHT

PARLEMENTAIR RECHT

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – invoering verplichting systematische alternerende vertegenwoordiging mannen en vrouwen op kandidatenlijsten
17 DECEMBER 2020. - Bijzondere ordonnantie tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot invoering van de verplichting van een systematische alternerende vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, BS 17/05/2021, bl. 48444

AMBTENARENRECHT

Steunmaatregel inzake vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge COVID-19

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit betreffende de steunmaatregel inzake de vergoeding voor telewerk in het federaal administratief openbaar ambt ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 19/05/2021, bl. 48809

CONSULAIR RECHT

Uitbreiding van consulaire bijstand aan Belgen met dubbele nationaliteit, erkende vluchtelingen en staatlozen
25 MAART 2021. - Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek voor wat betreft de consulaire bijstand aan personen met een door België toegekend statuut van vluchteling of staatloze en aan personen met meerdere nationaliteiten, BS 27/05/2021, bl. 54950

GEZONDHEIDSRECHT

Toestemming voor invoer en gebruik van het geneesmiddel REGN-COV2 voor de behandeling van COVID-19
Beslissing houdende de toestemming voor de invoer en het gebruik van het geneesmiddel REGN-COV2 voor de behandeling van COVID-19, BS 19/04/2021, bl. 49073

SPORTRECHT

Vaststelling minimumbedrag van het loon om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd
11 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 28/05/2021, bl. 55164

Sport - bepaalde tijdelijke maatregelen ingevolge coronavirus m.b.t. subsidies 2021

7 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de subsidies 2021, BS 17/05/2021, bl. 48335

MIGRATIERECHT

Arrest Grondwettelijk Hof – verkrijging van de Belgische nationaliteit - schending
GwH 77/2021, 27 mei 2021
Rolnummer(s): 7340
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Wetboek van de Belgische nationaliteit (art. 7bis, §2)
Trefwoorden: Nationaliteit - Verkrijging van de Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Onafgebroken wettelijk verblijf - Gezinshereniging - Familielid van een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van het recht van vrij verkeer - Hiaat tussen twee verblijfsstatuten
Beschikkend(e) gedeelte(n): Schending (artikel 7bis, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, in zoverre het een hiaat tussen twee verblijfsstatuten dat niet aan het gedrag of het nalaten van de aanvrager te wijten is, sanctioneert met het verval van de reeds eerder opgebouwde periode van wettelijk verblijf in het licht van de nationaliteitsverwerving, wanneer de betrokkene in die tussenperiode wettig op het grondgebied verblijft)

Dienst Vreemdelingenzaken verhoogt onwettige bijdrage administratieve kosten aanvraag verblijfskaarten
18 MEI 2021. - Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van de bedragen van de bijdrage die de administratieve kosten moet dekken, BS 25/05/2021, bl. 53417
(Deze retributie is onwettig verklaard door RvS in 2019 (arrest 245.403 en 245.404 en kan teruggevorderd worden voor de rechtbank van eerste aanleg)

ENERGIERECHT

Aanpassing regelgeving digitale meters
7 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009, BS 01/06/2021, bl. 55521

Gedeeltelijke omzetting diverse EU-richtlijnen inzake energieprestatie van gebouwen, energie-efficiëntie, gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en elektriciteitsmarkt
23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 28/05/2021, bl. 55213
2 APRIL 2021. - Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU, BS 28/05/2021, bl. 55177

Coronamaatregelen energierecht
21 MEI 2021. - Decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis, BS 26/05/2021, bl. 54842

ONDERWIJSRECHT

Onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs
12 FEBRUARI 2021. - Decreet betreffende de onderwijsdoelen voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs en diverse andere verwante maatregelen, BS 26/05/2021, bl. 53462


BURGERLIJK RECHT

GOEDERENRECHT

Digitale gebouwenpas
23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas, BS 02/06/2021, bl. 56397

VERBINTENISSENRECHT

Grondwettelijk Hof – rechtstreekse vordering aannemer
GwH 81/2021, 3 juni 2021
Rolnummer(s): 7415
Rechtspleging: Prejudiciële vraag
Getoetste norm(en): Oud Burgerlijk Wetboek (art. 1798)
Trefwoorden: Burgerlijk recht - Huur van werk en van diensten - Rechtstreekse vordering van de onderaannemer - Rechtstreekse vordering met aangetekende brief - Gevolg voor de gerechtelijke vordering van aannemer tegen de bouwheer
Beschikkend(e) gedeelte(n): Geen schending


GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE

ADVOCATUUR

Kris Luyckx benoemd tot voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie.
11 MEI 2021. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de Psychologencommissie, BS 31/05/2021, bl. 55401

Oproep tot kandidaten (voor advocaten balie Brussel en magistraten Hof van beroep Brussel) mandaat van eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten
Oproep tot kandidaten: mandaat van eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten, BS 27/05/2021, bl. 55099

JUSTITIE

Gemeenschappelijke bindende richtlijn m.b.t. toegangsregels leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken
Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken, BS 28/05/2021, bl. 55280 (
Erratum BS 31/05/2021 : Deze gepubliceerde tekst moet als onbestaande beschouwd worden en word opnieuw gepubliceerd!

Gemeenschappelijke dwingende richtlijn m.b.t. persoonsgegevens- en informatieverwerking in politionele gegevensbanken
Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren, BS 28/05/2021, bl. 55284
Erratum BS 31/05/2021: Deze gepubliceerde tekst moet als onbestaande beschouwd worden en word opnieuw gepubliceerd!

Wet regeling telewerkvergoeding gerechtspersoneel

10 MEI 2021. - Wet houdende dringende bepalingen tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en tot regeling van de telewerkvergoeding van het gerechtspersoneel in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, BS 17/05/2021, bl. 48002


HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2021
Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2021, BS 31/05/2021, bl. 55445

VASTGOEDMAKELAARS

Benoeming rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
18 MAART 2021. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, BS 19/05/2021, bl. 48922

TRANSPORTRECHT


Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg
Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg, BS 31/05/2021, bl. 55443STRAFRECHT

Europees Openbaar Ministerie gaat van start op 1 juni 2021
Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/856 van de Commissie van 26 mei 2021 tot vaststelling van de datum waarop het Europees Openbaar Ministerie zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging opneemt, PB L 188 van 28.5.2021, blz. 100–102

Verdrag tussen België en China inzake de overbrenging van gevonniste personen - Inwerkingtreding op 4 juni 2021
3 DECEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Volksrepubliek China inzake de overbrenging van gevonniste personen, opgemaakt te Beijing op 31 oktober 2016, BS 31/05/2021, bl. 55347

Gemeenschappelijke bindende richtlijn m.b.t. toegangsregels leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken

Gemeenschappelijke bindende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de toegangsregels van de leden van de politiediensten tot de algemene nationale gegevensbank en de basis-, bijzondere en technische gegevensbanken, BS 28/05/2021, bl. 55280 (
Erratum BS 31/05/2021 : Deze gepubliceerde tekst moet als onbestaande beschouwd worden en word opnieuw gepubliceerd!

Gemeenschappelijke dwingende richtlijn m.b.t. persoonsgegevens- en informatieverwerking in politionele gegevensbanken
Gemeenschappelijke dwingende richtlijn van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de maatregelen die nodig zijn om het beheer en de veiligheid, waaronder in het bijzonder de aspecten met betrekking tot de betrouwbaarheid, de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid, de traceerbaarheid en de integriteit van de persoonsgegevens en de informatie die worden verwerkt in de gegevensbanken bedoeld in artikel 44/2 van de Wet op het Politieambt, te verzekeren, BS 28/05/2021, bl. 55284
(Erratum BS 31/05/2021: Deze gepubliceerde tekst moet als onbestaande beschouwd worden en word opnieuw gepubliceerd!

GwH vernietigt het tijdelijk en principieel verbod voor geïnterneerden om in persoon te worden gehoord op de zittingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij
GwH 76/2021, 20 mei 2021
Rolnummer(s): 7501
Rechtspleging: Beroep tot vernietiging
Getoetste norm(en): Wet van 20 december 2020 « houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID 19 » (art. 46)
Trefwoorden: Internering van personen met een geestesstoornis - Zittingen van de kamer voor de bescherming van de maatschappij - Persoonlijke verschijning - Tijdelijk verbod om te worden gehoord - Maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie
Beschikkend(e) gedeelte(n): Vernietiging
Persbericht: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-076n-info.pdf

FISCAAL RECHT
 
Eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones
4 MEI 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones, BS 17/05/2021, bl. 48003

Vastlegging model aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting aanslagjaar 2021

17 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2021, BS 26/05/2021, bl. 54764

Vastlegging model aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2021
17 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2021, BS 26/05/2021, bl. 54793

Vastlegging model aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) aanslagjaar 2021
17 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2021, BS 26/05/2021, bl. 54806

SOCIAAL RECHT
RECHTERLIJKE ORDE
 
BS 17/05/2021
Vacante betrekkingen griffiers arbeidshof en hof van beroep Gent
Vacante betrekkingen griffiers Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel
Oproep tot kandidaten voor de functie van secretaris bij het secretariaat van de gedelegeerde Europees aanklagers (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige)

BS 19/05/2021
Vacante betrekkingen griffiers rechtbank en vredegerechten arr. West-Vlaanderen
Arbeidsrechtbank Gent. - Beschikking d.d. 29 april 2021

BS 21/05/2021
Benoemingen/pensioneringen griffiers
Benoeming stagiair-attaché gemeenschappelijke steundienst bij het college van hoven en rechtbanken
Benoemingen/ontslagverleningen diverse magistraten
Aantal vacante plaatsen gerechtelijke stagiair gerechtelijk jaar 2021-2022 –Nederlandse taalrol: 35 plaatsen – Franse taalrol: 35 plaatsen
Vacante betrekkingen plaatsvervangende assessoren strafuitvoeringszaken

BS 25/05/2021
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen

BS 26/05/2021
Grondwettelijk Hof. - Voordracht door de Senaat van een lijst van twee kandidaten voor het ambt van Nederlandstalig rechter van het Grondwettelijk Hof
Benoemingen/pensioneringen/ontslagverleningen griffiers, parketsecretarissen, parketjuristen en referendarissen
Benoemingen griffiers, parketjuristen en attachées
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: voordracht kandidatenlijsten vacante betrekkingen van Nederlandstalige rechters in vreemdelingenzaken – hernieuwing adjunct-mandaat van kamervoorzitter
Vacante betrekkingen griffiers vredegerechten arrondissement Brussel

BS 28/05/2021
Aanwijzing advocaat-generaal arbeidshof te Brussel
Arbeidshof te Brussel – plaatsvervangend magistraat
Vacante betrekkingen rechters in arbeidsrechtbank en ondernemingsrechtbank Brussel Nederlandstalig en Franstalig
Vacante betrekkingen raadsheren hoven van beroep Antwerpen, Brussel en Gent, rechters rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Limburg, Brussel Nederlandstalig en Franstalig, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, rechters arbeidsrechtbanken Antwerpen en Gent, rechters ondernemingsrechtbank Antwerpen en Gent, rechter politierechtbank Antwerpen
Vacante betrekking secretaris federaal parket (Nederlandstalig)

BS 31/05/2021
Benoemingen referendarissen, attachées, parketsecretarissen, parketjuristen, griffiers

BS 02/06/2021
Arbeidshof van Brussel - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg - benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – benoeming
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg – benoeming
Arbeidsrechtbank van Leuven – benoeming
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – benoeming
Arbeidsrechtbank van Leuven – ontslagverlening
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – ontslagverlening
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen - ontslagverlening
Arbeidsrechtbank van Leuven  - openstaande plaats
Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen – openstaande plaats
Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen – openstaande plaats

BS 03/06/2021
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een raadsheer, een plaatsvervangend raadsheer en een advocaat-generaal in het Benelux Gerechtshof
Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee plaatsvervangende rechters in het Benelux Gerechtshof
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kan zich altijd uitschrijven, dat doet U via de link onderaan de nieuwsbrief. 
Raadpleeg oudere nieuwsbrieven in het online-archief op onze website
Studiedienst - Bibliotheek - Balie Provincie Antwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - els.haagsman@balieprovincieantwerpen.be